SNART LEVERING!

SNART LEVERING!

Om få dager leverer vi vår bacheloroppgave!!
Det har vært fem hendelsesrike og minneverdige måneder med engasjement og glede – men også usikkerhet og mye arbeid! Tenk at tre år på Innovasjon og prosjektledelse nå nærmer seg slutten, og vi ikke lenger skal møte faglærere og medelever både formelt i forelesningssal og uformelt i kaffebaren hos Jim.

Vi er utrolig stolte av vår leveranse som består av fagrapport, prosjektrapport og guide til Seks Tenkerom.

 

Her følger sammendraget av fagrapporten:

Bachelorprosjektet BYKS utforsket hvordan innflytelse fra innbyggerne i Fredrikstad ville påvirke utviklingen av pilotprosjektet Fredrikstad Aktivitetsrådet. Prosjektet er gjennomført med Fredrikstad Aktivitetsråd som oppdragsgiver, men uten øvrig innflytelse fra dem for å opprettholde et forholdsvis upartisk perspektiv.

Pilotprosjektet ble vedtatt på bakgrunn av en felles agenda mellom initiativtakerne Tverga og Norsk Friluftsliv, og pilotkommunen Fredrikstad, for å favne om de egenorganiserte aktivitetene, bedre deres rammevilkår, representere de i kommunale planprosesser og sørge for et bredere aktivitetstilbud til befolkningen. Som effekt av dette er det ønskelig at flere blir mer aktive, enda oftere.

Basert på Fredrikstad Aktivitetsråds tiltenkte funksjon forstod prosjektgruppen det som en ny og potensielt nyttig tjeneste. Vårt teoretiske og metodiske rammeverk baserer seg derfor på teori innen tjenesteutvikling, med en innovasjonsfaglig forståelse av nytteverdi. Prosjektgruppen opererte med følgende problemstilling med tilhørende sekundærspørsmål:

Hvordan kan Fredrikstad Aktivitetsråd være en tjeneste til nytte for egenorganisert aktivitet for den voksne befolkningen i Fredrikstad?
– Hva kan andre kommuner lære av BYKS ved etablering av aktivitetsråd i sin kommune?

For å besvare problemstillingen tok prosjektgruppen i bruk metodene bakgrunnsundersøkelse, spørreundersøkelse, intervju og workshop for henholdsvis åpen, stor og tykk data. Grunnet restriksjoner tilknyttet koronapandemien ble prosjektgruppen nødt til å kansellere den tiltenkte egenutviklede workshopen Seks Tenkerom. Prosjektgruppen designet en guide for å videreføre dette rammeverket – i tråd med bachelorprosjektets mål om overførbarhet.

Prosjektets praksis ledet frem til følgende ønsker fra befolkningen. De ønsker å bli opplyst – både om hvilke arenaer og aktiviteter Fredrikstad har å by. Samtidig ønsker Fredrikstads befolkning flere uforpliktende lavterskeltilbud for utprøvelsen av nye aktiviteter, og at egenorganisert aktivitet generelt gjøres mer tilgjengelig ved å fjerne barrierer knyttet til økonomi, erfaring og lokasjon. Befolkningen ønsker å kunne kommunisere sømløst med både Aktivitetsrådet, andre aktive og aktører innen aktivitet. Det er også ønskelig å være sosial samtidig som man utfører, eller opplyses om, egenorganisert aktivitet.

Basert på disse preferansene sammenfattet prosjektgruppen de fem konseptene Fredrikstad Aktivitetsmesse, Aktivitetsrådet Pop-Up, Aktivitetskortet Fredrikstad, Digitalt Aktivitetsråd og Aktivitetsrådet Inspirerer.

Prosjektgruppen konkluderte i hovedtrekk med et disse fem konseptene er godt forankrede og gjennomarbeidede forslag for å oppfylle befolkningens ønsker, hvor Aktivitetsrådets rammebetingelser og målsettinger er tatt i betraktning. Likevel belyser prosjektgruppen at det er opp til Fredrikstad Aktivitetsråd å avgjøre hvorvidt disse er hensiktsmessige eller mulige for dem, og at befolkningens preferanser kan innfris også med andre konsepter.

