Tilpasninger i metodeinnsamling

Vi har måttet tilpasse oss nye måter å arbeide på etter covid-19. De tidligere metodene vi har anvendt som kvalitativ forskningsmetode har vi gjort små endringer på under i observasjon og intervju – delen, for å tilpasse oss nåtidens situasjon.

Gruppen har gått over på digitale intervjuer og telefonsamtaler med målgruppen underveis i denne perioden, for å kunne observere og intervju i en viss grad, og holde formen på prosjektet. Tanken har vært å prøve å tilnærme oss deltakerne på en naturlig måte med tanke på hvilke situasjon vi nå er i.

Vi har gjennomført telefonintervjuer med en intervjuguide for å høre hvordan det har gått med deltakerne. Vi har ikke lenger muligheten for deltakende observasjon da vi ikke lenger møtes på arenaen, men telefonsamtaler har fungert som en fin erstatning da vi får hørt og følt hvordan deltakerne har det i disse tider, som er en form observasjon.