P.dir

Prosjektnavn: Konseptutvikling for Østfoldforskning

Prosjekttittel: Konseptutvikling for å skape interesse for  informasjon om miljø og sosiale forhold

Planlagt startdato:  04.01.17               Varighet: 08.06.17

Oppdragsgiver: Synnøve Rubach & Cecilia Askham v/ Østfoldforskning

Oppdragstaker: Høgskolen i Østfold

Utfylt av: Tina Agerup Schei

 

Bakgrunn for prosjektet

Siste semester ved utdanningen Bachelorstudium Innovasjon og Prosjektledelse ved ingeniøravdelingen, Høgskolen i Østfold må en Bacheloroppgave på 20 studiepoeng godkjennes. Da jeg har stor interesse for miljø og sosiale forhold ved produksjon av moteprodukter valgte jeg prosjektet hos Østfoldforskning da de fokuserer på nettopp dette.

I 2016 startet Østfoldforskning prosjektet Redesign QR prosjektet i samarbeid med Fretex A/S. Prosjektet er finansiert av Oslofjordfondet for en periode på tre år (2016-2019). Formålet med prosjektet er å utvikle en mobilapplikasjon som kan formidle de miljømessige og sosiale forholdene som er relevante i produksjon av Fretex redesign-produkter til forbrukeren. Målet med denne applikasjonen er å påvirke forbrukeren til å ta stilling til de miljømessige og sosiale forholdene i kjøpsøyeblikket og inspirere til et mer bærekraftig forbruk. Det sekundære målet for prosjektet er å øke bevisstheten hos de ansatte i Fretex redesign-avdelingene med tanke på valg av materialer og prosesser i produksjonen av redesign-produktene. I 2016 utførte Østfoldforskning en forbrukerundersøkelse som skal ligge til grunn for den videre utviklingen av applikasjonen. Denne undersøkelsen har bl.a. hatt fokus på kjennskap og holdning til Fretex-redesign produkter samt interesse for informasjon om miljø-og sosiale forhold forbundet med produksjon av moteprodukter.

 

 

Hensikten med prosjektet

Dette produktutviklingsprosjektet for kommunikasjon av miljø & sosiale forhold er fastslått som et prosjekt med mål for å utarbeide konsepter som kommuniserer informasjon om miljø & sosiale forhold for å skape interesse hos forbrukere, og utføre en sammenslåing av indikatorer gitt fra Østfoldforskning. Ved prosjektets slutt skal det være utarbeidet konsepter som kan brukes videre i utformingen av mobilapplikasjon for kommunikasjonen av miljø & sosiale forhold for å skape interesse for et mer bærekraftig forbruk og bidra til at forbruker laster ned mobilapplikasjonen for å få denne informasjonen. Det vil også bli utført en sammenslåing av indikatorer for miljø & sosiale forhold som Østfoldforskning utarbeidet for å skape bedre oversikt over informasjonen når forbruker laster ned mobilapplikasjonen.

Den endelige rapporten som følger gjengir da produktutviklingsmetodikken til Ulrich & Eppinger, fra boken Product Design and Development (2012), og viser hvordan jeg systematisk har valgt å gjennomføre prosjektet ved hjelp av teori og metoder i produktutviklingsprosessen.

 

Hovedoppgavene i prosjektet

Hovedoppgavene i prosjektet er beskrevet i prosjektdirektivet på de fem neste sidene. Prosjektdirektivet er opprettet som en avtale som definerer prosjektets mål, arbeidsomfang, og rammebetingelser, som regulerer forholdet mellom oppdragsgiver og meg selv.

Denne skal sikre at oppdragsgiver, utførende organisasjon, og prosjekt, er kjent med og har samme forståelse for hva prosjektet går ut på og hvordan det skal gjennomføres. Prosjektdirektivet for dette prosjektet er utarbeidet i samarbeid med oppdragsgiver, og på denne måten har begge parter en klar forståelse av avtalens innhold og intensjon. (Skattum & Hatling, 2010, s. 50). I dette prosjektdirektivet vil en finne informasjon om:

 

 • Overordnet informasjon som prosjektnavn, tittel, og varighet
 • Prosjektorganisering
 • Prosjektbeskrivelse med mål og hovedtiltak
 • Rammebetingelser og grunnlagsdokumentasjon
 • Fremdriftsplan (milepælsplan)
 • Prosjektplaner og statusrapportering

 

Organisering

Prosjektgruppens leder: Tina Agerup Schei

Prosjektdeltakere: Tina Agerup Schei

Styringsgruppens leder: Synnøve Rubach

sekretær: Cecilia Askham

veileder/deltakere: Gunnar Andersson

 

Referansegruppe/-personer: Synnøve Rubach

                                                     Cecilie Askham

                                                     Gunnar Andersson

 

 

B.Prosjektbeskrivelse

 Bakgrunn for prosjektet er et ønske fra Østfoldforskning om konsepter til kommunikasjon for miljø & sosiale forhold for moteprodukter og en sammenslåing av indikatorer for denne informasjonen som er blitt lagt frem av Østfoldforskning.

 Hensikten med prosjektet er å skape interesse for miljø & sosiale forhold og ha ferdigstilt indikatoroppsett til en mobilapplikasjon som skal utvikles videre. En vellykket gjennomføring av prosjektet skal føre til at det i videre utvikling av mobilapplikasjon er utarbeidet konsepter som vil bidra til å skape interesse for denne informasjonen.

 

Resultatmål- konkrete mål som skal realiseres i prosjektperioden

 • Endelig konsept for å skape interesse for informasjon om miljø & sosiale forhold
 • Skape interesse for å ta mer bærekraftige valg ved innkjøp av moteprodukter
 • En begrunnet sammenslåing av indikatorer

 

Hovedtiltak

 • Følge produktutviklingsmetodikken til Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D, (2012), fra boken Product Design and Development
 • Gjennomføre en litteratur og web-søk på indikatorer og formidlingseksempler og skape en oversikt over betydningen av de forskjellige indikatorene.
 • Utføre spørreundersøkelser  for å identifisere kundebehov
 • Utvikle konsepter som skal dekke kundebehov
 • Utarbeide konsepter for å skape interesse for miljø og sosiale forhold knyttet til moteprodukter.

 Effektmål – Hensikt med prosjektet

 • Utarbeide konsepter som kan bidra til interesse for informasjon om miljø & sosiale forhold og videre utvikling av mobilapplikasjon for Østfoldforskning og Fretex AS.
 • Utføre en sammenslåing av indikatorer for miljø & sosiale forhold til oppsett av informasjonen i mobilapplikasjon

 Individuelle mål:

 • Informasjonsinnhenting om indikatorer for miljø & sosiale forhold for økt forståelse om miljø-og sosiale forhold
 • Gjennomføre sammenslåing av indikatorer med begrunnelse
 • Identifisere kundebehov for interesseskapning av miljø & sosiale forhold ved survey og intervjuer
 • Utarbeide konsepter for interesse for miljø & sosiale forhold og inspirere til et mer bærekraftig forbruk
 • Utføre screening og scoring i for å komme frem til endelig konsept

 

Prosjektets rammebetingelser og avgrensinger

 • Denne bachelor oppgaven er et samarbeid mellom Østfoldforskning AS og Høyskolen i Østfold med mulighet for å arbeide på kontor på Forskningsparken i Oslo, men ha møter med Synnøve og Cecilia på kontor i Fredrikstad, eller via skype.
 • Prosjektet er forbeholdt oppdragsgivers forespørsel om å fremstille konsepter for å skape interesse for informasjon om miljø & sosiale forhold.
 • Med interesse for informasjon om miljø & sosiale forhold menes det interesse for å laste ned mobilapplikasjon som vil formidle denne informasjonen til forbruker og interesse skapning før før dette.
 • Det er begrensninger i prosjektet tilknyttet tid, litteratur og arbeidskraft da oppgaven blir skrevet av en person alene
 • Det vil ikke bli tatt økonomiske vurderinger rundt konseptutviklingen da dette vil kunne begrense arbeidet
 • Det forekommer ingen økonomiske rammebetingelser i prosjektet
 • I henhold til emnebeskrivelsen vil jeg forholde meg til de faglige rammebetingelsene for bachelorprosjektet i emne IR137513 Bacheloroppgave med vitenskapsteori og metode, ved Høgskolen i Østfold

