I medvind på forskingspublisering

Nå er statistikken fra fjoråret tilgjengelig i databasen for høyere utdanning og det er gledelige tall å lese.

Antall publikasjoner har vært økende de siste år, med unntak av fjoråret som hadde en liten nedgang fra 37 i 2014 til 34 i 2015. Derfor ekstra gledelig å få tallene fra fjoråret. Det ble registrert 57 publikasjoner fordelt på 48 på nivå 1 og 9 på nivå 2. En økning på hele 63.9% i såkalte publikasjonspoeng, der 87% av publikasjonene er på nivå 1 og 13% på nivå 2. Til sammenligning var kun 0.2% på nivå 2 i 2015. Samlet sett har avdelingen nesten tredoblet antall vitenskapelige publikasjoner i løpet av fire år. Alle vet at  det å få publisert en vitenskapelig tekst krever hardt arbeid og målrettet innsats. Tusen takk.

 

 Bildetekst: Fra gårsdagens møte i FoU utvalget. Fra venstre: Christian Sørhaug, Hanne Dybvik,  Tonje Brun, Finn Samuelsen, Vigdis A. Grøndahl og Trond Heitmann.

 

 

 

 

 

Ny doktorgrad i sosialpsykologi

1447231818573

 

Stipendiat Stine Torp Løkkeberg forsvarte avhandlingen «Risking the social bond when communicating unpleasant information: How self-relevant appraisals and feelings explain distancing and repair motivations» ved universitetet i Kent 1. desember.  Hun fikk godkjent både selve avhandlingen  og forsvar.

 

 

disputasen

Bildet over er tatt rett etter Stine hadde forsvart avhandlingen. Eksaminatorene var (til venstre) professor Ayse Uskul og (til høyre) professor Johnny Fontaine

Gjennom hele stipendiatperioden har Stine vært en aktiv samfunnsdebattant, se noen nyhetsslipp her:

«Den gode samtalen» foredrag sammen med stipendiat Ann-Kristin Johansen på Litteraturhuset  Fredrikstad. Foredraget  satte rekord i publikumsoppslutning på HiØs Abels hage på Litteraturhuset.

«Forsker på å fortelle deg at du skal dø» se NRK nyhetsoppslag sammen med Nicolay Gausel  Hvordan forteller man noen at de skal dø? Skal man pynte litt på sannheten og pakke inn budskapet, eller er det best å være helt ærlig?

«Ikke stol på testene, de er useriøst tidsfordriv».   «Som doktorgradsstudent i sosialpsykologi er det likevel interessant å reflektere over hvorfor slike tester er så populære, og hvor pålitelige disse testene egentlig er, skriver Stine Torp Løkkeberg. Se nyhetsoppslag her.

Stine er medlem i nettverket KvinnForsk ved Avdeling for Helse- og sosialfag. Se Stines profil her.

 

AVHANDLINGENS ABSTRAKT

This thesis focuses on the communicating of unpleasant information in six experimental studies (N = 911). Specifically, the experimental studies investigate how withholding and/or disclosing unpleasant information is appraised by the communicator in three various ways (degree of severity, concern for one’s self-image and concern for one’s social-image in the eyes of others), how these appraisals relate to three core feelings (felt rejection, felt inferiority and felt shame), and how these explain two main motivations (wanting to distance oneself from the other, wanting to repair the social bond with the other) across various social bonds (both private and professional). In the two first studies it was found that disclosing unpleasant information caused the communicator to report significantly less distress (lower levels of appraisals, feelings and motivations) compared to when the communicator withheld the unpleasant information. In studies three to six, it was found that, when communicators disclosed the unpleasant information, the prototypical communications strategy of being person-centred caused the communicator to feel significantly less distress (lower levels of appraisals, feelings and motivations) than if two other prototypical ways of communicating were used (the fully direct strategy and the fully indirect strategy). In all six studies, I found that the motivation of wanting to distance oneself from the other was explained by a “concern for one’s social-image → felt rejection” pathway, while the motivation to repair the social bond with the other was explained by a “concern for one’s self-image → felt shame” pathway. The thesis argues the importance of disclosing the unpleasant information and of disclosing it in a person-centred way.

Keywords: Communication, unpleasant, information, social bond, self-image, social-image, rejection, inferiority, shame, avoidance, repair, motivations.

 

 

Ny kunnskap om betydningen av mentorskap

Tidsskriftet  NORGES BARNEVERN  publiserte nylig artikkelen «Kompetanseutvikling gjennom mentorskap»

Forfatterene er høgskolektorene Nita Ørmen og Hege Simensen . Artikkelen gir en beskrivelse av et utvalg barnevernpedagogstudenters opplevelse av å være mentor. Det diskuteres hvorvidt en mentorordning kan være et supplement til ordinære praksisstudier i henhold til rammeplanen for 3-årig barnevernspedagogutdanning. Artikkelen bygger på tematisk analyse av fokusgruppeintervjuer. Intervjuene som har blitt gjennomført, kan indikere at studentene erverver relasjonelle erfaringer ved å være mentor. Videre kan datamaterialet tyde på at mentorene erverver kunnskap om barn og deres livsvilkår.

Funnene synliggjør også at ulike rammebetingelser og forutsetninger må være til stede for å benytte mentorskap som praksis for framtidige barnevernspedagoger.

Les artikkelen i sin helhet i  NORGES BARNEVERN 3–4-2016

nattergal-kopi

 

Les mer om mentorordningen Nattergalen her.

 

Ørmen og Simensen ble tildelt Utdanningskvalitetsprisen  2014.

 

Pris for beste vitenskapelige poster i Stockholm

Prosjekt «Personsentrert omsorg i sykehjem» er en intervensjonsstudie som ble gjennomført i  2014 – 2016.   Prosjektet,  som er finansiert med Samarbeidsmidler fra HiØ,  er et resultat av det gode samarbeidet med Iddebo sykehjem og med hele Enhet sykehjem i Halden kommune. I går mottok prosjektet pris for beste vitenskapelige poster på Sjuksköterskedagarne 2016 i Stockholm med posteren «Betydelsen av personcentrerad vård på vårdboenden för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten – en interventionsstudie».

poster

De ansvarlige i prosjektet er Vigdis Abrahamsen GrøndahlAnn Karin Helgesen,  Liv Berit Fagerli fra HiØ og Helena Johansson og  Anne Gerd Mathisen fra Iddebo sykehjem i Halden Kommune.

img_3219-jpg
Avdelingslederne fra Iddebo sykehjem,  Anne Gerd Dybedahl Mathisen og Helena Johansson mottok prisen på vegne av alle fem. Prisen ble delt ut av leder i Svensk Sjuksköterskeförening,  Ami Hommel.

Resultater fra prosjektet ble også presentert på Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester i Østfold i dag. Arrangører var Fylkesmannen i Østfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold.

Prosjektet er en del av avdelingens Forum for helsetjenesteforskning, les mer  om forskergruppen her.

Fra posteren sakses:

Syfte: Att undersöka i vilken grad personcentrerad vård har betydelse för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten.

Material och metoder: En interventionsstudie med fyra interventioner genomfördes: «en-till-en kontakt» mellan patient och vårdare genomfördes 30 minuter två gånger i veckan, information om ansvarig vårdare på varje pass, information om ändringar i medicineringen och information om juridiska rättigheter genomfördes systematiskt i 12 månader vid ett vårdboende (41 patienter) i Norge. Individuella intervjuer med frågeinstrumentet «Kvalitet ur patientens perspektiv» (KUPP) genomfördes före interventionerna och efter projektperiodens slut. Deskriptiv och komparativ analys användes för att undersöka skillnaden av upplevd kvalitet före och efter interventionerna (p<0,05).

Resultat: Patienterna värderade vårdkvaliteten statistiskt signifikant högre efter att interventionerna hade genomförts.

 Diskussion och slutsatser
  • Patienternas erfarenheter av vårdkvaliteten ökar när personcentrerad vård operationaliseras och implementeras systematiskt i rutinerna.
  • Bemanningen, de anställdas kunskap och avdelningsledningen kan påverka möjligheterna att genomföra personcentrerad vård.
  • Resultaten från den här studien visar att det är möjligt att införa personcentrerad vård vid vårdboenden.

 

 

Samarbeid om innovasjonskompetanse

Videreutdanning i Brukermedvirkning, innovasjon og velferdsteknologi startet opp mandag i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Gårsdagen var viet til innovasjonsworkshop hvor de 30 nye studentene fra Avdeling for helse- og sosialfag var sammen med studenter i Innovasjon og prosjektledelse fra Avdeling for Ingeniørfag (IR). «Når det gjelder arbeidet med velferdsteknologi er det jo spesielt viktig å samarbeide på tvers av fag for å bedre kunne tenke «utenfor boksen». Opplegget med denne typen tverrfaglig samarbeid er eksempel på en metode som vil være avgjørende at tas i bruk i større grad for å møte fremtidens utfordringer, men det krever at både studenter og ikke minst våre akademiske tradisjoner utfordres» sier koordinator for studiet, høgskolelektor Camilla Gjellebæk. Camilla ledet workshopen sammen med førsteamanuensis Gunnar Andersson og stipendiat Frode Ramstad Johansen fra IR. I tillegg var studenter fra IR  prosessledere.

thumb_vt_1024
Behov, teknologi og etiske utfordringer
Dette var en dag full av læring og refleksjon på tvers av fagområder og avdelinger. Studentene på IR fikk trening i å gjennomføre medvirkningsbaserte arbeidsformer sammen med en stor og spennende gruppe med helsefaglige profesjonelle.  «Studentene fra IR og HS klarte å diskutere nettet av behov, teknologi og etiske utfordringer. Dette var første gang vi kjørte denne arbeidsformen på et såpass krevende felt som etikk» sier Gunnar Andersson. Les mer om studiet i innovasjon og prosjektledelse  her med blant annet NRKs nyhetsinnslag.
 

Erfaringskonferanse om levekår og mangfold

Konferansen som ble gjennomført 9. november var et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Østfold, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Østfold fylkeskommune,  Husbanken og Høgskolen i Østfold.  Konferansen handlet om å spre de mange erfaringer og resultater av utviklings- og forskningsprosjekter som blir gjennomført i regionen samt å knytte enda tettere kontakt mellom akademia og arbeidsliv.  Rundt 140 deltakere fikk presentert en rekke prosjekter og tiltak, se programmet her  og det var god oppslutning rundt de ulike standene midt på dagen. Her fikk også studenter muligheter til å knytte kontakter med aktuelle prosjekter de kan benytte i sine bacheloroppgaver. «Østfold prosjektkatalog» gir en  oversikt over alle prosjektene som ble presentert på konferansen.

img_7610

Fra venstre; Kathrine Svendsen fra JOBBSJANSEN og Helen Mollatt KIRKENS BYMISJON

img_7620

Fra venstre: Cathrine Halmrast Harvil, Lise Angettvest Baltersen og Rebecca Brierley  fra NAV FREDRIKSTAD KOMMUNE i en god diskusjon med prosjektmedarbeider og forsker Christian Ebeltoft (HIØ)  i det nasjonale forsøket Praksis og kunnskapsutvikling i NAV kontor.

img_7617

Fra venstre: Mette Gro Karlsen, Sølvi Eliassen, Marielle Røren, Odd Gunnar Andressen fra MOSS kommune og Retika Dhall fra IMDI.

 

Nytt navn på populær utdanning: Master i samordning av helse og velferdstjenester

HiØ skal tilby studentene høy faglig kvalitet gjennom forskningsbasert og samfunnsrelevant utdanning. Da må studiene utvikles i tråd med nyere forskning og nasjonale samfunnsendringer både innholdsmessig og gjennom navnebetegnelse. Masterstudium i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren (MTFS) var  ikke lenger et dekkende navn for innholdet i denne utdanningen. Navnet var  heller ikke lenger  i tråd med nasjonale føringer  for sektoren vi utdanner til.  I takt med at samhandlingsreformen trådte i kraft i 2011 har fokuset i MTFS gradvis dreid seg fra tverrfaglig/tverrprofesjonelt samarbeid mot økt fokus på samordning av tjenester. Parallelt har Journal of integrated care gradvis overtatt rollen til Journal of interprofessional care innenfor det forskningsfelt fagmiljøet ved MTFS representerer. Det er derfor konkludert med at  navnet på masteren endres til Masterstudium i Samordning av helse og velferdstjenester/Integrated health and welfare services.

 

 

 

«Gutten som ble oppdratt som en hund – en historie om vold mot barn»

Førsteamanuensis Kaare Torgny Pettersen holdt et engasjerende foredrag om et vanskelig tema på Campus Moss 28. september.  Pettersen har vært  ansatt ved Avdeling for helse- og sosialfag siden 2002. Han har jobbet med vold og overgrep siden 1981 både som barnevernsarbeider, co-terapeut for gruppebehandling av overgripere, foreleser og som forsker. Han arbeider til daglig ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid , videreutdanning i vold i nære relasjoner og videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.  Les mer her.

20160928_192015
Bildet: Kaare Torgny Pettersen på Children’s International School, som Campus Moss hadde leid for anledningen.
Pettersen avla sin doktorgrad i 2009. Avhandlingen handler om hvordan skyld og skam påvirker mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Foredraget bygget på noen få av de hundrevis av barn Pettersen har møtt i de 35 årene han har arbeidet med denne problematikken og hvordan disse barna kan hjelpes. Se screencast av foredraget her.
20160928_191932
Bildet:
Omtrent 65 tilhørere var tilstede. Etter en times forelesning tok Pettersen i mot spørsmål og kommentarer.  Det ble et nært  møte mellom publikum om et vanskelig tema.
 

Arbeids- og sosialkomiteen på besøk i dag

Stortingets Arbeids- og sosialkomité  er på reise i fylket og  har valgt å besøke HiØ og Avdeling for helse- og sosialfag. Vi får nå en unik anledning til å presentere forskningen og utdanningene våre, men også å knytte kontakter med komiteens medlemmer. En stor del av vår portefølje er relatert til komiteens arbeidsområder.  Spesielt vil jeg trekke frem den nye Stortingsmelding 33  «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» som drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Vår forskning som presenteres i dag vil – i all hovedsak – tematisk sett dreie seg rundt denne meldingen. Stortingspolitikerne får presentert resultater fra forskningsprosjekter som kan bidra direkte inn i politikkutformingen på området. Følgende program presenteres:

 

Auditoriet A-326 fra kl. 11.00-12.30

11.00      11.15              Velkommen til Høgskolen i Østfold v/rektor Hans Blom og dekan Mona  Jerndahl Fineide

11.15        12.30            Høgskolens helse- og sosialforskning og dens betydning for arbeids- og sosialkomiteen arbeid v/FoU leder Finn Samuelsen

  • «Samhandling i helse- og sosialtjenestene» v/professor Helge Ramsdal
  • «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», resultatene fra Supported Employment (SE)» v/ førstelektor/prosjektleder Erna Haug
  • «Sosial ulikhet i helse – i Østfoldkontekst» v/professor Camilla Ihlebæk
  • «Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. HiØs engasjement i prosjekt Nattergalen» v/høgskolelektor Nita Ørmen
  • «Lederskap og produksjonsstyring i NAV» v/ Pål Ellingsen

 

Galleriet S-201 fra kl. 12.30-14.00

12.30    13.30          Lunsj. Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygaard og Fylkesmannen i Østfold v/ Nina Westby Evensen sammen med øvrige deltar.

13.30    14.00  –    «Velferdsutdanningene med vekt på velferdsvitere» v/studieleder Terje Grøndahl  og høgskolelektor/koordinator Anne Glømmen

 

 

 

 

«Bare barn vet hvordan det er å være barn»

Stipendiat Ann-Kristin Johansen trakk 180 tilhørere på Litteraturhuset i Fredrikstad i kveld. Ann-Kristin er i sluttfasen av sitt doktorgradsprosjekt ved  Institutt for psykologi ved NTNU. Her forsker hun på barn som lever med vold og hvordan hjelpeapparatet møter og arbeider med barn med voldsopplevelser.

ann-kristin

Bildet: Ann.Kristin Johansen på Litteraturhuset

Med foredraget «Barns stemmer om vold i nære relasjoner – hva kan vi lære»? formidlet hun sitt materiale og analyser av observert dommeravhør av barn som har fortalt om volden de har opplevd hjemme. Et meget interessant foredrag i regi av Forskningsdagene 2016, les mer her.