Bloggen har fått ny adresse

Ny adresse for bloggen er:

https://blogg.hiof.no/hva-skjer-a/

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

25. mai får du: Rett til å bli glemt

EU-parlamentets personvernforordning skal innføres i Norge 25. mai 2018. Det vil bl.a. føre til at den enkeltes rett til å kreve at hans eller hennes personopplysninger slettes blir styrket. Dette kalles «retten til å bli glemt».

Forordning gjelder automatisk som lov i alle EU-land. En forordning får ikke direkte virkning i Norge, men i henhold til EØS-avtalens skal den «gjøres til del av avtalepartenes interne rettsorden». De fleste forordninger gjennomføres i Norge i form av egne forskrifter (dvs. utdyping av loven), men av og til krever de lovendringer eller nye lover. Les mer om EUs rettsakter i DETTE innlegget.

Forskningsformål er satt i en særstilling i denne forordningen. F.eks. vil ingen forskere lenger måtte søke Datatilsynet om konsesjon. Konsesjonsplikten skal erstattes med meldeplikt til institusjonenes obligatoriske personvernombud.

Siden forskning også er unntatt fra kravet om uttrykkelig samtykke, vil det være mulig å forske på sensitive opplysninger uten å innhente samtykke. Opplysninger om rase og etnisitet, politisk ståsted, religiøse eller filosofiske oppfatninger, fagforeningsmedlemskap, helse, sexliv og seksuell legning, genetikk og biometri faller i denne kategorien

Forordningen er for øvrig i tråd med prinsippet i norsk lovgivning om at forskning uten samtykke kan godkjennes dersom vurderingen er at samfunnets interesse veier tyngre enn individets personvern. Forordningen definerer også forskning som et legitimt, forenlig formål for gjenbruk av opplysninger. Forskere trenger altså ikke innhente nytt samtykke for å kunne forske på data som opprinnelig er innhentet til et annet formål.

Norsk presse er bekymret for kildevernet fordi den nye loven vil gi Datatilsynet tilgang til intern informasjon i redaksjonene. Kildene som tar kontakt med journalister må kunne føle seg hundre prosent sikre på at deres identitet ikke blir avslørt for andre.

I dette blogginnlegget tas opp personvern ved HiØ.

colourbox.com

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

FoU-relevante tiltak i 2018

Høgskolestyret vedtok 14.12 å bevilge penger til følgende FoU-relevante tiltak i 2018:

 • Kr 4 500 000 er avsatt til faglige satsingsområder.
 • Kr 500 000 er bevilget til videreføring av ordningen med publiseringsstipend. (allerede utlyst)
 • Kr 1 500 000 er avsatt til utenlandsstipend for forskere (allerede utlyst).
 • Kr 500 000 er bevilget til videreføring av ordningen med søknadsstipend (allerede utlyst).
 • Det er bevilget kr 200 000 til publisering i Open Access. Inkludert i dette er publisering i antologier og hybridtidsskrifter. Mer informasjon om dette kommer etter hvert.
 • Det er ubrukte midler på kr 100 000 som kan benyttes til etablering av stipendiatforum.

FoU-utvalget søkte i sitt innspill til budsjettet om midler til en ordning med utenlandsstipend for stipendiater og midler til å finansiere gjesteforskere. Det er ikke innvilget midler til disse tiltakene.

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Utenlandsstipend 2018

Det er også for 2018 satt av midler til utenlandsstipend. Det er 4 «ledige» stipend pr. i dag. Det er løpende søknadsfrist og det anbefales derfor at man fremmer søknad tidlig på året dersom man vet at et utenlandsopphold vil kunne realiseres i løpet av kalenderåret. Søknader behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

 • Utdrag fra utlysningen
 • Stipendet er på 250.000 kr for 3 måneder og tildeles med det formål å bygge nettverk ved utenlandske institusjoner som kan danne grunnlag for senere NFR- og Horisont 2020-søknader, og andre internasjonale utlysninger.
 • Søkeren må ha etablert solid kontakt med et fagmiljø ved en utenlandsk institusjon.
 • Avdelingen står fritt til å bestemme hvordan midlene skal brukes (f.eks. til frikjøp), men det forutsettes at den som tildeles stipendet kan bruke inntil halvparten av stipendet til dokumenterte ekstrautgifter i forbindelse med utenlandsoppholdet, iht. NFRs satser for utenlandsstipend: Kr 17 000 (enslig)/ 32 000 (familie) per måned. I tillegg skal søkerens andel av stipendet dekke reiseutgifter til/fra oppholdsstedet og evt. til faglige møter og konferanser.
 • Søknaden sendes til Kjell Ove Kjølaas: kok@hiof.no, sammen en bekreftelse fra dekan på at søkeren vil få anledning til å gjennomføre utenlandsoppholdet.
 • Dersom en må prioritere søknadene vil en velge de som på best oppfyller formålet med utenlandsoppholdet (nettverksbygging og søknadssamarbeid).

Hele utlysningsteksten finner du HER.

Fra colourbox.com

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

15-på-topp – ANTALL nivåpublikasjoner i 2016

Det er tidligere lagt ut lister som viser de beste resultatene hva gjelder publiseringspoeng og H-indeks ved HiØ. Det har også vært etterspurt ei liste som viser de beste når det gjelder ANTALL nivåpublikasjoner. Lista nedenfor viser de forskerne ved HiØ som bidro på/med 3 eller flere nivå-publikasjoner i 2016 (tall for 2017 kommer i løpet av våren).

I et innlegg 26. oktober ble det presentert ei tilsvarende liste mhp. antall POENG for nivåpublisering. Siden sampublisering gir færre poeng pr. publikasjon vil det ikke alltid være samsvar mellom  poengliste og antall-liste, men her ved HiØ er det en nær sammenheng: 8 av de som er på lista ovenfor er på den nevnte 10-på-topp-lista for nivåpoeng.

Når det gjelder nivå 2-publisering så var det 12 forskere som hadde tidsskriftpublikasjoner i 2016. Det var også 12 forskere som publiserte antologikapitler på nivå 2 dette året.

colourbox.com

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Søknadsstipend – 2018

Midlene til søknadsstipend i 2017 ble revet bort i full fart. Dette var altså midler til å skrive søknader om eksterne forskningsmidler. Det vil bli slike midler i 2018 også, men det blir noen endringer: Det innføres to søknadsfrister og avdelingene må gå inn med en egenandel (1/3). Det gis kun støtte til søknader om FoU-prosjekter, og HiØs andel må være minst 250 tusen kr.

Søknadfrister: 1. februar og 1. september – Søknadene behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor. Inntil 5 søknader får tildelt midler ved februarutlysningen.

Max støtte: 50 tusen kr.

Egenandel: Avdelingen må bidra med minst en tredjedel av budsjettet for «søknadsprosjektet», dvs.  25 tusen kr, hvis det søkes om max-beløpet på 50 tusen kroner.

Søknaden må inneholde følgende

 1. Tittel på FoU-prosjektet + en kort beskrivelse
 2. Evt. samarbeidspartnere
 3. Hvor søknaden skal sendes (Oslofjordfondet, Forskningsrådet, etc). Oppgi også lenke til utlysningen.
 4. Budsjettramme for FoU-søknaden og HiØs andel av rammen (utenom HiØs evt. egenandel)
 5. Søknadsfrist
 6. Oversikt over hvordan midlene skal brukes, inkludert avdelingens bidrag (frikjøp, konsulentbistand og/eller andre direkte utgifter)

Søknadsomfang: Inntil 1 A4-side.

Dette søknadskjemaet skal brukes og sendes til kok@hiof.no

Søknaden må være godkjent av dekan ved at dekan sender en bekreftelse til kok@hiof.no
Disse interne midlene kan evt. supplere PES-midler fra Forskningsrådet.
De som tildeles midler må umiddelbart etter søknadsfristen for FoU-søknaden sende en kopi av ferdig søknad til kok@hiof.no

Colourbox.com

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Publiseringsstipend – 2018

Det vil også i 2018 vil bli anledning til å søke om publiseringsstipend. Som tidligere vil det bli midler til 10 stipend á 50 tusen kroner. Utlysningen vil skje avdelingsvis, sannsynligvis i januar. Nytt denne gangen er at søknadene som avdelingene prioriterer skal behandles av forskningsenheten, i samråd med prorektor.

