1.2 Expert interview and/or Observations

Intervju

Gruppen kontaktet Høgskolen i Østfold sin studiestedsadministrasjon, der kom gruppen i kontakt med Tonje Brun da det var uoversiktlig å finne riktig informasjon/kontaktperson gjennom Høgskolen i Østfolds nettsted. Vi fikk navn og kontaktinformasjon til høgskolens leder for byggmessig drift Rolf-Eirik Bexrud, som vi kontaktet per mail. Gruppen fikk dessverre automatisk svar om at denne personen var på ferie frem til 25.09.2019.

Gruppen henvendte seg igjen til Tonje Brun i håp om flere ansvarlige/kontaktpersoner å nå ut til. Tonje jobber også i bygningsmessig drift, men gav beskjed om at hun visste lite om inneklima og ventilasjon. Vi kontaktet dermed Rolf-Eirik på telefon da vi håpet på å avtale et møte fortløpende etter hans tilbakekomst, men fikk beskjed om at det var Statsbygg som driftet alle tekniske anlegg på Remmen. Rolf-Eirik gav ut kontaktinformasjon til driftsleder Ole Aasen, som gruppen henvendte seg til uten hell. Gruppen kontaktet videre vaktmester Jon R. Jacobsen i håp om at han kunne hjelpe oss og stille til et intervju fortløpende da gruppen begynte å få knapt med tid. Jon var tilstede på høgskolen onsdag 25.09.2019.

Ut ifra informasjonen vi mottok fra Tonje Brun angående høgskolens ansvarlige innen byggdrift designet gruppen intervjuspørsmålene rundt driftsleder Rolf-Eirik, noe som senere viste seg å være ukorrekt ansvarlig innen dette fagområdet. Etter samtale med foreleser i Designmetoder Susanne Koch Stigberg, ang problematikken rundt intervju med ønsket fagperson laget gruppen 20 nye spørsmål og intervjuet en student ved samme studie. Disse spørsmålene ble utformet til et studentintervju da vi ønsket og få informasjon fra studentens ståsted, da dette er vesentlig i denne undersøkelsen.

Onsdag 25.09.2019. fikk vi en overraskende og hyggelig telefon fra Ole Aasen og fikk dermed til et intervju med han torsdag 26.09.2019.  Ole Aasen er som nevnt tidligere driftsleder i Statsbygg som drifter klimaanlegget på Høgskolen i Østfold avd Remmen.

Intervjuspørsmålene ble utformet slik at gruppen skulle kunne få mest mulig informasjon å jobbe med i senere analyse. Det ble designet 20 meget vesentlige spørsmål tilknyttet vårt emne og problemstilling:
Hvordan påvirker inneklimaet livskvalitet og læreevnen til studenter og undervisere ved Høgskolen i Østfold.

___________________________________________________________________

Spørsmål student:

Hvilken skole går du på?
Svar: Høgskolen i Østfold.

Hva studerer du?
Svar: Digitale Medier og Design.

Er du ofte på skolen?
Svar: Minimum 3 dager i uken.

Hvilke rom bruker du som oftest å være i?
Svar: Auditorium 2, 3 og 4.

Opplever du at luften er tung?
Svar: Ja, auditorium 2 og 3 kan være veldig innestengt, spesielt utover dagen.De eldre klasserommene i underetasjen har også dårlig luftsirkulasjon.

Går du ut av rommet i pausene?
Svar: Ja, hver pause!

Er det for å få litt frisk luft?
Svar: Både luft og bevegelse, det er også veldig intenst lys i auditoriet som påvirker øyne og hode.

Føler du at Høgskolen i Østfold gjør sitt ytterste for at studenter/ansatte skal arbeide i et tilfredsstillende inneklima?
Svar: Utifra det jeg opplever er det ingen rutiner rundt lufting av auditorium annet enn bruk av klimaanlegg. Forelesere åpner dørene om de føler det er behov for det.

Er du tilfreds med Høgskolen i Østfolds inneklima?
Svar: Intenst lys og dårlig luft går utover konsentrasjonen og arbeidsevnen, så nei jeg er ikke tilfreds.

Er det noe du tenker skolen kunne gjort for å bedre inneklimaet på skolen?
Svar: Oftere og mer regelmessig utluftning, er ventilasjonsanlegget et av de nyeste?

I klasserom med vinduer; når man lufter om vinteren blir det ofte kaldt ved de første radene og lite sirkulering av luft bak i klasserommet. Er det da en god løsning å la vinduene stå åpne?
Svar: Det er nødvendig med luftsirkulasjon, så en rask og effektiv utlufting med gjennomtrekk er nok det beste.

Er du klar over hvilke helseplager som kan komme av dårlig luft?
Svar: Blant annet konsentrasjonsvansker, hodepine, kvalme, og generelt dårlig ytelse.

Hvordan har klimaet vært på rommene du har vært på i dag?
Svar: I dag er første forelesning (nå) 08:15, og underviser har dørene på gløtt, så tilfredsstillende luft så langt.

Er det merkbar forskjell når du kommer til et rom på morgenen eller senere på dagen?
Svar: Ja, det er stor merkbar forskjell. Det spiller også en rolle om hvor mange studenter som er tilstede.

Må undervisere ta ekstra hensyn til klimaet ved å ha mange pauser med tanke på lufting?
Svar: Ikke som er bevist for oss studenter. Vanlige 15 minutter etter hver time.

Har du opplevd dårlig inneklima på andre skoler du har gått på?
Svar: Ja.

Hvordan opplevde du klimaet der i forhold til Høgskolen i Østfold?
Svar: Eldre skole, mindre sted, kan ikke sammenlignes.

Har du hørt andre på skolen klage på luften på skolen?
Svar: Ja, i auditoriumundervisninger.

I rom uten luftemuligheter, føler du at ventilasjonsanlegget gjør en god nok jobb? For eksempel grupperom eller auditorium.
Svar: Jeg føler ikke ventilasjonsanlegget gjør en god nok jobb, da vi er avhengig av å åpne en dør for å få inn mer luft.

Hadde det hjulpet med bedre ventilasjon?
Svar: Ja, absolutt.

Er klasserommene avhengige av å bli luftet eller er det nok med ventilasjonen?
Svar: Ut ifra rommene jeg har erfaring med holder ikke ventilasjonssystemet mål.

Føler du at du har dårligere energi og utholdenhet på slutten av dagen på grunn av inneklimaet på skolen?
Svar: Ja, absolutt. Når en sitter og stadig føler på innestengt luft merker man det raskt på dagsformen. Spesielt i tunge emner hvor det er nødvendig med skjerpet konsentrasjon.

På en skala fra 1-10, hvor 1 er dårligst, hvor bra eller dårlig føler du at ventilasjonssystemet på høgskolen er.
Svar: Jeg føler at ventilasjonssystemet kunne vært bedre, men det er absolutt ikke det verste, så jeg velger å gi 5, midt på 3!

Sammendrag intervju av student:

Gruppen intervjuet en jente i slutten av 20-årene som ønsket å være anonym. Hun studerer Digitale medier og design på Høgskolen i Østfold.

Intervjuet foregikk på et av grupperommene på Remmen, og hadde en varighet på 20 minutter.  Gruppen gjennomførte intervjuet ved at en stilte spørsmål, mens en noterte svarene. Resten av gruppen observerte og førte egne notater til «fasit». Det ble ikke tatt opp lydfiler av intervjuet da dette ikke stod som noe krav i oppgaven.

Temaet for intervjuet var inneklimaet på Høgskolen i Østfold og hvordan det påvirker studenten. Dette temaet ble valgt fordi gruppen vet at dette kan være et problem for veldig mange studenter ved skolen, og det trenger en forandring til det bedre.

Ut i fra dette intervjuet med studenten fra Høgskolen i Østfold kan man skjønne at tilstanden på skolen ikke er optimal. Studentene forteller at døren må stå på gløtt under undervisning (se bildet nedenfor), og at det er vanskelig å konsentrere seg dersom det ikke er ordentlig gjennomtrekk eller lufting.

Auditoriet luftes under forelesning

På bildet over har studenten dokumentert hvordan det er i forelesning i auditorium 2. For at elevene skal holde ut hele forelesningene uten konsekvenser som vondt i hodet på grunn av dårlig luft, er det nødt til å luftes.

Det kommer helt tydelig frem i intervjuet at dette er et ganske stort problem på skolen. Studenten påpeker at hun ikke er alene om å synes dette, da dette faktisk er et samtale emne blant studentene. Personen forteller videre at flere studenter på skolen og i klassen har klaget på dårlig luft spesielt i auditoriene, og at studenter må gå ut fra rommet i pausene for å få bedre luft utenfra.

Spørsmål ansatt:

Er du ansatt ved høgskolen i Østfold, (Ja) (Nei), hva er din stilling/posisjon?
Svar: Nei, i statsbygg. Driftsleder

Hva er dine arbeidsoppgaver?
Svar: Drifter bygget, passer på at alt fungerer som det skal

Er dette daglige rutiner?
Svar: Det er å sjekke at alt funker som det skal. Vedlikehold. Bruker firmaer, administrativ

Hvor lang erfaring har du innen ditt fagområde?
Svar: 25 år, pushe til 30 år. Vært 15 år i Statsbygg

Hvor lenge har du vært ansatt ved høgskolen i Østfold?
Svar: Er ikke ansatt ved Høgskolen, men i Statsbygg.

Har Høgskolen i Østfold et “up to date” ventilasjonsanlegg?
Svar: Ja, det fungerer, ikke akkurat nå, et som har stoppa

Har du opplevd feil/mangler ved dette systemet?
Svar: Opplevd feil, innimellom. Er 15 anlegg, som regel et som tuller

Er evt feil/mangler utbedret?
Svar: De blir fiksa som fort som mulig

Blir det utført faste rutiner rundt vedlikehold av sakkyndige?
Svar: Ja, vi har faste serviceavtaler.

Er disse resultatene registrert? (Ja) (Nei) Kan disse gies ut og brukes videre i studentundersøkelser?
Svar: Ja, ja det kan vi få. Ingen problem

Er du tilfreds med Høgskolen i Østfolds inneklima?
Svar: Ja, det er han. Han vet det er klager. Han vet om de små auditorium-romma med dårlig luft. Er ikke beregna på alle lap-toppene.

Er det registrert klager/mangler/forurensning tilknyttet skolens inneklima?
Svar: Ja, det har vært klager, spesielt auditoriene. Av og til feil. Det blir registeret, har et eget system der det registreres feil og klager. Ikke så lett å finne da.

Kunne disse klager/mangler/forurensning vært unngått?
Svar: Ja, i noen tilfeller, men ikke alltid. De kan se alle ventilasjonene i et program, men i dag er det en feil, som ikke viste. Første han gjør er å sjekke systemet.

Blir det gjennomført rutiner rundt alt daglig vedlikehold som påvirker Høgskolen i Østfolds inneklima?
Svar: Ja, det er rutiner

På en skala fra 1 til 10, i hvor stor grad føler du at skolen ivaretar studenter/ansattes livskvalitet tilknyttet inneklima?
Svar: Prøver så godt vi kan. Er en gammel skole, så er større og høyere krav den dag i dag, så er litt gammeldags. Kravene fra da skolen ble bygget er vedlikeholdt.

Er du bevisst helseplager som kan forekomme av forurenset inneklima?
Svar: Ja, er klar over det. Har målere for ppm.

Har du personlig opplevd luftforurensning på Høgskolen i Østfold? Har dette gått utover dine arbeidsprestasjoner?
Svar: Nei, ikke merka noe.

På en skala fra en 1 til 10, hvor viktig er det for deg at skolens inneklima er tilfredsstillende?
Svar: 10, prøver så godt vi kan

Føler du at Høgskolen i Østfold gjør sitt ytterste for at studenter/ansatte skal arbeide i tilfredsstillende inneklima?
Svar: Ja, det gjør vi. Men er satt noen grenser på temperatur på 22 grader. +/- 2 grader. Så klager man på 21,6 grader blir det ikke gjort noe med. Miljø aksept med klima. Mange jenter som klager på temperaturen.

Er disse spørsmålene relevante for deg og ditt arbeid videre?
Svar: Ja, absolutt. App for inneklima. E-smart som har utvikla. 45 rom med nye co2- og luftfuktighetssensorer. Kan merke om det er folk osv. i de. Nye sensorer.

Sammendrag intervju av ansatt i Statsbygg:

Ole Aasen driftsleder i statsbygg har vært ansatt i statsbygg i 15 år, og  har jobbet innenfor drifting av ulike systemer i bygg i 25 år. Oppgavene hans er å passe på at alle de ulike systemene fungerer som de skal. Her forklarer han at hans oppgaver er mer administrative og tar kontakt med firmaer for å løse eventuelle problemer og vedlikehold. På grunn av at skolen er gammel så er det største kravet til et godt klima, rutinemessig vedlikehold. Kravene fra da skolen ble bygget har endret seg i noe grad.

Tidligere har det også vært flere klager på de mindre auditoriene i kjelleren på skolen. Ole forklarer her at årsaken til dårlig luft og varm luft i disse rommene er alle laptopene studentene bruker. Da rommene først ble bygget var det ikke beregnet for så mange PC-er som blir brukt i dag.

På Høgskolen i Østfold er det 15 ulike systemer som passer på at inneklima er innen visse forhåndssatte grenser. Aasen er klar over at et av systemene ganske ofte streiker. Rundt på høgskolen er det flere sensorer som måler temperatur, luftfuktighet og ppm-målere. Temperaturen på skolen er satt til 22 grader med en liten margin. Synker temperaturen til 21,6 grader for eksempel, så vil ikke systemet øke kapasiteten. Dette er for å ikke bruke unødvendig mye strøm.

Oppsummering:

Etter intervjuene av både studenten og Aasen kan gruppen se to motpoler. Skolens eldre byggemetode kan skape problemer for en oppgradering av Høgskolens klimaanlegg. Samtidig ønsker flere av dagens studenter at skolens klima skal være mer tilfredsstillende, da problemet med forurenset luft går utover konsentrasjonsevne som videre ødelegger motivasjon og arbeidsevne.

Faktumet at man må ha dørene oppe i de mindre auditoriene for å få ordentlig gjennomlufting skaper nye problemer i forhold til støy fra gangene. Dette hadde vært unngått om høgskolen hadde hatt et mer moderne klimaanlegg.

Samtidig ser gruppen at Aasen i Statsbygg har gjort mye for å opprettholde et godt inneklima. Høgskolen har store mengder sensorer og systemer for å passe på studentenes og forelesernes helse i form av luftkvalitet. Det finnes også en egen app for inneklimaet man kan laste ned, og sjekke selv.