Anbefalingene er primært tiltenkt å tre i kraft lokalt. Samtidig, med Tverga og Norsk Friluftsliv som overordnede oppdragsgivere og ellers nasjonale aktører, håper og tror prosjektgruppen at både prosjektrapportens innhold samt guiden Seks Tenkerom kan fungere som veiviser for etableringen av aktivitetsråd i andre kommuner.

Prosjektgruppen oppfordrer sterkt til samarbeid både mellom ulike aktører og arenaer internt i Fredrikstad – og fremtidige aktivitetsråd imellom.

 

Nå gjenstår kun arbeid og gjennomføring av digital muntlig presentasjon den 15.-16. juni før digital avslutningssermoni, sommerferie og jobbsøking!

DIGITAL EXPO

DIGITAL EXPO

 

Mandag den 15. juni kl. 14.30 skal vi presentere vår bacheloroppgave som en siste del av innleveringen. Denne foregår digitalt på teams hvilket gjør at alle som ønsker kan delta. Er du nysgjerrig? Gi oss et pling på tuvabb@hiof.no for å få tilsendt linken.

Vi håper å høre fra deg!

PROSJEKTRAPPORT

PROSJEKTRAPPORT

I tillegg til fagrapporten som beskriver prosjektets bakgrunn, perspektiv, metode, resultat og konseptforslag inngår det i oppgaven å utforme en prosjektstyringsrapport. Denne beskriver måten vi har styrt bacheloroppgaven som et prosjekt med tilhørende verktøy for planlegging, styring og avslutning.

Rapporten presenterer både teoretisk grunnlag for gjennomføring og verktøyene brukt, samt hvordan vi har brukt de. Prosjektrapporten er vår måte å vise prosjektledelse på, da dette er en stor del av studiet vårt.

Prosjektrapporten vil få følgende forside og innholdsfortegnelse.

Med under en uke igjen kjenner vi oss spesielt klare for å levere! Denne siste uken blir full av korrekturlesing og gjennomgang, så vi har absolutt fortsatt en jobb igjen å gjøre!

RESULTATSORTERING

RESULTATSORTERING

Gjennom våre metoder for Voice of Customer har vi samlet inn store mengder informasjon om Fredrikstad Aktivitetsråds bruker.

Gjennom spørreundersøkelsen utsendt i slutten av mars har vi kartlagt et utvalg av Fredrikstads befolknings demografi, deres aktivitetsvaner, -ønsker og -barrierer samt deres meninger om ulike konseptforslag vi foreslo. Undersøkelsen avdekket også flere subjektive ytringer om aktivitet, mulige tiltak og Fredrikstad Aktivitetsråd i seg selv. Denne innsikten var essensiell for prosjektet da vi fikk samlet mye konkret informasjon på kort tid og det la grunnlaget for videre gjennomføring og utvikling.

Gjennom intervjuer utført i to runder fikk vi dypere innsikt i utvalgte respondenters vurderinger av seg selv, tiltak og fremtiden og mulighet til å prøve oss frem med noen konseptidéer for tilbakemelding. Første runde tydeliggjorde trekkene ved hvert intervjuobjekt og ga oss en stor, men nyttig, evalueringsprosess. I denne prosessen trakk vi frem intervjuobjektenes svar og vurderte den underliggende grunnen til at de svarte dette. Med denne informasjonen utviklet vi fire personas for noen utvalgte deler av respondentene.

Forankret i personasene utviklet vi fire konseptideer vi ønsket tilbakemeldinger på. Da de ulike personaene var i hovedtrekk enig om mest ønskede konseptideer i spørreundersøkelsen, og ingen tanker utpekte seg i intervjuene, ble det ikke lenger nødvendig å tilpasse konseptforslag til hver av de. Konseptideene ble presentert gjennom andre intervjurunde. Da vi allerede hadde blitt noe kjent med intervjuobjektene gikk dette enkelt og greit uten omfattende tidsbruk.

Det som der i mot kom godt frem i andre intervjurunde var at flere av ideene kunne inngå i samme konsept og vi har dermed landet på fem sammensatte konseptforslag.

 

Videre arbeider vi med siste utforming av både fag- og prosjektrapport – nå gjenstår kun korrekturlesing og ferdigstilling før levering om litt i overkant av en uke!

TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK

TILSTEDEVÆRELSE PÅ FACEBOOK

For hyppige oppdateringer om prosjektets fremdrift opprettet vi tidlig facebookside for BYKS. Ta en titt på profilen vår her eller bla deg videre nedover for å se innleggene etter publiseringsdato – fra nyligst til eldst.

ULIKE METODER

ULIKE METODER

Siden sist har vi hatt påskeferie, ferdigstilt ‘Seks tenkerom – BYKS’ guide i konseptutvikling av aktivitetsråd’, fått på plass mye tekst i bacheloroppgaven og kommet godt i gang med prosjektstyringsrapporten.

Nå er vi kommet oss til selve arbeidet med det som skal bli resultatet i bacheloroppgaven vår og svare på problemstillingen:

Hvordan kan Fredrikstad Aktivitetsråd være til nytte for egenorganisert aktivitet i Fredrikstad?

 

For å komme frem til gode konseptforslag basert på kundens stemme, er det helt essensielt å kartlegge  dem. Spørreundersøkelsen ga oss et godt grunnlag, men det krever videre undersøkelser for å forstå hva kunden trenger og ønsker at Fredrikstad Aktivitetsråd skal være eller tilby. 

Gjennom tre metoder tar vi sikte på å få god nok innsikt i Fredrikstads befolkning til å vite akkurat hva de trenger eller ønsker. Iterasjonene er gjentakende prosesser med kunden i fokus, og er som følger:

Først og fremst tok vi i bruk spørreundersøkelsen som la et godt grunnlag for utarbeidelse av ulike ‘personas’ i Fredrikstad. ‘Personas’ er semi-fiktive dybdeprofiler av en ideell kunde som blant annet er mye brukt i markedsføring. Med ‘personas’ som verktøy i konseptutviklingen kan vi tilpasse ulike konsepter til ulike deler av befolkningen, og på denne måten øke sjansen for et treffende Fredrikstad Aktivitetsråd.

Videre vil  ‘personaene’ utvikles gjennom intervjuer av utvalgte respondenter fra spørreundersøkelsen som passet de utvalgte ‘personaene’. Intervjuene vil gi en dypere forståelse av kunden som vil gi en tydeligere beskrivelse av hva de trenger og ønsker. På bakgrunn av dette vil vi utvikle noen konseptidéer som vi presenterer for intervjuobjektene i Iterasjon III.

Til slutt utfordrer vi intervjuobjektene på idéer til mulige konsepter og sikrer tilbakemelding fra de som faktisk skal anvende det. Dette legger grunnlaget for konseptforslagene som blir presentert for Fredrikstad Aktivitetsråd og i resultatet av bacheloroppgaven.

Med bare noen uker igjen før innlevering av oppgaven til trykk har vi nok å gjøre, men vi ser frem til en effektiv og spennende tid i møte!

Omstilling i Koronatid

OMSTILLING I KORONATID

Forrige blogginnlegg avsluttet vi med en oppfordring til å holde av 1. april, men som alle andre har også vårt prosjekt blitt påvirket av korona og restriksjonene som medfølger. 

Samme dag som vi skulle sende ut invitasjoner til Fredrikstads befolkning til egenutformet workshop i form av seks tenkerom sa regjeringen stopp til alle arrangementer og Norge var i «lockdown». 

Seks tenkerom

Workshopen er en videreutvikling av Edvard De Bonos «seks tenkehatter» som vektlegger at deltakerne tar ulike perspektiver for å forstå eller løse et problem. 

I de ulike rommene kritikk, barrierer, økonomi, kreativitet, marked og personlig skulle deltakerne deles inn i grupper og rullere på disse rommene for å svare på ulike problemstillinger knyttet til Fredrikstad Aktivitetsråd og avdekke deres preferanser. Med spesifikke kreative metoder for i hvert enkelt rom, var dette tiltenkt som en omfattende medvirkningsprosess for å sikre godt behovsprøvd konseptutvikling av Fredrikstad Aktivitetsråd.

For vi vet at det å la sluttbrukeren eller kunden bestemme hva produktet eller tjenesten skal være og hvilken retning utviklingen av det skal gi, gir større sannsynlighet for å utvikle en tjeneste som faktisk slår ann og dekker relle behvo og ønsker.

