Teknologi et pedagogisk verktøy

Teknologi et pedagogisk verktøy

Her under vil jeg se på utfordringene vi står overfor med barn som bruker mye tid alene på skjermen.  Artikkelen «Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling» viser til at alenetid på skjerm kan bidrar til vanskeligheter med å lese andres følelser. Jeg vil trekke fram argumenter for hva vi som pedagoger kan gjør for å forhindre denne utviklingen i barnehagen.

Hva gjør det så med oss at vi tilbringer så mye tid foran skjermen?

Vi vet alle at tiden vi tilbringer foran skjerm bare øker og at vi ikke helt vet langtids konsekvensen av dette. Barna i dag vokser opp i en helt annen type verden enn den den vi vokste opp i. Vi må være beviste på hvordan vi bruker skjermen som et pedagogisk verktøy i barnehagen.

Samfunnet vårt har gjennomgått en teknologisk utvikling som mangler sidestykke i historien. Teknologien preger samfunnet vårt, den er overalt, grenseløs og uunngåelig. (Bølgan 2018 s.20)

Teknologien er overalt og vi må finne en måte å gå hånd i hånd med den. Vi må finne ut hvilke fordeler teknologien gir oss, og lære oss å bruke den til god utvikling hos barnas. I artikkelen «Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling» trekker de fram studier som er gjort på 1000 barn med to års mellomrom, da barna var 4, 6 og 8 år.

– Hovedproblemet er trolig at tid brukt foran skjermer er tid tapt for sosial interaksjon, forteller Skalická.(Direkte sitat fra artikkel)

Det kommer fram i artikkelen at barna tilbringer mye alene tid foran skjermen, de får tv på romt og skjerm blir brukt som «barnevakt». Ved å ha mye tid alene foran skjermen lærer barna ikke å lese andres følelser. Vi lærer mye ved å oppleve og være med andre. Den type sosialisering er avgjørende for at barn skal kunne lære seg å få medfølelse med andre. Barn i småbarns alderen lærer å forstå andres følelser ved å samtale med og speile de rundt seg. Ved at den voksne forklare med enkle ord og nonverbalt språk lærer barna å forstå sine og andres følelser. For å forhindre at barn får negative effekt i emosjonsforståelse sin trenger de at voksne er med de når de er på skjermen. Når skjermer skal brukes som et pedagogisk verktøy i barnehagen er det viktig at det er voksne med god tilstedeværelse. Her skal de voksne både hjelpe og snakke med barna om hva de ser og hva de opplever på skjermen. De voksen må kunne lese barnas ønsker og nonverbale språk. M Nilsen trekker fram viktigheten nettopp om den gode tilstedeværende voksne når de bruker digitale verktøy

Direkte støttende samspill fokuserer på samhandling som foregår ansikt til ansikt, eksempelvis når en lærer og et barn sitter sammen ved et nettbrett og interagerer med hverandre og med teknologien. Det er en form for støtte som ikke bare utføres gjennom verbalt språk, men også gjennom gester, blikk, berøring og gjennom at læreren ganske enkelt befinner seg fysisk nær og slik utøver en emosjonell støtte for barnet (Plowman & Stephen, 2007). (Nilsen 2018 s. 6)

Her trekker hun frem viktigheten av hvordan vi kan støtte barna i deres forståelse av det som foregår. Ved å ha tilstedeværende voksne i lek med digitale verktøy kan man snakke med barna om hva som skjer på skjermen og hjelpe de til å bearbeide det de opplever. Med denne tilstedeværelsen vil vi kunne hjelpe barna med å sette ord på det de ikke forstår. Samtale som pedagogene har med barnet vil blant annet være med på å styrke barns evne til å lese andres følelser.

Den teknologiske utviklingen

Rammeplan ser:

Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn. 

Vi er forpliktet til å bruke digitale verktøy med barna. Men vi er også forplikta til å finne ut hvordan vi kan gjøre det for det beste for barna. Pedagogikken skal være med oss hele veien. Med tett oppfølging og gode samtaler med barn er vi med på både å styrke barnet i møte med den nye teknologien og ikke mint veilede de når de leker med digitale verktøy.  Jeg har opplevd at lek med digitale verktøy ofte trekker flere barn sammen. Her ser jeg ofte at de hjelper hverandre og ikke minst har et godt samspill seg imellom. Det er viktig å huske at digitale verktøy skaper samhold, bygger opp selvfølelser, lærer barn turtaking og ikke minst lære barna å samarbeide. Min erfaring er at de bidrar til mye positivitet i barnegrupper. Jeg har også erfart at barn som ellers har problemer med å følge sosiale normer som å vente på tur kan mester dette bedre når vi benytter digitale verktøy.

Kilder:

Bølgan, Bauer Nina. 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

Artikkel: ««Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling» https://forskning.no/barn-og-ungdom-ntnu-partner/hoy-skjermbruk-kan-hemme-barns-utvikling/1587963

Nilsen, Malin. 2018. Barnehagens yngste barn. Bergen: Fagbokforlaget.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra https://www.udir.no

Dette innlegget ble publisert i Oppgaver. Bokmerk permalenken.