Takk for oss!

Nå er vi endelig ferdig med bacheloroppgaven. vi har levert oppgaven i dag kl.9:00.

gruppen har lært veldig mye fra denne oppgaven.

Takk for alle veilederne som har hjulpet oss gjennom prosjektperioden

 

 

EXPO

Gruppe her levert en side med informasjon om oppgave og oppdragsgiver Fredrikstad kommune teknisk drift.

 

Undersøkelsesmetoder for å finne
fremmedvann i skivika

Prosjektbeskrivelse

Vi er student gruppe fra bygg ingeniør avdeling som har bachelor
oppgave i VA. Oppgaven handler om å finne årsakene til fremmede
vann i Skivika. Fremmede vann er vannet som lekker i spillvann og
vann ledninger. Gruppen må ut å gjennomføre forskjellige tester for å
oppdages årsaken.
Formålet med oppgaven er å bruke det vi har lært gjennom de tre
studieårene og kunne praktisere det i virkelighet.

Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune

Avdeling ingeniørfag/ veiledningslærer Geir Torgersen

 

Fargetest

 

Ved bruk av sporstoff vil vi kunne finne feilkoblinger. Fargestoff blir tilsatt i avløpet for å undersøke at det ikke er noe feil med ledningene. Hvis man legger f.eks grønt farge i kummeret til en spillvannsledning men som ender opp etter hvert at det observeres i overvannsledningen, er det en feilkobling. Denne målingen kan kombineres med bruk av TV-kamera. Fosfor fra spillvannet kan blant annet utnyttes som sporstoff der man tar stikkprøver av avløpsvannet om dagen i forskjellige steder i ledningsnettet og deretter observere konsentrasjonen av total fosfor (Tot-P). Deretter kan man få sammenlignet denne konsentrasjonen med den virkelige konsentrasjonen uten fremmedvannet.

(Miljø Blad, 2017, s. 3)

 

Kilder :

Miljø Blad. (2017). Fremmedvann i avløpsledninger. Hentet fra https://docplayer.me/113796005-Fremmedvann-i-avlopsledninger.html

 

 

Hva er Fremmedvann

 

Fremmedvann er vannet som kommer av innlekking i ledninger og kummer, skadede rør og utette kumlokk. Fremmedvann er alt vann som kommer fra hus uten spillvann, det gjelder separat og felles system. (Borgestrand, 2015)

Det er svært variasjon fra et område til et annet område med mengden av fremmedvann i avløpsnettet. Fremmedvann fører til små ulemper i noen områder og kommuner, men det fører til store ulemper i de fleste situasjonene.

Det kreves flere forsøk for å kunne minske fremmedvann. For å få til en god gjennomføring trenger man en langtidsplanlegging. En av de viktigste arbeid med rør og kumsinspeksjoner, er å fjerne røtter som er inntrengt i rør og kummer.

Hvis kostnadene for å la fremmedvannet bli inne i kummeret er mindre enn hva det koster å få det ut lar man det være. Men hvis fremmedvannet som er inne i kummeret kan skape mer kostnader enn hvis man arbeider med å få det ut, er det best å utføre dette. Vi bør unngå at fremmedvann fører til forurensningsutslipp og at det forårsaker større problemer i avløpsrenseanlegg. (Miljø Blad, 2017, s. 1)

 

Referanser:

Borgestrand, O. (2015, 15. januar). Fremmedvann koster dyrt. Hentet fra  https://www.vvsaktuelt.no/fremmedvann-koster-dyrt-82721/nyhet.html

Miljø Blad. (2017). Fremmedvann i avløpsledninger. Hentet fra https://docplayer.me/113796005-Fremmedvann-i-avlopsledninger.html

 

Røyketest

Gruppen har gjennomført  en røyke test den 04.05.2019 for å undersøkelse dersom området har noe feil kobling i spillvannledningen.

 

Skivika

 

Skivika (Skjærvika) er et tettsted i Fredrikstad kommune, folk som bor der kaler den for Skjærvika, men Skivika er nye navnet. Stedet strekker seg inn i Sarpsborg kommune i Østfold. I Skivika finnes en pumpestasjon som pumper spillvannet som kommer fra 3 felter. Pumpestasjonen ligger på Hunnebekken, og pumper vannet videre til renseanlegg som renser vannet og overføre den videre til Hunnebekken