HiØ-forskere ønsker å bidra til fred i Europa!

Det er ikke hverdagskost at HiØ står som koordinator på en EU-søknad, men det gjør vi altså på en søknad til CULT-programmet. Temaet er: Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts

Ei gruppe forskere på ØSS ønsker å se på hvilken innflytelse litterære tekster om europeiske konflikter har hatt på europeernes forståelse av sin fortid. Det skal en finne ut ved å velge ut forskjellige tekster og la skoleelever og studenter reflektere over disse tekstene, og etterpå finne ut hvordan de oppfattet tekstene. Dette skal de gjøre sammen forskere fra Italia, Hellas, Tyskland, Skottland og England. Konsulentfirmaet Innovayt har vært en svært viktig bidragsyter i skriveprosessen og  har sørget for at alt det formelle er i orden.

Programmet det søkes på har en 2-trinns søkeprosess, der fristen for å sende inn en søknad til trinn 1 er i dag, 2. februar kl. 17. Tre måneder etter dette får vi beskjed om vi får anledning til å søke på trinn 2 i september.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Skrive-teamet: Sigmund Kvam, Jane Mattisson Ekstam, Britt Wenche Svenhard og Karen Patrick Knutsen Foto: K©K

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Endelig en ny VRI – Skissefrist 21. april

Forskningsrådet vil i høst lyse ut 70 millioner kroner til kapasitetsløft-prosjekter der forsknings- og utdanningsinstitusjoner kan søke støtte. Prosjektene skal styrke regionalt samarbeid mellom bedrifter og forsknings- og utdanningsmiljøer og gi det regionale næringslivet tilgang til relevant utdanning og forskning. Kapasitetsløft-prosjekter er en  av tre prosjekttyper i det nye programmet som heter Forskningsbasert innovasjon i regioneneFORREGION – som er en videreføring av VRI-programmet – Virkemiddel for regional innovasjon.

Utlysningen av kapasitetsprosjekter blir klar i mai med søknadsfrist 6. september 2017, men man kan sende inn skisser allerede nå. Fristen for å sende inn skisser er 21. april, men Forskningsrådet oppfordrer til å sende inn skisse tidlig. Se skisseutlysningen HER.

SKISSEN for KAPASITETSLØFT-prosjekter skal være på maksimalt tre sider og skal besvare følgende punkter:

 • Hvilke behov eller potensialer i næringslivet er utgangspunkt for prosjektet?
 • Overordnet idé, hva er det ønske om å oppnå gjennom prosjektet?
 • Hva er potensialet for endring i regionen som følge av prosjektet?
 • Aktuelle aktiviteter i prosjektet.
 • Aktuelle aktører i prosjektet
 • Forankring i fylkeskommunale strategier og planer og FoU-institusjonenes strategier og ledelse.

Det kan også være verdt å ta titt på programplanen.

scrooge0

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Tilskudd til NORDISTER – frist 15.2 og 15.9

Letterstedtska föreningen har neppe mange hørt om, men Ellen Høy-Petersen har det, og hun tipser om at de har 1,6 mill. SEK som kan brukes til reisetilskudd, tilskudd til seminar, konferansar, bøker, tidsskrift mm.
Første søknadsfrist er 15. februar, neste er 15. september.

 • Eksempler på hva som kan støttes:
 • Arrangering av nordiske konferanser och seminarer
 • Gjesteforskerbesøk fra et annet nordisk land
 • Bokutgivelser, oversettelser av tekster eller publisering som fremmer felles nordiske interesser.
 • Sammenlignende studier som har felles nordisk interesse.
 • Innkjøp av litteratur eller kunst til nordiske institusjoner med upreget nordisk innretning.

Søknadsbeløpet bør ligge i området  10.000 till 50.000 SEK.

Søknader kan enten sendes til:
Letterstedtska föreningens norske avdeling
c/o Jan Kløvstad
Molandsvegen 824, NO-4849 Arendal
eller som epost til jan.klovstad@venstre.no

Les mer HER.

Letterska

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

HiØ får gratis proff hjelp

I forbindelse med utvikling av en EU-søknad er HiØ/IR en av få norske forskningsmiljøer som får tilbud om 10 timer gratis  konsulenthjelp til søknadsarbeidet. Forskningsrådet (NFR) har inngått et samarbeid med firmaet PNO om å tilby slik støtte til noen utvalgte søkere. Vår søknad er innenfor programmet FET: Future Emerging Technologies. Søknadsfristen er 27. september.

Dette søknadsstøttetiltaket er helt nytt og et ledd i NFRs strategi for å fremskaffe flere og bedre EU-søknader fra norske forskningsmiljøer (etter påtrykk fra Regjeringen og KD). Det er NFRs NCP’er (National Contact Point) som godkjenner koplingen mellom søknadsinitiativene og PNO.

