Sammendrag

Denne rapporten er skrevet som en bacheloroppgave på studiet innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold. Den er en evaluering av Luftforsvarets prosjekt Fremtidig flyplassdrift. Prosjektet skal jobbe med å implementere det europeiske EASA-regelverket i tidsrommet 01.01.2017 til tidsfristen 01.01.2018. Luftforsvaret er pålagt å gjennomføre disse endringene på sine flyplasser med sivil drift. Rapporten er en helhetsevaluering av prosjektet i tidsrommet bachelorgruppen deltok: 06.02.2017-04.05.2017.

Problemstillingen som besvares i rapporten er ”Har prosjekt Fremtidig flyplassdrift blitt gjennomført på en effektiv måte i forhold til måloppnåelse?” For å gi en helhetsanalyse av oppgaven belyses momenter som prosjektledelse, organisering, arbeidsmetodikk innad i prosjektet og prosjektopprettelse.

For å besvare på problemstillingen ble metoder som observasjon, intervju og e-postintervju benyttet. Bachelorgruppen har data fra syv observasjonsnotat, to intervjuer med prosjektleder og en prosjektdeltaker, og seks e-postintervjuer.

Man har sett en prosjektleder med betydelig erfaring, både fra prosjektarbeid og tidligere arbeid med Forsvaret. Han er reflektert og tilpasningsdyktig, og leder prosjektet målrettet og effektivt.

Man har sett at prosjektet har vært organisert med en styringsgruppe som har holdt seg i bakgrunnen, og hatt tillit til prosjektdeltakerne. Dette synes å være hensiktsmessig i denne situasjonen, og ga prosjektgruppen arbeidsroen de hadde behov for. Matriseorganisering var det naturlige valget for dette prosjektet.

Valget om å leie inn en ekstern prosjektleder fremstår vellykket, da dette gjorde det mulig for Forsvaret å fokusere på fagrettet arbeid fremfor ledelse av prosjektet. Manglende tid og kompetanse underbygger også denne konklusjonen.

Da prosjektet ble enige om at dette skulle være et samarbeid hvor arbeidsoppgavene var fordelt mellom luftvingene, la dette grunnlaget for god fremdrift. Denne økte ytterligere ved at prosjektmøtene ble gjort om til arbeidsmøter. I og med at tid har vært en avgjørende faktor, var denne økningen i fremdrift avgjørende.

Alt tyder på at opprettelsen av prosjekt Fremtidig flyplassdrift var avgjørende for at luftvingene skulle nå målet om EASA-sertifisering i tide. Prosjektdeltakers uttalelse om at prosjektet har kommet nærmere målet på fire måneder enn på fire år før prosjektets opprettelse understreker dette.

Bachelorgruppen anbefaler Luftforsvaret å vurdere prosjekt som arbeidsform så tidlig som mulig i prosessen ved tilsvarende komplekse oppgaver i fremtiden. Videre anbefales det å fortsette å benytte en ekstern prosjektleder. Denne type prosjektledelse er en kompetanse Luftforsvaret bør leie inn. Bachelorgruppen anbefaler videre at Luftforsvaret tar et bevisst valg om styringsgruppens involvering basert på relevant teori og den gitte situasjon. Dersom Forsvaret ved en senere anledninger velger å ikke etablere en styringsgruppe er det viktig at prosjekteier følger opp sin rolle, og eventuelt utnevner en prosjektansvarlig.