Vårt prosjekt i korte trekk!

VÅRT PROSJEKT I KORTE TREKK!

Som en del av digital EXPO-stand har vi laget en kort video om vårt bachelorprosjekt BYKS for Fredrikstad Aktivitetsråd.

Får du ikke opp video? Prøv en annen nettleser eller sjekk ut innlegget vårt på Facebook ved å klikke her, eller lime inn følgende i nettleser:

TAKK FOR OSS

TAKK FOR OSS

Tre år, mange prosjekter, gode samarbeid med både medelever og faglærere og utallige minner er nære slutten. I morgen leverer vi vår bacheloroppgave og 15. juni presenterer vi den som en siste del av prosjektet. Dermed er vi, om i overkant av en uke, bachelorutdannet innen Innovasjon og prosjektledelse.

I hele prosjektperioden har vi fått god veiledning, mange innspill og mye inspirasjon. Vi har hatt godt utbytte av vår prosjektforståelse, lært gjennom studietiden vår; som ulike prosjektstyringsverktøy, kreative prosesser, samt praktiske og teoretiske tilnærminger. Overnevnte er sammenfattet i en ekstern prosjektstyringsrapport. Da Covid-19 ble en realitet på verdensbasis ble også omstendighetene i og rundt prosjektet endret – hvilket vi gjennom tre år ved Innovasjon og prosjektledelse har blitt rustet til å takle!

Stor takk til Marianne Storm ved Fredrikstad Aktivitetsråd for tilliten til å ta egne valg, veiledning underveis i prosessen og åpenhet rundt utfordringer ved å være et pilotprosjekt som angriper et komplekst problem.

Et stort takk rettes også til vår veileder, førsteamanuensis June Tolsby, som har vist engasjement til oppgaven og stilt strenge krav til gjennomføring – men samtidig støttet og veiledet oss, slik at vi fikk både feile, korrigere, lære, gjennomføre og prestere. Det er etablert gjensidig tillit og respekt – noe vi har satt stor pris på.

Videre vil vi benytte anledningen til å takke vår referansegruppe Erik Kruse og André Flatner v/ Fredrikstad kommune, Vegard S. Petersen v/ Tverga, Lasse Heimdal og Siri Meland v/ Norsk friluftsliv. Takk til Sabine Larrieu-Hellestad v/ Blender Collective og Lillan Just-Larsen v/ Værste AS for fasiliteter og nettverk.

Sist, men ikke minst, stor takk til samtlige professorer ved Innovasjon og Prosjektledelse, Gunnar Andersson, Frode R. Johansen, Bjørn G. Hauge og Matthew Lynch for inspirasjon, veivisning, interessante samtaler og lærerike forelesninger gjennom tre år. Det har kommet til god nytte i prosjektperioden.

Bachelorprosjektet BYKS hadde ikke vært det samme uten Fredrikstads engasjement. Takk til deg som bidro med din stemme – vi håper og tror prosjektet vil bidra til mer moro der du er!

SNART LEVERING!

SNART LEVERING!

Om få dager leverer vi vår bacheloroppgave!!
Det har vært fem hendelsesrike og minneverdige måneder med engasjement og glede – men også usikkerhet og mye arbeid! Tenk at tre år på Innovasjon og prosjektledelse nå nærmer seg slutten, og vi ikke lenger skal møte faglærere og medelever både formelt i forelesningssal og uformelt i kaffebaren hos Jim.

Vi er utrolig stolte av vår leveranse som består av fagrapport, prosjektrapport og guide til Seks Tenkerom.

 

Her følger sammendraget av fagrapporten:

Bachelorprosjektet BYKS utforsket hvordan innflytelse fra innbyggerne i Fredrikstad ville påvirke utviklingen av pilotprosjektet Fredrikstad Aktivitetsrådet. Prosjektet er gjennomført med Fredrikstad Aktivitetsråd som oppdragsgiver, men uten øvrig innflytelse fra dem for å opprettholde et forholdsvis upartisk perspektiv.

Pilotprosjektet ble vedtatt på bakgrunn av en felles agenda mellom initiativtakerne Tverga og Norsk Friluftsliv, og pilotkommunen Fredrikstad, for å favne om de egenorganiserte aktivitetene, bedre deres rammevilkår, representere de i kommunale planprosesser og sørge for et bredere aktivitetstilbud til befolkningen. Som effekt av dette er det ønskelig at flere blir mer aktive, enda oftere.

