Endelig kan vi tilby en mastergrad i sykepleie!

Målet med masterprogrammeet er å utdanne sykepleiere med avansert klinisk vurderings- og håndteringskompetanse.

Professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen ved Høgskolen i Østfold

Professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen gleder seg over at Avdeling for helse- og sosialfag endelig har fått grønt lys for en unik master i sykepleie.

«Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom» har fått tommel opp fra Nasjonalt Organ For Kvalitet i Utdanning (Nokut), samt kunnskapsdepartementet. Godkjenningen betyr at utdanningsprogrammet som Høgskolen i Østfold har søkt om å få etablere oppfyller de nasjonale kravene. «Masterstudiet i avansert sykepleie ved kronisk sykdom vurderes å være et faglig interessant studietilbud med relevans for arbeidsliv og videre studier», heter det i tilsynsrapporten fra Nokut.

 – En unik master

Akkrediteringen av masterstudiet er svært gode nyheter for Høgskolen i Østfold og Avdeling for helse- og sosialfag, og vil være den første profesjonsspesifikke masteren for sykepleiere som tilbys i Østfold.  Avdeling for helse- og sosialfag tilbyr i dag et svært populært bachelorstudium i sykepleie som kan vise til gode søkertall, men har frem til nå ikke kunnet tilby studier som dekker både lavere- og høyere grad innen sykepleiefaget. Mastergradsstudiet som nå foreslås er blant annet et resultat av et ønske om å kunne gi et sammenhengende utdanningstilbud i gradsstrukturen. Dagens sykepleiestudenter vil kunne søke seg direkte videre til masterstudiet, men studiet henvender seg like fullt til sykepleiere i behov av økt kompetanse både i primær- og spesialisthelsetjenesten.

– Vi vet at andelen mennesker med kronisk og kompleks sykdom øker, og er estimert å øke i tiden fremover. Samtidig har blant annet politiske reformer, som samhandlingsreformen, medført at primærhelsetjenesten i større grad må ta ansvar for mennesker med mer komplekse sykdomsbilder enn tidligere, sier professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

Som samtidig påpeker at master i avansert sykepleie ved kronisk sykdom ikke bare en master for sykepleiere med arbeidsfelt i primærhelsetjenesten.
– Kronisk sykdom er i aller høyeste grad også et anliggende for sykepleiere i spesialisthelsetjenesten. Sykepleiere deltar i dag eksempelvis i utstrakt oppfølging av ulike pasientgrupper med kronisk sykdom, og ikke minst er denne pasientgruppen godt representert ved sykehusinnleggelser generelt, sier Jelsness-Jørgensen.

Gir etterspurt kompetanse

Mastergradsutdanningen bør også være relevant uavhengig av om arbeidsfeltet primært er kronisk sykdom eller ikke.
– Ja, i aller høyeste grad, sier professor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Hvis du ønsker å få mer spesialkompetanse i forhold til avansert vurdering av ulike kliniske tilstander og akutt helseforverring, avansert farmakologi eller klinisk håndtering, så er dette studiet for deg, lover professoren ved Avdeling for helse- og sosialfag.

Samtidig påpeker han at studiet også tilbyr nødvendig fordypning i metodekunnskap. Det faktum at mastergradsstudiet som nå kan tilbys ved Høgskolen i Østfold har fokus spesifikt rettet mot kronisk sykdom, er ifølge Jelsness-Jørgensen et forsøk på å imøtekomme en av de største utfordringene for norsk folkehelse. Verdens helseorganisasjon har estimert at forekomsten av kroniske sykdommer vil fortsette å stige i årene som kommer. I Norge er det ifølge Folkehelseinstituttet nettopp disse sykdommene, slik som eksempelvis hjerte- og karsykdommer, diabetes, lungesykdom og muskel- og skjelettsykdommer som utgjør de store utfordringene. Regionale folkehelsemeldinger gir også et dystert bilde, forekomsten av kroniske sykdommer i Østfold er større en i landet for øvrig. Derfor var det også viktig for høgskolen å utvikle et mastergradsstudium med en unik profil i denne retning.

– Fokuset for dette mastergradsstudiet er unikt gjennom å ha kronisk sykdom som et overbyggende tema. Gjennom studiet vil vi få sykepleiere som har en langt mer dyptgående kunnskap om de store, kroniske sykdommene og som vil være i stand til å oppdage tidlig forverring i helsetilstanden og iverksette tiltak, forklarer Jelsness-Jørgensen.

Og legger til:
– Men dette er ikke utelukkende en Østfold-master. Studiet har et fokus som er høyst relevant for de som jobber i bredden av klinisk sykepleie, og vi ønsker jo også å tiltrekke oss studenter fra andre regioner som opplever at masterens tematikk og innhold er relevant.

Sender studenter ut i klinisk praksis

Mastergradsstudiet som vil gi økt sykepleierkompetanse er i tråd med Samhandlingsreformen.
I årene fremover vil det være behov for bedre medisinsk oppfølging av hjemmetjenestemottakere, beboere i sykehjem og omsorgsboliger, spesielt for mennesker med kroniske og sammensatte lidelser. Samtidig skal pasientene få hjelp nærmest mulig der de bor noe som igjen forutsetter at kommunehelsetjenesten er i stand til å utøve faglig forsvarlige tjenester og har tilstrekkelig faglig kompetanse.

Blant emnene som masterstudentene skal igjennom i løpet av studiet er «Avansert vurderingskompetanse i sykepleie» og « Avansert sykepleie ved kronisk sykdom».  Praksis inngår som en del av studiet.
– I dette studiet skal studentene få lov til ikke bare å simulere på dukker, men vi vil legge opp til klinikkundervisning på høgskolen, der studentene våre kan trene på systematisk kartlegging av mennesker med ulike kroniske sykdomsbilder. Samtidig skal de også, i to av emnene, ut og drive avansert klinisk praksis under veiledning, forklarer Jelsness-Jørgensen.

Masterstudiet vil ha fokus på tvers av sykdommer og på fellestrekkene ved de som er rammet av kronisk sykdom.
– Fokuset vil være på pasienten. Dette er en klinisk master, ikke en teoretisk master, understreker professoren.

Masterstudentene vil bli trukket inn i det akademiske fellesskapet.
– Forskning er en viktig del i miljøet som er tilknyttet masteren.  Selv om høgskolen allerede har forskere som primært fokuserer på pasienter med kronisk sykdom, ser vi for oss at mastergradsstudiet kan bidra til at dette fokuset kan styrkes ytterligere, sier Jelsness-Jørgensen.

Som et ledd i dette er det viktig for oss å kunne tilby studentene våre å være med i forskergrupper og derigjennom også lære av diskusjoner både knyttet til metode og kliniske problemstillinger, avslutter professoren.

Masterstudiet vil mest sannsynlig starte opp høsten 2017.

 

«Gutten som ble oppdratt som en hund – en historie om vold mot barn»

Førsteamanuensis Kaare Torgny Pettersen holdt et engasjerende foredrag om et vanskelig tema på Campus Moss 28. september.  Pettersen har vært  ansatt ved Avdeling for helse- og sosialfag siden 2002. Han har jobbet med vold og overgrep siden 1981 både som barnevernsarbeider, co-terapeut for gruppebehandling av overgripere, foreleser og som forsker. Han arbeider til daglig ved bachelorutdanningen i sosialt arbeid , videreutdanning i vold i nære relasjoner og videreutdanning i tiltak mot seksuelle overgrep mot barn.  Les mer her.

20160928_192015
Bildet: Kaare Torgny Pettersen på Children’s International School, som Campus Moss hadde leid for anledningen.
Pettersen avla sin doktorgrad i 2009. Avhandlingen handler om hvordan skyld og skam påvirker mennesker som har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Foredraget bygget på noen få av de hundrevis av barn Pettersen har møtt i de 35 årene han har arbeidet med denne problematikken og hvordan disse barna kan hjelpes. Se screencast av foredraget her.
20160928_191932
Bildet:
Omtrent 65 tilhørere var tilstede. Etter en times forelesning tok Pettersen i mot spørsmål og kommentarer.  Det ble et nært  møte mellom publikum om et vanskelig tema.
 

Arbeids- og sosialkomiteen på besøk i dag

Stortingets Arbeids- og sosialkomité  er på reise i fylket og  har valgt å besøke HiØ og Avdeling for helse- og sosialfag. Vi får nå en unik anledning til å presentere forskningen og utdanningene våre, men også å knytte kontakter med komiteens medlemmer. En stor del av vår portefølje er relatert til komiteens arbeidsområder.  Spesielt vil jeg trekke frem den nye Stortingsmelding 33  «NAV i en ny tid – for arbeid og aktivitet» som drøfter strategisk retning for videreutviklingen av arbeids- og velferdsforvaltningen. Vår forskning som presenteres i dag vil – i all hovedsak – tematisk sett dreie seg rundt denne meldingen. Stortingspolitikerne får presentert resultater fra forskningsprosjekter som kan bidra direkte inn i politikkutformingen på området. Følgende program presenteres:

 

Auditoriet A-326 fra kl. 11.00-12.30

11.00      11.15              Velkommen til Høgskolen i Østfold v/rektor Hans Blom og dekan Mona  Jerndahl Fineide

11.15        12.30            Høgskolens helse- og sosialforskning og dens betydning for arbeids- og sosialkomiteen arbeid v/FoU leder Finn Samuelsen

  • «Samhandling i helse- og sosialtjenestene» v/professor Helge Ramsdal
  • «Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor», resultatene fra Supported Employment (SE)» v/ førstelektor/prosjektleder Erna Haug
  • «Sosial ulikhet i helse – i Østfoldkontekst» v/professor Camilla Ihlebæk
  • «Kompetanseutvikling gjennom mentorskap. HiØs engasjement i prosjekt Nattergalen» v/høgskolelektor Nita Ørmen
  • «Lederskap og produksjonsstyring i NAV» v/ Pål Ellingsen

 

Galleriet S-201 fra kl. 12.30-14.00

12.30    13.30          Lunsj. Ordfører i Fredrikstad Jon Ivar Nygaard og Fylkesmannen i Østfold v/ Nina Westby Evensen sammen med øvrige deltar.

13.30    14.00  –    «Velferdsutdanningene med vekt på velferdsvitere» v/studieleder Terje Grøndahl  og høgskolelektor/koordinator Anne Glømmen

 

 

 

 

«Bare barn vet hvordan det er å være barn»

Stipendiat Ann-Kristin Johansen trakk 180 tilhørere på Litteraturhuset i Fredrikstad i kveld. Ann-Kristin er i sluttfasen av sitt doktorgradsprosjekt ved  Institutt for psykologi ved NTNU. Her forsker hun på barn som lever med vold og hvordan hjelpeapparatet møter og arbeider med barn med voldsopplevelser.

ann-kristin

Bildet: Ann.Kristin Johansen på Litteraturhuset

Med foredraget «Barns stemmer om vold i nære relasjoner – hva kan vi lære»? formidlet hun sitt materiale og analyser av observert dommeravhør av barn som har fortalt om volden de har opplevd hjemme. Et meget interessant foredrag i regi av Forskningsdagene 2016, les mer her.

 

Høstens vakreste eventyr..

… det er når hundrevis av nye studenter starter opp her ved campus Fredrikstad. For et par uker var det studiestart for nye bachelourstudenter og studenter på videreutdanningene i Akutt-Anestesi, Operasjon og Intensiv (AAIO). Studentene ble møtt av stands, musikk og introduksjonsforelesninger. Nå er de første fadderukene over, og studentene er godt i gang med sine programmer.

