Foreldremøte i barnehagen

Denne gangen skal jeg skrive et blogginnlegg hvor jeg planlegger et foreldremøte i barnehagen. Tema for kvelden er digital dømmekraft.
Selve foreldremøte vil jeg organisere på følgende måte:
Jeg innleder med å snakke litt om tema og kommer med en liten praksisforteling.
Deretter er det tid for refleksjon i grupper med ca. 4- 5 foreldre i hver gruppe.
Til slutt samles vi igjen og avslutter med å dele fra hva gruppene har kommet frem til.

Gjennomføringen av foreldremøte
Når det kommer til innholdet i selve møtet så ser jeg for meg at det er viktig å starte med hva digital etikk er. Kort forklare begrepet etikk som handler om hva som er rett å gjøre og hva som er galt. Hva som er godt og hva som er ondt. Digital etikk kan vi forklare som hva som er godt og hva som er ondt i en verden hvor digitale medier har stor innflytelse i livene våre. I dagens samfunn er det å kunne navigere riktig i den digitale verden viktig. For å kunne navigere riktig trenger vi å inneha digital dømmekraft.
«Dømmekraft er å forstå hvordan kunnskap og ferdigheter kan anvendes i nye situasjoner som oppstår, for å utøve en god handling. Når dømmekraft utøves i den digitale verden, kaller vi det digital dømmekraft. Å utøve digital dømmekraft er enkelt sagt å handle smart og godt på nett.» Bergsjø
Jeg tenker at det er viktig med litt begrepsavklaringer av ord man hører, men kanskje ikke tenke over hva de egentlig innebærer. Etikk og dømmekraft er ord som vi kan knytte opp til den digitale verden ved å bruke ord som digital etikk og digital dømmekraft.
Videre tar jeg frem praksisfortellingen om Alban.

Se på Alban!
Alban på 1 år har lært seg å gå, uten å holde seg på trilla!
Hurra! Alban har øvd og øvd, med og uten trilla. Se så god han har blitt til å gå.
Dette er teksten som følger en kort videosnutt, hvor pedagogisk leder har filmet Alban som klarer å ta sine første skritt i barnehagen.
Filmen er lagt ut via barnehage-appen, det er kun foreldre/foresatte fra denne ene avdelingen som har tilgang det den.
På slutten av dagen ved hentesituasjon, tar en av de andre foreldrene kontakt med en av de ansatte fra avdelingen. Og sier i fra at dem ønsker ikke at deres barn skal bli «publisert» når det lærer seg å gå.
Dette er noe vi selv har lyst til å glede oss over, og vil ikke at de andre foreldre/foresatte skal se det før oss. Fordi vi begge har jobber hvor vi ikke har mulighet til å sjekke barnehage-appen.
[av Sandra Elise Sekkouri]

Jeg velger å bruke denne praksisfortellingen for å vise hva hvilke typer dilemmaer vi som jobber i barnehage kan møte. Det er så lett å tenke at dette er en koselig fortelling om lille Alban og den kan vi dele. For noen foreldre er det greit at vi deler, men ikke for alle, som dette andre foreldreparet så tydelig sa ifra om. Rammeplanen har dette å si om foreldresamarbeidet: «På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring. Barnehagen skal begrunne sine vurderinger overfor foreldrene og ta hensyn til foreldrenes synspunkter.»
Men hvem har spurt Alban om han synes det er greit at alle skal se hans første skritt? I rammeplanen kan vi lese videre: «Personalet skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern»
Det er ikke meningen at barna skal utøve digital dømmekraft, men at de skal få en begynnende forståelse for hva det innebærer.
Det er ikke bare barnehagen som skal utøve digital dømmekraft, foreldrene skal også utøve digital dømmekraft hjemme. Men det er nok ikke alle foreldre som er seg beviste akkurat det. Derfor tenker jeg at det er viktig å snakke om dette for å bevisstgjøre foreldrene.

Refleksjoner til gruppearbeidet:
• Hva tenker dere etter å ha hørt praksisfortellingen?
• Hva tenker dere at barnehagen skal gjøre?
• Hva med barnets samtykke?
• Hvordan tenker dere at vi skal innhente samtykke fra de minste barna?

Foreldrene får refleksjonsspørsmål til å arbeide med i gruppene. Det er ikke alle som ønsker å snakke foran alle, og ved å dele inn i grupper er det flere som kan få komme til ordet. Det er greit for oss å høre tilbakemeldingene fra gruppene. Kanskje kommer det opp noen nye tanker som vi ikke har tenkt tidligere. Eller tanker som foreldrene har, men som vi ikke vet at de sitter inne med. Samtidig vil foreldrene også gjøre seg noen tanker ved å sette ord på og dele de tankene de får når de arbeider med tema.

Veien videre
Jeg ser for meg at det videre arbeidet med digital dømmekraft fortsetter som temaer på neste foreldremøter. Og ikke minst i hverdagen vår i barnehagen. At vi begrunner hva vi gjør og hvorfor vi gjør det i månedsbrevene våre som vi sende ut til foreldrene. Dette for å skape en bevissthet hos foreldrene om dette teamet.
Jeg tenker at vi kan bygge videre på temaet med å snakke om hvilke konsekvenser kan det ha for barna at vi sender ut bilder/filmer som alle kan se. På for eksempel Facebook, Instagram osv. Barnehagen vår har regler for hva vi får lov å legge ut av bilder, ikke vise ansikter osv. På neste foreldremøte kan vi sette søkelyset på hvorfor barnehagen har denne regelen og øke foreldrenes bevissthet rundt dette med egen bildebruk av barn på nett.

 

Kilder:
Bergsjø, Leonora Onarheim ( 2020) Barn og unges digitale dømmekraft

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet

Sekkouri, Sandra Elise: https://hiof.instructure.com/courses/5458/pages/3-dot-3-tema-3-digital-etikk?module_item_id=116189

 

karis