Basert på Fredrikstad Aktivitetsråds tiltenkte funksjon forstod prosjektgruppen det som en ny og potensielt nyttig tjeneste. Vårt teoretiske og metodiske rammeverk baserer seg derfor på teori innen tjenesteutvikling, med en innovasjonsfaglig forståelse av nytteverdi. Prosjektgruppen opererte med følgende problemstilling med tilhørende sekundærspørsmål:

Hvordan kan Fredrikstad Aktivitetsråd være en tjeneste til nytte for egenorganisert aktivitet for den voksne befolkningen i Fredrikstad?
– Hva kan andre kommuner lære av BYKS ved etablering av aktivitetsråd i sin kommune?

For å besvare problemstillingen tok prosjektgruppen i bruk metodene bakgrunnsundersøkelse, spørreundersøkelse, intervju og workshop for henholdsvis åpen, stor og tykk data. Grunnet restriksjoner tilknyttet koronapandemien ble prosjektgruppen nødt til å kansellere den tiltenkte egenutviklede workshopen Seks Tenkerom. Prosjektgruppen designet en guide for å videreføre dette rammeverket – i tråd med bachelorprosjektets mål om overførbarhet.

Prosjektets praksis ledet frem til følgende ønsker fra befolkningen. De ønsker å bli opplyst – både om hvilke arenaer og aktiviteter Fredrikstad har å by. Samtidig ønsker Fredrikstads befolkning flere uforpliktende lavterskeltilbud for utprøvelsen av nye aktiviteter, og at egenorganisert aktivitet generelt gjøres mer tilgjengelig ved å fjerne barrierer knyttet til økonomi, erfaring og lokasjon. Befolkningen ønsker å kunne kommunisere sømløst med både Aktivitetsrådet, andre aktive og aktører innen aktivitet. Det er også ønskelig å være sosial samtidig som man utfører, eller opplyses om, egenorganisert aktivitet.

Basert på disse preferansene sammenfattet prosjektgruppen de fem konseptene Fredrikstad Aktivitetsmesse, Aktivitetsrådet Pop-Up, Aktivitetskortet Fredrikstad, Digitalt Aktivitetsråd og Aktivitetsrådet Inspirerer.

Prosjektgruppen konkluderte i hovedtrekk med et disse fem konseptene er godt forankrede og gjennomarbeidede forslag for å oppfylle befolkningens ønsker, hvor Aktivitetsrådets rammebetingelser og målsettinger er tatt i betraktning. Likevel belyser prosjektgruppen at det er opp til Fredrikstad Aktivitetsråd å avgjøre hvorvidt disse er hensiktsmessige eller mulige for dem, og at befolkningens preferanser kan innfris også med andre konsepter.

Anbefalingene er primært tiltenkt å tre i kraft lokalt. Samtidig, med Tverga og Norsk Friluftsliv som overordnede oppdragsgivere og ellers nasjonale aktører, håper og tror prosjektgruppen at både prosjektrapportens innhold samt guiden Seks Tenkerom kan fungere som veiviser for etableringen av aktivitetsråd i andre kommuner.

Prosjektgruppen oppfordrer sterkt til samarbeid både mellom ulike aktører og arenaer internt i Fredrikstad – og fremtidige aktivitetsråd imellom.

 

Nå gjenstår kun arbeid og gjennomføring av digital muntlig presentasjon den 15.-16. juni før digital avslutningssermoni, sommerferie og jobbsøking!

DIGITAL EXPO

DIGITAL EXPO

 

Mandag den 15. juni kl. 14.30 skal vi presentere vår bacheloroppgave som en siste del av innleveringen. Denne foregår digitalt på teams hvilket gjør at alle som ønsker kan delta. Er du nysgjerrig? Gi oss et pling på tuvabb@hiof.no for å få tilsendt linken.

Vi håper å høre fra deg!

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT

I tillegg til fagrapporten som beskriver prosjektets bakgrunn, perspektiv, metode, resultat og konseptforslag inngår det i oppgaven å utforme en prosjektstyringsrapport. Denne beskriver måten vi har styrt bacheloroppgaven som et prosjekt med tilhørende verktøy for planlegging, styring og avslutning.

Rapporten presenterer både teoretisk grunnlag for gjennomføring og verktøyene brukt, samt hvordan vi har brukt de. Prosjektrapporten er vår måte å vise prosjektledelse på, da dette er en stor del av studiet vårt.

Prosjektrapporten vil få følgende forside og innholdsfortegnelse.

Med under en uke igjen kjenner vi oss spesielt klare for å levere! Denne siste uken blir full av korrekturlesing og gjennomgang, så vi har absolutt fortsatt en jobb igjen å gjøre!

RESULTATSORTERING

RESULTATSORTERING

Gjennom våre metoder for Voice of Customer har vi samlet inn store mengder informasjon om Fredrikstad Aktivitetsråds bruker.

