Takk for oss!

Nå er bacheloroppgaven ferdigstilt og levert, og vi sier oss godt fornøyd med det endelige resultatet!

Takket være godt samarbeid og gode veiledere har vi hatt en fin arbeidsprosess underveis og lært mye om temaet. Nå gjenstår bare forberedelser til EXPO, før vi så går løs på arbeidslivet.

Vi sees der! 🙂

 

 

Siste innspurt

En uke gjenstår av arbeidet med bachelor oppgava, og kapitlene ferdigstilles og det meste faller på plass. Nå gjenstår konklusjon og videre arbeid, samt rettskriving og finpuss.

 

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 

Pressemelding

En urban fremtid tilpasset de kommende klimaendringene

Ingress

Klimaendringer har de siste tiårene ført til at mange norske byer har opplevd større nedbørsmengder og mer intense regnskyll. Dette har ført til flommer som har gitt store skader. Hvordan vi håndterer overvannet fremover vil være viktig for å tilpasse oss det nye klimaet. Bacheloroppgaven vår går ut på analyse av overvannsstrømmer under ekstremregn med mulighetsstudie av løsninger for problemområder langs FV109 på Rolvsøy i Fredrikstad.

”Många bäckar små blir en stor å”

Prognoser viser at regnbørsintensiteten vil øke betraktelig i kommende år på grunn av klimaendringer. Dette vil føre til at overvanns-problemene vi har i dag vil bli enda større i framtiden om det ikke gjøres tiltak. Vi vil se på nedslagsfeltet rundt FV109 på Rolvsøy, som er en av Fredrikstads mest trafikkerte veier. Det er dermed ekstra viktig å håndtere overvannet på en god måte for å unngå at veien blir skadet eller må stenges ved framtidige ekstremregn. Det er per dags dato observert flere steder i området hvor vannet samler seg opp når det regner, og som kan skape enda større problemer ved ekstremregn. I tillegg er det planlagt ny jernbanetrasé i et lavpunkt ved enden av nedslagsfeltet, noe som kan by på utfordringer om ikke mer vann tilbakeholdes oppstrøms i nedslagsfeltet eller ledes bort fra området.
Hovedområdet er delt inn i 4 delområder hvor det er observert oppsamling av vann. Disse områdene er nummerert etter plassering, hvor delområde 1 ligger lengst nord i feltet. Delområdene er hhv. Vannskilleveien, en grønn gresslette ved Leie, Wilbergjordet og undergangen ved Hassingen.

Unngå vann over hodet, vær føre var.
Ved hjelp av simuleringsprogram vil vi å få ut en vellykket modell av området som simulerer valgt regn og som kan brukes til å hente ut nyttig informasjon. Ut ifra dette kan vi foreslå gode tiltak for gitte områder i nedslagsfeltet som vil kunne bidra til å fordrøye vannet og sikre trygge flomveier.

 

###

For mer informasjon, kontakt: Iselin Svendsen, 97460839, iselinsv@hiof.no.

 

Statusmøte

Mandag denne uken samlet gruppen seg for å se status på hvordan oppgaven. Plan for de siste ukene før levering ble satt opp for å ferdigstille alt. Det vil bli jobbet individuelt denne uken og deler av neste, før gruppen samles daglig med både korte og lange dager nærmere fristen.

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 

Møte med diskusjon av løsningsalternativer

Gjennom uken som har gått har gruppen fortsatt arbeidet med simuleringsprogrammet Mike Urban, samtidig som det diskuteres hvilke alternativer som kan være løsninger for problemområdene. For hvert området blir det satt opp ulike alternativer som blir sammenliknet og vurdert i en sammenlikningstabell. Alternativene har diskutert mellom gruppemedlemmene og veileder Torbjørn fra SWECO.

