Oppdragsgivere

Bacheloroppgaven er tildelt av NCCE (Norwegian Centre of Circular Economy) i samarbeid med Østfoldforskning.

NCCE er et senter for utvikling av industri, offentlige virksomheter og øvrig næringsliv. Senteret arbeider med videreutvikling av sirkulær økonomi og det grønne skiftet i praksis, for og mellom virksomheter. Noen av oppgavene NCCE jobber med, er å øke utnyttelsen av restprodukter ved å finne ny bruksverdi og få disse ressursene inn i det sirkulære kretsløpet. Med det grønne skiftet og den sirkulære økonomien som grunnlag, utvikler senteret nye forretningsområder, i tillegg til at det skaper lønnsomhet og innovasjon.

Østfoldforskning er et nasjonalt forskningsinstitutt som holder til i Fredrikstad. Gjennom nyskapning og innovasjon, har Østfoldforskning en visjon om å bidra til samfunnets økning av kunnskap om bærekraftig utvikling. Når det kommer til livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av ressurs- og miljøeffektivitet til tjenester og produkter, er forskningsinstituttet det fremste fagmiljøet innenfor dette feltet i Norge.