Ny veileder fokuserer på Lean som prosjektledelse

Veilederen ble presentert på BA2015 i januar 2016. Den gir en enkel introduksjon til Lean tilpasset virkeligheten i BA-sektoren.Veilderen fokuserer på Lean som verktøy for prosjektledelse, basert på erfaringer fra tre prosjekt i Statsbygg. Den trekker fram verdiskaping, sløsing og flyt som sentrale utfordringer for bransjen.

IMG_0128 (1)

Lean har sin opprinnelse i japansk bilindustri og er en systemisk (helhetlig) tilnærming med fokus på hva som er verdiskapende for kunden. Kai Haakon Kristensen beskriver BA-sektoren som en fragmentert og desentralisert bransje i stor kontrast til det vi vanligvis oppfatter som Lean. Utfordringene er derfor mange, men signalene fra store aktører som Nye veier peker mot større og mer helhetlige prosjekter i tida som kommer, og bedre betingelser for å jobbe Lean langs hele verdikjeden.

Veilederen forankres i Lean-universet gjennom boka «Dette er Lean – løsningen på effektivitetsparadokset» av Niklas Modig og Per Åhlstrøm. Boka er en generell innføring i Lean som ikke er knyttet til Lean i BA sektoren spesielt. Det er ellers få andre referanser til sentral litteratur. Dette er på mange måter forståelig i en enkel introduksjon som en veileder er, samtidig som det kan være forvirrende i et så stort og mangefasetert univers Lean er.

Den smale «prosjektleder-tolkningen» av Lean og den svake forankringen i litteratur reduserer nytteverdien av veilederen. Lean er mer enn prosjektledelse og det finnes mye erfaring og kunnskap tilgjengelig man kan dra nytte av. Det er for eksempel et stort fagmiljø innenfor Lean Construction med egne tidsskrift og konferanser, med et robust faglig ståsted, som belyser Lean sett fra sektoren internasjonalt.

 

Konkurrerer mot tiden

Reduksjon av kostnader og mer effektivitet er sentrale tema for BA-sektoren. På BA2015-konferansen slår man fast at vi bruker for mye tid både på planlegging og gjennomføring. I argumentasjonen og i løsningene som skisseres blir Lean nevnt uten at det klargjøres på hvilken måte man tenker seg at dette skal skje og hvordan man faglig begrunner valget.

Det er derfor nyttig å se litt nærmere på hvordan Lean forholder seg til tid gjennom to klassiske bøker.

IMG_0134 IMG_0135

Stalk, G., & Hout, T. M. (1990) sammenligner i boka Competing against time: how time-based competition is reshaping global markets, vestlig og japansk bilindustri. Konklusjonen er at den japanske industriens evne til å redusere ledetiden gjennom systematisk bruk av Lean verktøy er den direkte årsaken til de store endringene i bilindustrien og Toyotas vei mot posisjonen som verdens største bilprodusent.

Tid er også et sentralt tema i velkjente verktøy som verdistrømskartlegging (eng. value stream mapping, VSM). VSM beskrives av Rother, M., & Shook, J. (2003) i boka Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda og brukes ofte for å få et bilde av nå-situasjonen i en virksomhet, som grunnlag for valg av innsatsområder og verktøy. Man skiller mellom verdiskapende (for kunden) og ikke-verdiskapende aktiviteter. Alle ikke-verdiskapende aktiviteter blir sett på som sløsing og man forbedrer flyten av informasjon og varer gjennom å fjerne de ikke-verdiskapende aktivitetene (spesielt lager/mellomlager) og å gå fra push til pull i verdikjeden.

Felles for begge bøkene er hvordan det handler om å fjerne sløsing og IKKE løpe fortere. Som Stalk & Hout viser utgjør sløsing i mange tilfeller mesteparten av ledetiden: kun 1-5% av tidsbruken er verdiskapende i mange bedrifter. Rother & Shook gir oss verktøyet for å se egen prosess (og ofte oppdager vi de samme utfordringene). Vårt fokus bør med andre ord være på hva vi gjør som ikke er verdi-skapende.

 

Mer fokus på kostnadseffektiv veibygging

IMG_0112

Adm. dir. Ingrid Dahl Hovland i Nye Veier utdyper i sitt foredrag på BA2015 fokuset på mer kostnadseffektiv veibygging i Norge. Argumentene baserer seg i stor grad på at Norske byggeprosjekt kommer dårlig ut sammenliknet med Sverige i forhold til:

  • Betydelig lengre planleggingsfase og byggefase
  • Betydelig høyere byggekostnader selv korrigert for topografiske forskjeller og lønnsforskjeller

Dahl Hovland forklarer forskjellen med at vi i Norge har liten grad av «standardisering og industrialisering», og at man i bransjen kan forvente en endring mot større totalentrepriser og større prosjekt, og ikke minst større krav til entreprenørene.

 

Hvordan redusere byggekostnadene?

IMG_0104

Overskriften er hentet fra Jose Alfano’s foredrag på BA2015. Bakgrunnen er lav produktivitet, høye kostnader og en lite effektiv verdikjede i BA-sektoren. Hovedbudskapet er hvordan mer bruk av prefabrikerte moduler og enheter kan redusere ledetiden for nybygg dramatisk gjennom forbedret flyt. Effekter av dette ser vi også i reduserte kostnader, forbedret gjenvinning og gjenbruk av materialer.

Alfano’s erfaringer viser til opp mot 90% raskere gjennomføring, 50% lavere kostnader og 70% reduksjon av ressursbruk på anleggsplassen i tillegg til kvalitetsforbedringer.

Alfano er Ass. Professor ved Universitetet i Melbourne.