«Skrivekveld» ga avgangsstudenter etterlengtet drahjelp i innspurten!

Et nytt tilbud ble nylig testet ut på årets avgangsstudenter.  I samarbeid med Studieverkstedet ved studiested Fredrikstad inviterte faglærere og ansatte i biblioteket til en egen «Skrivekveld». Her ga de studentene nyttige tips og svar på spørsmål relatert til akademisk skriving.

Studenter og ansatte møttes til ulike workshops i løpet av skrivekvelden.

Selve arrangementet var inspirert av skrivenatt som NTNU har arrangert over flere år. Arrangementet ved Høgskolen i Østfold var rettet mot studenter som skriver på bacheloroppgavene sine, men det var også åpent for at andre studenter.
Og responsen lot ikke vente på seg! Førti registrerte deltagere fra sykepleierutdanningen, arbeid – og velferdsfag, vernepleie og sosialt arbeid pluss noen fra videreutdanningene deltok. En evaluering gjennomført blant deltakerne viste at studentene syntes skrivekvelden hadde vært nyttig som videre hjelp i bachelorperioden.

Programmet for Skrivekvelden inneholdt også tilbud om kurs i stressmestring. I tillegg ble det gjennomført en rekke workshops i blant annet tekstanalyse, drøfting, etiske retningslinjer og kildebruk.

Er du nysgjerrig på hvilke andre aktiviteter Studieverkstedet? Du finner mer om dette på deres facebook-sider.

 

«Det er jo ikke sånn at Norge er verdens navle i ett og alt»

Hvert eneste år sender internasjonal leder ved HS, Kristin Myhre studenter til utlandet. Hun anbefaler flere ansatte å engasjere seg i internasjonaliseringsarbeidet – eller til å prøve et utvekslingsopphold.

BILDETEKST: Kristin Myhre er internasjonal koordinator ved HS.(Foto: Ann-Kristin Johansen)

Kristin Myhre tok fatt på internasjonaliseringsarbeidet allerede i 2001 og jobber i dag med dette to dager i uka.
«Det har til tider vært en ensom jobb, med en begrenset ressurs. Men det har også vært givende fordi jeg har kunnet påvirke mye selv. Og så har jeg blitt godt kjent på tvers av studieretningene ved avdelingene, så jeg kjenner mange kolleger godt,» forteller hun.

Kunnskapsdepartementet (KD) ønsker at utvekslingen skal øke og begrunner gjennom Stortingsmelding 16 (2016–2017) satsingen blant annet slik: Internasjonalt samarbeid er en forutsetning for den globale kunnskapsutviklingen og for å sikre kvalitet i norsk høyere utdanning. Internasjonalitet kan videre betraktes som en definerende egenskap ved høyere utdanning. Norske universiteter og høyskoler skal utdanne kandidater som er aktive, attraktive og ansvarlige deltakere i det internasjonale samfunnet.

Per i dag skal alle studieprogram ha internasjonaliseringstiltak og på lengre sikt er ambisjonen at halvparten av dem som avlegger en grad i norsk høyere utdanning, skal ha et studieopphold i utlandet. Ved Avdeling for helse- og sosialfag ønsker man nå økt fokus på internasjonalisering.

«Flere år hadde vi et godt fungerende sentralt utvalg som ga god innsikt i hele HIØ. Dette håper jeg ny ledelse både sentralt og lokalt vil vurdere på nytt», sier Myhre.

Men arbeidet har til tider vært krevende.
«Det er til tider et sisyfosarbeid med varierende grad av støtte og interesse. Heldigvis har det har vært et oppsving i siste 4-års periode med nåværende faglig ledelse ved HS.»

Som internasjonal leder snakker Myhre mer enn gjerne om fordelene ved dette arbeidet.

Hva tjener studentene på et utvekslingsopphold?
Fordelen for studentene er tilgang til andre læringsarenaer, utvikling av kulturell kompetanse, utvikling av språkkompetanse, som de ikke vil få ved å være hjemme. For våre studenter i helse- og velferd er dette etterspurt kompetanse i yrkesutøvelse. Og så er det mye moro, nye venner, internasjonalt nettverk, nytt syn på Norge.

Og gevinsten for høgskolen, hva er den?
For høgskolen bidrar internasjonalisering til å rekruttere gode studenter ved å kunne tilby studiemuligheter ved anerkjente institusjoner i utlandet. Det kan være et konkurransefortrinn, samtidig som det utløser også økonomisk tilskudd fra KD og dermed et pluss i regnskapet.

 Som ansatt, hva krever det å involvere seg i internasjonaliseringsarbeidet?
Først og fremst interesse og nysgjerrighet- og det har de fleste. Man må tørre å utfordre seg selv språklig- og være åpen for andres måter å se eget fag på.

Og hvor begynner man?
Snakke med studieleder i medarbeidersamtale, og si at du ønsker et utvekslingsopphold,  kontakte meg eller rådgivere i fellestjenesten- så er man i gang!

