Forskning på Lean er tema under IRG Symposium 2017

Av Gunnar Andersson

Tirsdag 31. januar til onsdag 1. februar 2017 arrangerte Forskningsgruppa for innovasjon ved Høgskolen i Østfold The IRG Symposium 2017 med tema High Involvement Innovation. Symposiet samlet deltakere fra flere land og inkluderte både akademia og næringsliv.

Utgangspunktet er hvordan innovasjon utfordrer både akademia og næringsliv, ikke minst slik vi ser det i regional innovasjon, lærende organisasjoner, Lean og Design thinking. Dette krever ny praksis, strategier og forskning.

Gunnar Andersson holdt et innlegg på hvordan forske på Lean praksis. Han videreutvikler et teoretisk rammeverk for sammenhengen mellom utenforliggende faktorer, interne prosesser og mekanismer som kan beskrive fornyelsen av eksisterende praksis og brudd og framveksten av nye diskurser for arbeidet.

Figure 1: The Lean Discourse Model

Figure 1 visualiserer modellen. Tverrsnittet illustrerer grensene for den nåværende diskursen. Diskursen er bygd opp av forståelse, medlemsskap og forutsigbar adferd som former og blir formet av fakta, artefakter og relasjoner som produseres av diskursen selv og utenfor. Lokale og fjerne bidrag, kort-siktige videreføringer og langsiktig utvikling, arv og strukturer tar alle del i den nåværende praksis. Forstyrrelser og andre faktorer presser  systemet mot en ny tilstand, eller en reproduksjon av den nåværende.

 

Ny veileder fokuserer på Lean som prosjektledelse

Veilederen ble presentert på BA2015 i januar 2016. Den gir en enkel introduksjon til Lean tilpasset virkeligheten i BA-sektoren.Veilderen fokuserer på Lean som verktøy for prosjektledelse, basert på erfaringer fra tre prosjekt i Statsbygg. Den trekker fram verdiskaping, sløsing og flyt som sentrale utfordringer for bransjen.

IMG_0128 (1)

Lean har sin opprinnelse i japansk bilindustri og er en systemisk (helhetlig) tilnærming med fokus på hva som er verdiskapende for kunden. Kai Haakon Kristensen beskriver BA-sektoren som en fragmentert og desentralisert bransje i stor kontrast til det vi vanligvis oppfatter som Lean. Utfordringene er derfor mange, men signalene fra store aktører som Nye veier peker mot større og mer helhetlige prosjekter i tida som kommer, og bedre betingelser for å jobbe Lean langs hele verdikjeden.

Veilederen forankres i Lean-universet gjennom boka «Dette er Lean – løsningen på effektivitetsparadokset» av Niklas Modig og Per Åhlstrøm. Boka er en generell innføring i Lean som ikke er knyttet til Lean i BA sektoren spesielt. Det er ellers få andre referanser til sentral litteratur. Dette er på mange måter forståelig i en enkel introduksjon som en veileder er, samtidig som det kan være forvirrende i et så stort og mangefasetert univers Lean er.

Den smale «prosjektleder-tolkningen» av Lean og den svake forankringen i litteratur reduserer nytteverdien av veilederen. Lean er mer enn prosjektledelse og det finnes mye erfaring og kunnskap tilgjengelig man kan dra nytte av. Det er for eksempel et stort fagmiljø innenfor Lean Construction med egne tidsskrift og konferanser, med et robust faglig ståsted, som belyser Lean sett fra sektoren internasjonalt.

 

Konkurrerer mot tiden

Reduksjon av kostnader og mer effektivitet er sentrale tema for BA-sektoren. På BA2015-konferansen slår man fast at vi bruker for mye tid både på planlegging og gjennomføring. I argumentasjonen og i løsningene som skisseres blir Lean nevnt uten at det klargjøres på hvilken måte man tenker seg at dette skal skje og hvordan man faglig begrunner valget.

Det er derfor nyttig å se litt nærmere på hvordan Lean forholder seg til tid gjennom to klassiske bøker.

IMG_0134 IMG_0135

Stalk, G., & Hout, T. M. (1990) sammenligner i boka Competing against time: how time-based competition is reshaping global markets, vestlig og japansk bilindustri. Konklusjonen er at den japanske industriens evne til å redusere ledetiden gjennom systematisk bruk av Lean verktøy er den direkte årsaken til de store endringene i bilindustrien og Toyotas vei mot posisjonen som verdens største bilprodusent.

Tid er også et sentralt tema i velkjente verktøy som verdistrømskartlegging (eng. value stream mapping, VSM). VSM beskrives av Rother, M., & Shook, J. (2003) i boka Learning to see: value stream mapping to create value and eliminate muda og brukes ofte for å få et bilde av nå-situasjonen i en virksomhet, som grunnlag for valg av innsatsområder og verktøy. Man skiller mellom verdiskapende (for kunden) og ikke-verdiskapende aktiviteter. Alle ikke-verdiskapende aktiviteter blir sett på som sløsing og man forbedrer flyten av informasjon og varer gjennom å fjerne de ikke-verdiskapende aktivitetene (spesielt lager/mellomlager) og å gå fra push til pull i verdikjeden.

Felles for begge bøkene er hvordan det handler om å fjerne sløsing og IKKE løpe fortere. Som Stalk & Hout viser utgjør sløsing i mange tilfeller mesteparten av ledetiden: kun 1-5% av tidsbruken er verdiskapende i mange bedrifter. Rother & Shook gir oss verktøyet for å se egen prosess (og ofte oppdager vi de samme utfordringene). Vårt fokus bør med andre ord være på hva vi gjør som ikke er verdi-skapende.

 

Ny veileder for Lean i BA-sektoren presenteres under BA2015

Stor takk til Bright Performance for å gi studentene muligheten til å delta på årets BA2015 26. januar gjennom å dekke konferanseavgiften for alle tre.

Vi fokuserer på den nye Lean-veilederen for BA som presenteres. Vi ser fram til oppdaterte bransjestandarder til inspirasjon i det videre arbeidet med Simo-Ørebekk-RV110.

ba2015-hjemmeside

På konferansens hjemmesider skriver man: «Lean er en filosofi med tilhørende systematikk, metoder og verktøy. Formålet med Lean er å fjerne sløsing for å sikre en mest mulig verdiskapende gjennomføring. De senere årene har Lean for alvor gjort sitt inntog i bygg- og anleggs­næringen. Stadig flere virksomheter og prosjekter ser mot Lean for å forbedre sine prestasjoner og flere rapporter om gode resultater.

Veilederen vil kunne gi leseren et innblikk i hvordan en byggherre har implementert metoder og verktøy i sine prosjekter, samt lese om de erfaringene som er gjort. Dette kan danne en bedre forståelse for de utfordringene og gevinstene man kan vente seg dersom man ønsker å benytte Lean i egen virksomhet». Vi gleder oss til interessante diskusjoner.