 

Studiestedsåpning Korps

Bildene over: Velkomstskomiteen er klar og et korps var på jakt etter nye medlemmer.

Master- og videreutdanningene startet opp idag. Alt var klart for den første studiedagen for studenter ved videreutdanning i Akuttgeriatri, videreutdanning i Tiltak mot seksuelle overgrep mot barn, vår ny-etablerte videreutdanning i psykisk helsearbeid og Master i tverrfaglig samarbeid. Alle disse utdanningene er deltidsutdanninger.  En videreutdanning eller masterutdanning innenfor helse, sosial og velferdssektoren gir større personlige og faglige muligheter.  Arbeidslivet trenger den nye kunnskapen som studentene bringer tilbake i vekslingen mellom studier og jobb.  Det er stor mangel på kvalifisert arbeidskraft og det er et stort behov for kunnskapsutvikling. Nå blir det muligheter for å «dykke» ned i mange spennende og viktige fagfelt.

 

Oppstart MA og VI 2016

Bildet over: fra dagens felles studiestartåpning for nye master- og videreutdanningsstudenter.

Velkommen som ny student ved Avdeling for Helse- og sosialfag!

 

‘Fra Gammelt til Nytt Sykehus’

Prosjekt fra gammelt til nytt

Bildet over er hentet fra sykehuset Østfolds hjemmeside (klikk på bildet for å få det større).

Vi samarbeider med Sykehuset Østfold om det  unike  forskningsprosjektet ‘Fra Gammelt til Nytt Sykehus’ som startet opp høsten 2015. Pasienters oppfattelse av kvalitet på helsetjenestene og de ansattes jobbtilfredshet  dokumenteres gjennom spørreundersøkelser og intervjuer i overgangen fra  det «gamle» sykehuset i Fredrikstad til det nye sykehuset på Kalnes. Mandag starter den store datainnsamlingen blant ansatte og pasienter i prosjektet. Dette er et interessant forskningsprosjekt som har stor samfunnsnytte, og vi håper på god svarprosent. Takk til Sykehuset Østfold for samarbeidet og ikke minst takk til alle prosjektmedarbeidere med prosjektleder Vigdis Grøndahl i spissen.

 

 

God sommer!

Kjære alle,

Jeg slutter meg til rektors og direktørens feriehilsen og vil føye til med noen ord og bilder herfra.

På nettsiden vår finner du  en sak om årets avgangseremonier. «Hele»  byen var fylt opp med festkledde nye kandidater til arbeidslivet. På bildet under ser du  seks av de seksten kandidatene som har avlagt mastergrad i henholdsvis Master i Tverrfaglig samarbeid og Master i psykososialt arbeid. Gratulerer!

Masterstudenter

Forrige uke signerte jag flere hundre vitnemål, vel vitende om at våre nyutdannede profesjonutøvere er svært ettertraktet i helse- sosial og velferdstjenestene. Og her skal nevnes at det er spesielt mange kandidater som har fullført på ordinær tid. Eksempelvis ble det på sosialt arbeid for tre år siden tatt opp 45 studenter til 40 studieplasser. 44 kandidater er nå uteksaminert (i  2015 ble det tatt opp 55 studenter til 50 plasser der samtlige 55 har gjennomført det første studieåret). På velferdsfag  ble det tatt opp 39 studenter til 35 plasser. 37 er nå uteksaminert.

Avdelingens ansatte legger også ned en betydelig innsats i gjennomføring av FoU prosjekter, søke eksterne forskningsmidler og ikke minst i å formidle resultater av prosjektene. Svært mange av våre prosjekter gjennomføres i nettverkssamarbeid med andre fagmiljøer i  arbeidslivet og akademia både nasjonalt og internasjonalt. Som ett av flere bidrag til økt synliggjøring av forskningen,  er det laget en rapport som gir korte presentasjoner av alle prosjektene.  Hele 75 større og mindre FoU prosjekter er presentert her.

