Oppgaver

Bruke av digitale verktøy i Ilabekken barnehage

Digitalisering av Ilabekken barnehage.
Hvordan gikk de fram og hva var deres pådrivere? Her under vil jeg belyse hvordan jeg oppfatter at de gikk fram og hva som vekte mine interesser i pod-casten.
Hvilke begrunnelser hadde de for å starte å arbeide systematisk med digitale verktøy i sin barnehage?
Dette er et svevene spørsmål, det og reflekter over andres grunner for å jobbe med et prosjekt er vanskelig. Vi har alle et ansvar til å følge Rammeplan for barnehagen og der kommer det tydelig fram at vi skal arbeide med digitale verktøy.

«Personalet skal
• legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer
• vurdere relevans og egnethet og delta i barnas mediebruk
• utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna.»
(Rammeplan for barnehagens innhold)

I pod-casten kommer det tydelig fram at det var et brennende engasjement for arbeid med digitale verktøy. De trekker også fram viktigheten barnehagen har for å jevne ut de sosiale forskjellene i samfunnet ved å gi barna den samme grunnleggende kunnskapen om arbeid med digitale verktøy. I barnehage var det mange barn fra flere etniske bakgrunner, her følte barnehagepersonalet at arbeidet med digitale plattformer økte språkutviklingen. For når barna brukte de digitale plattformer krevde det masse kommunikasjon barna seg imellom.
Hvordan bruker Ilabekken barnahage digitale verktøy?
For at de skulle kunne arbeidet med digitale verktøy trengs det å prioritere når budsjettet ble lagt. Det er dyre dippedutter som trengs. Selv var de heldige og hadde vunnet den Nasjonale IKT prisen på 10.000 kr. Pengene kom godt med når de skulle kjøpe utstyr. De lagde en ikt gruppe der alle avdelingen i barnehagen var representer. Denne gruppen kom til enighet om hva som skulle prioriteres.
De bruker verktøyene til alle aldersgrupper og alle former for aktiviteter. De kunne blandet annet bruker GoPro kamerat der barn hadde kameraene på seg når de gikk på tur. Når de kommer tilbake til barnehagen så barn og voksne igjennom hva som hadde blitt filmet. Her kunne de reflektere rundt det de hadde sett og hva barnet var opptatt av med barna. En god aktivitet for å forsterke språkutvikling. I tillegg kunne de bruke den samme videoene til å ha refleksjoner på avdelingsmøter. Videoen kunne fange opp ting de ellers ikke ville ha sett Dette var bare en av mange ting de jobbet med.

Denne barnehagen har kommet seg et godt stykke på vei i arbeid med digitale verktøy. De hadde en allsidig arbeidsmetode der barna hadde like stor tilgang til de digitale vertøye hele tiden. Barna var deres pådriver og de var med på å skape det digitale miljøet i barnehagen. Fra denne pod-casten kan vi lett finne inspirasjon til hvordan og hvorfor vi skal jobbe med digitale verktøyet i barnehagen. Pod-casten skaper nysgjerrighet som kan gi inspirasjon til denne type arbeid. For en som føler usikkerhet rundt denne type arbeidsmetode skaper pod-casten nysgjerrighet. Og tanken på å starte er ikke fult så skummelt.

Kilder:

https://podtail.com/no/podcast/baerepod-en-baerekraftig-barneahage-pod/digitale-verktoy-med-ilabekken-barnehage/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/arbeidsmater/digital-praksis/