Prosjektoppgaven

Prosjektets omfang

Prosjektet innebærer å gjøre en evaluering av Smart Cognition sin Aktiv Fritid plattform i henhold til nasjonale og internasjonale retningslinjer for universell utforming av mobilapplikasjoner. Denne plattformen brukes til å formidle tilrettelagt informasjon om kultur- og fritidsaktiviteter i brukeren sitt lokalmiljø. Informasjonen tilpasses den enkeltes forståelsesevne. Prosjektet går ut på at Smart Cognition ønsker en ekstern evaluering og forslag til forbedringer av eksisterende funksjonalitet og informasjonsinnhold. Prosjektgruppen vil foreta en evaluering av det eksisterende systemet i dag, sjekke retningslinjer i henhold til krav om universell utforming og tilrettelegging av informasjon. I forbindelse med dette vil prosjektgruppen utarbeide konkrete tiltak basert på allerede etablert regelverk. Ligger det til rette for at visuelle forslag kan utarbeides, vil dette presenteres for det gjeldende kriteriet.

Oppdragsgiver ønsker å nå sine brukergrupper på en best mulig måte. Disse brukergruppene er mennesker med forskjellige typer funksjonsnedsettelser, men også pårørende og andre brukere. Bedriften ønsker å nå et bredt spekter av brukere og behov. Basert på dette ønsker Smart Cognition AS å vite hvordan de ligger an i henhold til regler, normer og design og vil gjerne ha noen utenforstående til å gjøre denne vurderingen for de slik at de kan foreta korrekte innholdsmessige og designmessige endringer.