Foreldresamarbeid og barns rettigheter

 

Bilde av Poranimm Athithawatthee fra Pexels

I denne refleksjonen vil trekke frem hvilke områder foreldresamarbeid foregår på og hvilke rettigheter barna har når det kommer til deling av informasjon om deres hverdag. Jeg vil se på de ulike dilemmaene vi står ovenfor når det gjelder å opprette en barnehageblogg.

 

Hva er så hensikten med å ha en barnehageblogg?

«Formålet med innholdet og oppgavene til barnehagen er at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling (jf. barnehageloven § 1).  Kravet om samarbeid ligger beskrevet i formålet, og ansvaret for samarbeidet ligger hos barnehagen (Udir, 2017a). Det er barnehagen som skal legge til rette for samarbeidet og den gode dialogen med foreldrene.» (Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen og Vik, s. 187)

Ansvaret for et godt samarbeid mellom hjem og barnehage ligger hos de som jobber i barnehagen.  Vi har ansvar for foreldres mest verdifulle skatt, barna! og dette ansvaret må vi ta på alvor.  Barna tilbringer største deler av dagen sin i barnehagen og foreldrene har ikke noe mulighet til å vite hva de driver med vis vi som jobber med barna ikke finner en god måte å formidle det på. Gjennom årene har informasjonene om barnas hverdag blitt formidlet hva vi gjør. Før vi fikk digitale plattformer ble det levert ut hefter med skriv der vi skriv hva vi fylte dagen våre med og hvilke planer vi hadde. Selv om vi nå har mange ulike digitale plattformene er fortsatt den viktigste formen for foreldrekontakt i barnehagen  den daglige samtalen personalet har med foreldrene i hente bringe situasjonen. Her har personalet mulighet til å informere foreldrene om dagen og hvordan deres barn har hatt det. Dette er en trygg arena å formidle i.  De seneste årene har vi fått diverse digitale plattformer vi kan nå foreldrene på, eksempler på dette er mail, vigilo, my kid, Facebook, Instagram ol.  Internettet gjør at veien til informasjon blir kortet og det vi legger ut på nett blir gjort tilgjengelig for de som ønsker å finne det. På grunn av denne digitaliseringen er det viktig at vi har fokus på å verne om barnets personvern. Ved at vi bruker sikre plattformer der det kun er foreldrene som kan hente ut informasjonen sikrer vi deler av barns personvern.

«Barn har rett til å bli hørt

FNs konvensjon om barns rettigheter (barneombudet.no) er en del av menneskerettsloven. FNs barnekonvensjon sier blant annet:

  • Barn har rett til å si sin mening i alt som angår det. Barnets meninger skal telle (artikkel 12)
  • Barn skal ikke utsettes for ulovlig innblanding i sitt privatliv. De skal beskyttes mot ulovlige inngrep i ære og omdømme (artikkel 16)

I Norge har vi også en barnelov (lovdata.no) som sier at barnet har rett til å bestemme mer jo eldre det blir. 

Dette betyr at barn skal bli tatt på alvor, og at de voksne skal høre på barnets mening, for eksempel hvis de ønsker å dele bilder av barnet. Barnets mening teller altså. Før barnehager og skoler vil legge bilder av barna på nettsiden eller en Facebook-gruppe, bør de derfor alltid spørre barna også (om hvert eneste bilde), selv om de har fått samtykke fra foreldrene. Dersom et barn (uansett alder) gir uttrykk for at et bilde ikke skal deles på den måten, bør det respekteres.

Ifølge FNs Bbarnekonvensjon er det de voksne som har hovedansvaret for barnets omsorg og utvikling, i tråd med det som er best for barnet. Barnet skal beskyttes mot det som kan være skadelig. Det innebærer at de voksne må være bevisste om konsekvensene av å dokumentere og dele barnets barndom på nett.» Dubestemmer.no

Vis vi velger å ha en blogg knyttet til barnehagen hvordan kan vi da sikre at barns rett til privatliv blir opprettholdt?

Grensene for privatliv for barna blir fort visket bort når hele dere liv blir lagt ut på diverse sosiale medier. Her må barnehagepersonalet ha hatt en samtale med barna om deres rettigheter så de kan få muligheten til å utrykke sine tanker om deling av bilder. Ved å bevisstgjøre de tidlig på deres rettigheter kan vi være med å forhindre at bilder blir delt av de som de ikke ønsker skal være på internettet. Vi i barnehagen har et ansvar for å ikke øke barnas digitale fotavtrykk. Vi må være bevisste på hva og hvordan vi legger ut innlegg på nettes som omhandler barnas hverdag.

«Ny teknologi kan gi viktige bidrag til individer og samfunn, men medfører også risiko. Selv når intensjonen bak teknologien er god, kan den føre til utilsiktet skade.» ( Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen og Vik,  s.130)

En blogg vil i utgangspunktet være tilgjengelig for hele verden å lese. Her vil vi kunne formidle til foreldrene hva vi fyller barnas hverdag med. Som pedagoger vil vi kunne løfte fram vår faglighet i de innleggende vi legger ut. Vi vil også kunne fremme arbeidet vårt på en måte som kan bringe oss flere søkere til barnehagen vår. Vi må alltid huske vårt ansvar til å ikke legge ut noe som kan skade barna. Vi må ha med oss kritisk tenkning i alt vi legger ut, og vi må vurder hvert bilde og hvert ord i hver tekst så vi ungår å skade barna.

«I motsetning til i teoretiske situasjoner må ulike hensyn ofte veies mot hverandre i en praktisk situasjon. Det er ikke alltid mulig å ta alle hensyn samtidig (Sinnot-Armstrong, 1988). Da oppstår etiske dilemmaer. I slike situasjoner må vi avgjøre hvilket hensyn som bør veies tyngst.» (Bergsjø, Eilifsen, Tønnesen og Vik, s.121)

Hva bør så veie tyngst? Info eller barnets rett på personvern?

Dette virker egentlig ikke som et vanskelig spørsmål, for barns rettigheter skal alltid veis tyngst. Men klarer vi å både å verne om barnas personvern, selv om vi legger ut informasjon om de på nett. Vis vi klarer å formidle aktiviteter og prosjekter på bloggen uten at barna blir gjenkjent, vil vi ha formidla på en god måte hva vi fyller våre dager med og foreldrene vil ha en enkel måte å kunne finne ut hva barna deres driver med. Vi vil ha skapt enda en arena for foreldresamarbeid.  Dette er en massiv jobb og vil ta mye tid av den allerede lille tiden pedagogene har til rådighet for planlegging og dokumentering. Vår opplevelse er at foreldre har ikke tid til å lese lange innlegg med mye tekst. Vi opplever at når vi har mange bilder og enkle beskrivelser når vi ut til flere. Her får foreldene mulighet til å samtale med barna om bildene som de får på månedsplanen. Disse leveres kun ut på lukkede plattformer og bildene er aldri av ansikter. Selv om jeg ser stor nytteverdi av blogg og jeg også ser hvordan vi enkelt kan nå ut til mange er jeg usikker på om vi vil ha kapasitet til å lage blogginnlegg som opprettholder de regelen vi må følge når det gjelder publisering av innlegg av barn på nett.

Kilder:

Leonora Onarheim Bergsjø, Margareth Eilifsen, Kjellaug Tonheim Tønnesen og Leif Gunnar Vestbørstad Vik (2020): Barn og unges digitale dømmekraft, Universitetsforlaget

https://dubestemmer.no/yngre-barn/bilder-av-barn/

Bilde av Poranimm Athithawatthee fra Pexels

 

 

 

 

 

 

Dette innlegget ble publisert i Oppgaver. Bokmerk permalenken.