mappekomponent-modul 6

Antall, rom og form

Velkommen til ti bake  ny uke ny mulighet.

En fagtekst i fagområdet “Antall, rom og form” er publisert i dette blogginnlegget. Innlegget tilbyr en planlagt økt med fokus på bruk av digitale teknologier i engasjement med barn, som kombinerer flere av temaene. Aktiviteten som jeg har valgt vil jeg også skrive om hvordan min aktivitet med digitale verktøy kan åpne opp og bidra til nye muligheter i arbeid med tall, rom og form. Mitt hovedmål i denne aktiviteten er å se hvordan jeg kan bruke digitale teknologier til å åpne opp og bidra til nye muligheter innen antall, rom og formarbeid. Jeg skal undervise slik at jeg kan lære og dele det jeg har lært med barna.

Didaktisk plan

Hva:

Bruk spill og digitale verktøy for å vekke barns matematiske undring og interesse for å hjelpe dem med å forstå begrepet tall.

Hvordan:
Tid:
Aktivitete
 
Hvem:
1 barn i alderen 5  år

Utsyr

  • :Nettbrett med applikasjonen  MATH GAMES  OG PLAY SCHOOL. appen har mange forskjellige spill, med skjemaer og tall er det forskjellige matematikkspill, og når du får alle svarene riktig, går du videre til neste nivå .
  • jeg brukte også et brettspill som heter mitt forste tellespill som har samme logikk som spillet på ipaden.

 

Hvorfor

Ifølge Rammeplan (2017) skal barnehagen synliggjøre sammenhenger og legge til rette for at barna kan utforske og oppdage matematikk i dagligliv, i teknologi, natur, kunst og kultur og ved selv å være kreative og skapende. Arbeid med fagområdet skal stimulere barns undring, nysgjerrighet og motivasjon for problemløsning (KD, 2017, s. 53).

Aktiviteten jeg valgte å bruke er en som kan gjøres både fysisk og digitalt. Dette er fordi det å la barnet engasjere seg i posisjoneringen av fysiske objekter forbedrer matematisk kunnskap.her Her trekkers  jeg også frem Sandvik og Tandberg (s. 173. 2019) som vektlegger gjøringer med objekter slik at barna kan få en nærmere forståelse av hvorfor og hva de gjør (Sandvik og Tandberg 2019).

Hvordan kan digitale verktøy støtte barns undring og møter med matematiske begreper innen fagområdet antall, rom og form?

Teknologi lar barn se og samhandle med matematiske begreper på nye måter. Barn kan bruke spill, simuleringer og digitale verktøy for å utforske og oppdage nye ting. Den nettbaserte grafiske kalkulatoren, spill, formspill og mange andre fryktdekk som gjør det lettere for barn å lære, er en fantastisk plattform for lærere og barn. her  finne\ jeg støtte  som løfter frem at det matematiske uttrykket kan komme frem på en annen og ny måte ved bruk av digitale verktøy enn kun ved en analog løsning. Videre sier Bølgan (2019) at det å ta i bruk digitale hjelpemidler kan ses på som en forlengelse, en tilføring av noe nytt inn i aktiviteten (Bølgan 2019).

Pedagogens rolle min

Min rolle som pedagog er å hjelpe elevene i deres matematiske utforskninger, både fysiske og digitale. Barn trenger hjelp til å sette ord på ideer og se sammenhenger mellom former og talldefinisjoner i ulike formater. Små spill, for eksempel klappspill som inneholder repetisjon og kopiering, er en annen teknikk for å forbedre matematikkutviklingen hos barn. Det er også en god idé å telle stavelsene i navnene deres.her

Rammeplanen at: Gjennom å arbeide sammen med barna med antall, rom og form skal barnehagen bidra til at barna blant annet skal:

  • Oppdage og undre seg over matematiske sammenhenger
  • Utvikle forståelse for grunnleggende matematiske begreper
  • Leke og eksperimentere med tall, mengde og telling og få erfaring med ulike måter å uttrykke dette på
  • Erfare størrelser i sine omgivelser og sammenligne disse
  • Undersøke og få erfaring med løsning av matematiske problemer og oppleve matematikkglede (Utdanningsdirektoratet, 2017).

Refleksjon

Jeg startet aktiviteten med å fortelle barnet hva det skulle gjøre, først forklarte jeg at vi skulle spille et spill med tall, og hvordan telle tallene riktig og legge til de riktige vi får en premie på slutten av spillet, ved å gå da barnet var mer motivert til å engasjere seg i leken med meg, vi lekte i nesten 30 minutter før han var sliten og mistet interessen, jeg tok så frem digitsl-verktøyet jeg viste det samme spillet men på en ipad, forskjellen på disse to var at han på ipaden var interessert i å høre lydene og de forskjellige fargene som dukket opp hver gang han fikk et riktig svar,

Det er mulig å gjøre undervisning i matematikk enklere i barnehagen ved å ta i bruk digitale teknologier. Det innebærer å gi barna mulighet til å øve på å telle, forstå og bruke tall, samt å regne ut enkle addisjons- og subtraksjonsoppgaver og beskrive former, mellomrom og mål. Da jeg jobbet med barnet på dette prosjektet, la jeg merke til at ferdighetene hans utviklet seg, og han ble til og med nysgjerrig på å lære mer.

digitale er en måte som kan støtte i fagområdet “Antall, rom og form” , det fysiske spillet og paly har også en veldig stor innvirkning på å lære om matematikktrening flyttes bort fra utenat utenat og mot en mer ekspansiv kunnskap om matematikk gjennom spille. Når de jobber gjennom utfordringer, oppmuntre barna til å diskutere, tenke, resonnere og undre seg. Å skape en følelse av undring hos ungdommer, selv for enkle konsepter, engasjerer dem på en morsom måte.

Referanser:

Bøhler, E. & Rognes, A. 2019. Matematikk på og med nettbrett i barnehagen. I Digitale barnehagepraksiser (s.137 – 154). Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

 

Bølgan, N. 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/