FoU-prosjekt

Mål

Bidra til å øke verdiskapingen i lokale prosjekter og bygge forskningsbasert kunnskap innenfor rammen av Lean.

Forskningsspørsmål

Hvordan skapes og vedlikeholdes Lean som praksis i SMB-bedrifter?

  1. Hvem og hva bidrar til praksisen?
  2. Hvordan bidrar aktørene?
  3. Hvilke prosesser former praksis?

Modell

Vi videreutvikler et teoretisk rammeverk for sammenhengen mellom utenforliggende faktorer, interne prosesser og mekanismer som kan beskrive fornyelsen av eksisterende praksis og brudd og framveksten av nye diskurser for arbeidet. Vi kaller modellen The Lean Discourse Model.

modellFigure 1: The Lean Discourse Model

Figure 1 visualiserer modellen. Tverrsnittet illustrerer grensene for den nåværende diskursen. Diskursen er bygd opp av forståelse, medlemsskap og forutsigbar adferd som former og blir formet av fakta, artefakter og relasjoner som produseres av diskursen selv og utenfor. Lokale og fjerne bidrag, kort-siktige videreføringer og langsiktig utvikling, arv og strukturer tar alle del i den nåværende praksis. Forstyrrelser og andre faktorer presser  systemet mot en ny tilstand, eller en reproduksjon av den nåværende.