Ledestjerneverksted

Har du en utfordrende problemstilling i din bedrift, eller virksomhet?
Vi hjelper deg gjerne på veien mot en løsning som vil fungere i praksis.

I dag gjennomførte vi vår egen utviklede Ledestjerneverksted, med ledere i seksjon Helse og Velferd i Fredrikstad Kommune. De har kommet til oss med en dagsaktuell problemstilling som de trenger å løse, og ønsket et metodeverk som fører til gode løsninger de kan implementere i seksjonen. Gjennom workshopen ledet vi de igjennom prosesser for å løsne opp i fastsatte mønstre, se problemstillingen fra ulike perspektiver, og fant løsninger med faste holdepunkter for videre utvikling. Vårt fokus var å gjøre at lederne følte seg motivert, engasjert og inspirert for å virkelig sette i gang tiltak som vil gjøre morgendagen tjenester til det bedre for brukeren.

Det er først når du har utviklet løsninger, du kan stille deg spørsmålet: Hva skjer dersom det ikke blir gjort noe? Her ligger nøkkelen og rot årsaken til at endringen er nødvendig og hensiktsmessig i det lange løp.

Tusen takk for en fantastisk dag, med en utrolig spennende workshop og koselig lunsj sammen. Vi setter utrolig stor pris på innsatsen, tilliten og tilbakemeldingene vi har fått fra dere. Vi har lært masse gjennom deres utvikling fra problem til løsning, og gleder oss til å se resultatene!

 

Ledestjerneverksted (test workshop)

Vi har gjennomført test av vår egen utviklede kreative workshop, Ledestjerneverksted!
Workshopen er utviklet for å løse en aktuell problemstilling som deltakerne kommer med fra sin arbeidshverdag. Ved hjelp av en rekke metoder og spørsmål går deltakerne gjennom en reise for å skape innsikt i positive og negative sider, utvikler muligheter og ender til slutt opp med en eller flere konkrete løsninger på problemstillingen. Her utfordrer vi virkelig deltakerne til å bruke deler av hjernen til å tenke utenfor boksen, samtidig som vi gir rom for diskusjoner og samtaler utenom det vanlige.

Vi var så heldige å få med oss viktige nøkkelpersoner i vår bacheloroppgave til gjennomførelsen av test workshopen. De som deltok var tjenesteutviklere og tjenestedesignere i Fredrikstad Kommune, faglærere og studenter på Innovasjon og Prosjektledelse, Høgskolen i Østfold. Ved å systematisk sette opp gruppene, arbeidet deltakerne tverrfaglig med problemstillingen: «Hvordan lykkes med tjenestedesign i offentlig sektor». Dette skapte mange interessante bevisstgjøringer og diskusjoner for alle parter, og vår opplevelse er at alle sitter igjennom med noe nytt inn mot sine arbeidsområder.

Det har vært viktig for oss at workshop skal være en arena for å drive innovasjon, kreativitet og samskaping, med den lille ekstra touchen. Vi ønsker å skape medvirkning, latter, læring og engasjement, noe vi virkelig følte vi fikk til denne uken. Det var utrolig spennende å se våre egne tanker og ideer komme til live, og vi gleder oss til å videre utvikle workshopen frem mot neste gjennomføring. Vårt neste ledestjerneverksted er med etatsledere i Helse og Velferd i slutten av denne måneden, hvor de kommer med egen problemstilling de arbeider flittig for å løse per dags dato.

Tusen takk til alle dere som deltok som har troa på oss og vårt bachelorprosjekt, vi setter enormt stor pris på dere og tiden dere setter av til oss !

 

Forankring i utviklingen

Gjennom tjenestedesign prosesser er det viktig å ha forankring for å oppnå suksess!
Dette er for å skape en tyngde i det som skal leveres. Dersom denne forankringen ikke er til stede, kan det skape overfladiske innfallsvinkler, og lite forståelse for problemløsningen. Samtidig er det viktig at hele systemet har kjennskap til prosessene som skal gjennomføres, og at menneskene i prosessen har eierskap til problemet og løsningene.

Vi ønsker gjennom vårt bachelorprosjekt å gi forslag til konkrete tiltak som kan tas tak i videre, for at løsningene fra tjenestedesign faktisk bli implementert ut mot tjenestene. Vi har derfor tett kontakt med flere relevante nøkkelpersoner i Fredrikstad Kommune, under stab for innovasjon og utvikling. Vi har vært i flere spennende møter med tjenestedesignerne, og i går hadde vi møte med leder for tjenesteutvikling, Maria Mørk.

Vi må jobbe med endringer på individnivå for å få forståelse for det som kreves i endringsarbeidet, både for de ansatte og lederne i tjenestene.

Med dette mener Maria at det er viktig å øke kompetansen, spre budskapet og skape eierskap ovenfor de prosessene som gjennomføres. Det er hvert enkelt individ som skal forberedes til endringer, og det kan ofte være utfordrede i et så komplekst system. Det er også nødvendig å finne ut hva som egentlig er behovet for hver enkelt enhet, og hvilke funksjoner og roller som skal til for å skape en konkret forankring!

 

Tjenestedesign i praksis

For å forstå arbeidet, må vi være med på prosessene!

I tjenestedesign er shadowing en del av det å fordype seg i prosessene og observere for å komme tettere på de faktiske situasjonene. Å bruke tiden innenfor selve tjenestemiljøet er ofte den eneste måten å utvikle et helthetlig syn på hvordan tjenesten faktisk fungerer.

For oss er det viktig å oppleve hvordan tjenestedesignerne sitt arbeid fungerer i praksis, og det er da nødvendig at vi er med på prosessene de gjennomfører. Tidligere har vi vært med på et kvalitativt intervju som tjenestedesignerne Tom Mauno og Alexander Falleth gjennomførte med parter i et prosjekt de arbeider med innenfor Etat tjenester til barn og familier, hvor hensikten var å samle innsikt mot en konkret problemstilling. Da fikk vi observere hvordan en tjenestedesigner opptrer i en slik samtale, og hvilke spørsmål som ble stilt for å få frem de beste svarene.

I går var vi på litteraturhuset her i Fredrikstad for å være med da Tuva Blekken og Tom Mauno presenterte funnene de har gjort i innsiktsfasen. Gjennom denne presentasjonen la de frem kort om prosjektet og hvordan de har arbeidet, områder som bør undersøkes og ønskede effekter av innspill og funn. Gjennom dette la de også frem utsagn og sitater som har kommer frem gjennom de kvalitative intervjuene.

Ved å være med på dette fikk vi erfare hvordan man som tjenestedesigner legger frem funn, og hvordan man kan skape en god diskusjon med partene som er involvert i tjenesten

Vi ønsker å takke etatsjef Solfrid Marie Døhlen for at vi fikk være med på denne presentasjonen. Og ikke minst til tjenestedesignerne for at vi får være med på disse spennende prosessene de gjennomfører som gjør at vi stadig styrker bachelorprosjektet vårt.

– Emilie Jenssen

 

Brukeren i sentrum

Tjenestedesign handler om å organisere brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter ved å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skal gi en positiv opplevelse. Formålet med tjenestedesign er å overføre verdi fra leverandør til bruker på en effektiv, meningsfull og helhetlig måte. Men hvordan gjør vi egentlig dette i praksis?

For det første er det viktig å legge tilrette for at nødvendig kompetanse er tilstede, samtidig som at det er et engasjement og vilje for endring. Vi må zoome ut å se hele bilde, ikke bare deler av det. Det vil si at endringsprosessen må ta stilling til hele organisasjonen, hvor hvert enkelt ledd er inkludert, og fysisk er med på prosessene som foregår gjennom tjenesteutviklingen. Det viktigste av alt er å involvere sluttbrukeren, den som faktisk benytter tjenesten. Det er nemlig sånn at for å utvikle og vurdere en tjeneste, må den oppleves – og det er derfor brukerperspektivet er så viktig!

Vi kan tenke på tjenestedesign som at du har to blomsterforhandlere ved siden av hverandre, som selger helt like solsikker til eksakt samme pris. Tjenestedesign er i dette tilfellet det som gjør at du velger den ene blomsterforhandleren fremfor den andre!

Vi fikk i oppdrag av faglærer Gunnar Andersson å formidle dette viktige budskapet til studenter fra Arbeid og Velferdsfag på Høgskolen i Østfold. Samtidig skulle vi fortelle hvem vi var, hva vi gjør, og hvordan vi opplever tjenestedesign gjennom vårt bachelorprosjekt. Vi ønsket at denne workshopen skulle gi verdi til studentene, men også til vårt prosjekt. Derfor valgte vi å utarbeide en kreativ workshop hvor studentene tok utgangspunkt i metoden, personas (fiktiv karakter), og fant løsninger til dagsaktuelle problemstillinger. Dette ga oss en unik innsikt fra et nytt (bruker) perspektiv og studentene er forståelse for metodeverket. Det var svært interessant og gøy å se hvordan studentene kom frem til ulike løsninger, og hvor engasjerte de ble i hver enkelt sak som ble lagt frem gjennom deres egne erfaringer og ståsted. Vi ønsket med denne workshopen å bygge kompetansen deres om tjenestedesign, samtidig som de kunne oppleve metodeverket og realiteten gjennom handling.

Etter vi hadde gjennomført vår workshop med studentene, var vi også med å høre på presentasjon fra gjengen som jobber med tjenestedesign i Fredrikstad Kommune. Dette er for oss en del av prosessen, Shadowing hvor vi observerer og deltar i deres arbeidshverdag, fremgangsmåter, og ser fysisk på hvordan de arbeider med tjenestedesign i praksis.

En stor takk til Gunnar som tar initiativ, involverer og har tillit til oss gjennom vårt arbeid. Også en takk til studentene på Arbeid og Velferdsfag som tok oss godt imot, og var med på workshopen sammen med oss. Det har vært en veldig givende dag, hvor vi har møtt mange fantastiske og engasjerte mennesker, samtidig som vi har fått masse bra påfyll inn mot vårt prosjekt!

 

-Stine B.Gabestad

 

Menneske og endring

Vi mennesker er vanedyr, og våre naturlige tendenser til å gå i opptråkkede spor kan noen ganger gjøre oss blinde for et helt landskap av alternative ruter. Vi kan nesten se på det som et syndrom for å beskytte oss selv. Beskytte oss selv fra det ukjente. «Vi har alltid gjort det sånn, så da fortsetter vi med det.» sier vi ofte, men hva skal til for at du som menneske blir overbevist om at en alternativ løsning er bedre enn dagens utfordringer du møter i din arbeidshverdag?

Vi avsluttet denne uken med et innholdsrikt og givende møte med virksomhetsleder for tjenesteutvikling Maria Mørk, tjenestedesignere Maren Græsdal og Alexander Falleth, HR rådgiver Kine Gretland og innovasjonskoordinator Torild Nilsen. Det var svært spennende å høre hvordan disse menneskene har ulike bakgrunner, men samme innstilling til menneske og endring.

Tjenestedesign handler om å sette brukeren i sentrum, da gjelder det å spørre de riktige spørsmålene til rett tid.

Hvert enkelt individ har ulike meninger om hva som fungerer, og ikke fungerer, samt hva som kan gjøres annerledes i deres arbeidshverdag. Samtidig kan vi se en utfordring med å faktisk endre de opptråkkede sporene, da disse ofte har vært tråkket av flere mennesker mange år før vi begynt å gå der. Tid er også et viktig spørsmål når vi ønsker å sette brukeren i sentrum. For om du må gå langt unna stien du allerede kjenner, vil det ta lang tid å lære seg den nye løsningen – noe som ofte resulterer i at vi går tilbake til det kjente og trygge.

Gjennom møte kom det frem at det er svært viktig å bygge enkelt menneske til å takle endring. Tjenestedesign er en metodikk for å skape og gjennomføre endringsprosesser i praksis, men om menneske som arbeider i tjenesten ikke har alle resursene tilgjengelig til å takle denne endringen vil heller ikke en ny løsning bli implementert. Samtidig er det viktig å skape en forståelse for hvorfor endringen er viktig, og hva gevinsten vil bli.

