modul 5 , Natur , miljø og teknologi

Natur, miljø og teknologi

 

 

I dette blogginnlegget skal jeg skrive og gjennomføre en planlagt aktivitet med barna rundt fagområdet natur, miljø og teknikk. Formålet med prosjektet er å utsette barn for naturhendelser, med vann som hovedfokus. For å synliggjøre prosessen for barn ble det brukt ulike digitale verktøy. I dette prosjektet..

Hvorfor gjorde jeg det? velge vann for aktiviteten min?
Jeg planlegger å kombinere vann i aktiviteten min. Det er noe jeg tror vi kan lære neste generasjon. Livet er avhengig av vann. Etter hvert som barn modnes og får en bedre forståelse av verden rundt dem, er det avgjørende at de forstår viktigheten av vann for kroppen og miljøet. Barn er vår fremtid, og de bør vite alt det er å vite om vann, inkludert hvorfor det er viktig og hvordan man sparer det. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen(Kunnskapsdepartementet 2017).

 

Mål

Mål er å gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

 

Hvordan

Utsyr: .digitalt mikroskop, en liten beholder for oppsamling av vann, flaskevann, et stykke papir for å skrive ned notater og et kamera for å ta bilder og digitalt mikroskop.

Aldersgrense: 4– 5 år.

Tid: v har ingen begrensing for hvor lenge aktiviteten skal vare.

Antall barn: fire barn

Beskrivelse av aktiviteten

Jeg begynte med å forklare barna hva vi skulle gjøre. jeg viste dem de forskjellige verktøyene vi skulle trenge, beholderne skulle vi samle vannet med, tom vannflaske, litt papir, så gikk vi inn i skogen, da vi kom til elven forklarte jeg barna at jeg måtte ta vannet det var mye tryggere om en voksen gjorde det, etter at vi hadde samlet prøvevannet gikk vi og satte oss ned og vi hadde en diskusjon på hva de trodde vi ville finne om vi så på vannet under mikroskop.

Hvorfor

Vi skal få barnas meninger om hva de ønsker å utforske og er nysgjerrige på ved å utforske nærområdet utenfor barnehagen i egne tempo og område  Vi får barnets syn gjennom linsen ved å la dem prøve vannet og ta bilder med iPad. Sammen kan vi reflektere over det de ser og er interessert i. Dette sikrer at barn deltar i nærmiljø- og samfunnsfaget, og vi oppdager sammen Ifølge Rammeplan (2017) skal Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. (Kunnskapsdepartementet 2017).

Digitale verktøy naturfenomener innen fagområdet natur, miljø og teknologi.

Teknologi gir vanligvis barna vanskeligheter og hjelper dem med å lære å ta beslutninger og løse disse utfordringene. Spill og apper for nettbrett og smarttelefoner kan hjelpe barn med å få den erfaringen de trenger for å lykkes i fremtiden. Barn som bruker teknologi effektivt kan tjene betydelige fordeler. jeg finner støtte i Sandvik og Tandberg (2019) har i artikkelen «Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag» problematisert forholdet mellom digitale verktøy og barns forståelse av naturenDe argumenterer for at barnehager bør gjøre det enkelt for barn å bli kjent med en rekke arbeidsmåter der digitale teknologier hjelper barns lek, kreativitet og naturfagslæring.

Etter denne teorien baserte jeg aktiviteten min på at barna lærte om naturen og jeg ga dem rom til å stille spørsmål som de syntes var vanskelig å forstå, ifølge rammeplanen, barnehagen skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og delta i samtaler om de har erfart og opplevd. Ved å bruke digitale verktøy som ipads og datamaskiner, i å søke etter svar barna hadde og finne andre videoer for å forstå mer av hva prosjektet handlet om, ble det lettere for dem å forstå, og det gjorde dem også glade for å fullføre prosjektet. da de kunne dele det med de andre barna og deres foreldre.

Hva barn har opplevd fra min aktivitet

Jeg vil si at aktiviteten min var ganske engasjerende, ikke bare på grunn av vannprosjektet, men bruken av ulike digitale verktøy gjorde barna mer engasjerte i prosjektet, mesteparten av tiden mistet de intensiteten veldig raskt, men denne gangen nivået på hensynet de hadde på dette prosjektet var fantastisk å observere og det gjorde det lettere å jobbe med dem, ved å vise dem at jeg som pedagog var investert i prosjektet klarte å fange barnas engasjement for deres spirende karrierer. Denne pirrete nysgjerrigheten gjorde prosjektet verdt å jobbe med.

Min rolle som pedagog

Pedagogens oppgave er å lede dem inn i utforskning” (Sandvik og Tandberg 2019). Denne uttalelsen fikk meg til å tenke at min rolle som pedagog er. Dette stemte mye overens med mine ideer om hvordan man kan gjøre utforskning av naturfenomener enklere for barn, og hvordan man kan fremme barns holdninger, kunnskap i følge rammeplan jeg som pedagogisk skal også.

 • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
 • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
 • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
 • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

 

Konklusjon

For å oppsummere har jeg forsøkt å demonstrere hvordan min aktivitet og utførte eksperimentet kan hjelpe til med utviklingen av barns naturvitenskapelige ferdigheter. Det er opp til oss pedagog å bruke det digitale verktøyet i en pedagogisk sammenheng for at barnehagebarna skal oppleve lek, kreativitet og læring med digitale verktøy innenfor rammeplanens i fagområde natur, miljø og teknologi.

Referanse

Bølgan, Nina. (2018). Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Engesnes, N. & Waterhouse L., A-H. 2019. Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill. I Digitale barnehagepraksiser (s.115 – 134). Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

 

Sandvik, M. & Tandberg, C. 2019. Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. I Digitale barnehagepraksiser (s.157 – 179). Oslo:.

 

 

 

 

 

 

Mappekomponent 8

E.-BOK

I dette blogginnlegget skal du lese om hvordan vi kan bruke digitale bøker i barnehagen for å hjelpe barn til å lære å være mer kreative og lære mer å bruke forskjellige digitale verktøy . Bildene i dette innlegget er tatt av både barnet og meg .
Jeg skal bruke barnets interesse for å lage en digital bok som er veldig spennende, blogginnlegget avslutter med barns medier opplevelser og hvordan den digitale boken kan bidra til å gi ulike leseopplevelser for barnehagebarn.

i denne moderne verden har teknologi tatt en veldig stor del i utdanningssystemet, barna våre kan ikke dra uten Internett, men dette har gjort at mye har vært veldig enkelt som for eksempel bøker, dette har vært til nytte for barna å lære å leser , vær mer kreativ hjulpet barn hvordan sliter med språket,digital teknologi kan gi barna drivkraft, og barna kan få oppleve variasjonene mellom språkdigital teknologi og tradisjonell tekstformidling (Dardanou 2021).

beskrivelse av aktiviteten
 
Hva:
 • Lage en digital lesebok om  bil tur  i  i båten hva vi har gjør , vi har brukte book creator
 • Utstyr, smarttelefon, papir for å skrive notat, nettbrett,  book creator programmet.

Tid: ca  2 dager ,  det tok tid med å lage lyd  og sett sammen  bilder.

Antall barn:  1

Alder: 5 år

Arbeidemåte og innhold

jeg startet aktiviteten med å spørre barnet om hva de kunne tenke seg å lage boken om, og han valgte å fortelle en historie om bilene som tok en tur i den store båten som han laget av en stor juiceboks, bilene ville krysse det store havet til en annen side hvor de skulle parkere og selge, så vi begynte med å tegne sjøen og båten og de forskjellige biltypene som skulle i båten. så tok vi bilder av bilene, og begynte å lage boken, jeg lot barnet velge bildene og viste dem hvordan de kunne legge til lyd, og barnet kunne legge til bilde og lyd selv.

 

Hvordan lærer barn best?

Barnehagen skal i følge Rammeplanen for barnehagen bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer”. Herunder kommer bruk av digital teknologi og verktøy som barna skal få kjennskap til og som skal brukes i læringsprosesser, lek og kreativitet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.44).

i dagens verden lærer barn mange måter å bruke teknologi på når de er to år gamle. son å kunne lage en digital bok gir barna mange muligheter, lening blir lettere for de som sliter med papir, ,kasse e-bøker gjør barna mer engasjerte i prosjektene, og det skaper også kreativitet.Darre (2013) bemerker at Book Creator lar barn lage og lese sine egne bøker, samt inkludere egne tegninger, lyd, sang, bilder og tekst.

Barnas medieerfaringer.

I denne aktiviteten var barnas medieopplevelser mange, og han kunne delta i nye aktiviteter som å tegne, endre bilder og legge til emojier, velge forside og til og med legge til lyd til boken. Barnet kunne aktivt bruke digitale verktøy, samt være kreative og bidra i mange av prosessene rundt tilblivelsen av den digitale boken.år barn får gryende medieerfaring vil de også få en begynnende forståelse for hvordan blant annet en digital bok er bygd opp og hvordan den kan lages (Bergsjø m.fl. 2020).

Ved å bruke applikasjons book  creatori barnehagen gir det barna mulighet til å utvikle sine leseferdigheter,kan hjelpe til med utvikling av språk og kommunikasjonsevner hos barn. som for barnehagebarn Tegninger og animasjoner kan hjelpe barn med å forstå og huske historieinformasjon.
Barn kan bedre forstå karakterer og historieutvikling ved å lytte til musikk og lage sin egen lyd. lese bøker høyt for barn stimulerer fantasi og utvider deres forståelse av verden, ved bruk av også teknologi som digitale bøker vil kunne gi barna nye muligheter og perspektiver både i assimilering og  akkomodasjon (Waterhouse 2019).

Her er boken vi har lagetIMG_0037

Som pedagog har arbeidet med dette prosjektet med ett barn gitt meg mulighet til å observere barnets kreativitet og nysgjerrighet utvikle seg, samt få innsikt i hvordan jeg kan jobbe med dette digtaleverktøyet for å hjelpe noen av barna som fortsatt sliter med kommunikasjon og språk. ferdigheter. Det har også vist meg at ved å oppmuntre barn til å være mer kreative, utvikler de sin egen unike måte å kommunisere det de vil si.

Referanser:

Bergsjø, L.O., Eilifsen, M., Tønnesen, K.T., & Vik, L.G.V. (2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Oslo: Universitetsforlaget.

Dardanou, M., Dybdal, E. D. & Solberg, M. M. (2021). Barnehagens digitale arenaer. Oslo: Universitetsforlaget.
kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplanen for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Utdanningsdirektoratet.

Waterhouse, A-H. L. Kneippbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner, Sandvik, M. & Waterhouse, A-L. L. (Red.), Digitale barnehagepraksiser. Teknologi, medier og muligheter,  

 

 

Mappekomponent: 7

Barnets blikk på nærmiljøet.

I dette blogginnlegget skal jeg diskutere og demonstrere en planlagt aktivitet med barna med utgangspunkt i Rammeplanens (2017) fagområde lokalmiljø og samfunn.

Barnas medvirkning i barnehagens hverdagsliv legger grunnlaget for videre innsikt i og erfaring med deltakelse i et demokratisk samfunn. Gjennom utforsking, opplevelser og erfaringer skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø, samfunnet og verden.(Kunnskapsdepartementet 2017)

Hva:

Barna  skal dra til skogen og prøve å finne noe de finner interessant og så komme tilbake og presentere det for de andre barna
Hvordan:
Hvem:
3 barn i alderen 5 år
Tid:
2 timer i skogen men ingen spesifikk tid redigering og å sette alt på plass.
Utstyr:
Mobiltelefon med kamera, netbrett. og i movie.

Arbeidemåte og innhold

Jeg startet med å forklare prosjektet for barna og ga dem muligheten til å bestemme hvor de vil gjøre denne aktiviteten, det ene alternativet var området rundt barnehagen og det andre var skogen bak barnehagen, vi snakker om hva vi ville gjøre og vi startet turen. Vi tok med oss søppelposser  og vi dro til skogen hvert barn plukket opp noe som, de ville gjerne komme tilbake og snakke om og alle barn hadde en sjanse til å ta et bilde av varen de hentet, og så plukket vi også opp søppel på vei tilbake.

 

Hvorfor

Det hevdes i Rammeplan (2017) at gjennom utforskning, opplevelser, og erfaringer skal barnehagen bidra til  at barna utforsker ulike landskap, blir kjent med institusjoner og steder i nærmiljøet og lærer å orientere seg og ferdes trygt,Rammeplanen sier  også at personalet i barnehagen skal  ntrodusere barna for personer, steder og samfunnsinstitusjoner i nærmiljøet for å skape tilhørighet og hjelpe barna med å orientere seg ferdes trygt.  (Kunnskapsdepartementet 2017)

Min rolle som en pedagog er først og fremst å forstå at hvert barn er annerledes og hvert barn har en uvanlig måte å leve på,
også å kunne lytte til hva barna har å si, for det andre hjelpe dem der det er nødvendig, vise dem støtte i alt de gjør, det tredje er å gi rom til å utforske og eksperimentere med forskjellige digitale verktøy

Denne aktiviteten ga barna muligheten til å utforske hva de ønsket å gjøre, hva de plukket opp og hvordan de ville presentere det tilbake til de andre barna, denne friheten ga dem flere sjanser til å si fra og til og med være mer kreative. min rolle som pedagog i denne aktiviteten var å være mer åpen for å lytte, ta valg der det var nødvendig kan man løfte frem barnas demokratiske deltakelse ved å la de være med å bestemme sammen hva de for eksempel skal erfare, finne ut av, lære eller skape (Bølgan 2018).

Digitale vektøyen

ved å bruke digitale verktøy som telefonen og iPaden var det en fin måte for barna å jobbe sammen, være mer interessert i arbeidet vi gjorde, stille spørsmål, som hvorfor gjorde vi dette med en telefon, og hvordan er vi skal lage en film av bildene vi tok, dette gjorde dem så nysgjerrige.Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring. Ved bruk av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.» (Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver,  2017. s.44 – 45.).

Refleksjon

Fra begynnelsen da jeg forklarte hvorfor vi skulle gjøre denne aktiviteten, var barna litt skeptiske og var ikke helt sikre på at de ville delta,barn kan miste interessen når den digitale aktiviteten ikke innfrir forventingene (Samuelsson 2018),  så jeg ga hver enkelt en sjanse til å bestemme om de ville bli med oss på skogsturen , på slutten hadde jeg 3 barn som var villige til å gjøre aktiviteten med meg, så vi kledde på oss og gikk ut for å utforske miljøet, en av barna fant en pinne og bestemte seg for å kalle den bjørn som denne bestefarsstokken, den andre to plukket opp en stein og en orm, på vei tilbake plukket vi alle søppel som raps, papir, og barna var så stolte at de fikk hjelpe de voksne med rengjøring også. vi kom tilbake til barnehagen og begynte å sette sammen bildene, vi redigerte de få som var bra og laget kortfilmen .

Jeg mener at jeg ved å gjennomføre denne oppgaven med barn, har kunnet demonstrere at min aktivitet kan bidra til markering av fagområdet «Nærmiljø og samfunn». vi brukte det lokale miljøet bak barnehagen , vi hjalp til med å samle søppel rundt i samfunnet vårt med lærer barna å ikke bare bruke nærmilijlø, men også å ta tak i den for fremtidens generasjon. Jeg vil sette dette argumentet i sammenheng. bak rammelplanen står det at” barnehagen får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan være i naturen.”(Kunnskapsdepartementet 2017)

Referanse

mappekomponent-modul 6

Antall, rom og form

Velkommen til ti bake  ny uke ny mulighet.

En fagtekst i fagområdet “Antall, rom og form” er publisert i dette blogginnlegget. Innlegget tilbyr en planlagt økt med fokus på bruk av digitale teknologier i engasjement med barn, som kombinerer flere av temaene. Aktiviteten som jeg har valgt vil jeg også skrive om hvordan min aktivitet med digitale verktøy kan åpne opp og bidra til nye muligheter i arbeid med tall, rom og form. Mitt hovedmål i denne aktiviteten er å se hvordan jeg kan bruke digitale teknologier til å åpne opp og bidra til nye muligheter innen antall, rom og formarbeid. Jeg skal undervise slik at jeg kan lære og dele det jeg har lært med barna.

