Bacheloroppgaven

Ifølge teknisk ukeblad er 3 av 4 byggeprosjekter forsinket, begrunnelsene peker mot svake prosjektledere, gjennomgående dårlig planlegging og kompetansegap. Statistikk fra SSB viser at arbeidsproduktiviteten i bygg- og anleggsvirksomheten har falt med nesten 10 prosent i Norge fra år 2000 til 2016. Økt arbeidsinnvandring har gitt bransjen tilgang på billig arbeidskraft med relativt lavt lønnsnivå, men muligens også lavere produktivitet grunnet språkbarrierer og begrenset kunnskap om Norge byggemetoder.

I denne sammenheng ønsker vi å innføre Lean som et tankesett i Nordic Group Holding sitt prosjekt på Cicignon Park i Fredrikstad. Vi ser dette i fra et ståsted innen organisasjonsutvikling, hvor det vi ønsker å få frem er viktigheten av å skape en lærende organisasjon, Lean er et fint grunnleggende tankesett for å få dette til og å skape arenaer for samskaping og læring. Dette bygger på den samskapte læringsmodellen og teorien om kontinuerlige forbedringer.

Ved interesse for fullverdig resultat av bacheloroppgaven rettes henvendelser til kontaktperson Erik L. Thoresen på: Erik@etrola.com