PNOs viktigste råd er: Sørg for at evaluatorene blir interessert i prosjektet allerede på side 1 i prosjektbeskrivelsen. Etter å ha lest side 1 bør følgende være krystallklart:

 • Hva handler prosjektet om?
 • Hva vil en oppnå med prosjektet? (Endelige resultater)
 • Hvorfor er prosjektet innovativt?
 • Hvorfor er det nødvendig å gjennomføre prosjektet?
 • Hvorfor er prosjektet viktig for Europa? (flere jobber/konkurransekraft)
 • Hvorfor utgjør partnerne det best mulige konsortiet?
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Marco Romeo fra PNO. Foto: K©K

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Endelig! HiØ på forskning.no

På nettstedet står det: forskning.no skal bringe nyheter om forskning, være engasjerende og nysgjerrighetsvekkende, fungere som en ressursbank for leserne, og bidra med ny innsikt og forståelse. Gjennomsnittlig antall besøk per dag er 33 000. I dag er det 80 forsknings- og utdanningsinstitusjoner som er med i samarbeidet.

Det er nå fattet en beslutning om å melde HiØ inn i forskning.no. Dette innebærer bl.a. at de som ønsker å bidra med formidling kan begynne å levere artikler til forskning.no gjennom våre medlemskontakter. Disse kontaktene bistår i prosessen for få en artikkel ut hos på forskning.no. Vi får også en egen PROFIL på forskning.no. På denne siden vil alle artikler fra oss bli listet. Foreløpig står det ingen ting der.

Hver måned sender forskning.no ut et nyhetsbrev til medlemsinstitusjonene. Det inneholder praktiske opplysninger og informasjon om livet bak kulissene, statistikk og annen nyttig informasjon. De som er interessert i å motta nyhetsbrevet kan kontakte Nina Skajaa Fredheim <nina.s.fredheim@hiof.no>.

Det finnes to uavhengige muligheter for å få publisert noe på forskning.no. Medlemsdesken jobber med artikler medlemsinstitusjonene selv skriver, mens den medlemsuavhengige redaksjonen forholder seg ikke til medlemmer. Alle kan imidlertid tipse sistnevnte om saker. forskning.no kan ikke love at det fører fram til en artikkel, men artikler skrives ofte på bakgrunn av tips.

Forskere og fagfolk kan bidra med innlegg og kronikker ved å kontakte epost@forskning.no

Ta gjerne kontakt med Nina hvis du vil vite mer om hvordan du skal komme i inngrep med forskning.no.

forskning-no

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

HiØ til India

India er et raskt voksende marked med store muligheter for norsk industri, inkludert mange av bedriftene som er en del av NCE Smart Energy Markets-miljøet i Halden.

I begynnelsen av februar reiser representanter fra NCE-miljøet og den administrative ledelsen ved HiØ til India.

I møtet med indiske myndigheter vil de norske deltakerne få en oversikt over den indiske kraftsektoren, innsyn i lover og politiske strukturer, og innsyn i hvilke problemer og utfordringer denne bransjen har i India. En vil dessuten se på mulighetene for å få til en avtale om samarbeid med indiske selskaper. Representanter fra Nepal, Bhutan, Bangladesh og Sri Lanka vil også bli invitert til samtaler i løpet av oppholdet. Kanskje vil det bli muligheter for å få til et samarbeid om inkubatoraktiviteter i Halden og i India, og/eller invitere nystartede indiske selskaper til Halden?

funny-indian-politics-cartoon-portraying-manmohan-singh-as-sapera-and-india-as-snake

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Professor JEG?

Så lenge vi har en opprykksordning hvor alle ansatte i førstestilling som er kompetent til en toppstilling kan gis et personlig opprykk, så konkurrerer fagnsatte bare med seg selv om et eventuelt opprykk til toppstilling. Kompetansekravene er også godt kjent. Alt ligger derfor vel til rette for at alle ansatte i en førstestilling innen rimelig tid skal kunne oppfylle kompetansekravene og således kunne gis et personlig opprykk.

FoU-utvalget har tatt initiativ til å arrangere et 2-dager opprykksseminar, der en begrenset gruppe (25) ved HiØ gis innsikt i hvordan ansatte i førstelektor- eller førsteamanuensis-stilling gjennom målrettet innsats kan rykke opp til henholdsvis dosent eller professor.

Kursleder er professor Gunnar Hartvigsen fra Universitet i Tromsø – Norges «artigste» universitet. Hartvigsen har i mange år arrangert slike opprykksseminarer ved norske UH-institusjoner. Nå får kanskje DU anledning til etablere et fundament for ditt opprykk.

Seminaret er gratis og arrangeres 7. og 8. juni. Det går altså med 2 hele dager og alle forutsettes å overnatte på seminarhotellet (bestemmes senere). Et foreløpig program for seminaret finner du HER. Der finner du også en beskrivelse av Hartvigsens erfaring og noen relevante publikasjoner.

Interesserte kan sende en epost til Kjell Ove Kjølaas – kok@hiof.no – innen 31. januar for å melde seg på.

