Pris for beste vitenskapelige poster i Stockholm

Prosjekt «Personsentrert omsorg i sykehjem» er en intervensjonsstudie som ble gjennomført i  2014 – 2016.   Prosjektet,  som er finansiert med Samarbeidsmidler fra HiØ,  er et resultat av det gode samarbeidet med Iddebo sykehjem og med hele Enhet sykehjem i Halden kommune. I går mottok prosjektet pris for beste vitenskapelige poster på Sjuksköterskedagarne 2016 i Stockholm med posteren «Betydelsen av personcentrerad vård på vårdboenden för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten – en interventionsstudie».

poster

De ansvarlige i prosjektet er Vigdis Abrahamsen GrøndahlAnn Karin Helgesen,  Liv Berit Fagerli fra HiØ og Helena Johansson og  Anne Gerd Mathisen fra Iddebo sykehjem i Halden Kommune.

img_3219-jpg
Avdelingslederne fra Iddebo sykehjem,  Anne Gerd Dybedahl Mathisen og Helena Johansson mottok prisen på vegne av alle fem. Prisen ble delt ut av leder i Svensk Sjuksköterskeförening,  Ami Hommel.

Resultater fra prosjektet ble også presentert på Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester i Østfold i dag. Arrangører var Fylkesmannen i Østfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold.

Prosjektet er en del av avdelingens Forum for helsetjenesteforskning, les mer  om forskergruppen her.

Fra posteren sakses:

Syfte: Att undersöka i vilken grad personcentrerad vård har betydelse för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten.

Material och metoder: En interventionsstudie med fyra interventioner genomfördes: «en-till-en kontakt» mellan patient och vårdare genomfördes 30 minuter två gånger i veckan, information om ansvarig vårdare på varje pass, information om ändringar i medicineringen och information om juridiska rättigheter genomfördes systematiskt i 12 månader vid ett vårdboende (41 patienter) i Norge. Individuella intervjuer med frågeinstrumentet «Kvalitet ur patientens perspektiv» (KUPP) genomfördes före interventionerna och efter projektperiodens slut. Deskriptiv och komparativ analys användes för att undersöka skillnaden av upplevd kvalitet före och efter interventionerna (p<0,05).

Resultat: Patienterna värderade vårdkvaliteten statistiskt signifikant högre efter att interventionerna hade genomförts.

 Diskussion och slutsatser
  • Patienternas erfarenheter av vårdkvaliteten ökar när personcentrerad vård operationaliseras och implementeras systematiskt i rutinerna.
  • Bemanningen, de anställdas kunskap och avdelningsledningen kan påverka möjligheterna att genomföra personcentrerad vård.
  • Resultaten från den här studien visar att det är möjligt att införa personcentrerad vård vid vårdboenden.

 

 

Samarbeid om innovasjonskompetanse

Videreutdanning i Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi startet opp mandag i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Gårsdagen var viet til innovasjonsworkshop hvor de 30 nye studentene fra Avdeling for helse- og sosialfag var sammen med studenter i Innovasjon og prosjektledelse fra Avdeling for Ingeniørfag (IR). «Når det gjelder arbeidet med velferdsteknologi er det jo spesielt viktig å samarbeide på tvers av fag for å bedre kunne tenke «utenfor boksen». Opplegget med denne typen tverrfaglig samarbeid er eksempel på en metode som vil være avgjørende at tas i bruk i større grad for å møte fremtidens utfordringer, men det krever at både studenter og ikke minst våre akademiske tradisjoner utfordres» sier koordinator for studiet, høgskolelektor Camilla Gjellebæk. Camilla ledet workshopen sammen med førsteamanuensis Gunnar Andersson og stipendiat Frode Ramstad Johansen fra IR. I tillegg var studenter fra IR  prosessledere.

thumb_vt_1024
Behov, teknologi og etiske utfordringer
Dette var en dag full av læring og refleksjon på tvers av fagområder og avdelinger. Studentene på IR fikk trening i å gjennomføre medvirkningsbaserte arbeidsformer sammen med en stor og spennende gruppe med helsefaglige profesjonelle.  «Studentene fra IR og HS klarte å diskutere nettet av behov, teknologi og etiske utfordringer. Dette var første gang vi kjørte denne arbeidsformen på et såpass krevende felt som etikk» sier Gunnar Andersson. Les mer om studiet i innovasjon og prosjektledelse  her med blant annet NRKs nyhetsinnslag.
 

Erfaringskonferanse om levekår og mangfold

Konferansen som ble gjennomført 9. november var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Østfold, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Østfold fylkeskommune,  Husbanken og Høgskolen i Østfold.  Konferansen handlet om å spre de mange erfaringer og resultater av utviklings- og forskningsprosjekter som blir gjennomført i regionen samt å knytte enda tettere kontakt mellom akademia og arbeidsliv.  Rundt 140 deltakere fikk presentert en rekke prosjekter og tiltak, se programmet her  og det var god oppslutning rundt de ulike standene midt på dagen. Her fikk også studenter muligheter til å knytte kontakter med aktuelle prosjekter de kan benytte i sine bacheloroppgaver. «Østfold prosjektkatalog» gir en  oversikt over alle prosjektene som ble presentert på konferansen.

img_7610

Fra venstre; Kathrine Svendsen fra JOBBSJANSEN og Helen Mollatt KIRKENS BYMISJON

img_7620

Fra venstre: Cathrine Halmrast Harvil, Lise Angettvest Baltersen og Rebecca Brierley  fra NAV FREDRIKSTAD KOMMUNE i en god diskusjon med prosjektmedarbeider og forsker Christian Ebeltoft (HIØ)  i det nasjonale forsøket Praksis og kunnskapsutvikling i NAV kontor.

img_7617

Fra venstre: Mette Gro Karlsen, Sølvi Eliassen, Marielle Røren, Odd Gunnar Andressen fra MOSS kommune og Retika Dhall fra IMDI.

 

Nytt navn på populær utdanning: Master i samordning av helse og velferdstjenester

HiØ skal tilby studentene høy faglig kvalitet gjennom forskningsbasert og samfunnsrelevant utdanning. Da må studiene utvikles i tråd med nyere forskning og nasjonale samfunnsendringer både innholdsmessig og gjennom navnebetegnelse. Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (MTFS) var  ikke lenger et dekkende navn for innholdet i denne utdanningen. Navnet var  heller ikke lenger  i tråd med nasjonale føringer  for sektoren vi utdanner til.  I takt med at samhandlingsreformen trådte i kraft i 2011 har fokuset i MTFS gradvis dreid seg fra tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid mot økt fokus på samordning av tjenester. Parallelt har Journal of integrated care gradvis overtatt rollen til Journal of interprofessional care innenfor det forskningsfelt fagmiljøet ved MTFS representerer. Det er derfor konkludert med at  navnet på masteren endres til Masterstudium i Samordning av helse og velferdstjenester/Integrated health and welfare services.