Prosjektbeskrivelse

Riksvei 110 på strekningen Simo – St.Croix i Fredrikstad har idag vesentlig størretrafikkmengde enn den er beregnet for. Med dette som utgangspunkt ønsker Statens Vegvesen å se på traseer som kan være aktuelle for en utvidelse av rv. 110 til en firefeltsveg. Denne utvidelsen må sees i sammenheng med Intercity utbyggingen på Østlandet og de eksisterende planer for ombygging av jernbanen på strekningen som er under utarbeidelse.

En samordning av disse prosjektene i tid og rom vil gi betydelige fordeler bådekostnadsmessig og for å begrense anleggsperioden.

Hovedutfordringen med prosjektet er å få plass til dobbeltsporet jernbane og firefelts vei i et relativt tettbebygd område. I tillegg skal nye kollektivknutepunkt etableres på strekningen isamme område som rv. 110 møter en av de andre store innfartsårene til Fredrikstad.

Vi har vurdert 3 ulike alternativer til ny trasé. Grunnet jernbanens lite fleksible linjeføring, er nytt jernbanespor i stor grad begrenset til dagens korridor. Våre forslag til ny vegtrasé på strekningen Simo – St.Croix er derfor gitt med utgangspunkt i jernbanens plassering

Skjermbilde 2015-06-07 kl. 19.59.06