 

 

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 

Befaring

2. mai dro to av gruppemedlemmene ut på befaring rundt problemområdene. Det ble spesielt sett på takrennene i nedslagsfeltene, hvor mange som gikk til terreng og hvor mange som gikk ned i bakken. Det viste seg at mange takrenner gikk ned i bakken selv som terrenget tillot det å gå til terreng.

Grøfter langs veiene ble sett på og størrelsen på tilgjengelig terreng.

 

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 

EXPO

Frist for å levere inn bilder og tekst til EXPO var den 26.04.19. Her oppga vi informasjon om gruppen, overskrift for bacheloroppgaven, en prosjektbeskrivelse på 100 ord, 50 ord som beskrev oppdragsgiveren.

I prosjektbeskrivelsen fortelles det om prosjektområdene og fremtidens prognoser. Det fortelles også kort om simuleringen.

Oppdragsgiveren er Fredrikstad kommune og eksterne veileredere hører til SWECO.

 

 

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 

Litteraturstudie

Kunnskapsinnhentingen i denne bacheloroppgaven besto av dokument- og litteratur studie. Tidligere master- og bacheloroppgaver, fagbøker, artikler, organisasjoner, koder og standarder har blitt benyttet for å innhente kunnskap rundt temaene som var aktuelle.
Kunnskap rundt programmer og simuleringsprogrammer ble også nyttig, her fikk gruppen mye hjelp av veiledere fra SWECO.

Under litteraturstudiet delte gruppen seg, der to jobben med det teoretiske og selve skrivinger, og de to andre fordypet seg i simuleringsprogrammet, dette for å jobber mer effektiv med oppgaven som helhet.

Det teoretiske grunnlaget startet med en presentasjon av dagens situasjon og klima, åpen overvannshåndtering var det gruppen ønsket å fokuserer på, derfor ble det gjort mye studie rundt dette og løsninger/mulige tiltak. Det ble sett på nedbørsdata, arealplan, byplan, verneområder, og det ble funnet noe informasjon rundt utbyggingen av det nye dobbelsporet fra BaneNor.

 

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 

Innleding og rammesetting for oppgaven

Etter flere møter både med veileder, kommunen og gruppen seg imellom, kunne endelig skrivingen starte.

Vi startet oppgaven med det teoretiske grunnlaget som lå bak, nemlig overvannsproblematikken ved de valgte områdene. Målene for oppgaven ble formulert, det samme gjorde problemstillingen: «Lokalisere områder langs FV 109 på Rolvsøy med større overvannsproblemer ved ekstremregn, og finne gode løsninger for å fordrøye og sikre gode flomveier over bakken.».

For å sikre oss mot å ta vann over hodet, måtte vi sette klare avgrensinger. Videre ble fremgangsmåte, fremdriftsplan og valg av programmer og metode for løsning av oppgaven valg. For å løse denne oppgaven skal vi bruke simuleringsprogrammene Mike Urban og Mike Flood. Vi har også brukt SCALGOlive. Vi vil så studere og vurdere hvert enkelt område hver for seg for å finne alternativ til best mulig løsning, for så å se hvordan dette påvirker hele området i sin helhet.

 

 

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff

 

 

Oppstart

Ved oppstart av arbeidet med bacheloroppgaven ble gruppen invitert til et møte med oppdragsgiveren, Fredrikstad kommune. Under dette møtet ble problemområdene presentert, Skallebakke avholdt et foredrag om overvannsproblematikken generelt og om flommen som fant sted i Fredrikstad i 2008.

I etterkant av dette møtet konkluderte gruppen hvilke områder som vi ønsket å jobbe med, nemlig Vannskilleveien, Wilbergjordet og langs RV109 ved Leie. Det ble diskutert hva som trengtes av innhentet materiale og dokumenter for å kunne sette i gang med bacheloroppgaven. 

Fredrikstad kommune sendte over det som trengtes av kartgrunnlag, informasjon om flommen i 2008.

 

Julie Solheim, Iselin Svendsen, Morgan Pettersen, Flemming Rummelhoff