Spørreundersøkelse

Som det smidige prosjektet vi er, sammenfattet vi hovedessensen i hvert tiltenkte rom i «Seks tenkerom» og oversatte dette til en online spørreundersøkelse og distrubuerte denne aktivt i ulike kanaler. Vi la opp en omfattende strategi for innhenting av respondenter med private meldinger, facebookdelinger og annen direkte markedsføring for å sikre tilbakemeldinger fra de som bor eller planlegger å bo i Fredrikstad i alle kjønn og aldre, med ulike forutsetninger, motivasjoner og utfordringer. Sponsorene for eventet som skulle gått av stabalen 1. april, er med oss videre så godt det går. Over helgen hadde vi snudd om, og allerede førstkommende mandag etter restriksjonene hadde tredd i kraft, var responsen stor.  

I dag starter arbeidet med analyse av de 220 respondentenes behov, ønsker og oppfatninger – for vi vil jo enda utvikle Fredrikstad Aktivitetsråd med kundens stemme som grunnlag! 

Men…

… Vi ønsker ikke å forkaste arbeidet med utviklingen av Seks tenkerom og utvikler derfor også en håndbok for metoden parallellt rapport. Vi følger med på situasjonen – kanskje rekker vi gjennomføre en test av metoden før innlevering? Hvis ikke ligger alt tilrette for at Fredrikstad Aktivitetsråd eller fremtidige aktivtetsråd kan gjennomføre denne medvirkningsprosessen.

 

Bakgrunn for prosjektet

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Ifølge folkehelseinstituttet er 2/3 av befolkningen ikke aktive nok etter deres anbefalinger. For å ta tak i dette og utfordringene som følger må politikken favne alle aspekter av aktivitet. På bakgrunn av endringer i aktivitetsvaner og forholdet mellom idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og kommersielle interesser kom Statsmelding nr. 26 i 2012 (Kulturdepartementet, 2012, s. 7).

Den norske idrettsmodellen
Meldingen presenterer en fremtidsrettet idrettspolitikk gjennom Den norske idrettsmodellen som «skal legge til rette for at befolkningen har mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.» (Kulturdepartementet, 2012, s. 7). Spesielt blir egenorganisert aktivitet trukket frem som eget satsningsområde da det viser seg at hele 80% (!!!) av 20-85 åringer driver egenorganisert treningsaktivitet (Kulturdepartementet, 2012, s. 22). Egenorganiserte aktiviteter i denne meldingen omtales som alt av fysisk aktivitet utenfor Norges Idrettsforbund, som turer i skog og mark, parkour, kiting, poledance og e-sport for å nevne noen.

Lavterskelaktivitet
I idretten følger forventninger til deltakelse og aktiviteten blir gjerne mer seriøs og resultatorientert, mens den egenorganiserte aktiviteten skjer på eget initiativ og gjerne spontant (Vårnes, 2015, s. 13). Selv om kommersielle treningsformer som fitness eller trening på treningssenter har krav til medlemskap, settes det få eller ingen forventninger til deltakelse og oppmøte, fordi man trener på eget initiativ – dermed klassifiseres dette som egenorganisert aktivitet.

Da en så stor del av befolkningen bedriver denne type aktivitet (vi gjentar, 80%!!) må det være hensiktsmessig å øke satsningen på dette området. Når det er såpass lavterskel med tanke på spesifikke ferdigheter, krever beskjedne anlegg og kan bedrives hele livsløpet er det veldig relevant for å få flere av befolkningen i aktivitet samtidig som man omfavner nye måter å være aktiv på.

Hvem tilrettelegger?
Som nevnt er det Norges Idrettsforbund som tilrettelegger for aktiviteter som skiturer, løkkefotball og folkebad, men hvem taler for de som driver med aktivitet utenfor disse klassiske? Frem til 2018 var det ingen etat, forbund eller organisasjon som hadde dette ansvaret, men på bestilling fra staten gikk Norsk Skateboardforbund og Ung & Fritid sammen om Tverga – et ressurssenter for egenorganisert aktivitet.

Brukes pengene riktig?
Samtidig stiller idrettssjefen i Fredrikstad, André Flatner spørsmål ved om pengene i kommunebudsjettet brukes riktig. Østfold som en gang var et stort industrifylke er nå mest deprimert, oftest pleietrengende, trener minst, sover dårligst og drikker seg oftest full (Bjørke, 2019). Dermed går mesteparten av kommunens budsjett til pleie og omsorg. Kanskje lønner det seg å legge pengene i forebyggende tiltak for å snu statistikken?

