Trykk på lenken under for å se pressemeldingen våres!

Pressemelding

 

 

Møte hos Vann- og avløpsetaten i Oslo der alle gruppene presenterte status på oppgaven.

Foto: Julie Kvitsjøen

 

Om oppgaven

Bakgrunn og teoretisk grunnlag

I storbyer så er det lite permeable(gjennomtrengelige) flater og avrenningen er stor. Det blir stadig flere oversvømmelser og de nåværende løsningene for overvann er ikke tilstrekkelig i fremtiden. Det er meldt om oversvømte kjellere langs ved Torshovbekken og det er tydelig et behov for forbedring med tanke på utviklingen av ekstremvær.

 

Prosjektmål

Vi forventer med å komme med ulike LOD-tiltak for de aktuelle områder. Vi ønsker en trygg håndtering av overvann for nedre del av Torshovbekken. Ved flom tilstander ønsker vi å føre overvannet vekk fra de mest sentrale gatene og heller lede det over til de mindre sentrale veiene.
Vi vil lage et vektingssystem som vi kan benytte til å sammenlikne ulike LOD-tiltak opp mot hverandre, og finne det mest passende for hvert enkelt delområde.

Problemstilling

Implementering av overvannsstrategier for nedre del av Torshovbekken.

Vi ønsker å benytte tre trinns overvannshåndtering for overvannsproblematikken, der vi fanger opp og infiltrerer, forsinker og fordrøyer og til slutt, sikre trygge flomveier.  

 

Rammer og avgrensninger

Vi har avgrenset området vårt til nedre del av Torshovbekken. Der vi deler området inn i mindre seksjoner. Dette gjør vi for å kunne få tiltak som passer for hver enkelt seksjon.

Vi har kartdata som viser nøyaktige geografiske avgrensninger.