Tusen takk!

Gjennom bachelorstudiet Innovasjon og prosjektledelse har vi blitt kastet ut i den ene etter den andre utfordringen. Dette har vært med på å lære oss å mestre ulike og krevende situasjoner, testet egne grenser, lært oss viktigheten med godt samarbeid og hvor viktig det er med god kommunikasjon, åpenhet og trygghet for å kunne gjennomføre et godt og velfungerende prosjekt. Alle prosjekter vi har vært igjennom i løpet av disse 3 årene har vært et fantastisk springbrett for å forberede oss på det virkelige arbeidslivet. Bacheloroppgaven er vår siste prøve, før vi skal kaste oss ut i arbeidsmarkedet. Det har derfor vært veldig interessant og lærerikt å få innsikt i en bransje som er så aktuell i dagens samfunn, og som tydelig trenger innovasjon og forbedring.

Jeg vil gjerne få takke AF Bygg Østfold, og da en spesiell takk til Prosjektingeniøren og Ettermarkedssjefen, for at jeg har fått lov til å få et innblikk i hvordan byggebransjen fungerer. Den åpenheten og hjelpen jeg har fått når det har vært behov for det har jeg satt stor pris på. Uten AFs åpenhet og bistand hadde det ikke vært mulig å gjennomføre dette prosjektet. Takk for den tilliten dere har viset meg gjennom prosjektet. AF har vært med på å åpne mine øyne for viktigheten med en klar og tydelig prosjektleder, og hvor mye denne har å si for prosjekters vellykkethet. Jeg har virkelig erfart hvilken påvirkningskraft prosjektleder har på alle prosjektdeltagerne, som er involvert og hvordan prosjektleders atferd påvirker prosjektet.

Jeg vil også gjerne takke høgskolens veileder, som har stilt opp ved behov, oppklart uklare situasjoner og som har gitt gode råd og tips på veien mot å komme i mål med denne oppgaven. Dette har vært en spennende, krevende, men også en veldig lærerik prosess, som har gitt meg så mye. Jeg har nå en mye større forståelse og innsikt, som jeg ikke kunne fått uten AF Bygg Østfolds åpenhet og samarbeidsvillighet.

Tusen takk for tilliten!

Foto: AF Gruppen
 

Bacheloroppgave sammendrag

Lav tillit mellom partene og dårlig samhandling i byggeprosjekter har over lang tid vært blant problemstillingene som har preget den norske bygg- og eiendomsbransjen. Bransjen er kjent med utfordringer som utydelighet, uforutsigbarhet, konflikter og feil i sine byggeprosjekter. Resultatet er forsinkede prosjekter med store kostnadsoverskridelser og kvalitetsbrudd, dvs. leveranser som ikke står til sluttbrukers forventning og som krever mye etterarbeid. Beskrivelsen er hentet fra rapporten, «Samhandling i byggeprosjekter» fra Bygg21, et samarbeid mellom bygg- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Et samarbeid som ble startet for å realisere potensialet i denne bransjen innenfor produktivitet og bærekraft.

AF Bygg Østfold (AF) har selv erfart disse utfordringene i sine byggeprosjekter og som det fremgår av forordet fra AF, har de som følge av dette nylig valgt å etablere en Ettermarkedsavdeling. Ettermarkedsavdelingen har fått føle på kroppen hvor utfordrende og lite tilfredsstillende det er å følge opp prosjekter hvor det har oppstått mange feil og mangler, da et av de første prosjektene de arbeidet med var et boligprosjekt med mange utfordringer etter overlevering. De erfarte samtidig at det er mye å lære fra arbeidet med utbedring og innså at dette er informasjon som bør flyte til nye prosjekter for å forbedre kvaliteten. Med dette som utgangspunkt ble grunnlaget og ideen for denne bacheloroppgaven etablert.

AF har åpnet opp for gjennomgang og analyse av funn og evalueringer som er resultatet av dette spesifikke boligprosjektet. Ved å studere materialet og diskutere innholdet med leder og ansatt i Ettermarkedsavdelingen har vi besvart oppgavens problemstilling. En problemstilling som bygger på de erfaringer som kommer frem i rapporten om samhandling i byggeprosjekter fra Bygg21.

Analysen avdekker at det spesifikke boligprosjektet lider av de samme avvik, mangler og feil som fremgår av bransjerapporten, dvs. at det forelå store utfordringer med samhandling mellom byggherre og AF, mellom AF internt og prosjektorganisasjonen og mellom AF og underentreprenører. Det forelå til dels store mangler og svikt i planleggingsfasen, som naturlig nok forplantet seg til gjennomføringsfasen og sluttleveransen. Prosjektaktørene hadde lav eller ingen tillit til hverandre, noe som ødela muligheten for godt samspill. Prosjektdeltakerne savnet informasjon for å kunne gjøre en god jobb, noe som blant annet skyltes mangel på kommunikasjon og aktiviteter/møteplasser for samhandling. Dårlig, eller fraværende prosjektledelse viste seg å være en vesentlig årsak til mange av problemene i boligprosjektet. Et forhold som peker på manglende rolleforståelse, et svært dårlig utgangspunkt for å skape motivasjon og trivsel.