Hva slags bistand kan man få dersom man ønsker å bidra til internasjonalisering innenfor sitt fag/studieprogram?
Vi har god oversikt over partnerinstitusjonene våre og kan hjelpe til med å komme i kontakt med de rette personene ute. Vi har gode stipendordninger som sikrer at man får dekket sine utgifter og man kan også få hjelp til språkkurs på forhånd.

Hvilke muligheter/avtaler finnes per i dag og hvor er det behov for å etablere/utvide internasjonaliseringen?
Vi har mange partnere, en oversikt ligger på nettsidene men ikke alle er HS-relevante. Vi skulle gjerne hatt flere avtaler i Storbritannia for det er populært. Men for tiden er det vanskelig å få nye avtaler delvis grunnet en endring i den økonomiske situasjonen og studiepengeavgiftene der. Mange institusjoner vil heller ha fullt betalende studenter enn Erasmus+ studenter, som de ikke tjener penger på.

Som internasjonal leder, hvordan opplever du at studentenes interesse for et studieopphold i utlandet er?
Studentene er motiverte- det mangler ikke på interesse hos dem. Vi må bare få flere til å bli like interessert som de som faktisk reiser ut.

Myhre mener man som både som enkeltperson, representant for et fag, ansatt ved en utdanningsinstitusjon, og som innbygger i et land har stor nytte av å få andres perspektiv på tilværelsen.

«Det er jo ikke sånn at Norge er verdens navle i ett og alt, det er veldig mange andre måter enn den norske- og veldig mange andre hyggelige og flinke folk å bli kjent med og lære av. Og så finner man fort ut av det å være født i Norge, er å ha vunnet i Lotto. Det kan være en nyttig erkjennelse.»

Lot du det inspiere av denne saken og ønsker å vite mer så kontakt Kristin på kristin.myhre@hiof.no !

 

Disputas i svensk stil gjennomført med glans!

Fredag 4.desember forsvarte Heidi Aarum Hansen sin doktorgradsavhandling «Barnevernets stemmer – En diskurs og profesjonsteoretisk orientert analyse av fenomenet barnevernfaglig kompetanse»

En disputas er alltid en begivenhet, men at vi har en fagansatt som disputerer her på HiØ er noe helt spesielt. Når våre stipendiater tar sine doktorgrader ved andre universiteter så gjennomføres også disputasen der.  Kollegaer, venner og familie reiser ofte langt avgårde for å delta. Den 4.desember kom universitetet for aller første gang til oss; ledelsen og veiledere fra Göteborg Universitetet, kommisjonsmedlemmene og opponent Ingrid Söderlind fra Linöpings Universitet. Til sammen sju personer.

Enstemmig kommisjon

På disputasdagen hadde studieleder Terje og jeg en hyggelig lunsj med denne gjengen aller først, og da vi ankom seminarrommet for selve disputasen ble vi møtt av Heidi som var klar for å forsvare sitt mangeårige doktorgradsarbeid. Sitteplassene ble raskt fylt opp av kollegaer, ansatte i helse- sosial og velferdstjenestene i regionene, deriblant flere fra barneverntjenesten. Og selvfølgelig mange familiemedlemmer og venner av Heidi. De svenske seremoniene kan variere noe fra universitet til universitet. Men de er ganske ulike seremoniene ved de norske universitetene. Det startet med at opponenten la frem avhandlingen, deretter fulgte en samtale der Heidi forsvarte sitt arbeid. Det hele tok i underkant av et par timer og det var både faglig interessant og noen ganger litt vel spennende å følge med på den akademiske samtalen.

Etter at opponenten trakk seg tilbake, stilte kommisjonsmedlemmene noen spørsmål og deretter ble tilhørere invitert til å stille spørsmål. Etter dette trakk de syv seg tilbake en times tid. Da de returnerte til seminarrommet kunne de meddele at kommisjonen enstemmig hadde besluttet at Heidi var blitt doktor.

Vår nye førsteamanuensis

Vår nye førsteamanuensis Heidi Aarum Hansen

Betydningsfullt forskningsbidrag

Gratulerer! Spenningen – som hadde vært til å ta og føle på – ble nå avløst av en løs-sluppen mingling, taler og gratulasjoner.  Og festen etterpå,  det er jo som et «bryllup for en person».  Med kollegaer, familie og venner var det også mulighet for meg å si noen ord som jeg mer en gjerne gjentar noen av her:

«Kjære Heidi, Gratulerer med en flott disputas, med en god akademisk samtale. Tusen takk for ditt bidrag til et forskningsfelt som er betydningsfullt.  Du utgjør en viktig ressurs for studenter, kollegaer og ledere ved avdelingen. Som du også nevnte under disputasen har du denne tette koblingen til praksisfeltet, og du bidrar – gjennom tidligere og denne studien – på en unik måte – til forskningsbasert undervisning ved vår avdeling. Du bidrar til å utvikle utdanningen og det barnevernfaglige fagfeltet. Ditt doktorgradsarbeid er viktig og betydningsfullt for videreutvikling av fagmiljøet ved avdelingen og spesielt ved barnevernspedagogutdanningen.

Jeg vil samtidig benytte anledningen til å takke Gøteborg Universitet. Dere lot Heidi få lov til å disputere her, og denne dagen har vi smykket oss i hverandres selskap. Tusen takk til kommisjonen for det arbeidet dere har lagt ned og tusen takk til dere veiledere som har fulgt Heidi fram til målet i dag».

 

Løfter frem barnevernets stemmer

Ny doktorgradsavhandling i sosialt arbeid «Barnevernets stemmer».

ILLUSTRASJONSFOTO: Colourbox.com

Perspektivkonflikter og profesjonsmotsetninger i barnevernet er blant funnene i Heidi Aarum Hansens doktorgradsavhandling som hun skal forsvare denne uken.

«Vi kan se tendenser til både en psykologisering av det barnevernfaglige arbeidet og en profesjonsmotsetning mellom barnevernspedagoger og sosionomer, der begge profesjonene gjøres til talsmenn for egne faglige revir.»

Dette forteller sosionom Heidi Aarum Hansen som har hovedfag i sosialt arbeid og er ansatt som høgskolelektor ved avdeling for helse- og sosialfag ved høgskolen i Østfold.  Aarum Hansens forskningsfelt er nettopp barnevern og denne uken skal hun forsvare sin doktorgradsavhandling i sosialt arbeid «Barnevernets stemmer» som hun har gjennomført ved Göteborgs universitet.


Hvilke stemmer høres?

I avhandlingen har forskeren undersøkt hvilke faglige argumenter ulike aktører på barnevernfeltet har benyttet for å forklare, påvirke og legitimere sin forståelse av fenomenet barnevernfaglig kompetanse.Avhandlingen har ikke fokus på hva barnevernfaglig kompetanse er. Hensikt er i stedet å vise hvordan forestillinger om det profesjonelle arbeidet skapes gjennom språklige uttrykk.Aarum Hansen har analysert tekster primært publisert i tidsskriftet Norges Barnevern i perioden 1992- 2012. I tillegg har hun analysert sentrale styringsdokumenter som stortingsmeldinger og norske offentlige utredninger.I «Barnevernets stemmer» fokuseres det på følgende: Hvilke aktører er det som uttrykker seg? Hvordan uttrykker ulike aktører seg? Hvilke faglige forestillinger ligger bak det som uttrykkes?

Aarum Hansens forskningsfelt er nettopp barnevern og denne uken skal hun forsvare sin doktorgradsavhandling i sosialt arbeid «Barnevernets stemmer» som hun har gjennomført ved Göteborgs universitet.

HiØ-ansatt Heidi Aarum Hansen: Forsvarer sin doktorgradsavhandling med tittelen «Barnevernets stemmer» denne uken.

Duket for perspektivkonflikter

Resultatene viser at det er mange forskjellige profesjoner som hevder sin rett til å angi retning for hvordan barnevernfaglig kompetanse kan forstås. Den er med andre ord ikke forbeholdt profesjoner med en barnevernfaglig/sosialfaglig bakgrunn. Den kompetansen som hevdes å være det som kan styrke barnevernets faglige legitimitet, kobles i hovedsak til evidensbaserte forklaringsmodeller, og til krav om effektivitet.

«I denne diskusjonen er det som resultatene viser duket for både perspektivkonflikter og profesjonsmotsetninger», påpeker Aarum Hansen og legger til:

«Det vil derfor være svært interessant å forske videre på hvilke fagtradisjoner og kunnskapsgrunnlag, som vil være styrende for så vel utdanning som forskning i barnevernet fremover.»

Disputasen er åpen for alle og finner sted 4.desember klokken 13.15 i auditorium A-421 på studiested Fredrikstad ved Høgskolen i Østfold.

VELKOMMEN DIT!

 

HURRA – Avdeling for helse og sosialfag ved Høgskolen i Østfold er endelig «på lufta» med egen blogg!

Ved å publisere nyheter om både forskning og utvikling, sosiale aktiviteter, seminarer og øvrige nyheter så håper vi i større grad enn tidligere å få frem alt det spennende som foregår ved avdelingen. Målet er å nå ut til både ansatte, eksterne og studenter og skape bevissthet og entusiasme om det som foregår her hos oss.

Denne bloggen drives av dekan Mona Jerndahl Fineide og markedsføringskontakt Ann-Kristin Johansen. På sikt ønsker vi også å knytte til oss noen gjestebloggere.
Bloggprosjektet har vokst frem over tid og det er med spenning at vi nå tar første skritt ut på denne plattformen.

For å kunne utvikle den videre er vi selvsagt avhengig av DEG.

Ingen tips eller ideer er i utgangspunktet for små eller store. Har du et innspill til noe som bør ut på bloggen så send oss en mail på  mona.j.fineide@hiof.no eller annkristin.johansen@hiof.no

I følge blogglisten.no finnes det i dag rundt 1.750.000 blogger, hvorav rundt 50.000 oppdateres hver dag. Vi kan ikke love deg daglige oppdateringer, men med utgangspunkt i den høye aktiviteten som i dag er på avdelingen og vårt spennende fagområde, skal vi skal garantert forsyne deg med både gode og interessante nyheter.

Velkommen hit fremover!