Hvordan skal vi gjøre dette, tenker du kanskje nå? Vi må bygge en robust verktøykasse slik at du som bruker, leder og utvikler går på den nye stien uten å ta snarveier som fører tilbake til utgangspunktet.

Tusen takk for et lærerikt og tankevekkende møte. Dere er en fantastisk gjeng som vi virkelig ser opp til, og blir inspirert av. Vi gleder oss til å jobbe videre med problemstillingen vår, og dere gjennom prosjektet vårt.

 

-Stine B. Gabestad

 

En samhandling mellom menneske og system

Hvordan involvere, engasjere og utvikle løsninger som sluttbrukeren vil få stort utbytte av i praksis? Det er nettopp dette tjenestedesigner Tabea Galhs jobber med i Oslo Origo, som er Oslo kommunes egne digitaliseringsetat. Jobben Tabea gjør går ut på å skape arenaer for deling, innsikt og inspirasjon, hvor de jobber med tjenesteutvikling og brukerinvolvering både i Origo og ellers i kommunen.

Det er veldig mange faktorer som påvirker et prosjekt, det er derfor viktig å tenke på å skape flere løsninger med ulike innfallsvinkler og perspektiver for å lykkes.

Vi snakket mye rundt det å drive innovasjonsprosesser, og hvordan skape engasjement ovenfor brukerne når en løsning er på plass. Tabea fortalte om flere prosjekter som de har lykkes med å gjennomføre og utvikle, blant annet Oslo nøkkelen og Helseveiviseren. For Oslo Origo er det viktig å skape disse tjenestene slik at hverdagen til innbyggerne blir litt enklere og bedre gjennom utviklingen av personlige, treffsikre og proaktive digitale innbyggertjenester!

Det var svært inspirerende å høre om konkrete eksempler hvor tjenestedesign har vært en aktuell og viktig del av utvikling mot et ferdig resultat. Vi har i dag også diskutert utfordringer som kan dukke opp i en prosess når systemer og mennesker skal arbeide tett sammen.

Tjenestedesign kan til tider føre til overfladiske anbefalinger som ingen klarer å ta tak i, da løsningen ofte skaper kompleksiteter i virksomheten og systemet.

Nøkkelen for å lykkes med tjenestedesign ligger i en interaksjon og en samhandling mellom menneske og systemet. Det er viktig at disse samarbeider for å kunne yte best mulig tjenester ovenfor brukeren. For i tjenestedesign er det brukeren som står i sentrum, og da er det viktig at deres stemme blir en sentral del av utviklingen – Noe Oslo Origo og tjenestedesigner Tabea er eksperter på å arbeide med.

Tusen takk for et inspirerende og informativt møte, vi tar med oss mye ny innsikt og lærdom som er veldig nyttig for vårt bachelorprosjekt.

-Stine B. Gabestad

 

Tjenestedesign i praksis

Det er alltid gøy å se tidligere Innovasjon og Prosjektledelse (IPL) studenter jobbe aktivt med emner fra bachelorstudiet i praksis. Tom Mauno jobber som tjenestedesigner i Fredrikstad Kommune, og fikk jobb rett etter endt studie på IPL. Han er nå en viktig rolle i utviklingen og design av tjenester i offentlig sektor. Det er så lett å kunne prate med tidligere student med samme bakgrunn som oss! Det gjør at vi kan senke skuldrende, snakke og diskutere åpent rundt mange interessante og relevante emner.

I dag har vi vært i et uformelt møte med Tom, og Alexander Falleth. Alexander har ulik bakgrunn innenfor design, og jobber nå også som tjenestedesigner i Fredrikstad Kommune. Det er veldig spennende å kunne se prosesser og situasjoner fra andre synsvinkler, noe Alexander er veldig godt på inn mot vårt prosjekt. Vi har i dag snakket mye om hvordan de gjennomfører en tjenestedesignprosess, utvikler løsninger fra en problemstilling, og hva som må ligge tilrette for å implementere løsningene i praksis. Vi får gjennom dette en unik innsikt på hvordan systemene faktisk fungerer og blir tatt i bruk i offentlig sektor.

