WIG 11. juni

Tilstede: Monica, Robert, Cathrine, Harald, Marius

Diverse fra møtet:

 • 30 av 39 emner har mottatt opptil 6 punkter om viktigste læringsmål (LM1)
 • Alle medlemmene legger inn en kort kommentar om profilering fra sammenligningsstudier (LM2)
 • Monica har fullført Studiebarometeret-analyse (LM3)
 • Se grundig på muligheten for å dele opp fag som kan passe ulike profiler (eksempel: programmering ulikt for Digitale medier og design/Informasjonssystemer og Informatikk/Dataingeniør, og datasikkerhet kan ha et teoretisk perspektiv og et praktisk perspektiv for å passe ulike profiler bedre)

Nye lead measures:

5) Det skal lages en tydelig profil for hvert studie

6) Samle argumenter for og imot studieplaner med faktor 7.5 studiepoeng per emne

Om personalseminar:

Gruppen ønsker innspill fra kollegiet ihht LM5 og LM6. Monica og Harald oppretter gruppeoppgaver basert på LM1-4 som benyttes på personalseminar for å åpne opp for innspill og tilbakemeldinger.

Noen spesifikke spørsmål ihht dette fra møtet:

 • Fra artikkel; «Studentene er utdatert før de er ferdige med studiet.» Hva må vi ha med i studiene for å unngå dette?
 • Er det noen emner som være med?
 • Hvilke undervisningsmodeller egner seg best ihht studieplaner/emner?
 

WIG 6. juni

Tilstede: Monica, Cathrine, Lars Vidar, Marius

Fokus: Skal vi sammenligne våre (og andres) studier opp mot en standard? (IEEE, ACM)

Gjennomgang av Scoreboard.

Bestemt 6 institusjoner (4 norske + 2 internasjonale) som sammenligningsgrunnlag for hvert program for LM2.

 

 

WIG mandag 7. mai

Tilstede: Robert, Cathrine, Lars Vidar, Monica, Marius (sekretær).

Fra studiebarometeret: Avdelingen opplever lavere positivt snitt enn vanlig. Monica foretar et dypdykk for å finne de tydeligste problemområdene.

Lars Vidar:

 • Informatikk har hatt programrevisjon. Monica oversender revisjonen til gruppemedlemmer. Overordnete kommentarer fra Lars:
  • Kursene Big Data og Databaser trenger oppussing
  • Progresjon i kursløpet ok
  • Noen fag bør skilles ut som valgfag
 • Det bør skilles mellom programmering (å programmere/utvikle) som ferdighet og programmeringsforståelse
 • Forslag: Følge en standard for studieprogram (eks. ACM/IEEE). Sendes til gruppemedlemmene for diskusjon på senere møte.

Monica:

 • Sender rapport til alle gruppemedlemmene fra programrevisjonen av Informatikk.

Robert:

 • Venter på siste utkast til rammeplan, siden flere av fagene på ingeniørstudiet er rammestyrt.
 • Overordnet sammenligning med andre studier; finner lite revolusjonerende. Det er mer programmering på andre ingeniørstudier, mens vi har fokus rettet mot robotikk og cybernetikk.
 • Skal vi fortsatt ha cyber-vinkling? Dette er positivt i henhold til forskergruppene på avdelingen.
 • Katalogisering av studieplan: år 1 og 2 legger fundament, år 3 skaper en profil/spesialisering.

Marius:

 • Satt opp blogg for gruppen. Publiserer referater/materiale fortløpende.
 • Startet innhenting av materiale til scoreboard. Første tydelige mål som skal inn:
  • Antall studieplaner innhentet (40 totalt)
  • Finne de tre viktigste problemene for hvert studieprogram fra Studiebarometeret

Cathrine:

 • Skal vi møte akkrediteringer i fagene/kursene? Europeiske/internasjonale? Cathrine sjekker krav rundt akkrediteringer.

Alle:

 • Definere «polerbare» emner, emner som trenger en oppdatering og/eller endring.

 

 

WIG2 Oppstartsmøte

Tilstede: Cathrine Linnes, Robert Roppestad, Lars Vidar Magnusson, Harald Holone, Monica L. Kristiansen, Marius Akerbæk.

Studieplanrevisjon av 4 bachelorstudier. Antagelig tilsyn fra NOKUT I ’19 om masteroppgaver.

WIG2 – oppstart

Knytning mellom arbeidsgruppe og Fou-gruppen; arbeidsgruppemedlemmer bruker FoU-grupper som diskusjonsforum for relevante temaer.

Føringer:

 • Studieprogrammer skal ha tydelig og naturlig progresjon
 • FoU-gruppenes aktiviteter skal benyttes for faglig spissing mot bachelorprogrammene
 • Identifiseres fellesemner/-temaer relevant for alle studieretninger
 • Samarbeid og deling av emner på tvers av programmer viktig for ressurskabalen
 • Innspill til sammensetning av avdelingens Advisory Board
 • Tilstedeværelse i sosiale medier bør være et tema for gruppens arbeid (?)
 • Føringer utenfra:
  • Datasikkerhet viktig (KD, samfunn). Har ikke fagmiljø for å ha eget bachelorprogram, men ønsker å inkludere datasikkerhet som en tydelig komponent i alle studieprogrammene. Er GDPR en viktig del av komponenten?
  • Canvas, alle skal over (fleksibilitet, hva egner seg som fleksible studier). Hvordan gjøre vårt materiale tilgjengelig for de utenfor / tilgjengelig for deltidsstudenten? Må studenten være her, eller kan materialet gjøres tilgjengelig på nett?
  • Utviklingsavtale med KD; de jakter at vi klarer undervisningssamarbeid med andre institusjoner i regionen (OsloMet, NMBU)
 • Forespurt om å delta i utvikling av bachelor «Språk og IT».

Datoer:

 • Fast møtetid: Mandager kl. 12:15-13:00.
 • Desember: frist for studieplanrevisjon.
 • Desember; output med nye beskrivelser/plan for studieprogrammene.

Gjøremål:

 • Hente ut (maks) 6 viktige punkter studentene lærer fra hver faglærer om sitt emne (40 emner). Frist: mandag 14. mai.
 • Tenke gjennom personer som kan bidra som eksterne ressurspersoner
 • Lage scoreboard (Marius).
 • Opprette gruppeblogg (Marius).

Lead measures

 • Innhente forkortede beskrivelser av alle emnene
 • Innhente studieplanbeskrivelser fra andre utdanningsinstitusjoner
 • Finne eksterne ressurspersoner som kan bidra inn i gruppen
 • Gjennomføre tilbakemeldingsmøte(r) med eksterne ressurspersoner
 • Innhente moocs/online kurs
 • Kartlegge emner som kan fleksibiliseres

4 disciplines of execution:

 1. Focus on the wildly important
 2. Act on the lead measures (not the lagging measures)
 3. Keep a compelling scoreboard
 4. Create a cadence of accountability (commitments)