Verdien av triangulering

God mandag!

Endelig mai og vår, og solen skinner i Fredrikstad etter to regnfulle dager i Trondheim. Vi er i gang med en ny arbeidsuke etter et skikkelig lærerikt og inspirerende vertskaps-kurs, med dyktige kursholder Märit Torkelson. Observasjonen av kurset markerte slutten på fasen med datainnsamling, hvor vi nå begynner arbeidet med diskusjon, rapportering og formidling.

Gruppebildet fra kurset «Godt vertskap» i Trondheim 28/4

Til nå har vi visualisert resultater, tall og statistikk fra den kvantitaitve Questback-spørreundersøkelsen og de kvalitative dybdeintervjuene i et visuelt format. På denne måten har vi klart å skille ut resultater av betydning for problemstillingen, både ved å se på resultatene per undersøkelse, samt sammenligne resultatene fra de ulike metodene. I sammenligningen av resultatene fremkom det blant annet at bedriftene vi hadde valgt ut til dybdentervjuer, i stor grad var representativt for respondentene i Questback-undersøkelsen. På denne måten fikk vi bekreftet validiteten av dataene i den kvanitative undersøkelsen. Visualiseringen av dataene bidro og til å belyse interessante funn for diskusjon.

Nå gjenstår kanskje det mest krevende arbeidet, med diskusjon og en fornuftig formidling. Gjennom metoden «Observasjoner» har vi fått erfare verdien av trianguleringsprinsippet, som innebærer at man kombinerer forskjellige typer data i tid og rom (Sverdrup, 2002, s. 112).  Triangulering sikrer at man benytter ulike perspektiver for å danne et så helhetlig bilde av en situasjon som mulig. Våre praktiske observasjoner har i stor grad bidratt til å gi mening og skape kontekst til den innsamlede data, noe som er svært avgjørende for det resterende arbeidet. I den anledning vil vi gjerne rette en stor takk til Trøndelag Reiseliv for at vi fikk gjennomføre observasjonen av kurset de arrangerte!

Vi har drøye en måned igjen på å ferdigstille arbeidet med effektevaluering for Innovasjon Norge. Til nå kan vi konkludere med at trianguleringsprinsippet i stor grad styrker en effektevaluering, og prinsippet har vært svært nyttig for oss og vårt arbeid med å utarbeide metode for en slik evaluering!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *