Kickoff for forskergruppen «Samordning i helse- og velferdstjenestene»

Åpent seminar, fredag 15. september 2017 kl. 09.00-12:00
«Samordning – hvordan kan vi løse en av velferdsstatens største utfordringer?»

 

Deltakere i forskergruppen «Samordning i helse- og velferdstjenestene» har i flere år arbeidet med problemstillinger knyttet til en av de største utfordringene i velferdsstaten: hvordan utvikle gode samarbeids- og samordningsformer i forhold til stadig mer komplekse helse- og velferdsproblemer? Dette spørsmålet er også sentralt i masterstudiet i «Samordning i helse- og velferdstjenestene».

Gjennom en rekke forskningsprosjekter har de som deltar i forskergruppen etablert et godt kunnskapsgrunnlag om erfaringer med å utvikle samordnede tjenester, og gjennom dagen vil vi formidle noen av de analysene som er gjennomført de siste par årene om dette.

Program:
Innledning om forskergruppen
ved leder Gunnar Vold Hansen
Om tverrprofesjonell utdanning – strategi for oppfølging av St.m. nr. 13 ved HIØ
ved Sigurd Roger Nilsen.
Presentasjon av forskningsresultater fra aktuelle prosjekter om samordning av tjenestene.
Catharina Bjørkquist: Tricky Transitions – «Tricktrans 1»
Camilla Gjellebæk: «Velferdsteknologi for en bedre hverdag for eldre»
Øystein Ringstad/Kristin Myhre: “SLIPPS”-Sharing Learning from Practice to
improve Patient Safety
Finn Samuelsen: Helhetlige tjenester om rehabilitering
Gunnar Vold Hansen: Forpliktende samarbeid om psykisk helse på Romerike – Romeriksprosjektet
Helge Ramsdal: «Verdibaserte» innovasjoner i sykehus
– mellom konseptualisering og implementering
15 min. innlegg + korte spørsmål/kommentarer

Påmelding innen onsdag 13. september:
lena.m.reis@hiof.no

 

 

 

Nytt navn på master

Ansatte ved EVU, Master i samordning av helse- og velferdstjenester, fra venstre: Kjersti Lien Holte, Marina Sletten, Lasse Johnsen,
Helge Ramsdal, Gunnar Vold Hansen, Catharina Bjørkquist. Ikke til stede: Hanna Ihlebæk.

 

Master i tverrfaglig samarbeid i helse- og sosialsektoren har byttet
navn til: Master i samordning av helse- og velferdstjenester.

Masteren som har eksistert i ti år, fikk etter hvert et behov for et navn som er mer
dekkende for innholdet i studiet og som bedre følger opp samfunnsmessige
endringer og nasjonale føringer.

Studier av helse- og velferdstjenester viser at det ofte er mangel på samarbeid,
koordinering og samordning mellom ulike aktører og instanser. Det er utfordringer
knyttet til at det for eksempel oppstår blindsoner og gråsoner der noen oppgaver
blir gjort dobbelt og andre oppgaver blir glemt. Det er fortsatt et stort behov for
kompetanse som ivaretar og utvikler samarbeid og samordning for helhetlige tjenester
i helse- og velferdssektoren.

Les mer:

…