Presentasjon av oppgaven

Her kommer presentasjonen av oppgaven vår, i form av en PowerPoint-fremvisning. Det anbefales å se på lysbildefremvisning da det er lagt inn animasjoner og filmer som deler samme slide. Filstørrelse: 1,3GB

Digital presentasjon – Blogg

Her er PowerPoint-fremvisningen presentert i en Youtube-film. Spilletid 9 min og 18 sek

 

Hurra, vi er ferdig!!

Etter mange og lange dager er oppgaven endelig ferdig!

Rapporten er levert i Inspera, eksamensside for HiØ, og oversendt Fredrikstad kommune. En presentasjon av oppgaven blir publisert her før EXPO starter den 14.juni.

Vi er veldig fornøyde med å ha blitt ferdige etter en lang reise med opp- og nedturer. Siden Covid-19 har regjert har det blitt mange digitale møter og svært få fysiske møter. Dette krevde en real omstilling fra skoledagen man er vant med og vi måtte stole på at den tilgjengelige teknologien fungerte som den skulle, men til tross for all motgang er vi glade og stolte over å ha gjennomført prosessen.  Sluttproduktet synes vi selv er veldig godt og gjenspeiler tre tøffe år ved HiØ, og uten de foregående årene hadde vi ikke vært der vi er i dag, klare for en ny hverdag og nye utfordringer.

Etter midtveisvurderingen har oppgaven blitt redigert og justert i forhold til tilbakemeldingene vi fikk. Kommentarene vi fikk er skrevet om i forrige innlegg.

 

Vi vil takke alle som har bidratt underveis i prosessen, både fysisk og psykisk,

vi hadde ikke klart det uten dere!!

 

Statusoppdatering

Rapportskriving

Vi nærmer oss nå innspurten på oppgaveskrivingen. Oppgaven har nå blitt vurdert av veilederne og det har kommet konkrete tilbakemeldinger på hva som er bra og hva som bør redigeres/ endres.

Blogg: ser bra ut, men burde vært publisert saker oftere

Prosess: veilederne ønsker mer innblikk i prosessen gjennom møtereferater der oppgavene blir fordelt. Møtereferat er en fin måte å sikre struktur og god arbeidsfordeling. Noen møtereferat kan publiseres på bloggen.

– Vi har opprettet en egen Excel-bok med alle møtereferatene fra hele prosessen, både interne og møter med veiledere og oppdragsgiver. Referat fra møtene med veiledere og oppdragsgiver har blitt oversendt etter hvert møte, men de interne har ikke blitt sendt ut.

Rapportskriving:

  • Grunnet mange sider og mange store bilder og figurer er oppgaven litt vanskelig å lese. Kun de bildene/figurene som er viktig for teksten bør være med i hoveddokumentet, resten kan plasseres i vedlegg.
  • Kapitlene som omhandler resultat og drøfting er viktig – mest mulig av det egenproduserte materialet bør være i tekstform.
  • Kommentarer til inndeling og spesifikke kapitler der noe bør endres/ flyttes eller fjernes.
  • Hensikten med problemstillingene bør utdypes noe mer og komme tydeligere frem når den svares på under konklusjon og få det frem i sammendraget.
  • Generell korrekturlesing og se over språk og tegnsetting.

 

EXPO 2021

EXPO 2021 arrangeres den 14. og 15.juni og vil også i år foregå digitalt grunnet Covid-19. Det har blitt levert inn tekst og bilder til EXPO-katalogen som er en oversikt over bacheloroppgavene ved HiØ.

Se HiØ’s sine nettsider for mer informasjon

 

Arbeidskrav

De siste arbeidskravene: # Møtebekreftelse og # EXPO

Møtebekreftelse: det skulle dokumenteres minst 2 møter med oppdragsgiver/veiledere – GODKJENT

EXPO: det skulle leveres tekst og bilder til EXPO-katalogen – GODKJENT

 

Befaring i Oredalen

Etter dagens befaring kan vi konkludere med at vi har fått markert nedbørsfeltet veldig godt.

Disse bildene er tatt fra høyden som vanntårnene står på og viser at veien går i det laveste punktet gjennom dalen.

 

Vi så også at skogsområdet nord for dalen vil bidra med en del overvann ved større regn, siden det står mye vann der nå og det er lenge siden forrige kraftige regn.

Grusvegen som avgrenser nedbørsfeltet i nord, mot Stordammen

Grusvegen som avgrenser nedbørsfeltet i nord, mot Borredalsdammen

Stående vann nord for grusveg mellom Stordammen og Borredalsdammen

Denne grusvegen som går fra Furutun og nordover ble vasket helt bort etter det kraftige regnet i 2019

Grusveg fra Furutun mot Stordammen og Borredalsdammen

 

FURUTUN

På asfaltplassen utenfor Furutun er det en nedsenkning i terrenget og der vil det kunne samle seg mye vann ved større regn og vil dermed fungere litt som et fordrøyningsbasseng. Det er også flere kumrister på plassen som vil lede noe av vannet ned til avløpsledningen til dennes kapasitet er nådd. Ved uværet 1/9-2019 klarte ikke den plassen å fordrøye alt vannet som kom ovenfra og det ble da mye vann som fulgte veien nedover i dalen og forårsaket flere skader. Det ble gjort noen private opptak etter uværet og de ligger på siden «Oredalen 1/9-2019«.

Øvre parkering ved Furutun

Øvre parkering ved Furutun

Nedsenkning på utsiden av Furutun

Kumrist ved Furutun

Her viser Njål og Stian de to andre kumristene på utsiden av Furutun

OREDALSBAKKEN

I Oredalsbakken ble det måling av kantstein for å kunne beregne hvor mye vann veien vil kunne føre videre uten at det går inn på privat grunn langs veien.

Oredalsbakken, målepunkt

Oredalsbakken, målepunkt

Her måler Stian høyden på kantsteinen

Her gjøres det klart til utbygging av «Oredalstunet»

OREDALSÅSEN

Dette er bilder fra Oredalsåsen som viser hvor mye asfalt det har blitt i området. Det er asfaltert renner langs veien som skal lede vannet videre uten at det skal skape problemer for trafikken.

Øvre veien til Oredalsåsen, tatt ovenfra og ned

Nedre vei til Oredalsåsen, tatt ovenfra og ned

Oredalsåsen, asfaltert vei helt til tomtegrensene

Dette er bilder fra Oredalsveien der det ble anlagt nytt fortau og busstopp der veien snevrer inn til ett felt i løpet av 2020. Ved bruk av veien som flomvei vil dette være en flaskehals som kan medføre at eiendommene på oversiden kan få skader.

Innsnevring av veien ved busstopp, fortauside

Innsnevring av vei ved busstopp, eiendomsside

 

Ny milepæl nådd

Etter en del jobb er endelig arealinndelingen for 2021 ferdig tegnet og beregnet. Her har vi tegnet inn alle flater og kategorisert dem i forskjellige farger. Kartet er laget i Norgeskart og QGis, nettbaserte kartverktøy, med ortofoto som bakgrunn bestilt fra Norge i bilder. Beregning av avrenningskoeffisienten for delområdene er gjort i Excel.

SONE 1: Inndeling av flater + Areal

Avrenningskoeffisienten for sone 1

SONE 2: Inndeling av flater + Areal

Avrenningskoeffisienten for sone 2

SONE 3: Inndeling av flater + Areal

Avrenningskoeffisienten for sone 3

 

IVF-verdier hentet fra Norsk Klimaservicesenter: målestasjon SN3030 Fredrikstad

Utregning av Qmaks for alle regn etter den rasjonelle formel: Q = φ * A * I * kf                                    φ = avrenningskoeffisient, A = areal, I = regnintensitet fra IVF-tabell, kf = klimafaktor

 

Forprosjektrapport

Mesteparten av februar gikk med på å skrive en forprosjektrapport som var et arbeidskrav. Den inneholder informasjon om prosjektet, bakgrunn og teoretisk grunnlag, problemstilling og prosjektmål, rammer og avgrensninger, prosjektplan, valgt løsningsmetodikk, standarder og veiledere vi følger og avtalene mellom oss i gruppa. Vi har også en prosjektavtale med Fredrikstad kommune og Høgskolen i Østfold som ble vedlagt.

Forprosjektrapporten ble levert til fristen 1.mars.

Tilbakemeldingene på rapporten var gode og den ble godkjent. Vi fikk kommentar på at det var uvanlig å ha et spørsmål som tittel og at vi burde ha med temaet i oppgaven. Dette er nå endret!

Det var også glemt kildehenvisning på bildene vi hadde brukt. Nå setter vi opp kildebruk fortløpende.

Vi fikk også beskjed om at det er greit å huske det å ha fokus på prosess og vitenskapelig metode når vi skriver oppgaven.

 

Møteaktivitet

Vi har ukentlige gruppemøter hvor vi går gjennom hva som er skjedd siden sist og hva som skal gjøres fremover.

I disse koronatider skjer dette mest på Teams, men da skolen var åpen møttes vi der.

Møter med Fredrikstad kommune og veilederne våres foregår på Zoom og avtales på forhånd via epostkorrespondanse.

 

Velkommen til vår blogg

Hei

Vi er en gruppe byggingeniørstudenter fra Høgskolen i Østfold. Denne består av Yanek Brunsell, Stian Rokke og Njål Sørensen.

Etter at vi hadde emnet Vann og Miljøteknikk i høst ville vi fordype oss innen temaet overvann. Dette blir bare mer og mer aktuelt siden det forekommer større og kraftigere regn oftere enn før.

Vi valgte å se nærmere på Oredalen i Fredrikstad kommune siden dette området har fått store skader etter kraftige regnskyll.