Bloggen har fått ny adresse

Ny adresse for bloggen er:

https://blogg.hiof.no/hva-skjer-a/

 

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nytt regime for uttelling for publisering – RBO

RBO betyr Resultatbasert omfordeling og brukes i denne sammenhengen til å fordele midler til avdelingene basert på publikasjoner ansatte har registrert i Cristin. Cristin-postene som gir økonomisk uttelling er enten nivåpublikasjoner (nivå 1 eller 2) eller formidlingspublikasjoner. Sistnevnte er en særordning for HiØ, der en også gir uttelling for publisering som ikke er på nivå 1 eller 2.

PROSEDYRE: Med utgangspunkt i nasjonale retningslinjer plasserer bibliotekleder ved HiØ aktuelle publikasjoner på nivå 1 og 2, evt. i samråd med publiseringsutvalget dersom det er tvil. Alt annet som er registrert i Cristin og som er godkjent for økonomisk uttelling tilordnes en formidlingskategori: F0, F1, F2 eller F3. I DETTE dokumentet finner du en oversikt som viser hvilke publiseringstyper som faller i de forskjellige formidlingskategoriene.

NYTT: For å sikre at nivå-publisering gir mest uttelling er det foreslått i budsjetter for 2018 at 60% av publiseringspotten skal gå til dette. De resterende 40% går til formidlingskategoriene. Tidligere var det ikke en slik forutbestemt fordeling, men grovt sett ble fordelingen da motsatt. Akademi for scenekunst tas ut av RBO’en og tildeles en sum basert på deres andel av RBO’en de siste 4 årene.

Det opereres med forskjellig poengskala for formidling og nivåpublisering. For nivåpublisering brukes den nasjonale skalaen:
– Artikler i vitenskapelig tidsskrift gir for hhv. nivå 1 og 2: 1 og 3 poeng
– Artikler i antologier gir for hhv. nivå 1 og 2: 0,7 og 1 poeng
– Monografier (MN) gir for hhv. nivå 1 og 2: 5 og 8 poeng

Formidlingskategoriene F0, F1, F2 og F3 gir hhv. 1, 2, 4 og 12 poeng.

POENGVERDIER: Verdien av poengene settes altså med utgangspunkt i at 60% av den avsatte rammen skal gå til nivåpublisering, og 40% til formidling. 1 nivåpoeng kan da typisk gi en økonomisk uttelling på rundt 120 tusen kroner, mens 1 formidlingspoeng kan gi rundt 2 tusen kroner.

Det som er registrert under «kunstkategoriene» i Cristin settes vanligvis til F1, F2 eller F3, avhengig om «publiseringen» er hhv. lokal (Østfold), nasjonal eller internasjonal. Nå er det bare ansatte på LU som får uttelling i disse kategoriene.

Bakgrunnsbildet er fra Colourbox.com

Skrevet i Uncategorized | 1 kommentar

Fremragende forskning 2017 – Nominering av kandidater

I fjor ble Anna-Lena Kjøniksen tildelt HiØs pris for fremragende forskning ved HiØ. Tida er nå kommet for å nominere kandidater til årets pris. Frist for å nominere kandidater er 15. oktober 2017 Hele utlysningsteksten finner du HER.

 • Formålet med prisen
 • Prisen for fremragende forskning og kunstnerisk virksomhet skal være en anerkjennelse av oppnådde resultater på internasjonalt nivå. Prisen skal være en inspirasjon for andre og støtte til videre forskning og kunstnerisk virksomhet ved HiØ.
 • Kriterier for å få prisen
 • Prisen skal kunne gis til en ansatt for sterke individuelle faglige prestasjoner eller til grupper/fagmiljø som har oppnådd særlig gode resultater i fellesskap.
  Dersom to eller flere kandidater stiller likt etter en rent faglig vurdering, skal det legges avgjørende vekt på deres innsats for å bygge opp eller styrke sine fagmiljøer ved HiØ.
 • Prisen skal ikke være en påskjønnelse for lang og tro tjeneste.
 • Prisvinner skal ha:
  • oppnådd særlig fremragende resultater innen forskning eller kunstnerisk virksomhet
  • bidratt til å gjøre HiØ synlig internasjonalt
 • Vurderingen skal baseres på oppnådde resultater de to-tre siste årene.
 • Nominering av kandidater
 • Hver avdeling nominerer inntil én kandidat til prisen. Forslag som fremmes skal være begrunnet og dokumentert i form av:
  • kandidatens publikasjonsvirksomhet, og
  • andre synlige uttrykk for kandidatens anseelse, status og gjennomslagskraft i nasjonale og utenlandske fagmiljøer, og
  • kandidatens betydning for eget fagmiljø, når det gjelder miljøskapende og forskningsfremmende innsats.
 • Underlaget sendes med epost til Kjell Ove Kjølaas: kok@hiof.no
 • Frist for å nominere kandidater: 15. oktober 2017

Prisvinneren får et diplom og 50.000 kr som skal brukes til faglig virksomhet.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Stor interesse for «søknadsstipend»

18. august ble det utlyst 10 «søknadsstipend» a kr 50 tusen kr. Disse stipenden skal bidra til at forskerne ved HiØ skal sende flere og bedre søknader om nasjonale og internasjonale forskningsmidler.

Det ble mottatt 10 søknader om slik støtte. De fleste har søkt om midler til frikjøp og reiseutgifter. Noen vil bruke penger til ekstern konsulenthjelp til å skrive søknaden. Søknadene ble behandlet i FoU-utvalget 7. september.

Disse søknadene ble tildelt støtte:

Det er kommet en forespørsel om det kan tildeles flere stipend til ett søknadsinitiativ. Det er ikke aktuelt. Søknader som hadde peilet seg inn på utlysninger FØR møtet i FoU-utvalget (7. september) fikk ikke tildelt støtte.

Dersom det utlyses slike midler i 2018 vil en operere med 2 søknadsfrister, en på våren og en på høsten. Eksakte frister vil fastlegges når det er avklart om det blir tilgjengelig slike midler neste år også.

Scholarship application form with pen

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

COST-søknad – Navigering i helseinformasjonshavet

Avdeling for helse og velferd v/Anna Lydia Svalastog står bak en nylig (7. september) innsendt søknad om midler fra COST. COST er en støtteordning til nettverksarbeid – det finansieres IKKE forskning.

Kort fortalt vil en i nettverket ta sikte på å utvikle kunnskap for å hjelpe både pasienter og friske personer som søker på internett etter kunnskap om egen og andres helse. Også organisasjoner, leger og helsearbeidere er viktige målgrupper for kunnskapen. I det havet av informasjon som er tilgjengelig vil en i prosjektet stille spørsmål ved form, kvalitet og bruk av informasjonen, og hvordan denne informasjonen presenteres. Disse spørsmålene vil en besvare ved å samle folk med tverrfaglig kunnskap, pasientgrupper, beslutningstakere og e-helseforskere.  Det vil sette oss bedre i stand til å møte de sentrale samfunnsmessige, vitenskapelige og politiske utfordringene i dagens digitale samfunn.

52 deltakere fra 20 europeiske land har forpliktet seg til å delta.

DENNE siden finner du informasjon om nettverket og HER kan du evt. lese om COST.

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Forskningsetikk ved HiØ – status og veien videre

HiØs sentrale FoU-utvalg er ansvarlig for å ajourholde høgskolens forskningsetiske retningslinjer og bidra til at de ansatte følger disse. Våre gjeldende forskningsetiske retninglinjer finner du HER. Disse ble sist oppdatert i 2009. Tidligere i år vedtok Stortinget ny forskningsetikklov. Institusjonenes ansvar blir mer omfattende som følge av den nye loven. Det betyr bl.a. at institusjonene må innta en aktiv rolle i regelmessig opplæring av ansatte. Noen av konsekvensene for HiØ er:

KRAV
HiØ skal sikre at forskningen vår skjer i henhold til anerkjente forskningsetiske normer. HiØ har ansvaret for:
a) nødvendig opplæring av kandidater og ansatte i anerkjente forskningsetiske normer, og
b) at alle som utfører eller deltar i forskningen, er kjent med anerkjente forskningsetiske normer.

 • Behandling av uredelighetssaker
 • HiØ har ansvar for å behandle saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer.
 • HiØ skal ha et redelighetsutvalg. Utvalget skal ha nødvendig kompetanse i forskning, forskningsetikk og jus. Utvalget skal ha minst ett medlem som ikke er ansatt ved institusjonen.
 • HiØ skal fastsette retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på anerkjente forskningsetiske normer. Retningslinjene skal også angi når det som ledd i behandlingen av slike saker skal innhentes en uttalelse fra redelighetsutvalget.
 • HiØ skal rapportere saker om mulige alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer til Granskingsutvalget.
 • Uttalelser som konkluderer med at en forsker har opptrådt vitenskapelig uredelig, kan påklages av forskeren til Granskingsutvalget.

I løpet av høsten vil ledelsen ved HiØ konkretisere hvordan HiØ skal oppfylle disse kravene.

Figuren er fra colourbox.com

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Easy money? No, but they are easier!

Den 1. september orienterte Forskningsrådet om ny utlysning av EØS-midler: Der fikk vi vite at det snart åpner seg nye muligheter for finansiering av forskningssamarbeid med en rekke europeiske land. Norge, sammen Island og Liechtenstein, spytter inn penger i en pott som skal gå til samarbeid med følgende land: Polen, Romania, Tsjekkia, Portugal, Estland, Latvia, Litauen, Ungarn, Hellas, Bulgaria, Slovakia, Slovenia, Kroatia, Kypros og Malta. Siden Norge være partner i de fleste prosjektene er det lettere, sett fra norsk side, å få finansiering av prosjekter.

EØS-midlene er Norges bidrag til sosial og økonomisk utjevning i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Støtten skal også styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene.

Av potten på 1,8 milliarder euro for perioden 2014-2021, går 170 millioner euro til forskningssamarbeid. HiØ har deltatt i EØS-prosjekter tidligere, men har ennå ikke hentet ut penger fra potten som er satt av til forskningssamarbeid.

Betingelsen for å søke på disse midlene er at én av de tre bidragsyterne deltar sammen én av de nevnte mottakerlandene. Norge konkurrerer altså bare med Island og Liechtenstein om disse midlene. Men!!! Ingen av de tre giverlandene kan stå som søker – det må ett av mottakerlandene gjøre. Den norske partnerens andel utgjør gjerne 30-50% av midlene i prosjektene.

Budsjettrammen for hvert land er allerede bestemt, men Utenriksdepartementet har ennå ikke forhandlet ferdig hva pengene skal brukes til i de enkelte landene. Midlene utlyses i 2018, men muligens vil det allerede i høst komme en utlysning for Romania-samarbeid. Forskningsrådet presiserer at det er viktig for norske forskningsmiljøer å være selektive mhp. hvilke søknader de deltar på – dvs. ikke hoppe på et samarbeid uten å sjekke om det er en god partner. Dersom du allerede har kontakter i ett eller flere av disse landene er det alltids mulig å sjekke om de kjenner til ordningen og evt. tilby «dine tjenester». Løpende oppdatering av status for progresjonen for avtalene med de forskjellige landene finner du HER.

Ta kontakt med en av oss i Forskningsenheten dersom dette virker interessant. Vi er her for DEG!

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Lær forskningsetikk fra filmen «On Being a Scientist»

Har du noen gang sett film på jobben? Hvis ikke, kan jeg anbefale å bruke en liten time på filmen On Being a Scientist. Det har jeg gjort og jeg syntes det var vel anvendt tid. Teksten nedenfor er inspirert av DETTE innlegget på etikkom.no sine nettsider.

Filmen beskriver en dramatisk historie som behandler de store spørsmålene knyttet til forskeren og forskningens rolle i samfunnet. Samtidig kommer den inn på de mer konkrete utfordringene forskere kan møte på, som riktig og etisk metodevalg. Et viktig poeng for filmskaperne var å belyse de mange gråsonene innen forskningsetikk.

Filmen starter med at en prisbelønnet professor ønskes velkommen tilbake til universitetet. Men er det virkelig han som burde mottatt den prestisjetunge prisen? Filmen er en engasjerende fortelling som kan være utgangspunkt for undervisning i forskningsetikk.

Ved Leiden Universitet blir filmen nå brukt i undervisningen for å introdusere studenter for potensielle utfordringer de kan møte på i forskerkarrieren. Filmen er på engelsk. Tekstingen på hollandsk kan virke litt forstyrrende i starten.

Se filmen her.

Mer om filmen og forslag til hvordan den kan brukes i undervisningen, finner du på Nederlands nettverk for forskningsintegritet (NRIN).

Fra colourbox.com

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Fagfellevurdering til besvær

Hvert år må HiØ og alle andre UH-institusjoner bestemme hvilke publikasjoner vi skal rapportere som nivå 1 eller 2 (NVI-rapporteringen). Det er biblioteksjef ved HiØ, Else Norheim, som har ansvaret for dette. I de tilfeller der biblioteksjef er i tvil og/eller det er uenighet med fagmiljøet, tas HiØs publiseringsutvalg med på råd.

Følgende fire krav må ALLE være oppfylt for at en publikasjon skal defineres som vitenskapelig. Publikasjonen skal:
1. Presentere ny innsikt.
2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning.
3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den.
4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering (en fagfelle er en som selv publiserer på «nivå»).

FAGFELLEVURDERING
Dette med fagfellevurdering har av og til vist seg å være problematisk når publiseringen skjer på norske forlag. Iflg. sekretæren i UHRs publiseringsutvalg viser det seg at noen norske forlag egentlig ikke vet hva fagfellevurdering er. Disse klarer ikke å skille mellom konsulentvurdering og fagfellevurdering, og ser ut til å tro at bare man sørger for en ekstern vurdering av en tekst så kvalifiserer dette for NVI-rapportering.

UHRs DEFINISJON AV FAGFELLEVURDERING
Fagfellevurdering skal skje før publisering.
– Minst én fagfelle skal være uten bindinger til utgiveren eller forfatteren.
– Vurdering av vitenskapelig originalitet skal inngå i den skriftlige bedømmelsen.

Fra colourbox.com

Skrevet i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Nye fjes i HiØs sentrale FoU-utvalg

HiØs sentrale FoU-utvalg er satt sammen slik: Prorektor, FoU-lederne fra avdelingene, forskningsdirektør, én fra Biblioteket, én fra Internasjonalt kontor, én stipendiat, én student og én rådgiver fra forskningsenheten. Utvalget skal være et koordinerende og rådgivende organ for faglig ledelse i saker som gjelder forskning og utvikling.

Denne høsten er det en del utskiftinger i utvalget (de nye medlemmene er med fet tekst):

 • Lars-Petter Jelsness-Jørgensen (prorektor og leder for utvalget)
 • Anna-Lena Kjøniksen (IR, nestleder)
 • Jan Høiberg (IT)
 • Stefan Sütterlin (HV)
 • Arnstein Hjelde (LU)
 • Lana Berglund (ØSS)
 • Karen Kipphoff (Akademiet)
 • Trine Eker Christoffersen (forskningsdirektør)
 • Else Norheim (Bibl.)
 • Ellen Høy-Petersen (Internasjonalt kontor)
 • Linda Evenstad Emilsen (stip.)
 • NN (student)
 • Kjell Ove Kjølaas (sekretær)

Skrevet i Uncategorized | Merket med | Legg igjen en kommentar