Professor-clipart

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Forskerrekruttering og mobilitet ved HiØ

Forskerrekruttering og mobilitet (”Better Careers and More Mobility”) er utpekt som satsingsområde og virkemiddel for å realisere en kunnskapsbasert økonomi i Europa gjennom European Research Area (ERA). For å oppnå dette må det være attraktivt å jobbe som forsker. Forskeres arbeidsvilkår og karrieremuligheter står derfor høyt på den politiske agendaen. Charter & Code (C&C) er i denne sammenhengen et viktig virkemiddel for å imøtekomme utfordringer knyttet til forskerrekruttering og –mobilitet på nasjonalt og europeisk nivå.

Arbeidet med Charter og Code er først og fremst en bevisstgjøringsprosess som setter forskeres vilkår på agendaen og som gjennom en slik prosess vil bidra til å forbedre forskeres arbeidsvilkår.

EU-Kommisjonen har utviklet en fem-trinnsprosedyre for implementering av Charter & Code. Når steg 1-3 er gjennomført, får institusjonen rett til å bruke EUs HR-logo. Prosedyren er slik:

 1. Institusjonen gjør en internanalyse (avviksanalyse) for å sammenligne sin praksis med C&C-prinsippene. Relevante aktører skal inkluderes i prosessen.
 2. På bakgrunn av resultatet fra internanalysen utarbeider institusjonen en handlingsplan – en “Institutional HR-strategy”, som skal publiseres på institusjonens nettsider.
 3. Når handlingsplanen er anerkjent av EU-Kommisjonen, får institusjonen rett til å bruke EUs HR-logo
 4. Institusjonen skal foreta en egenevaluering hvert annet år og revidere tiltakene.
 5. Institusjonen får en ekstern evaluering hvert fjerde år.

HiØs sentrale FoU-utvalg tok til orde for å starte C&C-prosessen allerede i desember 2013. På høgskolestyremøtet 24. november i år ble det orientert om at HiØ tar sikte på følgende tidsplan for gjennomføring av de to første trinnene i fem-trinnsprosedyren:

 • Oktober/November 2016: Forankring i HiØs ledelse
 • Oktober 2016: Oppnevne ei arbeidsgruppe for C&C
 • Innen 1. juni 2017: Gjennomføre pkt. 1 i 5-trinnsprosedyren – internanalyse
 • Innen 1. januar 2018: Gjennomføre pkt. 2 i 5-trinnsprosedyren – utarbeide en handlingplan

Slik ser HR-logoen ut:

hr_01

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Norges viktigste møteplass for…..

NARMA er Norges viktigste nettverk for  forskningsadministratorer, økonomimedarbeidere, kommunikasjonsmedarbeidere og forskningsledere. NARMA er akronym for: Network for Administration and Research MAnagement.

NARMAs Vårkonferanse 2017 arrangeres på Thon Hotel Arena på Lillestrøm 28.-29. mars. Hovedtema for konferansen er:
Kvalitet og effektivitet i forskningsadministrasjon. En målkonflikt?

Kortversjon av programmet finner du HER.

Påmeldingslenke er HER.

narma

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar

Utenlandsstipend – 2017 og 2018

Det er fortsatt ett utenlandsstipend på 250 tusen kroner tilgjengelig i 2017. For 2018 vil det trolig bli tilgjengelig 6 stipend. Endelig beslutning for stipend i 2018 blir avklart i forbindelse med budsjettprosessen til høsten.

Søknader behandles på møtene i det sentrale FoU-utvalget og neste mulighet for behandling er når utvalget møtes 16. februar. De som ønsker å søke på det ene stipendet som gjenstår for 2017, kan sende inn en søknad til Kjell Ove Kjølaas: kok@hiof.no innen 1. februar, sammen en bekreftelse fra dekan på at søkeren vil få anledning til å gjennomføre utenlandsoppholdet.

De som tar sikte på utenlandsopphold i 2018 kan også søke nå. Evt. tildeling vil da bli gitt med forbehold om at midler blir tilgjengelig.

 • Utdrag fra utlysningen
 • Stipendet er på 250.000 kr for 3 måneder og tildeles med det formål å bygge nettverk ved utenlandske institusjoner som kan danne grunnlag for senere NFR- og Horisont 2020-søknader, og andre internasjonale utlysninger.
 • Avdelingen står fritt til å bestemme hvordan midlene skal brukes (f.eks. til frikjøp), men det forutsettes at den som tildeles stipendet kan bruke inntil halvparten av stipendet til dokumenterte ekstrautgifter i forbindelse med utenlandsoppholdet, iht. NFRs satser for utenlandsstipend: Kr 16 000 (enslig)/ 31 000 (familie) per måned. I tillegg skal søkerens andel av stipendet dekke reiseutgifter til/fra oppholdsstedet og evt. til faglige møter og konferanser.
 • Det er løpende søknadsfrist, dvs. søknader behandles på første mulige møte i FoU-utvalget etter at søknaden er mottatt.
 • Søknaden sendes til FoU-utvalgets sekretær, Kjell Ove Kjølaas: kok@hiof.no, sammen en bekreftelse fra dekan på at søkeren vil få anledning til å gjennomføre utenlandsoppholdet.

Hele utlysningsteksten finner du HER.

sabbatical

Publisert i Uncategorized | Skriv en kommentar