For å illustrere hvordan metodene fra Lean kobles inn i de forskjellige prosjektfasene, har vi laget en modell under som visualiserer helheten og viser sammenhengen.

I modellen for prosjektfaser som vi har laget, etter inspirasjon i fra «Project Management Process Groups» fra «PMI PMBOK guide femte utgave», Coopers «Stagegate» fra boken «Winning at New Products», illustrerer vi en Lean-transformasjonsprosess for konstruksjon.

Hensikten med denne nye modellen er å skape en ny standard for prosjektgjennomføring.

Gjennomføringsmodellen består av syv faser, som beskrives omstendelig i rapporten. Planlegging og gjennomføring er sykliske, det vil si aktive tilbakemeldinger fra produksjonsteam til prosjektledelse, om at standardene som er satt må endres, og at planene må endres gjennom Kanban produksjonsstyrings-systemet. Modellen dekker Lean-ledelse med Design Thinking og konseptutvikling i prosjektets start. Modellen skaper en arena for læring med evaluering av prosjektet som har en tilbakemeldingsløkke til neste prosjekt, samtidig en læringsarena for leverandørene. Den dekker kontroll og overvåkning av overordnede mål og KPI for prosessene. Fasene er identifisert med WBS (Work Breakdown Structure) nummer ut ifra prosjektet på topp som begynner på 1. Dette fordi hver fase er et delprosjekt, eller en leveranse i seg selv, som har sammenheng med WBS strukturen.