21.århundrets kompetanser og fremtidens kompetanser

21st Century skills, 21.århundrets kompetanser og fremtidens kompetanser er ulike ord for samme begrep.  Det handler om kompetanser som blir sett på som viktige i fremtidens samfunn. Det er flere faktorer i samfunnet som ligger til grunn for utviklingen av 21st Century skills. Endringer i arbeidsmarkedet medfører endringer i hvilke kompetanser fremtidige arbeidstaker har behov for (modul 7).

Som profesjonsutøver i barnehagen er det viktig å speile deler av det samfunnet barna er og blir en del av, for å bli en demokratisk medborger.

Gjennom hele livet kommer barn til å møte ny og avansert teknologi. De trenger å lære at det er mange måter å skaffe seg kunnskap på, og at det er nødvendig å oppdatere kunnskapene sine. Å lese, skrive, uttrykke seg muntlig og kunne regne er grunnleggende ferdigheter som alle har bruk for, i dag trenger barn også å lære at de kan bruke digitale verktøy og medier til å skape, produsere, informere og kommunisere. Barnehagepersonalet må være åpne for nye impulser, nysgjerrige og villige til å forberede barn til å påvirke deres egen fremtid (Bølgan, 2018, s.24).

Dagens barndom, er en annen enn din og min barndom og det kan ikke sammenlignes med hvordan det er å vokse opp i en digital hverdag. Det fordrer digital kompentanse blant personalet, sammen med barna, slik at vi kan samarbeide for å utvikle praksis til å bli noe kjent og nyskapende som barna kan kjenne igjen når de møter det digitale senere i livet.

I dette blogg innlegget skal jeg gi eksempel på hvordan og på hvilken måte digitale verktøy kan tas i bruk i barnehagen for å fremme arbeidet med 21th Century skills.

«Som i resten av samfunnet er også barnehagen i gang med en digitaliseringsprosess, og tar i økende grad i bruk digitale løsninger for å utvikle administrative og pedagogiske oppgaver» (Bølgan, 2018, s.20). Ved å implementere digitale verktøy både digitalt og analogt, gjennom pedagogiske oppgaver er vi med på å fremme framtidens kompetanser. Ved å presentere barna for algoritmisk tankegang, gjør vi de bevisste og oppmerksomme på en måte å løse problem på, og tenke på, på en morsom og kreativ måte å «leke» med tankegangen på.

Gjennom hele livet kommer barn til å møte ny og avansert teknologi. De trenger å lære at det er mange måter å skaffe seg kunnskap på, og at det er nødvendig å oppdatere kunnskapene sine.  Å lese, skrive, uttrykke seg muntlig og kunne regne er grunnleggende ferdigheter som alle har bruk for, Idag trenger barn også å lære at de kan bruke digitale verktøy og medier til å skape, produsere, informere og kommunisere. Barnehagepersonalet må være åpne for nye impulser, nysgjerrige og villige til å forberede barn til å påvirke deres egen fremtid (Bølgan, 2018, s.24).

Rammeplanen sier i kapitelet for  Kropp, bevegelse, mat og helse: Barna skal inkluderes i aktiviteter der de kan få være i bevegelse, lek og sosial samhandling og oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Et eksempel på hvordan man kan ta i bruk algoritmisk tenking i barnehagen er; i form av bilder i en påklednings situasjon. Der barna selv legger bildene og følger instruksjonene i rekkefølgen de ligger. Det er nok en aktivitet som styrker både samarbeidsevnen og motiverer til bevegelse og lek i en barnegruppe. Og gjøre det samme, men med dansekort. Hvert kort har en bevegelse, og de kan lage «løkke» som gjentar bevegelsen. Her er barna plutselig med på programmering og koding.


Illustrasjon: Pernilla Axelryd

På denne måten kan det være med å styrke barnas identitet og kreative prosesser, og de kan sette sammen sine egne danser der barna er produsenter, og tar del i et større fellesskap der noen følger instruksjoner og andre gir instruksjoner.

Jeg tenker også på det å la barna ta bilder, redigere og lage digitale bøker, eller det å lage spill. Både med Qr-koder eller analoge spill, laget med digitale verktøy.

Ta en titt i bloggen for tidligere innlegg og tips til hvordan vi kan fremme fremtidens kompetanser i barnehagen, og bygge videre på barns interesser og utømmelige nysgjerrighet på dette feltet. Fremtiden kommer, og vi som profesjons utøvere må våge å prøve og gjøre det digitale forståelig for kanskje neste generasjons utviklere.

«Det er vanskelig å forutsi hvordan fremtidens barnehage vil bli. En av barnehagens oppgaver vil være å bidra til at barn får verdier og holdninger og ferdigheter og kunnskaper som er nødvendige for å ferdes i det 21. århundret» (Bølgan, 2018, s. 138).

 

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.