Oppdatering 08.05

I dag leverte vi tekst og bilder til EXPO-katalogen, og passerte med det en milepæl siden det var siste arbeidskrav i faget. Det gjenstår også nøyaktig en måned til oppgaven skal leveres.

Tobiasbekken som flomvei fremstår fortsatt som et meget godt tiltak for å redusere overvannsproblemene i «Det glade hjørne». Våre analyser viser at mesteparten av regnvannet som t reffer St.Hansfjellet ender opp i «Det glade hjørne» fordi kjøreveien fungerer som vannvei. Med riktig plassering av sluk i Glemmengata og i krysset utenfor politistasjonen kan man lede disse vannmengdene inn i Tobiasbekken før de samles opp i krysset og skaper problemer.

Kulverten som bekken ligger i har et innvendig tverrsnittareal på omtrent 4 kvadratmeter, og observert vannføring er så liten at den nærmest er ubetydelig for kapasiteten, som er mange ganger større enn det som er nødvendig for å håndtere vannet fra St.Hansfjellet. Kulvertens trasé sammenfaller også med slukplassering slik at nødvendig gravearbeid er minimalt.

 

Oppdatering 27.04

Gruppa har nå kommet godt på vei med oppgaven, og har tatt for seg noen ulike måter å løse overvannsproblematikken i krysset. Blant annet ser vi på mulighetene for å avlaste ledningsnettet ved å føre overvannet inn på Tobiasbekken, som går i en betongkulvert under bakken ca 60 meter unna krysset. Analyse av overvannstrømmer og topografi viser at man ved strategisk plassering av sluk vil kunne bli kvitt mesteparten av overvannet før det når frem til krysset, ved å lede det ned i denne bekken. Andre løsninger vi vurderer er flomkanaler, nytt overvannsrør og fordrøyning av overvann i kassetter under bakken.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid, men vi er samstemte om at vi er fornøyde med fremdriften og ser frem til å jobbe videre med dette spennende prosjektet.

 

 

 

Oppdatering 16.03

I dag har vi vært ute og målt dybder i et par kummer for å hente inn data til beregningene våre.

Utbruddet av coronaviruset gjør at arbeidet med oppgaven blir noe annerledes fremover, med Skype-møter og annen nettbasert kommunikasjon fremfor fysiske møter. Vi har likevel stor tro på et godt resultat, og ser frem til de kommende månedene.

 

Velkommen til bloggen for vårt bachelorprosjekt

Første innlegg, litt info:

Gruppen består av Andreas Pettersen, John Falck, Alex Juhl Østeby og Ole Martin Eriksen som alle er byggingeniørstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Vi skal skrive om overvannshåndtering og skal ta for oss krysset «Det glade hjørne» i Fredrikstad sentrum, som blir oversvømt ved kraftige regnskyll og har forårsaket skader for mange millioner kroner. Vårt mål er å utrede noen alternative løsninger for å få bukt med problemet.

Så langt har vi hatt møter med vår faglige veileder ved skolen, oppdragsgiver Fredrikstad Kommune, og COWI som også skal bistå med veiledning til oppgaven. Kommunen har gitt oss ledningskart og høydedata, som vi har studert og brukt til å drøfte mulige løsninger og måter å angripe oppgaven på.