Møte med veileder 6. Mai

Etter avtale hadde vi i dag møte med veileder (Geir T.) for å oppdatere fremgangen og få veiledning for prosjektets gang videre. Prosjekteringen har utfordringer når det kommer til valg av lokale overvannsløsninger og dette ble tatt opp på møtet som foregikk over skype. Det er fortsatt usikkerhet over hvilke løsninger vi ender opp  med, men fremover vil vi drøfte fordeler og ulemper ved følgende:

  • Trykkavløpssystem – Boligfeltet er så lite at store avløpsrør ikke er relevant. Spesielt ettersom vi skal separere gråvann og svartvann.  Derfor kan dette være relevant.
  • Våtmarksfilter – for alt overvann som renner ut av feltet som overflatevann.
  • Flomveisgrøfter – Grøfter langs alle eller utvalgte veier slik at overvann kan føres
  • Andre OV- løsninger – som evt. kan løse overvannshåndteringen fra veiene. For eksempel i sluk videre til rør eller helning på vei.

Dette er utfordringer som skal sees nøyere på og vi vil så raskt som mulig komme frem til den løsningen vi mener er mest passende for vårt boligfelt.