Pris for beste vitenskapelige poster i Stockholm

Prosjekt «Personsentrert omsorg i sykehjem» er en intervensjonsstudie som ble gjennomført i  2014 – 2016.   Prosjektet,  som er finansiert med Samarbeidsmidler fra HiØ,  er et resultat av det gode samarbeidet med Iddebo sykehjem og med hele Enhet sykehjem i Halden kommune. I går mottok prosjektet pris for beste vitenskapelige poster på Sjuksköterskedagarne 2016 i Stockholm med posteren «Betydelsen av personcentrerad vård på vårdboenden för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten – en interventionsstudie».

poster

De ansvarlige i prosjektet er Vigdis Abrahamsen GrøndahlAnn Karin Helgesen,  Liv Berit Fagerli fra HiØ og Helena Johansson og  Anne Gerd Mathisen fra Iddebo sykehjem i Halden Kommune.

img_3219-jpg
Avdelingslederne fra Iddebo sykehjem,  Anne Gerd Dybedahl Mathisen og Helena Johansson mottok prisen på vegne av alle fem. Prisen ble delt ut av leder i Svensk Sjuksköterskeförening,  Ami Hommel.

Resultater fra prosjektet ble også presentert på Nettverkssamling for ansatte i sykehjem, helsehus og hjemmetjenester i Østfold i dag. Arrangører var Fylkesmannen i Østfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold.

Prosjektet er en del av avdelingens Forum for helsetjenesteforskning, les mer  om forskergruppen her.

Fra posteren sakses:

Syfte: Att undersöka i vilken grad personcentrerad vård har betydelse för patienternas upplevelse av vårdkvaliteten.

Material och metoder: En interventionsstudie med fyra interventioner genomfördes: «en-till-en kontakt» mellan patient och vårdare genomfördes 30 minuter två gånger i veckan, information om ansvarig vårdare på varje pass, information om ändringar i medicineringen och information om juridiska rättigheter genomfördes systematiskt i 12 månader vid ett vårdboende (41 patienter) i Norge. Individuella intervjuer med frågeinstrumentet «Kvalitet ur patientens perspektiv» (KUPP) genomfördes före interventionerna och efter projektperiodens slut. Deskriptiv och komparativ analys användes för att undersöka skillnaden av upplevd kvalitet före och efter interventionerna (p<0,05).

Resultat: Patienterna värderade vårdkvaliteten statistiskt signifikant högre efter att interventionerna hade genomförts.

 Diskussion och slutsatser
  • Patienternas erfarenheter av vårdkvaliteten ökar när personcentrerad vård operationaliseras och implementeras systematiskt i rutinerna.
  • Bemanningen, de anställdas kunskap och avdelningsledningen kan påverka möjligheterna att genomföra personcentrerad vård.
  • Resultaten från den här studien visar att det är möjligt att införa personcentrerad vård vid vårdboenden.

 

 

Mona Jerndahl Fineide