Med utgangspunkt i de forhold dokumentanalysen og samtalene med AF har avdekket har vi koblet utfordringene med teori, som er tilegnet i løpet av studiet «Innovasjon og prosjektledelse». Resultatet av koblingen er beskrevet i oppgavens diskusjon. I diskusjonen kommer det frem flere forslag til forbedringer, men i tillegg har vi foreslått ytterligere forbedringer i et eget avsnitt. I avsnittet, som spesielt tar for seg forslag til forbedringer, har vi delt disse opp i tre kategorier for å tydeliggjøre hvordan forbedringene er ment å svare opp de ulike sidene i problemstillingen. De tre kategoriene favner både forbedringer knyttet til oppgaveorientert prosjektledelse, menneskeorientert prosjektledelse og sist, men ikke minst hvordan AF kan skape læring i nye prosjekter.

Det kan avslutningsvis nevnes at vi er kjent med at AF allerede har iverksatt morgenmøter som en aktivitet i flere av sine nye prosjekter. Tilbakemelding fra medarbeidere i disse prosjektene er at det allerede har forbedret samhandlingen og redusert omfanget av feil og avvik.

Foto: AF Gruppen
 

Innspurten

Jeg er nå i sluttfasen med arbeidet med bacheloroppgaven. I denne fasen blir det mye gjennomlesning og kritisk vurdering av arbeidet som er gjort til nå. Dette er viktig for å få en god diskusjon og komme med forslag til tiltak som AF Bygg Østfold kan vurdere og implementere.

 

Prosjektet

Prosjektet analyserer gjennomføringen av et konkret boligbyggingsprosjekt, nærmere bestemt utbygging av leiligheter og noen rekkehus i et borettslag i Østfold. I mange boligbyggingsprosjekter sliter entreprenører med byggefeil, kostnadsoverskridelser, prosjekter som ikke blir gjennomført på tiden og prosjekter som ikke i stor nok grad tilfredsstiller sluttbrukerens behov. Prosjektet ser nærmere på om AF Bygg Østfold, som har vært entreprenør for boligprosjektet, kunne redusert antall feil og mangler i leveransen, dersom samarbeidet mellom de ulike aktørene og partene i boligutbygglingsprosjektet hadde vært bedre. Prosjektoppgaven ser på hvordan det kan skapes en smidig byggeprosess, der det oppstår få feil og mangler.

Kvaliteten på samhandlingen mellom de ulike aktørene i boligprosjektet utgjør en sentral del av analysen. Det ses derfor nærmere på hvordan, hvorfor og hva samhandlingen mellom byggherre, entreprenør og underentreprenør/leverandør har og si på det leverte sluttproduktet. Betydningen av tydelig prosjektledelse, som skaper klare rammer og retningslinjer, inngår også som en viktig del av prosjektoppgaven. Oppgaven ser på hvordan og hva som må forbedres, hvilken kompetanseutvikling som trengs og hvilke nye innovative løsninger som kan være til hjelp i byggeprosjekter i framtiden.

 

Foto: 1 – AF Gruppen/Max Emanuelson                                                Foto: 2 – AF Gruppen/Helle Ådalen
 

AF Bygg Østfold

AF Bygg Østfold er en av flere store entreprenører i Østfold, som jobber med offentlige og private bygg. Forretningsenheten har lang erfaring og kompetanse innenfor bygging og utvikling av store kjøpesentre, offentlige bygninger, leiligheter og komplekse småprosjekter. AF Bygg Østfold har bygd mange næringsbygg, flere skolebygg og sykehus, blant disse Kalnes sykehus og nye Drammen sykehus. I Fredrikstad finner vi flere AF Bygg Østfold prosjekter. Bjølstadjordet studentboliger, Helsehuset, Nygaardsplassen og Dokka 6, for å nevne noen. AF Bygg Østfold har ikke bygd så mange boliger tidligere, men satser nå stort på boligbygg.

AF Bygg Østfold er en del av AF Gruppen Norge (AF). AF dekker følgende virksomhetsområder; anlegg, offshore, miljø og energi, eiendom og bygg. Det utføres alle slags typer anleggsprosjekter blant annet innen samferdsel, infrastruktur og vannkraft. AF er også en av Norges største aktører innen boligbygg, og har store vekstambisjoner på dette området. AFs mål er å gjøre byggeprosessen så enkel som mulig for sine byggherrer og samarbeidspartnere. AF jobber aktivt for å ligge i forkant av trender og konsepter. AF er klare for utfordringer og søker derfor byggherrer som etterspør nye løsninger og produkter. Dette er med på å utfordre dem og passer med deres ønske om utvikling innenfor fagfeltet

Foto: 1- AF Gruppen/Max Emanuelson                                    Illustrasjon: 1 – SG Arkitekter