Fargetest

 

Ved bruk av sporstoff vil vi kunne finne feilkoblinger. Fargestoff blir tilsatt i avløpet for å undersøke at det ikke er noe feil med ledningene. Hvis man legger f.eks grønt farge i kummeret til en spillvannsledning men som ender opp etter hvert at det observeres i overvannsledningen, er det en feilkobling. Denne målingen kan kombineres med bruk av TV-kamera. Fosfor fra spillvannet kan blant annet utnyttes som sporstoff der man tar stikkprøver av avløpsvannet om dagen i forskjellige steder i ledningsnettet og deretter observere konsentrasjonen av total fosfor (Tot-P). Deretter kan man få sammenlignet denne konsentrasjonen med den virkelige konsentrasjonen uten fremmedvannet.

(Miljø Blad, 2017, s. 3)

 

Kilder :

Miljø Blad. (2017). Fremmedvann i avløpsledninger. Hentet fra https://docplayer.me/113796005-Fremmedvann-i-avlopsledninger.html

 

 

ahalshaa