Omstilling i Koronatid

OMSTILLING I KORONATID

Forrige blogginnlegg avsluttet vi med en oppfordring til å holde av 1. april, men som alle andre har også vårt prosjekt blitt påvirket av korona og restriksjonene som medfølger. 

Samme dag som vi skulle sende ut invitasjoner til Fredrikstads befolkning til egenutformet workshop i form av seks tenkerom sa regjeringen stopp til alle arrangementer og Norge var i «lockdown». 

Seks tenkerom

Workshopen er en videreutvikling av Edvard De Bonos «seks tenkehatter» som vektlegger at deltakerne tar ulike perspektiver for å forstå eller løse et problem. 

I de ulike rommene kritikk, barrierer, økonomi, kreativitet, marked og personlig skulle deltakerne deles inn i grupper og rullere på disse rommene for å svare på ulike problemstillinger knyttet til Fredrikstad Aktivitetsråd og avdekke deres preferanser. Med spesifikke kreative metoder for i hvert enkelt rom, var dette tiltenkt som en omfattende medvirkningsprosess for å sikre godt behovsprøvd konseptutvikling av Fredrikstad Aktivitetsråd.

For vi vet at det å la sluttbrukeren eller kunden bestemme hva produktet eller tjenesten skal være og hvilken retning utviklingen av det skal gi, gir større sannsynlighet for å utvikle en tjeneste som faktisk slår ann og dekker relle behvo og ønsker.

Spørreundersøkelse

Som det smidige prosjektet vi er, sammenfattet vi hovedessensen i hvert tiltenkte rom i «Seks tenkerom» og oversatte dette til en online spørreundersøkelse og distrubuerte denne aktivt i ulike kanaler. Vi la opp en omfattende strategi for innhenting av respondenter med private meldinger, facebookdelinger og annen direkte markedsføring for å sikre tilbakemeldinger fra de som bor eller planlegger å bo i Fredrikstad i alle kjønn og aldre, med ulike forutsetninger, motivasjoner og utfordringer. Sponsorene for eventet som skulle gått av stabalen 1. april, er med oss videre så godt det går. Over helgen hadde vi snudd om, og allerede førstkommende mandag etter restriksjonene hadde tredd i kraft, var responsen stor.  

I dag starter arbeidet med analyse av de 220 respondentenes behov, ønsker og oppfatninger – for vi vil jo enda utvikle Fredrikstad Aktivitetsråd med kundens stemme som grunnlag! 

Men…

… Vi ønsker ikke å forkaste arbeidet med utviklingen av Seks tenkerom og utvikler derfor også en håndbok for metoden parallellt rapport. Vi følger med på situasjonen – kanskje rekker vi gjennomføre en test av metoden før innlevering? Hvis ikke ligger alt tilrette for at Fredrikstad Aktivitetsråd eller fremtidige aktivtetsråd kan gjennomføre denne medvirkningsprosessen.

 

Bakgrunn for prosjektet

BAKGRUNN FOR PROSJEKTET

Ifølge folkehelseinstituttet er 2/3 av befolkningen ikke aktive nok etter deres anbefalinger. For å ta tak i dette og utfordringene som følger må politikken favne alle aspekter av aktivitet. På bakgrunn av endringer i aktivitetsvaner og forholdet mellom idrett, egenorganisert fysisk aktivitet og kommersielle interesser kom Statsmelding nr. 26 i 2012 (Kulturdepartementet, 2012, s. 7).

Den norske idrettsmodellen
Meldingen presenterer en fremtidsrettet idrettspolitikk gjennom Den norske idrettsmodellen som «skal legge til rette for at befolkningen har mulighet til å delta i idrett og fysisk aktivitet på alle nivåer.» (Kulturdepartementet, 2012, s. 7). Spesielt blir egenorganisert aktivitet trukket frem som eget satsningsområde da det viser seg at hele 80% (!!!) av 20-85 åringer driver egenorganisert treningsaktivitet (Kulturdepartementet, 2012, s. 22). Egenorganiserte aktiviteter i denne meldingen omtales som alt av fysisk aktivitet utenfor Norges Idrettsforbund, som turer i skog og mark, parkour, kiting, poledance og e-sport for å nevne noen.

Lavterskelaktivitet
I idretten følger forventninger til deltakelse og aktiviteten blir gjerne mer seriøs og resultatorientert, mens den egenorganiserte aktiviteten skjer på eget initiativ og gjerne spontant (Vårnes, 2015, s. 13). Selv om kommersielle treningsformer som fitness eller trening på treningssenter har krav til medlemskap, settes det få eller ingen forventninger til deltakelse og oppmøte, fordi man trener på eget initiativ – dermed klassifiseres dette som egenorganisert aktivitet.

Da en så stor del av befolkningen bedriver denne type aktivitet (vi gjentar, 80%!!) må det være hensiktsmessig å øke satsningen på dette området. Når det er såpass lavterskel med tanke på spesifikke ferdigheter, krever beskjedne anlegg og kan bedrives hele livsløpet er det veldig relevant for å få flere av befolkningen i aktivitet samtidig som man omfavner nye måter å være aktiv på.