Gjennom spørreundersøkelsen utsendt i slutten av mars har vi kartlagt et utvalg av Fredrikstads befolknings demografi, deres aktivitetsvaner, -ønsker og -barrierer samt deres meninger om ulike konseptforslag vi foreslo. Undersøkelsen avdekket også flere subjektive ytringer om aktivitet, mulige tiltak og Fredrikstad Aktivitetsråd i seg selv. Denne innsikten var essensiell for prosjektet da vi fikk samlet mye konkret informasjon på kort tid og det la grunnlaget for videre gjennomføring og utvikling.

Gjennom intervjuer utført i to runder fikk vi dypere innsikt i utvalgte respondenters vurderinger av seg selv, tiltak og fremtiden og mulighet til å prøve oss frem med noen konseptidéer for tilbakemelding. Første runde tydeliggjorde trekkene ved hvert intervjuobjekt og ga oss en stor, men nyttig, evalueringsprosess. I denne prosessen trakk vi frem intervjuobjektenes svar og vurderte den underliggende grunnen til at de svarte dette. Med denne informasjonen utviklet vi fire personas for noen utvalgte deler av respondentene.

Forankret i personasene utviklet vi fire konseptideer vi ønsket tilbakemeldinger på. Da de ulike personaene var i hovedtrekk enig om mest ønskede konseptideer i spørreundersøkelsen, og ingen tanker utpekte seg i intervjuene, ble det ikke lenger nødvendig å tilpasse konseptforslag til hver av de. Konseptideene ble presentert gjennom andre intervjurunde. Da vi allerede hadde blitt noe kjent med intervjuobjektene gikk dette enkelt og greit uten omfattende tidsbruk.

Det som der i mot kom godt frem i andre intervjurunde var at flere av ideene kunne inngå i samme konsept og vi har dermed landet på fem sammensatte konseptforslag.

 

Videre arbeider vi med siste utforming av både fag- og prosjektrapport – nå gjenstår kun korrekturlesing og ferdigstilling før levering om litt i overkant av en uke!

TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK

TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK

For hyppige oppdateringer om prosjektets fremdrift opprettet vi tidlig facebookside for BYKS. Ta en titt på profilen vår her eller bla deg videre nedover for å se innleggene etter publiseringsdato – fra nyligst til eldst.

ULIKE METODER

ULIKE METODER

Siden sist har vi hatt påskeferie, ferdigstilt ‘Seks tenkerom – BYKS’ guide i konseptutvikling av aktivitetsråd’, fått på plass mye tekst i bacheloroppgaven og kommet godt i gang med prosjektstyringsrapporten.

Nå er vi kommet oss til selve arbeidet med det som skal bli resultatet i bacheloroppgaven vår og svare på problemstillingen:

Hvordan kan Fredrikstad Aktivitetsråd være til nytte for egenorganisert aktivitet i Fredrikstad?

 

For å komme frem til gode konseptforslag basert på kundens stemme, er det helt essensielt å kartlegge  dem. Spørreundersøkelsen ga oss et godt grunnlag, men det krever videre undersøkelser for å forstå hva kunden trenger og ønsker at Fredrikstad Aktivitetsråd skal være eller tilby. 

Gjennom tre metoder tar vi sikte på å få god nok innsikt i Fredrikstads befolkning til å vite akkurat hva de trenger eller ønsker. Iterasjonene er gjentakende prosesser med kunden i fokus, og er som følger:

Først og fremst tok vi i bruk spørreundersøkelsen som la et godt grunnlag for utarbeidelse av ulike ‘personas’ i Fredrikstad. ‘Personas’ er semi-fiktive dybdeprofiler av en ideell kunde som blant annet er mye brukt i markedsføring. Med ‘personas’ som verktøy i konseptutviklingen kan vi tilpasse ulike konsepter til ulike deler av befolkningen, og på denne måten øke sjansen for et treffende Fredrikstad Aktivitetsråd.

Videre vil  ‘personaene’ utvikles gjennom intervjuer av utvalgte respondenter fra spørreundersøkelsen som passet de utvalgte ‘personaene’. Intervjuene vil gi en dypere forståelse av kunden som vil gi en tydeligere beskrivelse av hva de trenger og ønsker. På bakgrunn av dette vil vi utvikle noen konseptidéer som vi presenterer for intervjuobjektene i Iterasjon III.

Til slutt utfordrer vi intervjuobjektene på idéer til mulige konsepter og sikrer tilbakemelding fra de som faktisk skal anvende det. Dette legger grunnlaget for konseptforslagene som blir presentert for Fredrikstad Aktivitetsråd og i resultatet av bacheloroppgaven.

Med bare noen uker igjen før innlevering av oppgaven til trykk har vi nok å gjøre, men vi ser frem til en effektiv og spennende tid i møte!