Hvordan blir HiØ en tydelig og attraktiv samfunnsaktør?

Universiteter og høyskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til formidling, internasjonal, nasjonal og regional utvikling, innovasjon og verdiskaping.

I følge Kunnskapsdepartementet skal høgskolen skal være regionens første valg som leverandør av forskningsbasert kunnskap. Og vi skal være et naturlig sted for regionen å henvende seg for kompetanse. Derfor jobbes det kontinuerlig med tilgjengelighet og bevisstgjøring ovenfor regionen, ovenfor virksomheter som er på jakt etter kompetanse.

Arenaer som Litteraturhuset i Fredrikstad, Inspiria Science senter, folkebibliotekene, offentlige og private bedrifter og media, er steder vi er synlige om hva høgskolen har å tilby.

For å oppnå større synlighet og tilgjengelighet, er et av virkemidlene å gjøre forskerne bedre på å formidle.

Høgskolen i Østfold har et eget utvalg Formidling og samfunnskontaktutvalget (FoS-utvalget) som i særlig grad setter tema på dagsorden.

Gjennom utvalget jobbes det aktivt med å legge til rette for økt formidling av forskningsresultater og mer koordinert samhandling med regionen.

Høgskolen startet i 2015 opp Program for fremragende forskningsformidling. Målet er at flere forskere skal formidle mer av egen forskning og sette større preg på samfunnsdebatten.

Gjennom programmet tilbyr HiØ et lite utvalg forskere et treningsopplegg med anerkjente kursholdere og tett oppfølging. Vi ser allerede nå at dette har en positiv effekt på formilingskulturen som sprer seg utover de forskerne som er med i programmet. Vi ser også   at det gir et godt grunnlag til de som er med, til å formidle mer til allmenheten.

Gjennom en samarbeidsavtale med Litteraturhuset i Fredrikstad har HiØ en fast programpost kaldt Abels hage. I løpet av våren og høsten 2015 hadde høgskolen åtte kvelder med formidling av ulike forskning på denne programposten. Arrangementene var gratis og tiltrakk et bredt publikum opp med mot 120 personer på det meste. Dette viser at det er et behov for og en interesse for den forskningen som presenteres.

HiØ har lignende avtaler om formidling ved fylkets folkebiblioteker. Dette er gode arenaer for å gjøre HiØ synlig og for å spre kunnskap ut til folk flest.

HiØ benytter hvert år Forskningsdagene som en mulighet til å formidle fag og forskning. Hensikten med Forskningsdagene er å vekke nysgjerrighet, interesse og forståelse for forskning, formidle hva forskningen betyr for oss i våre daglige liv, vekke interesse i mediene for forskning og forskningsresultater og bidra til rekruttering av unge til forskning.

Forskningsdagene ved høgskolen har alltid resultert i god dekning i mediene. Blant annet kunne man lese kronikker fra HiØ forskere i lokalavisene.

HiØ deler hvert ut en formidlingspris. Prisen skal stimulere forskere og kunstnere til å formidle sin viten utover eget fagmiljø. Prisen 2015 gikk til førstelektor Jan Ingar Båtvik ved Avdeling for lærerutdanning, som gjennom flere tiår har formidlet bred kunnskap om Østfolds planter og dyreliv til egne studenter, lærere og allmenheten. Han er en hyppig gjest i NRK (radio og fjernsyn) i Østfold men også i rikssendinger samt andre medier.

 

Nytenkende, modig og samarbeidsvillig

Høgskolen skal også være en nytenkende, modig og samarbeidsvillig aktør som spiller en tydelig rolle i samfunnsutviklingen.

For å bidra til dette jobber HiØ med å øke synligheten i lokale, regionale og nasjonale medier.

Gjennom kronikkskrivekurs og kurs i forskningsformidling gjennom sosiale medier gjennomført i 2015, legger høgskolen til rette for å dyktiggjort forskere i populærvitenskapelig formidling. Dette har resultert i at flere forskere bygger en faglig identitet på nett og i større grad deltar i samfunnsdebatten.

HiØ benytter medieovervåkingsbyrået Retriever for å føre statistikk over tilstedeværelse av høgskolen i både trykte og elektroniske medier samt eter medier. For studieåret 2015 viste statistikken at høgskolen hadde 1223 oppslag i media, mot 914 oppslag i 2014. Dette inkluderer artikler i webutgaver, trykte medier og etermedier. Fagblader er også inkludert i denne statistikken.

Høgskolen i Østfold jobber systematisk med å øke formidling av forskning i kronikkformatet. Dette har gitt en god økning i antall kronikker i avisene de siste årene med en økning fra 21 til 78 kronikker i trykte- og webbaserte medier fra 2013 til 2015.

Ved et par fagavdelinger har også studenter som arbeidskrav å delta i samfunnsdebatten gjennom å skrive en kronikk eller leserinnlegg.  Dette er med å øke statistikken på antall kronikker og bidrar til å synliggjøre høgskolen og vår fagkompetanse på en positiv måte.

Konkurransen om studenter og ansatte blir stadig tøffere i universitets- og høgskolesektoren, og da blir det ennå viktigere for Høgskolen i Østfold å være godt synlig og delta i samfunnsdebatten.

Blogginnlegg fra Nina Fredheim
Kommunikasjonsrådgiver
Sekretær for formidling- og samfunnskontaktutvalget
Høgskolen i Østfold

 

nf

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *