Bilderedigering

Dette bildet ble tatt på Tusenfryd, og jeg har prøvd meg på bilderedigering. Gresskar er så fascinerende syns jeg, og enda morsommere var det å prøve å gjøre bildet til mer enn det er. Her har jeg beskjært bildet, lagt på filter, endret lys tone høyde og rotert bildet. Under legger jeg ved orginal bildet, hvilket likte du best?

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Manipulering av bilde

Det her var så gøy- og lettere enn jeg hadde trodd.

I modul nr 4 lærer vi om manipulering av bilder, tema om bilder og film i barnehage.      Det er et kjempe verktøy som kan gjøres sammen med barna i barnehagen.                        Her kan vi leke oss ut i den store verden, eller velge andre temaer som bakgrunn, Halloween nærmer seg jo. Dette verktøyet kan vi f.eks bruke på FN- dagen. Da kan vi ta bilder med barnegruppen, og late som vi har vært på tur ut i forskjellige land i løpet av dagen. Noen ganger har vi «reist med fly» til fadderbarna barnehagen har. Men aldri har vi tatt noen bilder «derfra». Kanskje det blir litt dokumentering derfra i år? 🙂

Jeg legger ved en link til en nettside hvor det er trygt å låne bildene. Vi må alltid oppgi hvor de kommer fra, men her er hvertfall opphavsretten riktig. Du kan fritt bruke bildene som du vil.

https://martinjohannessen.blogspot.com/2019/09/10-nettsteder-med-bilder-du-kan-bruke.html

https://www.pexels.com/nb-no/

«Ved å trekke fram episoder fra hverdagen i barnehagen kan nye teorier skapes. Oppmerksomheten kan rettes mot sider ved hverdagen som                                              tidligere har kommet i skyggen» (Kolle, Løkken & Sandvik, 2015, s. 23).

 

Her først kommer mitt orginalbilde:

Så kommer bakgrunnsbildet:

Bilde av Karolina Grabowska fra Pexels 

Her er min aller første bilde manipulering:

 

Mvh DigitaleLine- nå følte jeg det navnet passet inn.

 

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Tid for foreldremøte

Jeg vil starte denne bloggen med en praksisfortelling;

Se på Alban!

Alban på 1 år har lært seg å gå, uten å holde seg på trilla!  

Hurra! Alban har øvd og øvd, med og uten trilla. Se så god han har blitt til å gå. 

Dette er teksten som følger en kort videosnutt, hvor pedagogisk leder har filmet Alban som klarer å ta sine første skritt i barnehagen.
Filmen er lagt ut via barnehage-appen, det er kun foreldre/foresatte fra denne ene avdelingen som har tilgang det den. 

På slutten av dagen ved hente situasjon, tar en av de andre foreldrene kontakt med en av de ansatte fra avdelingen. Og sier i fra at dem ønsker ikke at deres barn skal bli «publisert» når det lærer seg å gå.
Dette er noe vi selv har lyst til å glede oss over, og vil ikke at de andre foreldre/foresatte skal se det før oss. Fordi vi begge har jobber hvor vi ikke har mulighet til å sjekke barnehage-appen.   

[av Sandra Elise Sekkouri] 

 

Ved å lese denne praksis fortellingen er jeg sikker på at alle som jobber i barnehage kan kjenne igjen noe av sin praksis gjennom denne fortellingen. Vi som jobber i barnehage vil det beste for barna, og vil at foreldre skal føle seg sett og hørt, og inkludere de i så mye som mulig av barnehagedagen til barna deres. Ofte gjør vi ting helt uten å tenke, andre ganger gjør vi ting som vi har tenkt på og nøye begrunnet. Noen ganger trenger vi rett og slett å stoppe opp litt å granske praksisen vår fra en ny vinkel. Som profesjonsutøver å være forpliktet til barneloven og rammeplan er på mange måter en form for anvendtetikk. Vi har en måte å jobbe ut ifra og er pålagt en rolle ut ifra det samfunnet ønsker å danne til, eller forbli som det er.

 

Denne gangen har jeg tenkt å invitere til foreldremøte, og her skal vi ta opp tema rundt bruken av teknologi og utvikling, eller muligheten den gir oss.

  • Hva kan et godt liv i en digitalisert verden være?

 

«Digitale verktøy og medier skaper nye etiske utfordringer som personalet må ta på alvor» (Bølgan,2018, s. 128). Utfordringene er knyttet opp til lover og regler, tillatelser fra hjemmet og skal utarbeides i et nært samarbeid med barna og barns familier. Mange etiske refleksjoner og former for å danne vår vei. Derfor vil jeg invitere til en kveld med det som tema og vi kan sammen løfte frem ulike perspektiver. Kritikk er også viktig, og en god måte å løfte praksis til å bli levende og utfordre oss i barnehagen til å bli det beste vi kan for den barnegruppen vi har her og nå.

 

I møte med barn, dokumentasjon som bilder eller videoer, oppstår det møter som krever ulike verktøy. Vi må tenke ut ifra plikter, følelser, konsekvenser og formål. Som rammeplanene sier: «Barnehagen skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.»(KD,2017) Samtidig som de skal få utforske og undre seg aktivt sammen med personalet.

 

I løpet av personalmøtet blir det et aktivt diskusjons forum hvor vi kan legge til rette for gruppesamarbeid. Hvis vi tar utgangspunkt i praksisfortellingen. Jeg vil at foreldrene skal få frem ulike etiske perspektiv. Det kan være fint å utdype hva de ulike etiske perspektivene er så det blir et mer folkelig språk på tilbakemeldingen. Hva er normativetikk? Hva er metaetikk? Hvordan kan du knytte verdiene dere ser i denne praksis fortellingen inn i det? Hva med tid, her og nå, eller i fremtiden?

Personalet kan være aktive med i gruppene og bidra med barnehagens verdigrunnlag og rammeplanens plikter og mål. I foreldregruppen er det mange ulike og viktige poeng, moralske verdier kan på mange måter knyttes opp mot kulturen, vi har alle vår kultur bag, fra hjemmet vi vokser opp i, skolekrets og venner, og den kan formes gjennom hele livet. Med moralen mener jeg her hvordan den påvirkes av hva vi syns er riktig, og hva vi føler er rett å gjøre. Det finnes ikke en sannhet, men sannheter basert ut ifra kultur bagen vår.

 

Foreldremøte kvelden er viktig her for å skape en tilhørighet imellom foreldregruppen og personalgruppen, og en bevissthet rundt hva det digitale gjør med og for oss. Og hva som er akseptert.

 

Teknologien kan fremme det mest sensitive, og sprer seg på liten tid på internettet. Det som er kommet på nettet er vanskelig å fjerne, for man mister kontroll på hvem som screenshoter, sender videre etc. Så vi som voksne legger igjen digitale spor fra barna som selv ikke har vokst opp enda, i en større og uutforsket verden. Det er et stor ansvar, og noe vi alle bør være bevisste på og ha et forhold til når man har ansvar for barn, både som forelder og som personale.

 

 

 

 

Referanse:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/arbeidsmater/digital-praksis/

 

Bølgan, N. B. (2017) Digital praksis i barnehagen.

Modul 3 (Canvas via Hiof)

 

 

 

 

 

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Motsvar til kritikere av skjermbruk

Ser det man vil se.

 

I teksten «Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling» argumenteres det mot mye bruk av skjermtid i barns oppvekst. Det ses i sammenheng med å forstyrre en av våre mest grunnleggende sosiale evner: forståelsen for egne og andres følelsen.

Studie foretatt ved NTNUs institutt for psykologi peker på lavere utvikling av emosjonsforståelse. Som igjen kan ses i sammenheng med lavere sosial kompetanse og vanskeligheter med å tilpasse seg grupper og danne vennskap. Jeg skal i denne teksten formulere et motsvar til denne tekstens argumenter mot digital teknologi bruk av barn.