Hvem tilrettelegger?
Som nevnt er det Norges Idrettsforbund som tilrettelegger for aktiviteter som skiturer, løkkefotball og folkebad, men hvem taler for de som driver med aktivitet utenfor disse klassiske? Frem til 2018 var det ingen etat, forbund eller organisasjon som hadde dette ansvaret, men på bestilling fra staten gikk Norsk Skateboardforbund og Ung & Fritid sammen om Tverga – et ressurssenter for egenorganisert aktivitet.

Brukes pengene riktig?
Samtidig stiller idrettssjefen i Fredrikstad, André Flatner spørsmål ved om pengene i kommunebudsjettet brukes riktig. Østfold som en gang var et stort industrifylke er nå mest deprimert, oftest pleietrengende, trener minst, sover dårligst og drikker seg oftest full (Bjørke, 2019). Dermed går mesteparten av kommunens budsjett til pleie og omsorg. Kanskje lønner det seg å legge pengene i forebyggende tiltak for å snu statistikken?

Dermed ble Fredrikstad Aktivitetsråd til – et pilotprosjekt hvor Fredrikstad, Østfolds hovedstad, er første kommune ut.

Veien videre
Vårt ønske er å utvikle Fredrikstad Aktivitetsråd som konsept og tjeneste slik at Aktivitetsrådet, både i Fredrikstad og fremtidige kommuner kan tilrettelegge for at de egenorganiserte kan bli mer aktive – dersom de ønsker det. Dette vil vi gjøre med fokus på brukerens stemme – nemlig DEG! Vi planlegger en samling i Fredrikstad hvor det eneste kriteriet er at du ønsker å bli mer aktiv! Hold av 1. april – vi kommer tilbake med mer informasjon.

 


Kilder

Bjørke, C. N. (2019, 3. november). Nå skal Norges sykeste fylke dø. Hentet fra https://www.nrk.no/osloogviken/xl/na-skal-norges-sykeste-fylke-do-1.14468996

Kulturdepartementet. (2012). Den norske idrettsmodellen (Meld. St. Nr. 26, (2011-2012)). Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-26-20112012/id684356/

Vårnes, H. P. (2015). Tilrettelegging av egenorganisert aktivitet i snowboardklubber (Mastergradsavhandling, Norges idrettshøgskole). Hentet fra https://nih.brage.unit.no/nih-xmlui/bitstream/handle/11250/2357658/Varnes%20HP%202015v.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Brainstorming

BRAINSTORMING

Whiteboard sessions
Ideutvikling, idemyldring, brainstorming.. kjært barn har mange navn! I hovedsak handler det om å være kreativ og leke seg frem til gode ideer, det er en metode for å finne en løsning(er) til et problem eller produkt/tjeneste. Selve prosessen skal være gøy, kreativ og hjelpe oss til å tenke! Under en slik prosess skal alt være lov og vi lekte oss med ulike prosessverktøy de dagene vi var kreative.

Vi har vært igjennom flere runder med både post-it lapper, tavle, tusj og tenkt høyt sammen! Det visuelle er viktig både for kreativiteten og for å tenke høyt sammen og vi har derfor fokusert på fargekoder og fine oppsett også når vi var i idéfasen. Gruppen vår består av tre ulike personligheter som har tre ulike synspunkter men alle er like opptatt av at ting skal se bra ut!

IPL har lært oss mye gjennom alle prosjektene vi har vært gjennom men det viktigste er en god planleggingsfase som er både kreativ men også en ryddig prosess. Hvis man har en god planleggingsfase så vil man også ha en mer «agile» gjennomføringsfase med få overraskelser.

Gode «gamle» Gameplanen:
Vi startet med å utarbeide en Gameplan av gruppen og prosjektet som er et veldig godt verktøy å jobbe med i starten av et prosjekt fordi den får tankeprosessene i gang! En god Gameplan vil hjelpe oss å se på mål, de ulike fasene vi skal gjennom i prosjektet, fallgruver (altså risiko), spilleregler, men også suksesskriterier.

Fredrikstad Aktivitetsråd:
Videre har vi jobbet med «status quo» av Fredrikstad Aktivitetsråd, hvem er de og hva gjør de? Hvorfor har vi et Aktivitetsråd? I den forbindelse gjorde vi en liten idémyldring på hvem burde vi snakke med, hvem har en finger med i spillet og hvem er de store samarbeidspartnerne til Aktivitetsrådet. Vi har i ettertid besøkt og snakket med alle involverte parter og dette har hjulpet oss å få et helhetsinntrykk av pilotprosjektet.

 

Egenorganisert på agendaen!

EGENORGANISERT PÅ AGENDAEN!

I samarbeid med Tverga og Norsk Friluftsliv utprøver bachelorprosjektet BYKS ulike metoder for medvirkning for å hjelpe Fredrikstad Aktivitetsråd – og fremtidige aktivitetsråd – å foreta treffsikre tiltak for egenorganisert aktivitet. På den måten ønsker vi å bidra til at;

DIN stemme skal bli hørt, for mer moro i DIN kommune!

 

På denne bloggen vil du kunne følge prosjektets fremdrift, hva vi foretar oss, hvilke teorier vi arbeider ut ifra og hvilke funn vi gjør oss. Følg oss gjerne også på Facebook for løpende oppdateringer fra prosjekthverdagen: https://www.facebook.com/BachelorprosjektetByks