Prosjektets betydning

Prosjektets problemstilling «Har ansatte på et sykehjem i Moss kommune endret sine holdninger til pasientsikkerhet etter innføring av IKOS – digitale samhandlingstavler?», ble ikke like enkelt å besvare når faktum ble at tavlen ikke har vært tatt i bruk. Likevel har avdelingen en god mulighet til å ta læring av prosjektet for å jobbe med sine forbedringsområder, og forhåpentligvis få til en vellykket innføring av IKOS – enten om det blir i år, eller på et senere tidspunkt. Det er tydelig at forutsetningene for en endringsprosess i enten en stor eller liten organisasjon er helt avgjørende, men minst like avgjørende som holdningene til ledere og ansatte i forkant av prosessen. I dette tilfelle virket det i stor grad som ivaretakelsen av pasientenes sikkerhet var i god behold, men de andre faktorene som utgjør god pasientsikkerhetskultur, virket mer eller mindre fraværende. Av den grunn blir de videre anbefalingene for avdelingen å:

  • opprettholde pasientsikkerheten, samtidig som de øker fokuset på samspillet mellom de ansatte, og ikke minst samspillet mellom ansatte og leder.
  • fokusere på problemene, men samtidig iverksette tiltak for å redusere forekomsten av dem.
  • bruke undersøkelsen fra dette prosjektet som en måling av modenheten til kommende pilotavdelinger. Undersøkelsen kan kjøres i forkant av endringsprosessen for å kartlegge avdelingens forutsetninger.
  • ha en arena for læring: for eksempel kjøre jevnlige workshops eller mindre høytidelige møter der de sammen diskuterer sine forbedringsområder, og jobber aktivt med kontinuerlig forbedring. Allerede da er Moss kommune på god vei til å kunne kalle seg selv en lærende organisasjon.

Dette prosjektet har bidratt til ny og økt kunnskap for meg selv, men ikke minst for Moss kommune som etterspurte oppdraget. Kommunen sin helse- og omsorgstjeneste har nå intensjoner om å benytte denne kunnskapen i praksis, og bruke læringen til å imøtekomme morgendagens endringsprosesser på en forbedret måte. På denne måten går vi ett steg nærmere å garantere at bestemor på sykehjemmet får en – bokstavelig talt – smertefri oppfølging.

 

Problemstilling

Norsk helsetjeneste har de siste årene hatt stort fokus på å redusere pasientskader og forbedre pasientsikkerheten. For lite oppmerksomhet på pasientsikkerhet i organisasjonene har medført store konsekvenser for pasienter, brukere og deres pårørende, noe som vises gjennom antall pasientskader fra 2012 og til i dag (Helsedirektoratet, 2019). Helsedirektoratet har i den forbindelse utarbeidet Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023), med visjon om en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste. Men hvordan skal denne visjonen imøtekommes og realiseres?

Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025) bygger på prinsippet om at digitalisering av offentlig sektor vil gi en enklere hverdag for innbyggere og næringsliv (Regjeringen, 2019). Dette krever endring i organisasjonens arbeidsmåter og strukturer, samt ny digital kompetanse. Forskningsinstituttet SINTEF skriver i sin rapport om Pasientsikkerhetskultur, at økt kvalitet og pasientsikkerhet i de kommunale helse- og omsorgstjenestene vil oppnås gjennom teknologi- og tjenesteinnovasjon. Utvikling av digitale verktøy og arbeidsprosesser vil med andre ord sikre riktig oppfølging av pasienter og ivareta pasientsikkerheten (Lisbet Grut, 20.01.2021).

Moss kommune har tatt fatt på utfordringen med å kombinere digitalisering og teknologi med pasientsikkerhet i sine organisasjoner, for å imøtekomme visjonen om en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste. Kommunalområdet Helse og mestring har derfor valgt å investere i en digital samhandlingstavle; IKOS. Denne tavlen erstatter dagens manuelle arbeid knyttet til pasientsikkerhet, samtidig som den utfordrer de tradisjonelle arbeidsmåter og strukturer for de ansatte. Moss kommune piloterer i dag IKOS i 14 avdelinger fordelt på sine sykehjem, omsorgsboliger, helsehus, hjemmetjenester og helse- og omsorgsforvaltningen. Med utgangspunkt i én ukjent avdeling valgt av kommunen, vil jeg i denne oppgaven forsøke å besvare følgende:

Har ansatte på et sykehjem i Moss kommune endret sine holdninger til pasientsikkerhet etter innføring av IKOS – digitale samhandlingstavler?


Med et faglig ståsted som en organisasjonsutvikler, vil jeg gjennom denne oppgaven bruke metoder og drøfte teorier fra organisasjonsutviklingsfaget. Mitt prosjekt undersøker effekten av de ansattes holdninger til pasientsikkerhet, når de går inn i en ny hverdag der teknologi og digitalisering understøtter deres tradisjonelle arbeidsmåter.

 

Hva er IKOS?

IKOS står for Individbasert kompetansestyring, og er en digital samhandlingstavle egnet for sykehjem, sykehus, omsorgsboliger og hjemmetjenester. Tavlen fungerer som prosesstøtte til elektronisk pasientjournal (EPJ), og gir de ansatte en helhetlig oversikt over sine brukere i sanntid. Dette inkluderer risikonivå, viktige oppgaver og beskjeder knyttet til hver enkelt bruker. Brukere som må prioriteres vises alltid øverst på tavlen.

Avdelingene setter selv opp fokusområder på tavlen, som kan være: hva som er viktig for bruker, faglige mål, avtalte møter, risikoområder fra Pasientsikkerhetsprogrammet, smitte eller risikoområder relatert til miljøarbeid eller psykisk helsetjeneste. IKOS benyttes i såkalte tavlemøter for å sikre faglig god praksis for ledere, ansatte og brukere.

Til forskjell fra tidligere versjoner av IKOS, tillater siste versjon fra 2018, å samhandle med andre avdelinger. Dette bidrar til gode pasientforløp, pasientsikkerhet, samhandling, effektivitet, arbeidsmotivasjon og innsikt for tjenesteforbedring.

Målet med IKOS er en komplett oversikt over all nødvendig informasjon på ett sted, og at data registreres én gang. IKOS erstatter dagens manuelle dobbeltføring av data på whiteboards, gule lapper, svarte bøker, huskelister på papir og muntlige beskjeder.

 

IKOS – digital brukertavle for pasientsikkerhet

Moss kommune og kommunalområde Helse og mestring, startet høsten 2021 et pilotprosjekt der samtlige avdelinger skulle implementere en digital samhandlingstavle; IKOS. Denne tavlen erstatter dagens manuelle arbeid knyttet til pasientsikkerhet, samtidig som den utfordrer de tradisjonelle arbeidsmåter og strukturer for de ansatte. Tavlen piloteres i dag i 14 avdelinger fordelt på sine sykehjem, omsorgsboliger, helsehus, hjemmetjenester og helse- og omsorgsforvaltningen. Gjennom en nullpunktsmåling og bruk av metoder fra organisasjonsutviklingsfaget, vil det undersøkes hvorvidt ansatte i én avdeling på et sykehjem i kommunen har endret sine holdninger til pasientsikkerhet etter implementering av IKOS.

 

Hei, verden!

Welcome to Bloggserver Høgskolen i Østfold. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!