Nytt er det også at to av de ti stipendene er øremerket til «unge lovende forskere». I denne sammenhengen betyr det ansatte som er inntil 40 år (i 2018) og som tar sikte på opprykk til dosent eller professor. Disputas/opprykk må ha skjedd de siste 5 årene, dvs. i perioden (2013-2017). Hver avdeling kan sende inn én søknad for en slik kandidat, i tillegg til antallet som er nevnt nedenfor.

 • Søknadskriterier
 • Hovedkriteriet for rangering av søknadene er publiseringshistorikk.
 • Forutsetningen er at midlene skal resultere i et manus til minst én publikasjon på nivå 1 eller 2 i 2018. Kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå er også aktuell «publiseringskanal».
 • Plan for publisering til allmenheten (Forskningsdagene, Litteraturhuset i Fredrikstad, ol.).
 • Søkere som har fått tildelt publiseringsstipend i 2016 og 2017, kan IKKE søke.
 • To av ti stipend stipend øremerkes til «unge lovende forskere».
 • Antall søknader avdelingene kan sende
 • Helse og velferd kan sende 4 søknader
 • Ingeniørfag kan sende 3 søknader
 • Lærerutdanning kan sende 4 søknader
 • Informasjonsteknologi kan sende 2 søknader
 • Økonomi, språk og samfunnsfag kan sende 3 søknader
 • Akademi for scenekunst kan sende 1 søknad

Avdelingsledelsen vil altså prioritere antall søknader iht. dette.

Nedenfor er vist kjønnsfordeling av de 80 stipendene som er delt ut siden oppstarten i 2007. 36 stipend har gått til menn og 44 til kvinner. I 2018 er det ikke øremerket midler til «kvinnestipend», dvs. stipend som kun kvinner kan søke på.

Kilde: K©K

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Hvordan DU kan påvirke Norges forskningsinfrastruktur!

Annethvert år tar Forskningsrådet en gjennomgang av de norske forskningsinfrastrukturene. Nå er tiden inne for forskningsmiljøene til å komme med innspill til nye infrastrukturer innenfor NFRs prioriterte forskningsområder (se nedenfor). NFR ønsker begrunnede innspill på behov for ny eller oppgradert infrastruktur innenfor alle forskningsområdene. Se brev fra NFR HER.

Institusjonene oppfordres til å gå sammen om innspill på de utvalgte områdene, ut fra et samlet nasjonalt fagmiljø. Samarbeid om innspill er spesielt relevant for små, men gode forskningsmiljøer, som vi har flere av ved HiØ.

De aktuelle forskningsområdene er: Bioressurser, Bioteknologi, Humaniora, IKT, Klima og miljø, Medisin og helse, Miljøvennlig energi, Nanoteknologi og avanserte teknologier, Naturvitenskap og teknologi, Petroleumsteknologi, Samfunnsvitenskap og velferd, E-infrastruktur.

Det er ingen begrensning på hvor mange innspill hver enkelt institusjon kan komme med, men innspillene skal rettes mot forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet, og ikke institusjonenes basisutstyr. Det kreves ingen samordning ved institusjonene om innspill, men dersom flere miljøer går sammen, både fra egen og fra andre institusjoner, vil innspillene helt sikkert tillegges mer vekt.

Frist 20. januar.

Innspill skal være på 1-2 sider. Mal finner du HER.

Ta gjerne kontakt med forskningsenheten@hiof.no hvis trenger noen å diskutere dette med.

Eksempler på slike infrastrukturer som har vært finansiert:

colourbox.com

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Reisebrev fra IRAN

Professor Jane Mattison Ekstam ved ØSS har vært på besøk på Universitetet i Teheran i 10 dager, der hun holdt gjesteforelesninger og seminarer for studenter og fagfeller. Dette reisebrevet gir et interessant bilde av Janes opphold:

A visit to Iran, a land of ancient culture, challenges and opportunities. 23 November – 2 December

Ten days of visiting universities, holding lectures and workshops and exploring the ancient cities of Tehran and Isfahan enabled me to see another side of Iran than that presented by the media. The country’s greatest resource is its people, whose generosity and kindness are overwhelming, and whose desire to learn more about the West is visible everywhere, inside and outside the Academy.

I was fortunate enough to visit The Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Payame Noor University, Tehran, the University of Tehran and the University of Isfahan. The warm reception given at all four places was genuine, and the response from the audiences was overwhelming: students, teachers, and professors are hungry for contact with the West. I was asked many questions during and after my lectures and workshops, and many have written to me since returning to Norway.

The mixture of lectures and workshops, on English as a Lingua Franca, the communicative language teaching model, and academic writing with a focus on literature, provoked many discussions about the future of English, the need for each country to preserve its traditions and culture, and the role of English in academic publication. Opinions are divided in Iran, between those who wish to preserve the uniqueness of their ancient culture and those who recognise the need to communicate globally.

Meetings with Vice Chancellors, representatives of the Ministry of Education (who came to my lectures), and International Co-ordinators suggest that there is both a desire and a need for international collaboration at teacher, student and researcher level.

While there are strict rules of conduct in Iran, there is also a level of toleration (as I discovered when my veil slid off my head during one lecture!). While it is important to be diplomatic, it is perfectly possible to discuss politics and religion. The most dangerous thing in Iran is crossing the road, which should only be done in the company of an Iranian!

It is my hope that more people will travel to Iran, and that we shall see Iranians in our universities. The high level of questions that I received, particularly at the University of Tehran, and the University of Isfahan, bode well for collaboration.

Bilder fra Janes besøk ved Universitetet i Teheran Foto: Jane Mattison Ekstam

 

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Open Access – «Blodsugerne» truet med rettssak!

ResearchGate har vært nødt til å begrense tilgangen til nesten 2 millioner vitenskapelige artikler etter trusler om rettsforfølgelse fra en koalisjon av utgivere (blodsugere?), inkludert Elsevier og American Chemical Society (ACS), iflg. Times Higher Education (9. november). Dette er resultatet etter flere måneder med konflikt mellom organisasjonene. Konsekvensen er at for å få gratis tilgang på artikler som tidligere var fritt tilgjengelige for nedlasting, må man nå forespørre forfatterne direkte (takk for tips, Tore Buarøy). Elsevier er for øvrig verdens største forlag for medisinsk og vitenskapelig litteratur.

Kampen de store forlagene kjemper mot Open Access vil neppe vare evig. All EU-finansiert forskning skal publiseres åpent innen 2020, og i Norge har Regjeringen vedtatt at innen 2024 skal det samme skje med offentlig finansiert forskning i Norge. Se evt. DETTE innlegget der statssekretær Bjørn Haugstad (KD) langer ut mot de store internasjonale forlagene.

Forskningsrådet har på papiret lenge kjempet for åpen publisering, men taler med to tunger når de på den ene siden sier at forskerne må publisere i Open Access-kanaler, men samtidig evaluerer forskningens kvalitet på grunnlag av publiseringskanalenes prestisje/kvalitet. Jfr. DETTE blogg-innlegget fra MUNIN-konferansen.

Det er ingen grunn til å legge skjul på at i UH-sektoren i Norge er det mange som fortsatt holder igjen på overgang til OA-publisering, ofte (fortsåelig) begrunnet med at det er viktig å publisere i de mest prestisjefylte tidsskriftene, fordi det er disse tidsskriftene fagfeller leser, og fordi de bidrar til høy impact-faktor. Best i klassen på OA er trolig Universitet i Tromsø som i mange har vært en frontkjemper i OA-krigen.

Ved HiØ har vi et publiseringsfond for OA-tidsskriftartikler, og neste år vil fondet muligens bli utvidet til å omfatte publisering i hybridtidsskrifter. Dette er tidsskrifter som er finansiert ved abonnementsbetaling, og hvor man betaler for å gjøre enkelte artikler åpent tilgjengelig.

colourbox.com

 

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar