Om fraser

Syntaktiske fraser er mellomnivået på veien fra ord til setning. På spansk kaller man disse for sintagmas eller grupos sintácticos. Det å gjenkjenne hva som utgjør en frase er uunnværlig i syntaktisk analyse. Det er frasene som har syntaktisk funksjon i en setning, det vil si at mange ord fra ordklassene må danne fraser for å kunne fungere som ledd i en setning. Hvis vi starter med setningen:

Spanskstudentene får karakterene sine på fredag.

Los estudiantes de español recibirán sus notas el viernes.

Bilderesultat for sacar una buena nota

I den spanske setningen kan vi finne i følgende fraser:

Nominalfrase (grupo nominal): Los estudiantes de español

Verbalfrase (grupo verbal): recibirán sus notas el viernes

Nominalfrase: sus notas

Nominalfrase: el viernes

I dette eksempelet har den første nominalfrasen funksjon som subjekt (sujeto), mens verbalfrasen har funksjon som predikat (predicado). Disse frasene kan igjen deles opp i flere fraser, og innad i predikatet har de enkelte frasene funksjon på setningsnivå: sus notas har funksjon som direkte objekt (complemento directo), mens el viernes har funksjon som adverbial (complemento circunstancial).

La oss først se på nominalfrasen. I nominalfrasen Los estudiantes de español er substantivet estudiantes kjernen (el núcleo). Det er alltid kjernen som gir navnet til frasen, så nomen og substantiv er synonymer. Mange kaller også nominalfraser for substantivfraser. Et substantiv alene kan i enkelte tilfeller danne en frase på egenhånd, som for eksempel i Han llegado estudiantes «Det ankom studenter», men slik bruk er underlagt en del restriksjoner, blant annet går det ikke i entall *Ha llegado estudiante.

Artikkelen los er en bestemmer (actualizador). Bestemmeren samsvarer i kjønn og tall med substantivet det står til. Egennavn (nombres propios) har innebygd bestemmer, så slike substantiv står vanligvis alene.

estudiantes blir modifisert av de español, et beskrivende ledd (modificador) som avgrenser referansen til substantivet. Å avgrense referansen betyr rett og slett at leddet de español gjør at det ikke dreier seg om alle studenter i hele verden, men bare de som studerer spansk (og antagelig innenfor en gitt setting, for eksempel ved Høgskolen i Østfold, men vi mangler en slik kontekst her). Dersom beskriveren er et adjektiv, samsvarer det i kjønn og tall med substantivet. Men her er det snakk om en annen type frase:

Preposisjonsfrase (grupo con preposición): de español

I en preposisjonsfrase er kjernen preposisjonen. Dette gjør preposisjonsfraser litt annerledes enn andre fraser, fordi de har et grammatisk ord som kjerne, ikke et leksikalsk, og fordi denne kjernen i norsk og spansk alltid står først i frasen. Utfyllingen (el término) til preposisjonen er enda en nominalfrase: español.

En nominalfrase kan altså bestå av et eneste ord, selv om det er vanligere at den også består av bestemmerord (actualizadores) og eventuelt et beskriverord (modificadores). I spansk kommer bestemmerordene foran kjernen i en nominalfrase, mens beskriverordene kommer etter kjernen:

Estructura del grupo nominal
actualizador núcleo modificador
determinativo (artículos, demostrativos, posesivos, etc.) sustantivo, pronombre, elemento sustantivado adjetivos, grupos con preposición, oraciones de relativo…
esa

el

mesa

alguno

tonto

redonda

de ellos

que te amó

Nå skal vi se litt nærmere på verbalfrasen recibirán sus notas el viernes. Her er det finitte verbet recibirán kjernen; kjernen i en verbalfrase består alltid av et verb. Ikke bare enkle verbformer som recibirán kan være kjerner i verbalfraser, men også sammensatte former som ha comido, verbalperifraser som suelen participar, og faste verbaluttrykk som echamos de menos. Verb kan, som vi vet, knytte til seg en rekke forskjellige setningsledd, som for eksempel direkte objekt (complemento directo), preposisjonsobjekt (complemento de régimen), indirekte objekt (complemento indirecto) og adverbial (complemento circunstancial).

I eksempelet vårt er det både et direkte objekt, sus notas, og et adverbial, el viernes, og det som er interessant er at begge to er nominalfraser, fordi de har et substantiv som kjerne; notas og viernes. Dermed ser vi at nominalfraser kan ha mange forskjellige funksjoner: subjekt som i los estudiantes de español, utfylling til preposisjon som i de español, direkte objekt som i sus notas og adverbial som i el viernes. Nominalfrasen er som poteten. Den kan (nesten) brukes til alt.

Bilderesultat for poteten

Strukturen til verbalfrasen er ikke så enkelt forklart som strukturen til nominalfrasen fordi verbene har ulik argumenstruktur. I tillegg tillater spansk å endre ordstilling i setningen for å få frem forskjellige nyanser og objektspronomen står et annet sted enn når objektene er leksikalske ord i spansk. Men du kan lese mer om de spanske verbenes struktur i posten Argumentstruktur i spansk.

Vi har hittil sett på nominalfraser, verbalfraser og preposisjonsfraser. I tillegg til disse finnes adjektivfraser (grupo adjetival) og adverbialfraser (grupo adverbial). De skal vi raskt se på til slutt.

Adjektivfraser har et adjektiv som kjerne, og kan ha beskrivere på begge sider som i muy alto, más caro, dispuesto a trabajar, habilidoso con el balón. De vanligste beskriverne er adverbialer – muy, más – eller adverbiale uttrykk. Noen kvantifiserte beskrivere kan i sin tur bli modifisert av et adverbialt uttrykk som i dos veces más caro. Noen adjektiver kan også modifiseres av nominalfraser og presposisjonfraser, og da kan disse være argumenter eller adjunkter, altså nødvendige eller unødvendige: dispuesto krever et ledd innledet med preposisjonen a, mens habildoso kan stå helt alene.

Dilma está dispuesta a renunciar.

Alfredo es habilidoso (en la cocina).

I setningene over har adjektivfrasene funksjon som predikativ (atributo).

Adverbfraser har ikke overraskende et adverb som kjerne: bastante cerca de mi casa. Mange stedsadverb kan modifiseres med en preposisjonsfrase: delante de la cama. Noen adverb kan modifiseres av setninger, og noen av disse har preposisjonen de foran seg:

Lo hice antes de que vinieras

Ahora que me lo dices, me acuerdo.

I setningene over har adverbfrasene funksjon som tidsadverbialer (complementos circunstanciales de tiempo).

 

kh

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *