Forprosjektrapport

Gruppe B17ID03

 

Prosjektnavn El-sykkel for NxTech
Prosjekttittel El-sykkel for NxTech
Startdato 16.01.17 Varighet: 21 uker
Oppdragsgiver NxTech AS
Oppdragstaker B17ID03
Dato 30.03.2017

Organisering 

 Prosjektdeltaker Mobil Mail
Emil Lande Eriksen 47 452 63 731 emillande@gmail.com
Madeleine Sjøseth Pedersen 47 482 16 512 madeleine-pedersen@hotmail.no
Joakim Hantho Qvale 47 924 86 164 joakim_qvale@hotmail.com
Jørgen Hoff Amundsen 47 488 81 993 jorgen.hoff.amundsen@gmail.com
Vilde Frang Høivik 47 478 83 147 vilde.frang@live.no
Veileder
Daniela Blauhut 47 944 84 713 daniela.blauhut@hiof.no
Kontaktperson hos NxTech  
Ole Eilsø 47 473 09 619 ole@nxtech.no

 


Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

Oppdragsgiver for prosjektet er NxTech, et utvikler- og konsulent firma med hovedkontor i Fredrikstad. Selskapet påtar seg i dag komplette multidisiplinære opp- drag, med hovedkompetanse innen nærfeltskommunikasjon, hardware- og softwareutvikling.

NxTech driver i dag med import og salg av el-sykler fra den kinesiske produsenten Xiaomi, men øsker nå å videreføre deres kompetanse innen NFC, mekanikkdesign og el-bilindustri i en egenutviklet el-sykkel.

Oppgaveformulering

El-sykkelen som skal utvikles er tiltenkt bruk i større bedrifter og offentlige institusjoner. Bruksområdene vil i hovedsak dreie seg om transport i forbindelse med jobb, men kan også være en offentlig bysykkel. Bedriften eller institusjonen vil disponere syklene, og de ansatte vil kunne benytte dem etter ønske/behov. Det vil derfor være hensiktsmessig å utvikle et system som gjør det enkelt for brukeren å hente ut, levere, låse og lade el-syklene.

Oppdragsgiver har lagt vekt på at sykkelen skal fremstå som robust og slitesterk, samtidig som den er et «blikkfang» og tiltrekker seg oppmerksomhet. Utover disse karakteristikkene står gruppen nokså fritt i utformingen av produktet. Det vil legges vekt på å finne hensiktsmessige produksjonsmetoder for de ulike komponentene i el-sykkelen.


Prosjektmål

Resultatmål

  • Prosjektrapport og gjennomføring av EXPO 2017
  • Lage en fungerende prototype av en el-sykkel
  • Utvikle og visualisere et konsept som beskriver brukersystemet rundt el-sykkelen (ladestasjon, lading, registrering, låsing)

Effektmål

  • En prototype av el-sykkel og brukersystem vil tilrettelegge for oppdragsgivers videre satsing på el-sykkelmarkedet.
  • Bidra til å minske klimagassutslippene til bedrifter og offentlige institusjoner i forbindelse med transport.

Prosessmål

  • I prosjektprosessen vil gruppen ha som mål å ha gode møterutiner, godt samarbeid og sørge for kontinuerlig fremdrift i henhold til tidsplanen. Ved å rotere på arbeidsoppgavene vil alle i gruppen få god kjennskap til og innflytelse på prosjektet.

Problemstilling

«Designe en elektrisk sykkel til nærtransport i norske forhold, for statlige og private bedrifter»


Rammer og avgrensinger

Prosjektet følger en tidsplan som gir en ramme for tidsbruk. Tidsplanen inneholder også de formelle fristene gitt av Høgskolen i Østfold, deriblant frister for innleveringer og EXPO.

Gruppen har blitt enige med oppdragsgiver om å låne diverse essensielle deler til bygging av prototypen. Utover dette foreligger det ingen avtale om økonomiske bidrag fra bedriftens side. De resterende materialene vil derfor måtte dekkes av høgskolen og gruppen selv.

Hovedfokuset i oppgaven vil ligge på produktdesign, mens systemdesign og interaksjonsdesign vil bli prioritert i mindre grad. Hensikten med prosjektet er å utvikle en prototype av el-sykkelen med de viktigste funksjonene, og foreslå produksjonsmetoder. Det vil også utvikles et brukersystem på konseptnivå som oppdragsgiver kan benytte i videre utvikling.


Prosjektplan med tidsdiagram


Beskrivelse av løsningsmetodikk

I innsiktsarbeidet vil det hentes informasjon ved hjelp av metoder som spørreundersøkelser, intervjuer, produkttesting samt litteratur- og informasjonsstudier. Funnene vil analyseres og dokumenteres i rapporten. Ved bruk av verktøy som storyboards og sekvensanalyse vil el-sykkelen og systemets funksjonalitet utforskes. Innsiktsarbeidet vil resultere i en kravspesifikasjon som legger føringene for designprosessen.

I samarbeid med oppdragsgiver utvikles ideer for hvordan el-sykkelen best bør utformes. Løsninger vil visualiseres og presenteres i form av skisser og modeller, både for hånd og digitalt, med egnede programvarer. Begrunnelser for valg blir dokumentert underveis. Arbeidet resulterer i flere konsepter som vil bli vurdert opp mot kravspesifikasjonen.

Sluttresultatet vil bestå i en fysisk modell med de viktigste funksjonene, samt en digital modell av systemet.


Koder og standarder

Europeisk standard for el-sykler, eller «EPAC» (Electrically Power Assisted Cycle), EN 15194, vil bli benyttet som grunnlag for utviklingen av konseptet.

Valg og merking av batteri skal tilfredsstille kravene i Klima- og miljødepartementets produktforskrift (Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøskadelige kjemikalier og andre produkter) fra 2004. Herunder omhandler § 2-16, § 2-17, og § 2-18 spesifikt batterier.