Konkurrerer mot tiden

Reduksjon av kostnader og mer effektivitet er sentrale tema for BA-sektoren. På BA2015-konferansen slår man fast at vi bruker for mye tid både på planlegging og gjennomføring. I argumentasjonen og i løsningene som skisseres blir Lean nevnt uten at det klargjøres på hvilken måte man tenker seg at dette skal skje og hvordan man faglig begrunner valget.

Det er derfor nyttig å se litt nærmere på hvordan Lean forholder seg til tid gjennom to klassiske bøker.

IMG_0134 IMG_0135

Stalk, G., & Hout, T. M. (1990) sammenligner i boka Competing against time: how time-based competition is reshaping global markets, vestlig og japansk bilindustri. Konklusjonen er at den japanske industriens evne til å redusere ledetiden gjennom systematisk bruk av Lean verktøy er den direkte årsaken til de store endringene i bilindustrien og Toyotas vei mot posisjonen som verdens største bilprodusent.

Tid er også et sentralt tema i velkjente verktøy som verdistrømskartlegging (eng. value stream mapping, VSM). VSM beskrives av Rother, M., & Shook, J. (2003) i boka Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda og brukes ofte for å få et bilde av nå-situasjonen i en virksomhet, som grunnlag for valg av innsatsområder og verktøy. Man skiller mellom verdiskapende (for kunden) og ikke-verdiskapende aktiviteter. Alle ikke-verdiskapende aktiviteter blir sett på som sløsing og man forbedrer flyten av informasjon og varer gjennom å fjerne de ikke-verdiskapende aktivitetene (spesielt lager/mellomlager) og å gå fra push til pull i verdikjeden.

Felles for begge bøkene er hvordan det handler om å fjerne sløsing og IKKE løpe fortere. Som Stalk & Hout viser utgjør sløsing i mange tilfeller mesteparten av ledetiden: kun 1-5% av tidsbruken er verdiskapende i mange bedrifter. Rother & Shook gir oss verktøyet for å se egen prosess (og ofte oppdager vi de samme utfordringene). Vårt fokus bør med andre ord være på hva vi gjør som ikke er verdi-skapende.

 

Mer fokus på kostnadseffektiv veibygging

IMG_0112

Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier utdyper i sitt foredrag på BA2015 fokuset på mer kostnadseffektiv veibygging i Norge. Argumentene baserer seg i stor grad på at Norske byggeprosjekt kommer dårlig ut sammenliknet med Sverige i forhold til:

  • Betydelig lengre planleggingsfase og byggefase
  • Betydelig høyere byggekostnader selv korrigert for topografiske forskjeller og lønnsforskjeller

Dahl Hovland forklarer forskjellen med at vi i Norge har liten grad av «standardisering og industrialisering», og at man i bransjen kan forvente en endring mot større totalentrepriser og større prosjekt, og ikke minst større krav til entreprenørene.

 

Hvordan redusere byggekostnadene?

IMG_0104

Overskriften er hentet fra Jose Alfano’s foredrag på BA2015. Bakgrunnen er lav produktivitet, høye kostnader og en lite effektiv verdikjede i BA-sektoren. Hovedbudskapet er hvordan mer bruk av prefabrikerte moduler og enheter kan redusere ledetiden for nybygg dramatisk gjennom forbedret flyt. Effekter av dette ser vi også i reduserte kostnader, forbedret gjenvinning og gjenbruk av materialer.

Alfano’s erfaringer viser til opp mot 90% raskere gjennomføring, 50% lavere kostnader og 70% reduksjon av ressursbruk på anleggsplassen i tillegg til kvalitetsforbedringer.

Alfano er Ass. Professor ved Universitetet i Melbourne.

 

Ny veileder for Lean i BA-sektoren presenteres under BA2015

Stor takk til Bright Performance for å gi studentene muligheten til å delta på årets BA2015 26. januar gjennom å dekke konferanseavgiften for alle tre.

Vi fokuserer på den nye Lean-veilederen for BA som presenteres. Vi ser fram til oppdaterte bransjestandarder til inspirasjon i det videre arbeidet med Simo-Ørebekk-RV110.

ba2015-hjemmeside

På konferansens hjemmesider skriver man: «Lean er en filosofi med tilhørende systematikk, metoder og verktøy. Formålet med Lean er å fjerne sløsing for å sikre en mest mulig verdiskapende gjennomføring. De senere årene har Lean for alvor gjort sitt inntog i bygg- og anleggs­næringen. Stadig flere virksomheter og prosjekter ser mot Lean for å forbedre sine prestasjoner og flere rapporter om gode resultater.

Veilederen vil kunne gi leseren et innblikk i hvordan en byggherre har implementert metoder og verktøy i sine prosjekter, samt lese om de erfaringene som er gjort. Dette kan danne en bedre forståelse for de utfordringene og gevinstene man kan vente seg dersom man ønsker å benytte Lean i egen virksomhet». Vi gleder oss til interessante diskusjoner.

 

Studenter utforsker Lean Construction i samarbeide med Bright Performance og Park & Anlegg

IMG_0050Tore Bossum (daglig leder Bright Performance) sammen med Innovasjon og prosjektledelse-studentene Tord Jardar Håkonsen, Nora Marie Evensen og Linda Marie Bang.

Onsdag 6. januar markerer starten på prosjektet der studenter utforsker Lean Construction i samarbeide med Brigt Performance og Park & Anlegg. Målet er å kartlegge Muda og fjerne hinder for flyt i arbeidet knyttet til SIMO-Ørebekk-RV110 utbyggingen.