Bachelor levert

De siste ukene har gått til korrekturlesing av rapporten og arbeid med muntligpresentasjonen. Dette er nå ferdigstilt, og tre dager før fristen er bacheloroppgaven levert.

Nittisyv tusen syvhundre og tjueåtte gulv har blitt beregnet i 44 steg, hver. Et stort arbeid er lagt ned i det egetutviklede beregningsprogrammet i Excel som har gitt oss resultatene som har dannet grunnlaget for rapporten.

Fredag 11. juni presenterer gruppa resultatene for Multiconsult i en faglunsj.

14/15. juni er muntlighøringen i regi av høgskolen.

 

Én måned til innlevering

I dag er det én måned til innlevering, og vi er i rute. Førsteutkast av rapporten er ferdigstilt og oversendt til ekstern veileder i Multiconsult. Planen fremover er å bruke en uke på å revidere rapporten basert på tilbakemeldinger fra førsteutkastet, og levere andreutkast til intern veileder i midten av mai. Da vil vi etter tilbakemelding ha to til tre uker på å justere og rette på teksten ytterligere.

Ettersom vi mener å ha gjort interessante funn ser vi også frem til å presentere resultatene våre muntlig 14/15 juni. Ta gjerne kontakt om du er interessert i å følge med på foredraget.

 

En milepæl er nådd

Vel overstått påske.

Store fremskritt ble gjort i mars. Målet denne måneden var å ferdiggjøre den primære ingeniørfaglige fasen av prosjektet. Denne omfattende fasen gikk ut på:

  • Å tilegne oss kunnskapen og teorien som kreves for å beregne gulv på grunn.
  • Beregne samtlige kombinasjoner av gulv på grunn, innen gitte forutsetninger og avgrensninger.
  • Analysere denne dataen for å avdekke eventuelt interessante funn.

Etter at gruppen hadde helhetsoversikten i beregningsmetodikken, ble excel et avgjørende verktøy for å sammenligne de ulike kombinasjonene. Foreløpig har gruppen gjennom excel beregnet ca. hundre tusen kombinasjoner.

Ved å analysere data ble det gjort meget interessante funn direkte knyttet til problemstillingen. Dette ble bekreftet som særs relevant etter et møte med vår veileder i Multiconsult. En milepæl er dermed oppnådd i prosjektet.

April måned vil bestå av neste fase, som vil ha en paralell prosess. Innen 30. april skal første grovutkast av rapporten ferdigstilles. Samtidig skal data analyseres og verifiseres av ulike uavhengige parter. Siden det tar tid å få svar fra ulike eksperter eksternt, forventer gruppen at denne delen av fasen også vil vare ut måneden.

Vedlagt er et skjermbilde fra beregningene i excel. Flere millioner celler kreves for å finne optimal løsning på betonggulvene.

Skjermbilde av beregninger fra excel.