 

 

På den ene siden skal ikke digital teknologi erstatte noe, og bli brukt som barnevakt.Barn og voksne, mennesker er sosiale vesener og trenger relasjoner, og være med hverandre. Ved skjermbruk hvor barn plasseres som passive mottaker vises det et snevert bruk.På den andre siden kan det ikke alene brukes som et og alene argument når man snakker om digital teknologi, i en studie som snakker om barns utvikling, eller underutvikling?

Kanskje bør det snakkes mer om hvordan de digitale virkemidlene kan eller bør brukes?

Det er et stort skille på privat bruk og barnehagens bruk av det digitale. Ifølge barnekonvensjonen har «Alle barn har rett til å lære å gi uttrykk for sine meninger», sett som å få og gi informasjon (Barnekonvensjonen art. 13). Med digitale virkemidler gis barna denne retten til å gi uttrykk, og de kan selv være med å opparbeide seg et kritisk blikk, og få innsikt i hvor informasjon kan hentes fra. Med synet på barn som medskaper og produsent, adresseres ansvaret tilbake til personalet og foreldre. Barn tar i bruk og lærer av teknologien. Det digital er med på å gi opplevelser som ellers ikke hadde vært mulige. Ta f.eks språket, hos de aller minste- det digital kan være en måte og uttrykke seg på sammen med trygge engasjerte voksne som sammen aktivt er med på skjermbruken. For barn med autismen har studier vist at det digitale gir muligheter som man tidligere ikke har hatt ved å stryke relasjoner både innad i familien, men også relasjoner mellom barn eller på skole.

Læring ligger i det lystbetonte og leken kan ikke alene ses som noe analogt- det skjer også digitalt. Johannesen (2014) sier at lekens formål ligger aldri utenfor selve leken. Men som en bivirkning kan leken gi mange gode læringssituasjoner. I teksten skrives det at tid går tapt av sosiale interaksjoner, og at skjermen har skylden. Jeg vil argumenter for at det kan oppstå gode samhandlinger mellom primære omsorgspersoner og barn, hvor interaksjonene kan styrkes ved at de enes om noe felles, f.eks skjermen.

Det er både kulturelt betinget og det digitale kan ses på som kreativt barne sentrert læring. Man kan samarbeide på flere og nye måter, det er visuelt og kan øke motivasjonen og nye tanke måter og samhandlings mønster.  I følge Bølgan (2018, s. 24) trenger barn å lære at de kan bruke digitale verktøy og medier til å skape, produsere, informere og kommunisere. Som pedogog i barnehage er vi etisk forpliktet til å arbeide på oppdrag fra stor samfunnet og i samarbeid med foreldrene. Vi må se hvilke muligheter og begrensninger digital teknologi i barnehagen har. Det er sammenheng mellom muligheter og begrensninger, og også de sosiale rammene rundt oss (Saljø, 2001). Vi skal jobbe med å utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna (KD, 2017, https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/fagomrader/natur-miljo-teknologi/)

Knyttet til barnehagens formål står det at barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarn og barnegruppen (KD, 2017, s.19). Her kan det bo mange muligheter og utfordringer, også knyttet til digitale verktøy og medier. Ikke minst har barn ulike erfaringer de bringer med seg inn i barnehagen og de kan også skape en felles (leke-)kultur basert på disse erfaringene (modul 2)

 I lys av å utvide oppfattelsen av hva skjermtid kan inneholde, og overføre det til noe mer, noe vi gjør sammen. Kan det ses mye god pedagogikk gjennom og med digital teknologi. Jeg refererer til Bølgans blogg innlegg hvor hun sier vi må ha sunn skepsis og kritisk blikk og kunnskap om hvordan teknologien påvirker oss, og jobbe for å utforske hvordan teknologien kan berike og utvide barnehagens praksis.

 

 

I følge Bølgan så er å bruke digitale verktøy og medier ikke et mål i seg selv og digital praksis dreier seg først og fremst om pedagogikk  (2018, s. 26-27). Det handler altså ikke om et enten skjerm eller ikke, men om hvordan vi bruker det. Hvilken plass lar vi digital teknologi i vår hverdags praksis. Jeg mener det handler om å la det få en plass, og sammen skape en verdi for hva det kan tilføre av muligheter sammen med barna. Hvis vi får til det, og kan vise foreldrene hva det digitale kan tilføre, er sjansen stor for at den private bruken av skjerm også kan utvikles til noe mer aktiv, og relasjons styrkende enn bare skjermtid.

 

 

 

 

Kilder:

 

https://forskning.no/barn-og-ungdom-ntnu-partner/hoy-skjermbruk-kan-hemme-barns-utvikling/1587963

 

https://barnehageblogg.wordpress.com/2019/01/04/sa-far-vi-hape-noe-skjer/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

 

Teori fra Modul 2:

Bølgan, 2018

Saljø, 2001

Barnekonvensjonen art. 13

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Refleksjoner rundt podcast

Refleksjoner rundt Podcast.

 

 

Etter å ha lyttet til podcasten fra Ilabekken barnehage opptil flere ganger, har jeg gjort meg noen tanker rundt dette med digitale verktøy i barnehagen. De får det til å høres så «enkelt» ut, og jeg kjenner jeg er veldig nysgjerrig på hva vi kunne fått til i vår barnehagen.

 

Pedagogikken og kritikernes plass var hovedfokus for hvordan de bruker digitale verktøy i Ilabekken barnehagen. De var veldig bevisste på at dette var verktøy de bruker med og for barna, og det er alltid fra barnets perspektiv. Personalet var med skapere for barns undring, utforskertrang og brukes som et supplement. Et verktøy som er med på å utvide den pedagogiske verktøykassen og kommer i tillegg til.

Barna og personalet utvider det kjente og blir inspirert av digitale verktøy i denne barnehagen.

 

Eksempler på digitale verktøy de bruker:

  • Undervannskamera
  • GoPro kamera
  • Digitalt mikroskop

I tillegg hadde de en digital plattform hvor de kunne bearbeide eller se hva de har samlet på, her var det iphone eller ipad. Det brukes alltid på utforskende premisser.

 

Gode kjennetegn på digital praksis er at personalet legger stor vekt på at det ikke er appene, eller verktøyene, altså det tekniske som er det viktige. Det er pedagogikken og didaktikken som er de viktigste verktøyene her. Rammeplanen sier nå SKAL, så som barnehage kan man ikke velge bort at personalet er med skapende sammen med barna. Barnehagen skal legge til rette for utforskende, lærende arenaer der barna er produsenter innen for digital praksis.

 

Det der med tid, og rausheten for å prøve og sette i gang får meg til å se flere muligheter.

Og bare egentlig bevisstgjøringen. Fordi tid er prioritering.

Det ligger et hav av uprøvde muligheter der. Jeg har nok som flere, satt begrensninger for digitale verktøy i barnehagen, og jeg har heller ikke tenkt kreative tanker til å se mulighetene, eller har jeg ikke villet se mulighetene?

Denne podcasten har inspirert meg til å prøve selv om jeg ikke er så teknisk av meg, og ta i bruk digitale verktøy. Neste gang vi er i skogen skal jeg ta med ipaden og det digitale mikroskopet vårt. Jeg må tørre og prøve de verktøyene vi allerede har.

For vi gjør jo allerede alt det utforskende sammen med barna i hverdagen.

Bare at vi kan tilføre noe mer, noe nytt. Plutselig dukker det opp flere muligheter, og barna kan gjøre det sammen med personalet, som igjen styrker relasjonene. Jeg har hatt flere tanker på hva vi kan gjøre, som for eksempel timelaps bilder av plantene vi har plantet, og utforske insekter og blader med digitalt mikroskop.

Vi kan undersøke og utforske apper på Ipaden også.

Jeg har nok tenkt at det er dumt hvis det går i stykker, og heller latt det digitale ligge. Vi har hatt stor skjerm med sang og dans, men det virket litt snevert nå som jeg ble inspirert med ideer. En annen ting jeg har kjent litt på, er bruken av skjermtid, jeg har tenkt at det er det nok av på andre arenaer. Istedenfor å se muligheter, har jeg sett begrensning.

 

Et friskt pust var denne podcasten. Nå har jeg lyst å komme igang med mer digitale verktøy sammen med barna. Bruke det mer aktivt, slik at vi sammen kan produsere noe vi er spente og nysgjerrige på.

Vi i personalgruppen bruker bilder som dokumentasjon, både ut til foreldrene, men også på vårt pedagogiske arbeid. Altfor ofte er det bilder av barna, og ikke hva de er nysgjerrige på. Vi kan oppdage så mye mer om vi gir barna kameraet, og vi kan være mer sammen i prosessene. Hva tar barna bilder av?

Hva kan vi oppdage på nytt?

 

Jeg tror det som opptok meg mest var det å ha digitale verktøy tilgjengelig som alle andre leker. Ufarliggjøre det digitale, og snakke det frem. Hvorfor det opptok meg, var nok mest fordi jeg tok meg selv i å skjønne hvor skeptisk jeg selv har hvert. Både i form av negativ til skjermtid, men også fordi jeg ikke har sett mulighetene for hvordan man kan bruke de.

Så hvordan kan vi jobbe da?

Nå popper det opp ide på ide. Så nå må jeg bare få ut fingeren og prøve. Nå må jeg gjøre det.

 

 

 

Kilder:

https://soundcloud.com/larerrommet/61-hva-er-god-bruk-av-teknologi-i-barnehagen

 

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

Blogg 2

Blogg 2

I dette blogginnlegget har jeg fått i oppgave å lytte til en blogg (https://podtail.com/no/podcast/baerepod-en-baerekraftig-barneahage-pod/digitale-verktoy-med-ilabekken-barnehage/).

Etter å ha lyttet, skulle jeg lytte til den en gang til og aktivt gjøre analoge notater med papir og blyant. Senere skulle jeg skrive inn notatene mine i tekstbehandling, for så å skrive dette blogginnlegget, hvor jeg skal gjøre rede for:

  • Hvilke begrunnelser de har for digitale verktøy i barnehagen?
  • Hvordan de bruker digitale verktøy i barnehagen?

På denne måten har jeg bearbeidet stoffet godt og brukt ulike læringsstrategier. Å skrive er et viktig redskap for lærling og tanke utvikling(Dyste, 2000). Det er valgfritt å blogge om sin egen barnehages begrunnelser eller Ilabekken barnehage sine begrunnelser for å bruke digitale verktøy i barnehage. Jeg tar her for meg Ilabekkens begrunnelser for bruk av IKT i barnehage hverdagen.

 

Hvordan de bruker digitale verktøy i barnehagen sammen med barna fascinerte meg, de hadde satt sammen en IKT-gruppe i barnehagen, hvor minst 1 person fra hver avdeling var representert. Å arbeide slik gjorde at gruppen, de som brenner litt ekstra for dette prosjekter, fikk med seg alle på huset. Alle i personalet holdt seg oppdatert på det nyeste og hva som skjer. I denne IKT- gruppen arbeidet de fram planer for hvordan de tenkte å jobbe med digitale verktøy i barnehagen. Det ble en måte å ansvarlig gjøre alle, de snakker om felles inspirasjon og det å gjøre hverandre gode. I starten tok det mer tid, det å komme igang, og det er en prosess å ta i bruk digitale verktøy i barnehagen sammen med barna.Hele tiden var det fokus på sammen, både i barnegruppen, og i personalet.          Etter å ha jobbet med det en stund, ser de at det er mindre tidkrevende og barna er med som produsenter. Produktene de fikk brukte de til refleksjon i personalgruppen, og det styrket også fellesskapet i barnegruppen. Det var ingen begrensning på hvor man kunne bruke de digitale verktøyene, i utetiden, på tur eller inne. Fantasien setter begrensninger.Barna fikk gjenoppleve felles opplevelser og fikk tid og rom til å sette ord på opplevelsene de hadde hatt. I tillegg opplevde de at det er et godt verktøy som også foreldrene satte pris på. Her kunne de ta i bruk f.eks. små filmsnutter i foreldremøter.

Mens jeg lyttet til podcasten poppet det opp ideer for hvordan vi i vår barnehage kan bruke digitale verktøy, og ha litt levere terskel for å komme igang. Det med tid kom opp. Det kan tenkes at et hjelpemiddel kan være å tenke at tid er hva vi gjør det til. Det kjenner jeg så godt igjen fra barnehagehverdagen vår. Der vi ofte setter egne begrensinger fordi vi ikke føler vi har tid. På podden snakker de om det å gjøre hverandre gode, ha felles planer og samarbeide. Ved å skape en atmosfære der det er rom for å prøve og feile, og sammen kan vi få til mye, er viktig egenskaper å ha med hvis man går i gang med et slikt prosjekt.

De bruker tid i IKT-gruppen og lager felles planer, de inspirere hverandre og de lytter til hverandre, får innspill og sammen får de til mye. Raushet for å flytte rutiner, det er lov å ta den tiden det tar. Personalet deler tiden, tid er investering og gir mange muligheter. Personalet videre utvikler seg og kommer med tilbakemeldinger med hodet og hjertet. Barna er med som eksperter og det er mye sosialtrening innad i barnegruppen.        Personalet oppleve at det er en god språkarena og at IKT gir flere muligheter.                        I denne barnehagen har de tilgang til GreenScreen, GoPRo, Ipad, Digitalt mikroskop, undersøkelses kamera og Time Laps. Men de legger vekt på at man kan begynne med det man har, og bli god på det, før man går til innkjøp av mer utstyr. Prioriter innkjøpene.    Det finnes mange gratis apper, og utforsk sammen med barna.                                          Barna kan ofte mer enn de voksne, og er ikke redd for å gjøre noe feil. Tingene tåler mer enn vi tror. Alle de digitale verktøyene er like tilgjengelig som de andre lekene.                  Det er en pedagogisk plan bak bruken av de digitale verktøyene, og barna er aktive med voksne i bruken. Sammen lytter de, utforsker, studerer og lærer bort til hverandre.          Det blir en likestilt arena, og barnehagen legger til rette for at de utjevner det sosiale skille, og alle går fra barnehagen med så likt utgangspunkt som det er mulig å få til.

Personalet opplever at det å bruke digitale verktøy i barnehagen er samlende, sosialt og en styrke i barnehagen. De avslutter med å si at det er samfunnsnyttig, og håper at det kan bevilges mer midler, slik at barnehagene får bruke digitale verktøy med barnegruppene helt fra start til slutt i barnehage årene. Jeg tenker at jeg skal prøve å tenke mindre komplisert for å ta i bruk de verktøyene vi allerede har i barnehagen, og sammen skal vi utforske hva vi kan får til og hva vi kan få bruk for. Jeg gleder meg til reisen.

Kilder:

Skrevet i Ukategorisert | Legg igjen en kommentar

DigitaleLine kommer til live

Hei hei bloggen..

I dag startet jeg min aller første blogg, og herfra tenker jeg at dette studiet bare kan gå en vei. Det er oppover. Det er både skummelt og veldig spennende å blogge, og blottlegge mine tanker og læring digitalt. Jeg har masse og lære, og jeg kjenner meg veldig nysgjerrig på hva dette studiet innebærer.

Etter å ha hørt på podkasten, fikk jeg nye ideer om hvordan jeg kan ta i bruk podcast med barna i hverdagen. Jeg kom også på at vi kan tørke støv av ipaden i skuffen, og ta frem det digitale mikroskopet. Dette kan vi bruke aktivt i utforskingen og undringen med barna i barnehagen.

Skrevet i Mappelevering | Legg igjen en kommentar

Hei, verden!

Welcome to Bloggserver Høgskolen i Østfold. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Skrevet i Ukategorisert | 1 kommentar