Utviklingsprosjektet «Faglig organisering ved HS» har vært i fullt driv hele semesteret. Forslaget til ny modell ble presentert på sommerens siste personalmøte som ble rundet av med en sommerlunch. Som en musikalsk forrett den dagen fikk vi en stemningsfull og nydelig konsert med Magnus Grønneberg.

Magnus

 

I tiden før og rundt studiestart den I6. august skal det myldre i gangene her igjen. Det ser jeg virkelig fram til. Og vi har fortsatt noen ledige studieplasser, sjekk her.

Alle nye studenter og ansatte ønskes velkommen til avdelingen.   Alle dere som studerer og jobber her ønskes velkommen tilbake etter en vel fortjent sommerferie.

Makrell

God sommer!

 

 

 

Hentet inspirasjon i Finland

Avdeling for helse- og sosialfag mottok tidligere i år mottok invitasjon til å komme på et «bli-bedre-kjent» besøk ved Arcada i Helsingfors som «utbildar attraktiva proffs».

Vår avdeling for helse- og sosialfag i Fredrikstad har en portefølje som samsvarer godt med Arcadas, både på bachelor- og masternivå. Innen 2017 har vi som målsetning å kunne tilby 30 ECTS på engelsk til innkommende studenter fra våre partnere.

Mer om besøket er å finne på Arcadas egne nettsider!

Reisefølget bestående av Kristin , Anne og Tove og med Marthe og Carina foreviget selvsagt det hele med en Arcada-selfie:)

HS-ansatte Kristin , Anne og Tove og med Marthe og Carina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vi trenger dere!

Nok et studieår er ved veis ende og nye kull studentkull har gjennomført sine studier.
Etter fullført bachelorutdanning kan avgangsstudentene ved Avdeling for helse- og sosialfag nå kaste seg ut i et arbeidsmarked som trenger dem.
Her på bloggsiden vår deler vi mer enn gjerne noen minner fra årets avslutningseremoni!

Studentene Hedda (f.v.), Inga og Gea gleder seg til å ta fatt på jobben som sykepleier. Studietiden

BILDETEKST HOVEDBILDE: Studentene Hedda (f.v.), Inga og Gea gleder
seg til å ta fatt på jobben som sykepleier. Studietiden vevd Høgskolen i Østfold
avsluttet de med å holde tale foran flere hundre gjester.
(Alle foto: Ann-Kristin Johansen HiØ) 

– Selv om vi er mange så er vi for få når jobben skal gjøres. Etterspørselen er stor og den vil bli større.
Det var det klare budskapet fra fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Østfold Karen Brasetvik da hun talte til avgangsstudentene på sykepleierstudiet ved Høgskolen i Østfold.

Av de totalt 3.000 som har fullført sykepleierutdanningen i 2016 så har 175 gjennomført bachelorstudiet ved Høgskolen i Østfold.
– Dette er en av Norges mest populære sykepleierutdanninger, sa Brasetvik og fortsatte:

Jobben som sykepleiere gjør er viktig for folk flest, fra vugge til grav. Det forplikter og samfunnet stiller høye krav til vår profesjon. Vi trenger modige stolte og tydelige sykepleiere!

Avgang3.JPG
BILDETEKST Stolte av studentene: Fylkesleder i Sykepleierforbundet
Karen Brasetvik (f.v.), studieleder for sykepleie Tove Gulbrandsen og
varaordfører Kari Agerup gleder seg over at 175 nye sykepleierstudenter
fra Høgskolen i Østfold er klare for yrkeslivet.

Lettet, stolt og vemodig

Deltidsstudent Gea Restad var blant studentene som talte på avgangsseremonien som fant sted på Scandic City i Fredrikstad.
– Vi er nå med på laget som skal gjøre norsk helsevesen bedre, sa hun og innrømmet samtidig at det var mange følelser i sving på avslutningsdagen.
– Jeg er lettet over endelig å være ferdig, stolt over å ha klart å fullføre, men samtidig føles det vemodig at en fantastisk periode på høgskolen nå er over, sa Restad.
Medstudent Hedda Fossdal beskrev det slik:
Dette er en festdag for oss nyutdannede og de som er med oss!

