GENERELL INFO

Overvannproblematikk - Foto Arne Børresen

Foto: Arne Børresen

Vi er fire studenter som jobber for å løse overvannproblematikken ved fotgjengerkulvertene i Habornveien, Fredrikstad.

To gang/sykkelstier i kulvert under Habornveien blir oversvømt ved kraftig regn. Dette har i en lengre periode vært et problem for de som daglig bruker undergangene. Resultatet av dette er at fotgjengere, herunder skolebarn og syklister må bruke RV 111, som er relativt tungt trafikkert. Dette øker risikoen for ulykker betraktelig. Statens vegvesen har som tiltak flyttet (løftet opp) pumpestasjonene ved begge veiundergangene, uten at dette har gitt tilfredsstillende effekt.

Hensikten med prosjektet er å hjelpe Statens Vegvesen til å løse eksisterende problem der beboere, fotgjengere og myke trafikanter blir hindret i å bruke undergangene ved stor vannbelastning. Vi har som mål å samle kunnskap og ideer fra ulike aktører som har kjennskap til utfordringen. Gjennom denne bacheloroppgaven ønsker vi å kunne gi en fagbasert anbefaling om hvordan man kan løse problemet på en god og hensiktsmessig måte. Resultatet skal gi lavere risiko for nestenulykker og ulykker. Utgifter knyttet til akutte tiltak og utbedring av asfalt vil også bortfalle. Ved ferdigstilling av prosjektet har arbeidsgruppa som mål å ha gitt Statens vegvesen et godt nok grunnlag for en enkel og effektiv utbedring av undergangene.

 

PROSJEKTDELTAKERE

Henry Nordhagen

Mehdi Sultani

Masoud Noori

Victor Pishva