Dermed ble Fredrikstad Aktivitetsråd til – et pilotprosjekt hvor Fredrikstad, Østfolds hovedstad, er første kommune ut.

Veien videre
Vårt ønske er å utvikle Fredrikstad Aktivitetsråd som konsept og tjeneste slik at Aktivitetsrådet, både i Fredrikstad og fremtidige kommuner kan tilrettelegge for at de egenorganiserte kan bli mer aktive – dersom de ønsker det. Dette vil vi gjøre med fokus på brukerens stemme – nemlig DEG! Vi planlegger en samling i Fredrikstad hvor det eneste kriteriet er at du ønsker å bli mer aktiv! Hold av 1. april – vi kommer tilbake med mer informasjon.

 


Kilder

Bjørke, C. N. (2019, 3. november). Nå skal Norges sykeste fylke dø. Hentet fra https://www.nrk.no/osloogviken/xl/na-skal-norges-sykeste-fylke-do-1.14468996

Kulturdepartementet. (2012). Den norske idrettsmodellen (Meld. St. Nr. 26, (2011-2012)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/

Vårnes, H. P. (2015). Tilrettelegging av egenorganisert aktivitet i snowboardklubber (Mastergradsavhandling, Norges idrettshøgskole). Hentet fra https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/bitstream/handle/11250/2357658/Varnes%20HP%202015v.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Brainstorming

BRAINSTORMING

Whiteboard sessions
Ideutvikling, idemyldring, brainstorming.. kjært barn har mange navn! I hovedsak handler det om å være kreativ og leke seg frem til gode ideer, det er en metode for å finne en løsning(er) til et problem eller produkt/tjeneste. Selve prosessen skal være gøy, kreativ og hjelpe oss til å tenke! Under en slik prosess skal alt være lov og vi lekte oss med ulike prosessverktøy de dagene vi var kreative.

Vi har vært igjennom flere runder med både post-it lapper, tavle, tusj og tenkt høyt sammen! Det visuelle er viktig både for kreativiteten og for å tenke høyt sammen og vi har derfor fokusert på fargekoder og fine oppsett også når vi var i idéfasen. Gruppen vår består av tre ulike personligheter som har tre ulike synspunkter men alle er like opptatt av at ting skal se bra ut!

IPL har lært oss mye gjennom alle prosjektene vi har vært gjennom men det viktigste er en god planleggingsfase som er både kreativ men også en ryddig prosess. Hvis man har en god planleggingsfase så vil man også ha en mer «agile» gjennomføringsfase med få overraskelser.

Gode «gamle» Gameplanen:
Vi startet med å utarbeide en Gameplan av gruppen og prosjektet som er et veldig godt verktøy å jobbe med i starten av et prosjekt fordi den får tankeprosessene i gang! En god Gameplan vil hjelpe oss å se på mål, de ulike fasene vi skal gjennom i prosjektet, fallgruver (altså risiko), spilleregler, men også suksesskriterier.

Fredrikstad Aktivitetsråd:
Videre har vi jobbet med «status quo» av Fredrikstad Aktivitetsråd, hvem er de og hva gjør de? Hvorfor har vi et Aktivitetsråd? I den forbindelse gjorde vi en liten idémyldring på hvem burde vi snakke med, hvem har en finger med i spillet og hvem er de store samarbeidspartnerne til Aktivitetsrådet. Vi har i ettertid besøkt og snakket med alle involverte parter og dette har hjulpet oss å få et helhetsinntrykk av pilotprosjektet.

 

Egenorganisert på agendaen!

EGENORGANISERT PÅ AGENDAEN!

I samarbeid med Tverga og Norsk Friluftsliv utprøver bachelorprosjektet BYKS ulike metoder for medvirkning for å hjelpe Fredrikstad Aktivitetsråd – og fremtidige aktivitetsråd – å foreta treffsikre tiltak for egenorganisert aktivitet. På den måten ønsker vi å bidra til at;

DIN stemme skal bli hørt, for mer moro i DIN kommune!

 

På denne bloggen vil du kunne følge prosjektets fremdrift, hva vi foretar oss, hvilke teorier vi arbeider ut ifra og hvilke funn vi gjør oss. Følg oss gjerne også på Facebook for løpende oppdateringer fra prosjekthverdagen: https://www.facebook.com/BachelorprosjektetByks