 

Grunnlagsdokumentasjon

Faglitteratur er: Ulrich, K. T., & Eppinger, S. D. (2012). Fra boken Product Design and Development. New York: Mc Graw-Hill

Informasjon fra oppdragsgiver:

 • Power Point QR-prosjekt av Cecilia Askham
 • Østfold forskning rapport: Askham, C., Gram-Hanssen, I., Johansen, I. J. B., Rubach, S., Valente, C. (2016). Arbeidspakke 1 i Redesign QR prosjektet. OR.22.16.

 

Er prosjektet et delprosjekt eller en del av et større hovedprosjekt/program?    ja

 

Prosjektplaner og statusrapportering

Skal det utarbeides milepælplan og prosjektansvarskart for prosjektet? ja

Ansvarlig: Tina Agerup Schei

Frist: 20.01.2017

 

Skal det rapporteres regelmessig om status og fremdrift i prosjektet? ja

Avsender: Tina Agerup Schei

Mottaker: Gunnar Andersson, Synnøve Rubach & Cecilia Askham

Frekvens: månedlig

Første rapportering: 11.01.2017

Når skal sluttrapport om prosjektet være ferdigstilt?

Ansvarlig: Tina Agerup Schei

Frist: 08.06.2017

 

Underskrifter

 

 

Tina Agerup Schei

…………………….          ……………………….   …………………………..   …………………………….

 

Pressemelding

Pressemelding

 

Konseptutvikling for kommunikasjon av miljø & sosiale forhold knyttet til moteprodukter

 

Jeg er en student ved studiet Innovasjon og Prosjektledelse ved Høyskolen i Østfold. Min oppdragsgiver er Østfoldforskning, som i samarbeid med Fretex har arbeidet med Redesign QR prosjektet siden 2016. Før jeg kom inn i bildet hadde de blant annet utført en forbrukerundersøkelse for å undersøke interessen for informasjonen om miljø & sosiale forhold og bestemt at denne informasjonen skal kommuniseres ut via en mobilapplikasjon.

I dag lever vi i et bruk og kast samfunn, noe som er en skummel utvikling for jordkloden vår. Nordmenn kjøper blant annet nye klær for over 30 milliarder i året og forbruket av klær og sko er firedoblet i løpet av de siste 20 årene.

Med økt bevissthet rundt de miljømessige og sosiale forholdene rundt moteprodukter vi kjøper kan vi bidra til mindre klimautslipp, søppel, forurensning og mindre rasering av verdifull natur og utryddelse av arter.

Min oppgave er å medvirke til at denne bevisstheten økes ved å utarbeide konsepter som vil skape interesse hos forbruker for miljø & sosiale forhold ved kjøp av moteprodukter.

Med smart phone laster man ned mobilapplikasjoner for å gjøre hverdagen enklere med handlelister, treningsprogram, diettplanlegning, nyhetsoppdateringer, budsjettoversikt, dating og til avkobling i form av spill. En strømløs mobil kan altså legge store hindringer i hverdagslivet. Hvor mange mobilapplikasjoner du har på din telefon varierer ut i fra interesser og hvor mye lagringsplass du har på telefonen din og den må være underholdene eller inneha en hverdagsverdi. Hva som er de viktigste punktene for å skape interesse hos forbruker til å laste ned en mobilapplikasjon om miljø & sosiale forhold er hovedfokus i min oppgave, og jeg håper å kunne utarbeide konsepter som vil være til god hjelp i videre arbeid med å skape interesse for et bærekraftig forbruk.

 

Jeg håper å kunne engasjere mennesker til en bærekraftig livsstil og har derfor et ønske om publisering i deres blad om dette prosjektet.

 

Håper å høre fra dere.

 

 

Mvh Tina Agerup Schei

Tlf: 92835609