Didaktisk plan

Hva:

Bruk spill og digitale verktøy for å vekke barns matematiske undring og interesse for å hjelpe dem med å forstå begrepet tall.

Hvordan:
Tid:
Aktivitete
 
Hvem:
1 barn i alderen 5  år

Utsyr

 • :Nettbrett med applikasjonen  MATH GAMES  OG PLAY SCHOOL. appen har mange forskjellige spill, med skjemaer og tall er det forskjellige matematikkspill, og når du får alle svarene riktig, går du videre til neste nivå .
 • jeg brukte også et brettspill som heter mitt forste tellespill som har samme logikk som spillet på ipaden.

 

Hvorfor

Ifølge Rammeplan (2017) skal barnehagen synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barns undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning (KD, 2017, s. 53).

Aktiviteten jeg valgte å bruke er en som kan gjøres både fysisk og digitalt. Dette er fordi det å la barnet engasjere seg i posisjoneringen av fysiske objekter forbedrer matematisk kunnskap.her Her trekkers  jeg også frem Sandvik og Tandberg (s. 173. 2019) som vektlegger gjøringer med objekter slik at barna kan få en nærmere forståelse av hvorfor og hva de gjør (Sandvik og Tandberg 2019).

Hvordan kan digitale verktøy støtte barns undring og møter med matematiske begreper innen fagområdet antall, rom og form?

Teknologi lar barn se og samhandle med matematiske begreper på nye måter. Barn kan bruke spill, simuleringer og digitale verktøy for å utforske og oppdage nye ting. Den nettbaserte grafiske kalkulatoren, spill, formspill og mange andre fryktdekk som gjør det lettere for barn å lære, er en fantastisk plattform for lærere og barn. her  finne\ jeg støtte  som løfter frem at det matematiske uttrykket kan komme frem på en annen og ny måte ved bruk av digitale verktøy enn kun ved en analog løsning. Videre sier Bølgan (2019) at det å ta i bruk digitale hjelpemidler kan ses på som en forlengelse, en tilføring av noe nytt inn i aktiviteten (Bølgan 2019).

Pedagogens rolle min

Min rolle som pedagog er å hjelpe elevene i deres matematiske utforskninger, både fysiske og digitale. Barn trenger hjelp til å sette ord på ideer og se sammenhenger mellom former og talldefinisjoner i ulike formater. Små spill, for eksempel klappspill som inneholder repetisjon og kopiering, er en annen teknikk for å forbedre matematikkutviklingen hos barn. Det er også en god idé å telle stavelsene i navnene deres.her

Rammeplanen at: Gjennom å arbeide sammen med barna med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna blant annet skal:

 • Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger
 • Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper
 • Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og få erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
 • Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligne disse
 • Undersøke og få erfaring med løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede (Utdanningsdirektoratet, 2017).

Refleksjon

Jeg startet aktiviteten med å fortelle barnet hva det skulle gjøre, først forklarte jeg at vi skulle spille et spill med tall, og hvordan telle tallene riktig og legge til de riktige vi får en premie på slutten av spillet, ved å gå da barnet var mer motivert til å engasjere seg i leken med meg, vi lekte i nesten 30 minutter før han var sliten og mistet interessen, jeg tok så frem digitsl-verktøyet jeg viste det samme spillet men på en ipad, forskjellen på disse to var at han på ipaden var interessert i å høre lydene og de forskjellige fargene som dukket opp hver gang han fikk et riktig svar,

Det er mulig å gjøre undervisning i matematikk enklere i barnehagen ved å ta i bruk digitale teknologier. Det innebærer å gi barna mulighet til å øve på å telle, forstå og bruke tall, samt å regne ut enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver og beskrive former, mellomrom og mål. Da jeg jobbet med barnet på dette prosjektet, la jeg merke til at ferdighetene hans utviklet seg, og han ble til og med nysgjerrig på å lære mer.

digitale er en måte som kan støtte i fagområdet “Antall, rom og form” , det fysiske spillet og paly har også en veldig stor innvirkning på å lære om matematikktrening flyttes bort fra utenat utenat og mot en mer ekspansiv kunnskap om matematikk gjennom spille. Når de jobber gjennom utfordringer, oppmuntre barna til å diskutere, tenke, resonnere og undre seg. Å skape en følelse av undring hos ungdommer, selv for enkle konsepter, engasjerer dem på en morsom måte.

Referanser:

Bøhler, E. & Rognes, A. 2019. Matematikk på og med nettbrett i barnehagen. I Digitale barnehagepraksiser (s.137 – 154). Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

 

Bølgan, N. 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

 

 

Kunst, kultur og kreativitet

Hei alle sammen
Velkommen tilbake til en ny uke, så dette blogginnlegget kommer til å handle om kunst, kultur og kreativitet i barnehagen ved hjelp av digtale verktøyblogginnlegget vil ha en didaktisk plan om kunst, kultur og kreativitet, og slutten av dette innlegget vil være refleksjonsnotater om hvordan prosjektet ble utviklet .

når vi snakker om kreativitet, kultur og kunst tenker vi på forskjellige ting som musikk, dans, mat og så mer, men kunst og kultur har alltid spilt en betydelig rolle i menneskelivet, og viser seg direkte eller indirekte i menneskets daglige aktiviteter . På slutten av dagen er det kunst og kultur, ikke materialistisk luksus, som gir ro og glede. Målet med kunsten har alltid vært klart og enkelt: å bringe glede til andre. så når barn får en mulighet til å være kreative i å lage kunst mens de bruker kultur som en idé, gjør dette dem mer ivrige etter å lære ulike kulturer og tradisjoner.

Hva er Kunst?

Ordet kunst omfatter egentlig alt som er kunstig, altså ikke naturlig. I utgangspunktet kan alt som er laget av mennesker kalles kunst. Det finnes veldig mange typer kunst, blant annet musikk, skulpturer, bilder, bøker og arkitektur kan være kunst. ( Dardanou m.fl. (2021)

Hva er kreativitet?

Handlingen med  nye og oppfinnsomme ideer til live er kjent som kreativitet. Evnen til å oppfatte omgivelsene på nye måter, identifisere skjulte mønstre, etablere forbindelser mellom tilsynelatende urelaterte fenomener, og å generere løsninger er alt kjennetegn ved kreativitet. Å tenke og deretter produsere er to trinn i den kreative prosessen.(store norske leksikon)

Hva er kultur?

Kultur er definert som alle en befolknings levemåter, inkludert kunst, tro og institusjoner, som går i arv fra generasjon til generasjon. Kultur er blitt beskrevet som «et helt samfunns måte å eksistere på». Som et resultat omfatter det etikette, påkledning, språk, religion, ritualer og kunst.

 

Didaktisk plan

Mål

Målet med dette prosjektet var å la barn være mer kreative og la dem få en bedre forståelse av hvordan man bruker digitale verktøy i kunst, kultur og kreativitet

utstyr 

vi hadde et papir for å tegne ned designet, et nettbrett som ble brukt med en applikasjon kjent som Notability, vi hadde også en mobiltelefon med en kamera som dokumenterte

Antall barn

2 barn .

Aldergrensen

5 år.

Tid

Det var ingen tidsbegrensning, brukte så mye tid barna ville på å tegne og venne seg til  å bruke appen.

Hvordan

prosjektet mitt ble gjort hjemme så jeg bestemte meg for å bruke et tema som skal brukes i løpet av de neste par ukene, jeg bestemte meg for å lage ramad́han dekorasjon og se hvordan det ville se  ut, så jeg begynte med å forklare hva Ramadhan var og hva gjør vi og hvorfor vi skulle dekorere huset, begynte vi med å tegne bildene på et papir, slik at barna skulle bli kjent med hva vi skulle tegne på appen. Jeg åpnet så iPaden min og la  barna å tegne stjernene og månen. Selv om ikke alle tegninger var perfekte, men spenningen ved å få lage sin egen kunst var så stor. etter å ha tegnet på notabikity-appen, skriver vi ut tegningene og begynte å klippe dem klare for dekorasjoner.

 

 

 

Refleksjon

Aktiviteten var morsom i begynnelsen for barna, de tegnet forskjellige former og prøvde å viske ut temaet for ipaden, jeg synes opplevelsen var ganske opplysende for dem, så fullførte vi tegningen og skrev ut tegningene, skriveren hadde ikke fargeblekk, så de kom ikke ut i gull da vi tegnet dem, men de fikk oppleve å bruke digtale-verktøy  å lage kunst til å lære mer om kultur som skatt i rammeplan (bruker ulike teknikker, materialer, verktøy og teknologi til å uttrykke seg estetisk, opplever glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet.(Rammeplanen  2017)

Som pedagogikk er det avgjørende å lære barn om mange kulturer. Vi bruker kunst, musikk og dans for å formidle ulike kulturer. I denne aktiviteten følte jeg at jeg hadde muligheten til å dele en del av kulturen min med barna.står det at barnehagen skal la barna møte ulike kunstneriske og kulturelle uttrykk som gjenspeiler et mangfoldig samfunn og ulike tidsepoker. I arbeid med fagområdet skal personalet stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering (Rammeplanen 2017).

i denne aktiviteten fikk barna lage forskjellige design og bruke forskjellige farger til å lage dekorasjonen prosess over produkt som i denne aktiviteten vil si at barna blant annet fikk oppleve hva som skjedde når man blandet farger (Dardanou m.fl. 2021).

I alle kreative aktiviteter der jeg bruker kunst eller kultur, er digitale verktøy den viktigste nødvendigheten å bruke, tror jeg ved å bruke begge metoder, enten gammeldags penn og papir eller apper som noability eller happy color, vil dette best fremme kreativ læring. Den digitale tidsalderen har utvidet spekteret av kreative muligheter.på måter vi aldri trodde var muligIfølge  “utgjør digitale medier en viktig kulturfaktor og dagens barn trenger å bli fortrolige både med tradisjonelle og digitale uttrykksformer.”.Bølgan (2018)

Referanser:

Bølgan, N. 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Dardanou, M., Dybdal, E. D. & Solberg, M. M. 2021. Barnehagens digitale arenaer.Oslo: Universitetsforlaget

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

Notabiliy appication https://notability.com/nb

 

 

Kropp, bevegelse, mat og helse i barnehager

Hei alle sammen
velkommen tilbake , ny uke , nytt prosjekt , så de siste to ukene har vi lært om Bruk av digitale verktøy for å utforske kropp, trening, kosthold og helse. i dette innlegget vil jeg fokusere på den didaktiske plan  og refleksjons notater. Jeg klarte ikke denne oppgaven, med mange barn i barnehagen, men jeg gjorde det med mitt eget barn som går i barnehagen, akkurat som barnehage har vi også ulike måltider hjemme, frokost, lunsj og mellommåltid i denne oppgaven. laget en mellommåltid og middag sammen, og jeg la  ungen min hjelpe til med å lage begge måltidene .

Det er viktig for barn å lære å spise sunn mat og bygge en god helse.Barn er avhengige av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg. (Helsenorge).

Jeg har bestemt meg for å fokusere mer på mat og helse i denne oppgaven.

Didaktiske plan

Hvordan

Antall barn: 1 barn i alderen 5 år.
 
Tid: To måltid; mellom mat  og middag  brukte over  2 timer hva måltidene
 
Utstyr:
 •  telefon med kamera og ipad
 • mat og kjøkken utstyr
 • en oppskrift fra matprat
 • video fra youtube

Hva

Vi så en video på YouTube ved å bruke ipaden for å vise oss hvordan vi følger oppskriften på å lage kylling til middag. Dette ga barnet en ide om hva vi gjorde trinn for trinn. og telefonen vil bli brukt til å illustrere prosessen med å tilberede måltider.

Gjennomføring

 1. vi startet med å kjøpe maten vi skulle bruke, jeg lot barnet plukke all frukt og grønt han vil spise. så dro vi hjem og begynte å forberede oss til mellommåltidet først kuttet vi fruktene og satte oss ned og nøt fruktene etter en time. vi begynte å lage middag vi fant oppskriften på så fulgte den. når ade middagen og dokumenterte hvert trinn med iPaden slik at barnet skulle vise barnehageavdelingen sin at han lagde middag, dekket vi bordet og spist  vi  måltidet sammen ,

Hvorfor.

Ved å lære barn å spise sunt må starte fra en yngre alder Inviter barna til å hjelpe til i matlagingen. Det kan for eksempel være en idé å la barnet hjelpe til med å dele opp eller raspe grønnsaker til middagen. Mange barn får ofte mer lyst til å spise maten de selv har vært med på å lage i stand enn de ellers har. ( helse norge)

Barn skal utvikle mat glede og sunne vaner, og de skal få medvirke i mat og måltid  Å motivere barn til å spise sunn mat starter med en begynnende forståelse for hva som kan bidra til god helse, videre er det viktig at barna opplever fellesskapsfølelse, deltakelse og ikke minst glede (Kunnskapsdepartementet 2017

Bruk av digitale verktøy i barnehagen hjelper barna til å være mer kreative, forstå mer av tingene de lærer bedre enn å bli forklart, så ved å bruke en ipad for å se en oppskift og la barnet lage sin egen mat gjorde det ikke bare morsomt, men det kan også gjør det ed familien sine som Nina sier barn kan kopiere oppskriften og laminere og bruke den neste gang  (Bølgan 2018 s 110).

Refleksjon

 1. Jeg tror at hvis jeg hadde hatt muligheten til å gjøre det med barnehagebarn, så hadde det gått mye bedre, men jeg mener at denne aktiviteten er en veldig god måte ikke bare å øke barnas læring men også hjelpe barn som har problemer med å spise. Jeg så spenningen i barnas øyne da han fulgte oppskriften og måten han var stolt på å dokumentere tingene han hadde gjort.

  Når barna arbeider sammen om å løse oppgaver og utfordringer,  innbyr det til å tenke og prøve på nytt” (Bølgan 2018 s 113).den beste erfaringen for meg var å se hvordan barnet likte å spise grønnsakene sine jeg var supries fordi det var de første grønnsakene som ble spist uten å gråte. og slåssing, følelsen av å lage maten sammen der som et fellesskap har ført til at barn spiser mer og hjemme fikk meg til å innse at ikke alle barn liker å spise sunt, spesielt å spise grønnsaker i barnehagen, men vi gjorde slike aktiviteter flere ganger i løpet av en uke med dem, de vil liker å spise maten de lager selv.

Referanser:

Bølgan, Nina. (2018). Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Darre, C.F. (2013). Kreativ bruk av digitale verktøy. Digital praksis i barnehagen. Oslo: Kommuneforlaget.

HelseNorge . no https://www.helsenorge.no/kosthold-og-ernaring/kosthold-for-barn-og-unge/mellom-2-og-5-ar/

 

Religion,etikk og filosofi i barnehagen

Mange store spørsmål og mye nysgjerrighet.

i dette blogge innlegget    har jeg delt arbeidet i to deler, den første vil være forklaring på emnet og den andre er aktiviteten jeg har gjort for å vise hvem barn lærer om insekter.

DEL 1

Religion, filosofi og etikk er så brede fag at du ikke vet hvor du skal begynne. Dette er et stort tema, spesielt for barn, og deres naturlige nysgjerrighet gjør det mer interessant å lære om

Hva filosofi, reliogion og ettik ?

Filosofi er  en prosess der mennesker forsøker å forstå grunnleggende sannheter om seg selv, verden de lever i, og deres forhold til den og til hverandre., og  Religion kan inkludere en rekke praksiser som forelesninger, ritualer, bønn, meditasjon, hellige steder, symboler, og høytider, så vel som kulturelle ideer,  bøker, profeter, åpenbaringer og moral som har åndelig betydning. til tilhengere av den spesielle troen. og Etikk er refleksjon over moral   (Bergsjø 2020).

Vi har alle vært nysgjerrige på hva som er bra og hva som er galt, hvordan savner vi våre kjære, noen som trøstes av sin tro på gud eller hva de tror på ellers, og noen som har spørsmål som ikke kan besvares. På denne måten er det viktig å lære barn om forskjellige ting, inkludert gud og død, fra de er små.

Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal barnehagen bidra til at barna 
får kjennskap til, forstår og reflekterer over grunnleggende normer og verdier. (Kunnskapsdepartementet 2017).
Vi som pedagogikk i barnehagen har ansvar for å lære barna moral, kunne svare på alle spørsmål de har, om ulike temaer inkludert religion, filosofi og etikk.I Rammeplanen for barnehagen sier at “Barnehagen skal la barna få kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider i ulike religioner og livssyn og erfaringer med at kulturelle uttrykk har egenverdi. Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett. Gjennom å samtale om og undre seg over eksistensielle, etiske og filosofiske spørsmål skal barn få anledning til selv å formulere spørsmål, lytte til andre, reflektere og finne svar. Slik skal barnehagen bidra til å legge grunnlag for kritisk tenkning og dømmekraft.” (Kunnskapsdepartementet 2017)
Hvilken rolle spiller digital i etikk, religion og filosofi?

Å bruke teknologi til å lære chilødren om religion og etikk og filosofi lettere for dem å forstå hva lfaget handler om,Målet med å bruke digital teknologi inn i fagområdet er å tilføre en ny måte å tilegne seg kunnskap og erfaringer på. Dette kan igjen skape en utvidet nysgjerrighet og forståelse både for store og små (Støttefilm 2.3.).

Del 2

DIDAKTISK PLAN .

gikk ut og lette etter insekter der insektet var dødt eller levende.

Mål

 • Barn skal lære om levende organismer
 • Barn for å kunne bruke digitalt mikroskop.

Sted: På tur i hagen og litt tur på skogen.

Tid: 2 TIMER

Antall barn: 1

Alder: 5 år

Utstyr: ipad, mobil telefone ,  i microscope app på ipad , glass for insekte.

Arbeidmåter.

Aktiviteten var et interessant tema å gjøre med barn fordi jeg så barnets nysgjerrighet da vi gikk utenfor og så etter insekter. Det var ikke lett å finne dem fordi de fleste har gjemt seg under bakken på denne tiden av året, så vi gikk inn og lette etter edderkopper etter tre dagers leting ute. vi fant forskjellige inscets, men edderkoppen var den mest populære..edderkoppen var allerede død da vi fant den og barnet hadde mange spørsmål

barnet stiller spørsmål som hvorfor er det dødt?
hva skjedde?
kan vi hjelpe den til å våkne?
er moren hans trist over at han ikke er hjemme?

Jeg svarte på spørsmålene på en måte som fikk ham til å forstå det jeg vet og etter beste evne, barnet forsto svarene, men jeg hadde mine egne spørsmål da vi så på inscettene
Hva kunne han se?
hvordan luktet insektene?
Hva tror du skjedde med edderkoppen?Målet med å bruke digital teknologi inn i fagområdet er å tilføre en ny måte å tilegne seg kunnskap og erfaringer på. Dette kan igjen skape en utvidet nysgjerrighet og forståelse både for store og små (Støttefilm 2.3.).

Referanser:

nytt år

Hei alle sammen velkommen tilbake det er et nytt år og et nytt semester, ser ut som jeg overlevde mitt siste semester. så her går vi igjen. Dette semesteret ser ut til å finne nye interessante oppgaver, så forhåpentligvis vil du like innleggene mine . så len deg tilbake og la oss nyte de kommende månedene.

Danse programmering

I dette blogge innlegget. Jeg skulle gjennomføre en aktivitet med danseprogrammering sammen med barna i barnehagen min. Men på grunn av noe sykdom kunne jeg ikke være på jobb, så jeg måtte gjøre det med mitt 4 år gamle barn hjemme. Jeg vil begynne med å forklare hvorfor og hvordan vi gjorde denne danseprogrammeringen.Å lage algoritmer, eller en serie trinnvise instruksjoner i en spesifisert rekkefølge, er en metode for å oppnå et mål, i dette tilfellet et analogt danseprogram. Det blir tatt bilder av de ulike formene.

hva er programmering?

I følge Sönners (2019) programmering egentlig  handler om å få til ting steg for steg og sette dem sammen til en algoritme-

Aktivitetsplan for danseprogrammering

Mål:

 • barna vil få en bedre forståelse med koding.
 • barna vil få en bedre måte å forstå hvordan de skal løse problemer
 • – barna skal få bedre kunnskap om hvordan de følger regler og anvisninger.
 • for barna å nyte dansen mens de lærer noe nytt.

Didaktiske forutsetninger:

Tid: 3 timer  

Alder: 5 år

Antall barn: 1 barn  2 voksen

Utstyr: Papir  og farger, , smartfelefont, høy tale,

Sted   hjem  stue og gagne.  

Gjennomføring og refleksjon:

Jeg startet med å tegne piler på et stykke papir og deretter legge dem på gulvet i. med forskjellige farger, så forklarte jeg ungen min hva vi skulle gjøre jeg forklarte at vi skulle danse på den lilla hoppen opp og ned på den gule og klappe i hendene på den røde så rist på hoftene på den grønne pilen.,Så demonstrerte jeg for barnet mitt hva jeg mente ved å gi ham danseeksempel g. Jeg følte at han ikke fikk det til, så jeg tok ting med ro og trøstet ham slik at han kunne fokusere på prosjektet.Hvis en voksen er involvert i det ungdommene nå er bekymret for, viser de ifølge Blgan 2018 bekymring. I følge Blgan er omsorg en nødvendighet for læring. (Blgan, s.46, 2018).

