Levert!

Da har gruppa levert inn bacheloroppgaven.
Vi er klare for EXPO den 15-16. juni, er du? Møt opp for en hyggelig prat!

Bachelorgruppa etter innlevering av oppgaven

 

Vi er i avisa!

Vi har blitt intervjuet av Moss Avis. Artikkelen kan du lese her: https://www.moss-avis.no/nyheter/valer/samferdsel/foreslar-store-endringer-for-omstridt-veikryss/s/5-67-434932?key=2017-05-30T11%3A11%3A21.000Z%2Fretriever%2F50f3d2b4d6a392ccddfddf8eb5739d35269e6459

Intervju med Moss Avis

 

 

 

Pressemelding

Nå blir Fylkesveg 120 gjennomgående

Et nytt kryss ved Rød i Våler kommune skal gjøre det enklere for trafikantene å ferdes mellom indre og ytre Østfold. Forslaget kommer i en bacheloroppgave fra en gruppe avgangsstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Valgt løsning

Et nytt kryss ved Rød skal erstatte det eksisterende krysset som deler fylkesvegene 120 og 115 i Våler kommune. Det nye krysset skal tåle en stadig økende trafikkstrøm, samt forbedre tilknytningen mellom indre og ytre Østfold. I tillegg skal det tilrettelegges for at fotgjengere og syklister får et eget tilbud i form av en egen gang- og sykkelveg med undergang. Oppgaven er utført i samarbeid med Statens Vegvesen, Region Øst.

Bakgrunnen for oppgaven er at fylkeskommunen ønsker at fylkesveg 120 skal være hovedveg og gjennomgående, og at det bør tilrettelegges for planskilt undergang for fotgjengere og syklister. I dagens situasjon er krysset bygget slik at trafikantene på fylkesveg 120 (Hobølveien) har vikeplikt. Tall fra kapasitetsberegninger viser at dagens løsning er tungt trafikkert og på grensen til overbelastet. Ved å gjøre om fylkesveg 120 til gjennomgående hovedveg, samt gi fotgjengere og syklister et eget tilbud, mener studentene at de har kommet med en bedre løsning for trafikkproblemet.

Det er blitt utarbeidet to forslag til nye kryssløsninger, der begge alternativene har fylkesveg 120 som gjennomgående veg. Etter grundige vurderinger basert på befaringer i området, konsekvensanalyser og andre kalkulasjoner, har studentene valgt å gå videre med alternativet som gir fylkesveg 115 en ny vegtrase. Alternativet går ut på å bygge et nytt kryss omlag 200 meter nord for det gamle krysset, og tilbakeføre deler av den gamle fylkesvegen til dyrket mark. Det nye krysset får både høyre- og venstresvingefelt som skal redusere dagens kødannelser, samt delende trafikkøyer for hvert felt. Strekningene som inngår i krysset oppgraderes til gjeldende vegstandardkrav med forsterket midtoppmerking, for å redusere faren for møteulykker.

Per dags dato det finnes ingen fortau eller gang- og sykkelveg i området. Den planlagte gang- og sykkelvegen med underganger ligger i området der fylkesveg 120 (Hobølveien) møter fylkesveg 115 (Vålerveien), og skal sikre trygg passering for gående og syklister på strekningene.

 

Midtveisrapport levert!

Da er midtveisrapporten levert og gruppa tar fortjent helg!

God Helg!

 

Kapasitetsberegning

Idag har vi vært på befaring ved krysset vi skal prosjektere, hvor vi har registrert kryssets trafikkstrøm og kapasitet. Spennende!

Kapasitetberegning av krysset (Foto: Simon Kveen)

 

Oppstart!

Hei, og velkommen til vår nettside!
Vi er nå godt i gang med vårt prosjekt, og vår foreløpige problemstilling er «Prosjektering av ombygging av krysset mellom fylkesvegene 120 og 115 i Våler kommune».

Prosjektet blir utført i samarbeid Statens Vegvesen, og strekker seg til 16. juni 2017.

Følg med videre for oppdateringer!