3.1 Generating Ideas

Brainstorming og mulige løsninger

 

Innledning:

Gruppen har fått i oppgave å finne 3 ulike løsninger som kan løse problemet gruppen har kommet over. Problemet omhandler skolens inneklima. Etter nøyere undersøkelser er det konkludert med at høgskolen har dårligere inneklima enn nye bygg, ettersom det har kommet nye byggestandarder. Allikevel følger Høgskolen i Østfold standarden som var satt ved skolens oppbygging i 1994, og er innenfor lovverket. Gruppen har snakket med Statsbygg som har ansvaret for inneklimaet på skolen og konkludert med at det ikke er mange tiltak som kan gjennomføres. Inntrykket er at Statsbygg gjør det som kan gjøres, men dette begrenses da skolen er gammel.

 

Problemstilling:

Hvordan gjøre inneklimaet bedre på Høgskolen i Østfold?

 

Metode:

For å finne løsninger til problemstillingen ble det valgt å gå for brainstorming. Det ble forhåndsbestemt at gruppen skulle gjøre dette i 25 minutter, der en på gruppen skulle sitte å skrive ned alle ideene på gule post-it lapper. Alle ideene skulle skrives ned uavhengig av om det var en gjennomtenkt, smart, god eller gjennomførbar løsning. Ingen nei var lov under denne seansen. Etter brainstormingen skal gruppen få stemme på de 5 beste ideene etter deres mening. Hver person på gruppen fikk gi ut stemmer fra 1- til 5-poeng, der 5 skulle vært høyest. Etter 25 minutter med brainstorming hadde det blitt skrevet ned 13 post-it lapper.  

Under er det en oversikt over ideene og deres poeng.

 

Ideer fra brainstormingen:

Ideer: Poeng: Totalt:
Møblering 1p 1p
Mindre såpe, parfyme og kroppsprodukter 3p 3p
Luftstrøm, åpne vinduer 5p 5p
Luftstrøm, åpne dører 0p 0p
Ingen elektronisk bruk 1p 1p
Ny Høgskole, ombygning 4p + 5p 9p
Flere pauser, der alle må ut av rommet 3p + 1p 4p
Oppgradering av ventilasjon 5p + 4p + 4p + 5p 18p
Bedre luftkapasitet 5p 5p
Bevissthet om HIOFs inneklima 1p 1p
Videokonferanser 3p + 1p 4p
Mer Forskning 2p + 2p + 2p + 2p +2p 10p
Tips og Triks, informere om metoder for bedre inneklima 3p + 4p + 4p + 3p 14p

 

Resultat:

Resultatet etter at alle poengene var delt ut ble:

1. Oppgradering av ventilasjon 
Beskrivelse: Bytte ut ventilasjonssystemer på Høgskolen, legge inn flere målere som kan gi varsel når inneklimaet blir for dårlig. 

2. Tips & Triks 
Beskrivelse: En app og en nettside som jobber sammen. Nettsiden skal i hovedsak ha 3 sider.
Side 1 skal inneholde masse ulike målinger som for eksempel co2, været og hvor tørt det er.
Side 2 skal inneholde kart over skolen, med målinger for hvert klasserom individuelt. Side 3 skal inneholde tips og triks til å bedre klimaet på skolen. Da feks, sette opp en dør eller vindu.
Appen skal være mer knyttet til klasserom, når man åpner appen før man et kart over klasserommene på skolen. Der velger man hvilket rom man er i og vil deretter få opp en oversikt med målinger i det valgte klasserommet. Målingene vil ha fargekoder som går fra rød til oransje til grønn, der rød er dårlig, oransje er middels og grønn er bra. Om målingen skulle bli rød, vil det komme en notification som kommer med tips som kan hjelpe å bedre klimaet. 

3. Mer Forskning

Beskrivelse: Finne ut nye måter skolen kan gjøre noe med inneklimaet på skolen uten å måtte gjøre store konstruksjonsmessige endringer. Eller forske mer på innvirkning av dårlig inneklima på helsen til mennesker.

 

Konklusjon:

Det er vanskelig å finne mange gode ideer til å bedre luftkvaliteten på Høgskolen i Østfold, da ingen av gruppemedlemmene har noen erfaringer innenfor teamet. Etter intervjuet med Ole fra Statsbygg i oppgave 1.2 Expert Interview and/or Observation, ble det også klart at mange av løsningene man gjerne ønsker å innføre er vanskelige å få til i et gammelt bygg, som Høgskolen i Østfold er, spesielt i den eldste delen av høgskolen. Noe som påvirket resultatet ettersom dette var informasjon medlemmene i gruppen var klar over. 

 

Gruppen har valgt å gå videre til prototype-stadiet med en app med tips og triks, og som sjekker luftkvaliteten i klasserommet med en sensor. Denne appen skal vise kvaliteten på luften i klasserommet på en enkel og oversiktlig måte.