Studentprosjekt ved Syklus AS og Dokka Fasteners AS

hiof-f

To studentprosjekt er i gang ved Syklus AS og Dokka Fasteners AS. Prosjektene er koplet til emnet Anvendt prosjektutvikling ved Høgskolen i Fredrikstad høsten 2016.

  1. Medarbeiderdrevet Lean (10 stp)  med Gina Furuli, Jon Erik Stensrød, Patrick Skou og Anne Strebel høsten 2016 for Syklus AS ved Daglig leder Espen Sandsdalen og under veiledning av Dr Hong Wu og Dr Gunnar Andersson
  2. Lean (10 stp) av Mette Holmriis Brøgger høsten 2016 for Dokka Fasteners AS under veiledning av Dr Hong Wu og Dr Gunnar Andersson

Vi følger prosjektene utover høsten!

 

Syklus med 5S-kurs i bedrift

Bilde tatt av marny@madisaconsulting.no

Bilde tatt av marny@madisaconsulting.no

Syklus går foran som godt eksempel med 5S-kurs i bedrift. Her ved glade kursdeltakere fra Syklus og kursholdere etter fire samlinger på fabrikken i Fredrikstad.

Kursdeltakere er Joachim Vik: Reparatør vedlikehold, Jan Ulfsrød: Reparatør vedlikehold, Thomas Borge: Operatør Glasopor produksjon, Hans Jørgen Spange: Operatør Glasopor produksjon, Lars Rino Fjeldberg; Operatør og fungerende skiftleder Gjenvinningen, Svend Aage Larsen: KS sjef/leder og Espen Sandsdalen: Fabrikksjef.

Kurset er levert av HiØ Videre og gjennomført av Marny Østreng Unnli i Madisa Consulting og Gunnar Andersson ved Høgskolen i Østfold.

 

Lean på EXPO 2016

To Lean studentprosjekter ble presentert på EXPO 2016 ved Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.

skisse-1-768x175

B16I10 Utvikling og implementering av Lean i møter, basert på en kvalitativ studie og i samarbeid med Flowit: Studenter lager app for effektivisering av møter. Fire studenter ved Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold skriver en bacheloroppgave om «Lean», i samarbeid med kompetansebedriften Flowit. Oppgaven har utviklet seg til å bli en app for effektivisering av møter.

B16I03 Lean Construction: En prosjektgruppe bestående av Linda Marie Bang, Nora Marie Evensen og Tord Jardar Håkonsen ved Bachelorprogrammet Innovasjon og prosjektledelse ved Høgskolen i Østfold har kartlagt og analysert Muda (sløsing) i et bestemt anleggsprosjekt. Park & Anlegg AS har vært oppdragsgiver for oppgaven. Koordinator og mentor for prosjektgruppen har vært Tore Bossum, daglig leder ved Bright Performance AS.

 

Spørreundersøkelse med vafler

1280px-Waffle_DSC00575

(fra CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=59475)

I forbindelse med appen Avvik som de ansatte i Park & Anlegg skal bruke for å rapportere inn hendelser som avviker fra det daglige arbeidet, ville vi forsøke å finne ut hvordan dette har fungert så langt. Vi fikk vite at de kun hadde hatt funksjon for å sende inn saker som omhandlet stopp eller flyt problemer i arbeidet i en kort periode. Vi ble enige med vår oppdragsgiver at det var lurt å lage en spørreundersøkelse for å se hvordan de ansatte i Park og Anlegg responderer på appen.

Vi troppet opp på anleggskontoret på Ørebekk med utskrevne spørreskjemaer og vaffelrøre for å tilbringe dagen i Sikkerhetsvognen. Planen var å lokke arbeiderne inn på en vaffel og be de svare på spørsmålene. Siden Park & Anlegg hadde HMS dag i Sikkerhetsvognen fikk vi ekstra hjelp til å få arbeiderne innom. Dette var en kjempe bra mulighet for å bygge opp en relasjon til arbeiderne ved at vi fikk fortalt om prosjektet og hvem vi er.

Etter dette hadde vi en dag til med vafler og spørreskjemaer for å få nok besvarte skjemaer slik at vi kan si noe om statistikken på svarene. Denne dagen var vi på spiserommet på anleggskontoret og de vi allerede hadde pratet med tok oss veldig godt imot. Dette har vi tolket som svært positivt for prosjektet. Vi klarte å få nok besvarelser og fikk opparbeidet en god tone med arbeiderne som vi oppfatter som interesserte og engasjerte i det de gjør.

Som et pluss viste vår undersøkelse at Park & Anlegg har gjort en svært god jobb med å implementere appen og forståelse rundt betydningen av å rapportere avvik. Vår konklusjon til undersøkelsen er at saker som omhandler stopp/flyt er ferskt for arbeiderne og de trenger derfor litt tid på å få dette inn som rutine, men forståelsen er definitivt tilstede.

Skrevet av Nora Marie Evensen

 

Ny veileder fokuserer på Lean som prosjektledelse

Veilederen ble presentert på BA2015 i januar 2016. Den gir en enkel introduksjon til Lean tilpasset virkeligheten i BA-sektoren.Veilderen fokuserer på Lean som verktøy for prosjektledelse, basert på erfaringer fra tre prosjekt i Statsbygg. Den trekker fram verdiskaping, sløsing og flyt som sentrale utfordringer for bransjen.

IMG_0128 (1)

Lean har sin opprinnelse i japansk bilindustri og er en systemisk (helhetlig) tilnærming med fokus på hva som er verdiskapende for kunden. Kai Haakon Kristensen beskriver BA-sektoren som en fragmentert og desentralisert bransje i stor kontrast til det vi vanligvis oppfatter som Lean. Utfordringene er derfor mange, men signalene fra store aktører som Nye veier peker mot større og mer helhetlige prosjekter i tida som kommer, og bedre betingelser for å jobbe Lean langs hele verdikjeden.

Veilederen forankres i Lean-universet gjennom boka «Dette er Lean – løsningen på effektivitetsparadokset» av Niklas Modig og Per Åhlstrøm. Boka er en generell innføring i Lean som ikke er knyttet til Lean i BA sektoren spesielt. Det er ellers få andre referanser til sentral litteratur. Dette er på mange måter forståelig i en enkel introduksjon som en veileder er, samtidig som det kan være forvirrende i et så stort og mangefasetert univers Lean er.

Den smale «prosjektleder-tolkningen» av Lean og den svake forankringen i litteratur reduserer nytteverdien av veilederen. Lean er mer enn prosjektledelse og det finnes mye erfaring og kunnskap tilgjengelig man kan dra nytte av. Det er for eksempel et stort fagmiljø innenfor Lean Construction med egne tidsskrift og konferanser, med et robust faglig ståsted, som belyser Lean sett fra sektoren internasjonalt.

 

Konkurrerer mot tiden

Reduksjon av kostnader og mer effektivitet er sentrale tema for BA-sektoren. På BA2015-konferansen slår man fast at vi bruker for mye tid både på planlegging og gjennomføring. I argumentasjonen og i løsningene som skisseres blir Lean nevnt uten at det klargjøres på hvilken måte man tenker seg at dette skal skje og hvordan man faglig begrunner valget.

Det er derfor nyttig å se litt nærmere på hvordan Lean forholder seg til tid gjennom to klassiske bøker.

IMG_0134 IMG_0135

Stalk, G., & Hout, T. M. (1990) sammenligner i boka Competing against time: how time-based competition is reshaping global markets, vestlig og japansk bilindustri. Konklusjonen er at den japanske industriens evne til å redusere ledetiden gjennom systematisk bruk av Lean verktøy er den direkte årsaken til de store endringene i bilindustrien og Toyotas vei mot posisjonen som verdens største bilprodusent.

Tid er også et sentralt tema i velkjente verktøy som verdistrømskartlegging (eng. value stream mapping, VSM). VSM beskrives av Rother, M., & Shook, J. (2003) i boka Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda og brukes ofte for å få et bilde av nå-situasjonen i en virksomhet, som grunnlag for valg av innsatsområder og verktøy. Man skiller mellom verdiskapende (for kunden) og ikke-verdiskapende aktiviteter. Alle ikke-verdiskapende aktiviteter blir sett på som sløsing og man forbedrer flyten av informasjon og varer gjennom å fjerne de ikke-verdiskapende aktivitetene (spesielt lager/mellomlager) og å gå fra push til pull i verdikjeden.

Felles for begge bøkene er hvordan det handler om å fjerne sløsing og IKKE løpe fortere. Som Stalk & Hout viser utgjør sløsing i mange tilfeller mesteparten av ledetiden: kun 1-5% av tidsbruken er verdiskapende i mange bedrifter. Rother & Shook gir oss verktøyet for å se egen prosess (og ofte oppdager vi de samme utfordringene). Vårt fokus bør med andre ord være på hva vi gjør som ikke er verdi-skapende.