Begge studentene gleder seg stort til å ta fatt på sykepleieryrket.
Sykepleieryrket berører, krever og gir, sa Fossdal.

Både varaordfører i Fredrikstad Kari Agerup og assisterende fylkesmann Kjersti Gram Andersen deltok på begge avgangsseremoniene.
– Få ting i livet er så givende som å hjelpe andre. Dere har slått inn på et felt som er både utfordrende og spennende og som vil kreve mye av dere, sa Agerup.

Viktige for velferds-Norge

Etter at årets avgangsseremoni for sykepleierstudentene var over var det de cirka 160 velferdsviterne, barnevernspedagogene, sosionomene og vernepleierne sin tur.

Avgang2.JPG
BILDETEKST Trangt om plassen: Fire store kull med velferdsvitere,
sosionomer, barnevernspedagoger og vernepleiere kunne endelig feire
at bachelorstudiene var fullført.

David Forsell fra Fellesorganisasjonen (FO) Østfold var blant de mange eksterne gjestene som ønsket å komme med en hilsen til avgangsstudentene.
– Nå er dere utøvere av hver deres profesjon. Dere er viktige for velferds-Norge og utviklingen av den, sa han.

Forsell rådet studentene til å gå inn i den kommende arbeidshverdagen med ydmykhet.
– Men ikke vær redd for å by på deg selv som fagperson. Og ha alltid med dere brukerperspektivet, lød hans oppfordring.

Prorektor Stein Haugom Olsen var også tilstede på begge seremoniene og ønsket begge studentgruppene lykke til på veien videre.
– Vi er veldig stolte av dere og naturligvis veldig glade for at dere valgte Høgskolen i Østfold, sa han.
Og ga samtidig utrykk for at han håpet på et gjensyn med bachelorstudentene.
– Jeg håper vi kan ønske dere velkommen tilbake som student på et eller annet tidspunkt, sa prorektor.

 

Gode søkertall til utdanninger med «jobbgaranti»

I dag kl. 12 kom de nye søkertallene fra Samordnet opptak, les pressemelding fra rektor Hans Blom her. Og det er hyggelige tall han  presenterer. Sykepleierutdanningen med 190 studieplasser er den mest populære utdanningen målt i antall søkere.  Men det er aller mest  konkurranse på de 50 studieplassene i sosialt arbeid.

Lokalt opptak i mars viste svært gode søkertall  både på videreutdanninger og på masterutdanning i tverrfaglig samarbeid. Videreutdanning i psykisk helsearbeid må nevnes spesielt. Det er flere år siden vi hadde opptak på denne utdanningen og søkertallene bekreftet at den fortsatt er meget etterspurt.

Østfold har behov for flere med høyere utdanning og det er et reellt arbeidskraftbehov i helse-  sosial og velferdssektoren. Behovet for spesialsykepleiere er også formidabelt, og det er med tilfredshet vi ser en svært god økning i antall søkere her også. Om nyutdannede  ikke alltid kan velge fra øverste hylle, kan vi tilby  utdanninger med «jobbgaranti».

Med få unntak er våre utdanninger basert på vekslingen mellom undervisning på campus Fredrikstad og på ulike praksissteder i sektoren.  Et godt samarbeid med kommunene, sykehuset og private  virksomheter  er helt avgjørende for at vi klarer å utdanne så mange som vi gjør. Men det er behov for enda flere studieplasser på bachelornivå og flere studietilbud på  masternivå.

Til deg som nå står på venteliste – hold ut. Om du ikke får studieplass i år, hva med å bruke ett år på å forbedre karakterer og få praksis, slik at du blir enda bedre rustet til neste opptak?