Vi har også vært så heldige å få tildelt kontor på Rådhuset i Fredrikstad, noe som åpner opp muligheter til tettere samhandling og koblinger opp mot relevante interessenter. Dette betyr at vi nå har to kontorlokaler å bolter oss på. Lykkebergvillaen og Rådhuset!

Vi digger det ❤

Vi setter enormt stor pris på nettverket vi har rundt oss. En spesiell takk til tjenestedesignerne i Fredrikstad Kommune som tar oss imot med åpne armer, har troa på oss og tilrettelegger for utviklingen av vårt bachelorprosjekt – Tusen takk!

 

-Stine B. Gabestad

 

Pitch av workshop

Som en del av prosjektet vårt skal vi utvikle en kreativ workshop for å inspirere og motivere ledere til å jobbe med endringsledelse og tjenestedesign i praksis. Systemer og mennesker er hele tiden i endring, og nettopp derfor er det viktig å gå ut av de trygge rammene og skape nye perspektiver for å henge med på utviklingen til enhver tid.

I dag har vi med dette vært så heldige å pitche prosjektet vårt for ledergruppa i sektoren Helse og Velferd i Fredrikstad Kommune, hvor blant annet direktør Janka Ekrem Holstad var til stede. Vi ble møtt med et enormt engasjement og åpenhet rundt prosjektet vårt, og det var tydelig at dette var et tema som var interessant og aktuelt.

Workshopen skal være endel av tjenestedesign prosessen vi befinner oss i for å teste og gjennomføre metoder i praksis. Den skal også være med på å samle inn relevant data for å belyse gapet mellom dagens situasjon og fremtidig ønsket situasjon. Ved bruk av spennende metodeverk skal vi veilede lederne til få tilbake gnisten etter to år med pandemi, slik at de igjen kan motivere og engasjere sine ansatte til endringsprosesser. I forkant av workshopen er det mye research og planlegging som må til, vi skal derfor intervjue ulike ledere for å utvikle reelle problemstillinger opp mot deres arbeidshverdag.

Vi har i etter tid av møte fått bekreftet at flere ønsker å delta på workshopen vår,
det setter vi enormt stor pris på og vi gleder oss til veien videre med dere!

 

-Stine B. Gabestad

 

Møte med Ordfører i Fredrikstad Kommune

Den 23.02.2022 var vi så heldige være på møte med ordfører, Siri Martinsen, i Fredrikstad kommune. På vegne av teamet var det Emilie som deltok på dette møtet. Her var samtaleemnet workshopen vi skal utvikle som en del av bachelorprosjektet vårt. Vi snakket i hovedsak om motivasjon og inspirasjon for enkeltmenneske, seg selv og ovenfor ledere og ansatte. Emilie intervjuet ordfører om hva som er hennes giv i arbeidshverdagen, hvilke verdier hun vektlegger og hvordan hun jobber for å implementere ideer og innspill i kommunen.

«For meg handler motivasjon om å gjøre en forskjell og få til ting. Se en endring»

Martinsen har mye erfaring fra kurs og andre workshoper. Vi fikk derfor også mange gode innspill på hva hun mener gir verdi og fenger henne, samt de ansatte i Fredrikstad Kommune. Vi var begge enige om viktigheten av å gå utenfor de trygge rammene, og se utenfor boksen vi vanligvis befinner oss i.

«Når folk går inn på et kurs, eller en arbeidsplass, er det ofte slik at man setter seg på samme plassen, samme sted og med samme gjengen. Og hvorfor gjør man det? Fordi det er trygt. Det er viktig å utfordre slik at man kjenner på følelser når ting endrer seg»

Tusen takk for et veldig veldig inspirerende og nyttig møte!!
Vi setter stor pris på at ordføreren tok seg tid til en samtale med oss.

❤ – Emilie Jenssen