Hvordan gikk det?

Sannheten er at ting ikke gikk som planlagt; det var en fiasko fra starten av. Jeg hadde laget en strategi og var trygg på at alt ville gå bra. Men til min overraskelse var det ingen hulking; ikke desto mindre er det enklere å jobbe med andre barn på prosjekter enn det er å jobbe med noen som kaller deg mo; Men når han forsto prosjektet fullt ut, hadde han mye moro med å danse og ville ikke slutte.

Det  ville jeg ha gjort annerledes er at jeg ville tatt lengre tid å lære dansen og kanskje gi barnet mer tid til å bli kjent med algoritmen.

i følgen til rammeplan Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper.(2017 s52)Danseprosjekt var en morsom måte å oppdage nye strategier for å lære barn hvordan de skal løse problemer og følge instruksjoner, men det var også en fin måte å lære små barn om koding. Jeg ser frem til å gjøre dette prosjektet igjen med flere barn.

 

klider

Dardanou, M., Solberg Mossin, M. & Dybdal Simensen, E. (2021). Barnehagens digitale arena Oslo: Universitetsforlage

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/
Utdanningsdirektoratet. (2019). Algoritmisk tenkning. Hentet fra: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/profesjonsfaglig-digital-kompetanse/algoritmisk-tenkning/

 

21th Century skills

 

 

Jeg skal vise dere hvordan du bruker digitale teknologier for å fremme arbeid med fremtidig kompetanse, også kjent som 21st Century skills, i dette innlegget. Før jeg begynner, vil jeg gjerne få det til å forklare hva de er: Kreativitet, kritisk tenkning, utdanning, med borgerskap, kommunikasjon, teamarbeid og digital kompetanse er alle ferdigheter som må utvikles.

Det hadde skjedd endringer i de sosiale, økonomiske og til og med politiske deler av verden gjennom årene, men da det 21. århundre kom, ble endringene mer vanlig på grunn av teknologiske fremskritt. Videre, når teknologien skrider frem, har det en innvirkning på utdanningssystemet, noe som får lærere og elever til å bli mer fleksible i sin tilnærming til å lære nye ideer eller kunnskap. Det 21. århundres læreplan hjelper også til med å forbedre måten elevenes behov og prestasjoner vurderes på, i tillegg til å tilby alternative metoder for klasserom og forbedre elevenes evner og evner til å håndtere utfordringer. Teknologi er ikke et eget fag å undervise i i det tjueførste århundre; snarere er det et verktøy for å forbedre utdanning og læring.

dette semesteret har vi lært flere måter å bruke teknologi på med barn, hvilke verktøy vi bør bruke og til og med programmer vi har lært ting som  lager  collager,  redigere bilder, designe digitale bøker og bare for å nevne noen.for jeg har  sett   hvordan dette har hjulpet meg å forstå hvordan jeg kan bruke teknologi med barn i forskjellige aldre, det å kunne dele assistentene mine med barna har hjulpet meg å se hvordan barn lærer å gjøre, fra de små barna som er så nysgjerrige på noen gang er så kreative og i stand til å samarbeide i følgen til rammeplan “Barnehagen skal legge til rette for samhørighet og kreativitet ved å bidra til at barna får være sammen om å oppleve og skape kunstneriske og kulturelle uttrykk.”(udir 2017).

kreativitet

Kreativ læring i barnehagen hjelper barn med å utvikle sine kreative tenkeevner, som er avgjørende for å lykkes i dagens kultur. Fordi vi for tiden lever i en tid med usikkerhet og raske endringer, er det avgjørende å tenke kreativt både på et faglig og personlig plan. rarmmelpaln sier Barnehagens digitale praksis skal bidra til barnas lek, kreativitet og læring.Dette betyr at vi som voksne, ikke bare som pedagoger, men også som foreldre, må søke etter måter å stimulere barnas sinn slik at de kan være kreative og gi kunnskapen sin videre til fremtidige generasjoner.

kritisk tenk

Et av de mest avgjørende talentene som dagens barn vil trenge i fremtiden, er evnen til å tenke kritisk. Barn i dagens svært konkurranseutsatte verden må kunne mye mer enn å huske en liste over fakta; de må være kritiske tenkere som kan analysere, sammenligne, kontrastere, trekke slutninger og produsere høyere-ordens tenkningsferdigheter. i folgen Simensen som sier at kritisk tenkning skjer når barn trekker fram sin eksisterende kunnskap og erfaringer (Simensen, 2021, s55)., men hvordan kan vi hjelp barna til å teme kritisk?  Barns kritiske tenkningsferdigheter kan utvikles gjennom å bygge med blokker, spille roller med venner eller spille brettspill. Ikke hopp inn med en gang. For å utvikle seg trenger barn hindringer. Før du hopper inn for å takle et problem, ta et skritt tilbake og observer. Oppmuntre til nye og mangfoldige måter å tenke på. Du hjelper barn med å utvikle sine kreative(Simensen, 2021, s55). problemløsningsevner ved å la dem tenke annerledes. “Hvilke andre ideer kan vi prøve?” eller «La oss tenke på alle mulige svar», for eksempel, kan hjelpe barnet ditt til å produsere muligheter.

Kilder: